Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek
Categorie

365 Dagen Met Philpot

31 December – Christus’ Wederkomst

3

En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Handelingen 3:20-21 Als we in het algemeen naar de belijdende kerk kijken, kunnen we dan zeggen dat haar ervaring of wandeling is dat zij leeft vanuit de Heere Jezus en hoopvol Zijn verschijnen afwacht? De wijze maagden, alsmede de dwaze, slapen en...

30 December – Christus’ Wederkomst

3

En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Handelingen 3:20-21 Als we een blik op de heerlijkheid van Christus hebben verkregen, en Zijn wederkomst door een levend geloof beseft wordt, ziet de ziel voorbij deze tijdstoestand en alle zorgen en smarten van dit tranendal, naar die glorieuze dag...

29 December – Christus’ Wederkomst

2

En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Handelingen 3:20-21 Wat dient de houding van de Kerk te zijn, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods? (2 Petr. 3:12). En welke invloed dient deze gezegende waarheid op ons hart en leven te hebben? Ten eerste moet zij ons verzoenen...

28 December – Christus’ Wederkomst

2

En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Wélke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Handelingen 3:20-21 In onze huidige tijdstoestand dienen we ons aan te passen aan het lijdende beeld van Christus, en in het lichaam het sterven van de Heere Jezus mee te dragen, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam kenbaar kan...

27 December – Christus’ Wederkomst

2

En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Handelingen 3:20-21 Toen de Heere ten hemel voer voor het oog van Zijn leerlingen, ‘hielden zij hun ogen naar de hemel, terwijl Hij heenvoer’, en hun geloof, hoop en liefde volgden Hem langs de stralende weg omhoog. En terwijl ze zo naar Zijn...

26 December – De Menselijke Natuur Van Christus

2

En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees. 1 Timotheüs 3:16 Indien we het juiste onderricht en de juiste geestelijke leiding hebben verkregen, zullen we de vleeswording geen zinloos, droog of vergeefs onderwerp vinden. Zij is de ‘grote verborgenheid der godzaligheid’ en daarom omvat en veroorzaakt zij alle godvruchtigheid. Er is nooit...

25 December – De Menselijke Natuur Van Christus

2

En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees. 1 Timotheüs 3:16 Het woord der waarheid zegt: ‘En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees’. Daarom kan men zonder bevindelijke kennis van deze grote verborgenheid geen godvruchtigheid hebben in hart, in woord en in leven. Als we geen...

24 December – De Menselijke Natuur Van Christus

2

Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. Filippensen 2:7 Een daad van vernedering van de Eeuwige Zoon van God bij het aannemen van ons wezen was de gestaltenis eens dienstknechts aan te nemen. Sommigen zijn geboren als dienstknecht, zoals Abraham driehonderd achttien opgeleide knechten had die in zijn huis waren...

23 December – De Menselijke Natuur Van Christus

2

Alle geest, die belijdt.dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. 1 Johannes 4:2 In onze overdenkingen van de heilige menselijke natuur van de aanbiddenswaardige Verlosser moeten we nooit, zelfs niet in gedachten, Zijn menselijke natuur van Zijn goddelijke natuur scheiden. Zelfs toen zijn heilige lichaam in het graf lag, en dus even van Zijn zuivere en heilige ziel was...

22 December – De Menselijke Natuur Van Christus

2

Als Ik u voorbijging, zag ik u. Ezechiël 16:6,8 De hopeloze, rampzalige en hulpeloze toestand van de Kerk door de zondeval en het grote mededogen van de gezegende Heere als haar Verbondshoofd en Bruidegom worden op prachtige wijze beschreven door de profeet Ezechiël als hij haar met een arme, in de steek gelaten peuter vergelijkt die om de walgelijkheid van haar ziel naar het vlakke veld is...

21 December – De Menselijke Natuur Van Christus

2

Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Kolossensen 2:9 Zijn geliefde Zoon te verheerlijken is vanaf het begin der tijden het voornemen van de Vader geweest, en zowel in het plan als de uitvoering heeft Hij getoond hoe diepgaand Zij n oneindige wij sheid, macht en liefde zijn. Dat de eeuwige Zoon van God met Zij n goddelijke Persoon het vlees en het bloed van de kinderen innig en...

20 December – Gerechtigheden En Sterkte

2

Men zal van Mij zeggen. Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja 45:24 Er zijn mensen die tot de Heere Jezus Christus zijn gekomen: Hij heeft hen ontvangen, hun ziel gezegend, in hun hart geschenen, en hun enkele getuigenissen gegeven dat ze de Zijnen zijn, eeuwig de Zijnen. Zij kunnen zeggen, en alleen als de Heere het hun mogelijk maakt: ‘In de...

19 December – Gerechtigheden En Sterkte

1

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja45:24 Er is een zaad, een uitverkoren zaad, genaamd het zaad van Israël, van wie God heeft gezegd dat ze gerechtvaardigd zullen worden, vrijgesproken van alle wettelijke aanklachten, en voor het aangezicht van God worden gesteld zonder vlek of rimpel, of iets van dien aard. God heeft...

18 December – Gerechtigheden En Sterkte

1

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja45:24 Ik denk dat we leren dat we in de Heere gerechtigheid hebben, voordat we leren dat we in de Heere sterkte hebben. We leren onze verachtelijkheid kennen voor onze zwakheid, onze zondigheid voor onze leegheid. We leren dat we verloren zijn, totaal verloren, voordat we leren dat we...

17 December – Gerechtigheden En Sterkte

1

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja 45:24 Er is een tijd geweest waarin sommigen van ons dachten dat we de kracht hadden om de duivel te weerstaan en om de wereld te overwinnen; de kracht om vervolging te ondergaan, de verwijten van mensen te verdragen, hoogmoed en het kwade van ons hart te tuchtigen en te onderdrukken...

16 December – Gerechtigheden En Sterkte

1

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja45:24 Niemand zal kunnen zeggen: ‘In de Heere zijn gerechtigheden en sterkte’ tot zijn eigen ellende, zijn beproevingen, zijn verzoekingen en verwarringen ten einde zijn. Men zal tot dan moeten wachten voor men kan zeggen: ‘In de Heere zijn gerechtigheden en sterkte.’ Dus als we zo...

15 December – Gerechtigheden En Sterkte

1

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja45:24 Er zijn er wellicht onder u die niet kunnen geloven dat ze gerechtvaardigd zijn in de Heere. Ze kennen niet het vertrouwen van het geloof dat hun zonden zijn vergeven, dat ze volledig in Christus staan door het geloof; noch kunnen ze zich in Hem beroemen. Er kan een arme ziel zijn...

14 December – Gerechtigheden En Sterkte

1

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja45:24 Gods kinderen komen tot Hem omdat Hij hun enige hoop is, de enige toevlucht voor hun schuldige, met zonden beladen ziel. Ze komen ook ernstig in verzoeking gebracht tot Hem, waarbij ze de kracht van de zonde voortdurend in zich voelen werken. Ze komen, met het besef van een...

13 December – Gerechtigheden En Sterkte

1

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja45:24 Waarom komen we tot de Heere Jezus Christus? Omdat de gezegende Geest in ons werkt zoals het Hem behaagt; Hij maakt het ons mogelijk te komen, onder Zijn gezegende onderwijs, leiding en handelen. In welke hoedanigheid komen we? Alsof we zelf enige goedheid, gerechtigheid of...

12 December – Gerechtigheden En Sterkte

1

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja 45:24 Wie zijn de mensen die tot Hem komen? Zijn zij niet kinderen van het zaad van Israël, herboren mannen en vrouwen; verlosten van de Heere, in wie nieuw leven werd ingeblazen door de Heilige Geest, en die zijn levend gemaakt tot God, door Zijn bijzondere onderricht in het geweten...

11 December – Wendt U Naar Mij Toe

1

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22 Is het geen genade gespeend, ontdaan en gezuiverd te worden van menselijke rechtvaardigheid, natuurlijke vroomheid en een lange lijst van menselijke plichten, waarvan we er niet één behoorlijk of aanvaardbaar kunnen uitvoeren? Is het geen genade helemaal niets te hoeven doen, behalve...

10 December – Wendt U Naar Mij Toe

1

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22 Wellicht zijn er lezers die behoren tot die arme ellendigen aan ‘de einden der aarde’, die twijfelen, vrezen en soms bijna wanhopen of de genade hun ziel ooit kan bereiken. Zoekt u niet in het geheim iets goeds of heiligs in uzelf? Koestert u geen vage hoop en verwachting straks beter en...

9 December – Wendt U Naar Mij Toe

9

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22 Als we uit pijnlijke ervaring weten wat het is om aan ‘de einden der aarde’ te zijn, zegt de Heere niet: ‘Genees uzelf, maak uzelf beter’. Hij geeft ons geen lange lijst met taken die we moeten uitvoeren, of met voorschriften die we moeten naleven, en als we het ene hebben gedaan en het...

8 December – Wendt U Naar Mij Toe

8

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22 Ik geloof dat sommigen van u weten wat het is om in uw bevinding aan ‘de einden der aarde’ te zijn. U kunt niet bij God komen, kunt Zijn aanwezigheid niet ervaren, kunt het licht van Zijn aangezicht niet zien, kunt Zijn liefde niet proeven. Zonde verduistert uw geest, belast uw geweten...

7 December – Wendt U Naar Mij Toe

7

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22 We verkeren voortdurend in omstandigheden waarin niemand ons ook maar enig goed kan doen, en waarin we onszelf niet kunnen helpen of bevrijden; we zitten vast in strikken en kunnen ze niet losmaken; we verkeren in moeilijkheden, en kunnen onszelf niet troosten; zijn verdwaalde schapen en...

6 December – Wendt U Naar Mij Toe

6

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22 Door op Zijn heerlijke Persoon te zien van ‘de einden der aarde’, vangen we een glimp op van Zijn verzoenende bloed. We zien dan dat het bloed zijn gehele werking ontleent aan Zijn heerlijke Persoon; we zien het als het bloed van de Zoon Gods. De ogen van het verstand worden verlicht...

5 December – Wendt U Naar Mij Toe

5

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22 De Heere zegt: ‘Zie op Mij, wordt behouden’ (Eng. Vert.). Eén blik betekent dus verlossing. Het is om te worden gered niet nodig om talloze schatten van onze eigen rechtvaardigheid te verzamelen, een grote hoeveelheid goede daden te vergaren, een zekere hoeveelheid van vroomheid te...

4 December – Wendt U Naar Mij Toe

4

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22 Deze uitnodiging: ‘Wendt U naar Mij toe, wordt behouden’, moet tot het hart worden gesproken, opdat er met de belofte kracht kan meekomen; en als er kracht met de uitnodiging meekomt, vallen de oogschellen af, wordt de sluier van het hart genomen en wordt sterkte gegeven om datgene te...

3 December – Wendt U Naar Mij Toe

3

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22 Als we ons in ons zielsgevoel aan de einden der aarde bevinden, leren we lessen die ons nergens anders kunnen worden geleerd. Daar leren we wat het betekent om van God te zijn verwijderd, en te verlangen nabij te komen; daar leren we de buitensporige zondigheid van de zonde kennen en de...

2 December – Hebt De Wereld Niet Lief

2

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is ui t de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der...

1 December – Hebt De Wereld Niet Lief

1

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der...

30 November – Hebt De Wereld Niet Lief

3

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is ui t de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der...

29 November – Hebt De Wereld Niet Lief

2

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der...

28 November – Hebt De Wereld Niet Lief

2

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet ui t de Vader, maar is ui t de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der...

27 November – Hebt De Wereld Niet Lief

2

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader ,maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der...

26 November – Hebt De Wereld Niet Lief

2

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der...

25 November – Een Beschutting Over Al Wat Heerlijk Is

2

En de Heere zal over alle woning van de berg Sion, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en de glans eens vlammenden vuurs des nachts; want over al wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. Jesaja4:5-6 Zon betekent in de...

24 November – Een Beschutting Over Al Wat Heerlijk Is

2

En de Heere zal over alle woning van de berg Sion, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en de glans eens vlammenden vuurs des nachts; want over al wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. Jesaja4:5-6 De Heere geeft...

23 November – Die Koning Verhore Ons

2

O Heere! behoud; die Koning verhore ons, ten dage van ons roepen. Psalm 20:10 Alleen de Koning kan ons goed doen. Hij alleen kan ons verlossen, ons zegenen en ons laten genieten van Zijn liefde; ons beschermen tegen onze vijanden; Zijn tedere zorg aan ons hart schenken; ons hier gelukkig maken en ons naar de eeuwige zaligheid hierna meenemen. ‘Die Koning verhore ons ten dage van ons roepen’ als...

22 November – Die Koning Verhore Ons

2

O Heere! behoud; die Koning verhore ons, ten dage van ons roepen. Psalm 20:10 Hoort Jezus ons niet altijd? Luistert Hij niet altijd naar de uitroepen van Zijn kinderen? Dat doet Hij, maar we hebben vaak het gevoel dat Hij niet meteen onze verzoeken beantwoordt, dat Hij ons niet hoort. ‘Hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet, hoe lang roep ik geweld, tot U, en Gij verlost niet! (Hab. 1:2). Op dat...

21 November – Die Koning Verhore Ons

2

O Heere! Behoud; die Koning verhore ons, ten dage van ons roepen. Psalm 20:10 Als de Kerk zegt: ‘Die koning verhore ons ten dage van ons roepen’, heeft ze het over Jezus als haar Heere die in haar ziel regeert, haar gedachten leidt, in haar hart plaats heeft als haar Vorst en Heerser, en over haar heerst door middel van Zijn wil en Woord. Ze verkeerde echter in nood en verwarring; in haar...

20 November – Die Koning Verhore Ons

2

0 Heere! Behoud; die Koning verhore ons, ten dage van ons roepen. Psalm 20:10 Dit is het punt waar de Heere Zijn kinderen naartoe brengt. Als Hij naar hun verlangen naar verlossing luistert, als Hij hun uitroep hoort: ‘O Heere! Behoud.’ ‘Ik ben een stervende ziel aan Uw voeten en kan alleen worden gered door Uw bloed en rechtvaardigheid, en door de persoonlijke toepassing ervan aan mijn ziel’;...

19 November – Die Koning Verhore Ons

1

0 Heere! behoud; die Koning verhore ons, ten dage van ons roepen. Psalm 20:10 Merk op dat de Kerk haar ogen tot de Koning richt; dat ze de Zoon van God opmerkt in al Zijn bemiddelende werk. ‘Die koning verhore ons ten dage van ons roepen. ‘Toont dit niet de gelijkheid van de Zoon en de Vader? In het eerste deel van de tekst zegt de Kerk: ‘O Heere! behoud’, alsof ze zich persoonlijk tot de Vader...

18 November – Die Koning Verhore Ons

1

0 Heere! behoud; die Koning verhore ons, ten dage van ons roepen. Psalm 20:10 Telkens wanneer de Heere de uitroep: ‘O Heere! behoud’, in de ziel heeft gewerkt, zal Hij die uitroep horen. Wat een kort gebed is dit! Er is uiterste nood! We hebben geen tijd voor lange gebeden als we echt in nood verkeren. Was het gebed van Petrus erg lang toen hij in het water zonk? ‘Heere, red mij!’ omvatte alles;...

17 November – Die Koning Verhore Ons

1

0 Heere! behoud; die Koning verhore ons, ten dage van ons roepen. Psalm 20:10 Er is niet alleen de schuld en het schuldgevoel, maar ook de kracht van de zonde, die elke ziel voelt. Wat is de zonde krachtig! Het is zoiets als een diepe en snelle rivier: hoe dieper de rivier, des te sneller de stroming. We kennen de diepte van de stroom pas als we er bijna in verdrinken; en we kennen de sterkte van...

16 November – Die Koning Verhore Ons

1

O Heere! behoud; die Koning verhore ons, ten dage van ons roepen. Psalm 20:10 Hoe pijnlijk en verontrustend het ook mag zijn, ik geloof dat elke godgeleerde ziel bevindelijk en op pijnlijk wijze de schuld van de zonde moet leren kennen. Er is geen ellendiger gevoel dan een schuldgevoel als God de Heilige Geest het geweten ermee onder vuur neemt. Het hakt alle kracht van verdienste en menselijke...

15 November – Die Koning Verhore Ons

1

0 Heere! behoud; die Koning verhore ons, ten dage van ons roepen. Psalm 20:10 Gods kinderen zijn er door de Heilige Geest min of meer van overtuigd geraakt dat er in henzelf geen goed aanwezig is en dat daarom al het goede dat ze hebben wel een vrij e gave vanuit de overvloedige genade Gods moet zijn. Het kan enige tijd in beslag nemen, het kan een proces van vele jaren zijn, het kan het gevolg...

14 November – Een Onbeweeglijk Koninkrijk

1

En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der beweeglijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet beweeglijk zijn. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehaaglijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Hebreeën 12:27,28 Een kind van God kan niet altijd zijn eigen genade...

13 November – Een Onbeweeglijk Koninkrijk

1

En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der beweeglijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet beweeglijk zijn. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen. laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehaaglijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Hebreeën 12:27,28 Sommigen erkennen dat de genade overvloedig wordt...

12 November – Een Onbeweeglijk Koninkrijk

1

En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der beweeglijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet beweeglijk zijn. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehaaglijk Gode mogen dienen. met eerbied en godvruchtigheid. Hebreeën 12:27,28 ‘Laat ons de genade vasthouden.’ Waarom? Omdat als we...

11 November – Een Onbeweeglijk Koninkrijk

1

En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der beweeglijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet beweeglijk zijn. Daarom. alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehaaglijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Hebreeën 12:27,28 Gods kinderen zijn erfgenamen van God, en mede...

10 November – Een Onbeweeglijk Koninkrijk

1

En dit woord; Nog eenmaal, wijst aan de verandering der beweeglijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet beweeglijk zijn. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehaaglijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Hebreeën 12:27,28 Er zijn dingen die beweeglijk zijn, en er zijn dingen...

9 November – Een Hoog Vertrek

9

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen,zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11 ‘Degenen, die U zoeken.’ Hiertoe behoren de armen, de lammen, de kreupelen—de kleintjes in Gods gezin die niet tot grote hoogten kunnen opklimmen, en ook niet diep zijn gezonken...

8 November – Een Hoog Vertrek

8

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere,niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11 Er wordt gezegd ter vertroosting van degenen die de Heere zoeken – degenen die echt hun hart voor Hem uitstorten – die Hem op hun bed zoeken — die hem op de...

7 November – Een Hoog Vertrek

7

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11 Hoe moet men zoeken? U bidt, u zucht, u roept, u steunt, u zoekt in de Heilige Schrift, u luistert naar het Woord. Uw arme hart schreeuwt soms naar de Heere zoals een hert...

6 November – Een Hoog Vertrek

6

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen,zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11 Is het met goddelijke kracht in uw geweten bewerkstelligd, dat u Jezus wilt kennen en de kracht van Zijn opstanding; dat u ernaar verlangt Zijn verzoenende bloed te ervaren dat op...

5 November – Een Hoog Vertrek

5

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen,zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11 Gods liefdevolle goedheid en tedere barmhartigheid maken deel uit van de Naam Gods. Hij heeft dit getoond door Zijn eniggeboren Zoon te schenken. ‘Hieraan hebben wij de liefde...

4 November – Een Hoog Vertrek

4

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11 Was u ooit verdrukt, of had u een echte zondelast? Bent u ooit lastiggevallen door de duivel; ooit gekweld door een lichaam van zonde en dood? Hebt u ooit getreurd en gekermd...

3 November – Een Hoog Vertrek

3

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11 Ziet u dat de Heilige Schrift altijd de kwaal en de remedie bij elkaar plaatst? Hoe de beloften als geschikt voor bepaalde toestanden en gevallen van de ziel worden geopenbaard...

2 November – Een Hoog Vertrek

2

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11 De schuld van de zonde drukt zwaar en krachtig op menig gevoelig geweten. De kinderen van God gaan er vaak onder gebukt met smart;, ze vervult hen met angst over wat in de...

1 November – Een Hoog Vertrek

1

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11 Als we ooit tijden hebben ondervonden waarin de ziel in benauwdheid verkeerde (en we moeten zelf uitmaken of dat het geval is), namen we onze toevlucht tot de Heere. Er is geen...

31 Oktober – Mijn Hoop Is U

3

Verlos mij van al mijn overtredingen. Psalm 39:9 Wat? ‘Al mijn overtredingen?’ Ja! ‘Al mijn overtredingen.’ U ziet dat David nog steeds slechts een zondaar was. Wat is overtreding ? Het is over de grens stappen—ongehoorzaam zijn aan het Woord van God, de wil van God, de gedachten van God, de bevelen van de Geest in een gevoelig geweten, en de werkzaamheid van de godsvrucht in de ziel. Maar wat is...

30 Oktober – Mijn Hoop Is U

3

Verlos mij van al mijn overtredingen. Psalm 39:9 Het is een verborgenheid en het zal altijd een verborgenheid blijven, dat dezelfde man die plechtig zijn toevlucht tot God nam, zodat hij alleen wachtte op Zijn glimlach en de getuigenissen van Zijn goedkeuring – zodat al zijn hoop op Hem was gericht, en al zijn geestelijke aandoeningen naar Hem toestroomden en in Hem rustten – dat...

29 Oktober – Mijn Hoop Is Op U

2

Verlos mij van al mijn overtredingen. Psalm 39:9 Bij het uitroepen tot de Heere om hem van alle overtredingen te verlossen, waren er drie dingen die met name met de zonde verband hielden waarvan David bevrijd wilde worden. Eén is de schuld van de zonde. Telkens wanneer een kind van God een overtreding begaat, moet er sprake van schuld zijn. Het maakt niet uit wat hij heeft doorgemaakt—wat zijn...

28 Oktober – Mijn Hoop Is Op U

2

En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. Psalm 39:8 God de Heilige Geest zal vroeg of laat al onze bevindingen naar de Zoon van God leiden. Hij zal al onze verstrooide gevoelens verzamelen en alle geestelijke verlangens, aandoeningen, gedachten en gevoelens van onze ziel richten op Immanuel, ‘God met ons’ (Matth. 1:23) .Als de ziel aldus geleid wordt en al haar hoop...

27 Oktober – Mijn Hoop Is Op U

2

En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. Psalm 39:8 Als we kunnen zeggen: ‘Mijn hoop, die is op U’, gesteld in de Heere Jezus, in Zijn meedogende gemoed, in Zijn verzoenende bloed, in Zijn volbrachte werk, in Zijn rechtvaardigende rechtvaardigheid, omdat ik wezenlijk ben verenigd met Hem als het Hoofd van de Kerk, ‘God boven allen, te prijzen in der eeuwigheid’ (Rom. 9: S); als we...

26 Oktober – Mijn Hoop Is Op U

2

En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. Psalm 39:8 Als u een kind van God bent, heeft u vast geen bezwaar tegen een onderzoek. U zult uw ziel soms blootleggen voor God om het geweten te onderzoeken, en zeggen: ‘Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij.’ (Ps. 13 9:2 3 -24). Kunnen we dan stap voor stap...

25 Oktober – Mijn Hoop Is Op U

2

En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. Psalm 39:8 Wat betekent het om te kunnen zeggen: ‘mijn hoop, die is op U’? Te ervaren dat op de Heere alle hoop voor onze verwarde geest rust; dat op Hem onze hele schat is geplaatst (want waar iemands schat is, daar is ook zijn hart); dat Hij onze Rots is, waarop we ons wagen voor de eeuwigheid, oog in oog met de zonde, dood en hel. ‘Mijn...

24 Oktober – Mijn Hoop Is Op U

2

En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. Psalm 39:8 De Heere kan de gave van de hoop verlenen. Wat een gezegende genade is hoop! De mensen verachten de hoop vandaag de dag. Ze zijn als een edelman die het zesstuiverstuk in je gezicht gooit; niets volstaat voor hem dat minder dan duizend pond waard is, of een groot landgoed. Velen die vroomheid belijden zijn als deze edelman, die...

23 Oktober – Mijn Hoop Is Op U

2

En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. Psalm 39:8 Wat wil een waarlijk verwachtende ziel hebben ? Het onderwijs van God de Heilige Geest. Als we geheel van onszelf zijn ontledigd — als blijkt dat onze kennis onwetendheid, onze rechtschapenheid vuile vodden en onze sterkte zwakheid is, dan beginnen we te verlangen naar het onderwijs van de gezegende Geest. We moeten worden...

22 Oktober – Mijn Hoop Is Op U

2

En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. Psalm 39:8 David keert tot zichzelf in. Hij had ernstig om zich heen gekeken — de mens in zijn beste staat gezien — hem gezien in zijn prachtigste vorm. Dan richt hij zijn gedachten op zijn eigen ziel en vraagt God en zij n eigen geweten om de waarheid van wat hij zegt: ‘ En nu, wat verwacht ik, o Heere?’ Welnu, wat verwachtte hij niet? Eén...

21 Oktober – Evangelische Voorschriften

2

De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Markus 14:38 Wellicht bent u ertoe geroepen een klein offer van geld te doen. Na een dappere strijd tussen een vrijgevige geest en een begerig hart, wint het beste principe. Welnu, als de zege is behaald, merken we dan niet vaak dat wat is gegeven nauwelijks wordt gemist; en dat het goede dat is gedaan voor de waarheid, of voor een van de arme en...

20 Oktober – Evangelische Voorschriften

2

De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Markus 14:38 Waar de genade Gods ook is, zij noodzaakt degene die er deel aan heeft naar Zijn eer en heerlijkheid te leven. Al spoedig merkt hij echter hoe moeilijk dat is. Zo zwak is het vlees, zo sterk de macht van de zonde, de geslepenheid van de duivel, de kracht van verlokking, en de strikken die overal voor onze voeten zijn gelegd, dat we...

19 Oktober – Evangelische Voorschriften

1

Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp. Markus 9:24 Ongeloof is een verdoemende zonde waar hij regeert. Het is echter geen verdoemende zonde waar hij wel voorkomt maar wordt bestreden. Met andere woorden, het is de heerschappij , niet het bestaan, van ongeloof in het hart dat ons uitsluit van het koninkrijk der hemelen. De verworpenen zijn een voorbeeld van het eerste geval, want zij...

18 Oktober – Evangelische Voorschriften

1

Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp. Markus 9:24 Er bestaat een uiterst nauw verband tussen elke genade in de ziel en de geest van gebed in het gemoed. Het leven Gods in de borst van de gelovige daalt en stijgt, stroomt weg en weer binnen, recht evenredig aan en volledig in overeenstemming met het binnenkomen en vertrekken van de Geest van genade en gebed. Geloof en gebed gaan hand...

17 Oktober – Evangelische Voorschriften

1

Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp. Markus 9:24 God heeft ons voorschriften gegeven, en wij zouden ze graag willen gehoorzamen. We zien er schoonheid en zaligheid in. We bewonderen ze en zouden graag ons leven ernaar richten. We durven ze niet terzijde te schuiven. In tegendeel, we nemen aan dat ze een wezenlijk deel van Gods Woord uitmaken, en zien er soms grote schoonheid in, en...

16 Oktober – Evangelische Voorschriften

1

Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp. Markus 9:24 Iemand aan wie God het geloof heeft geschonken, verliest dit geloof nooit uit zijn hart. Maar het is even krachteloos bij welke handeling dan ook, bij elke actieve ervaring, elk werk, of bij het voortbrengen van iets geestelijks, als een stoommachine krachteloos is, behalve als de drijfkracht, stoom, in werking wordt gezet. Maar als de...

15 Oktober – Evangelische Voorschriften

1

En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft. 1 Johannes 3:23 God beveelt ons ‘elkander lief te hebben.’ ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander lief hebt’ (Joh. 13:34). Kan ik vanuit mezelf deze liefde ervaren? Ik kan net doen alsof ik dat kan; ik kan doen zoals iemand lang geleden deed, die...

14 Oktober – Evangelische Voorschriften

1

En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft. 1 Johannes 3:23 De Heere beveelt ons te geloven in de Naam van Zijn geliefde Zoon, zoals de apostel Johannes schrijft. Maar we kunnen niet geloven in de Naam van Jezus, net zomin als we een wereld kunnen scheppen, tot God het mogelijk maakt. Geloven in...

13 Oktober – Evangelische Voorschriften

1

En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen. Jesaja 65:24 ‘Ik zal antwoorden.’ Wat zou het voor nut hebben de Heere aan te roepen als Hij niet antwoordde? ‘Hij zal roepen en Ik zal hem antwoorden.’ Welnu, dit is iets waaraan we onze staat en godsdienst kunnen beoordelen. We weten wellicht wat het is om onze knieën te buigen voor de...

12 Oktober – Evangelische Voorschriften

1

Looft de Heere, roept Zijn Naam aan. 1 Kronieken 16:8 Jakob keerde naar zijn geboorteland terug onder merkwaardige omstandigheden (Gen. 3 2). Hoewel hij een kind van God was, was zijn verraad jegens zijn broer Ezau niet ongemerkt voorbijgegaan aan de Heere en onbestraft gelaten. Nee, juist om die reden, omdat hij een kind was, onderging hij bestraffing. En dat niet alleen, maar precies hetzelfde...

11 Oktober – Evangelische Voorschriften

1

Looft de Heere, roept Zijn Naam aan. 1 Kronieken 16:8 Alles wat de Heere voor u heeft gedaan door Zijn Geest en genade is een voorwerp en een zaak van lof, maar als dat te hoog gegrepen is voor u, kunt u beginnen met daden van barmhartigheid door de Voorzienigheid. Een goede vriend van me was enkele jarenlang dichtgeklapt, niet doordat hij afvallig was geworden, want hij bleef naar het...

10 Oktober – Evangelische Voorschriften

1

Looft de Heere, roept Zijn Naam aan. 1 Kronieken 16:8 Hebt u geen daden van barmhartigheid aan God te danken? Hebt u geen gunsten ontvangen waarvoor u Zijn heilige naam kunt zegenen? Heeft Hij niets voor u gedaan? Heef Hij niets voor u door de genade gedaan? Kunt u Zijn grote Majesteit geen eer of dank betonen? De Heere zou dit opvatten als onvriendelijk. Als u iemand iets geeft, verwacht u er...

9 Oktober – Evangelische Voorschriften

9

Ik zal de weg Uwer geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult hebben. Psalm 1 19:32 David was geen wetsverheerlijker; hij was geen arminiaans perfectionist; hij putte niet uit de kracht en de wijsheid van het schepsel, maar hij wendde zich tot de Heere om een bepaald werk aan zijn ziel te verrichten. Toen dat werk bij hem tot stand was gebracht, toen, en niet eerder, zou hij, of kon hij het...

8 Oktober – Evangelische Voorschriften

8

Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren. Psalm 119:5 Ik denk, als ik op mijn eigen ervaring afga, dat we soms aan de voorschriften van Gods Woord voorbij gaan. We proberen ze te wettisch te maken; we zien hun verbinding met de genade van de Heere Jezus Christus niet, maar we proberen ze op een wettische manier uit te voeren, alsof ze een wezenlijk onderdeel waren van de...

7 Oktober – Evangelische Voorschriften

7

Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren. Psalm 119:5 Vaak komt er in de omgang van de Heere met ons een toestand of fase voor, eerder neergaand dan stijgend, waarin de voorschriften van het evangelie sterker worden veronachtzaamd. Als, zoals maar al te vaak gebeurt, onze eerste liefde voorbij is; als ons hart koud en doods wordt wat betreft de dingen Gods; als de zonde...

6 Oktober – Evangelische Voorschriften

6

Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren. Psalm 119:5 Nu zal ik de manier beschrijven waarop we er vaak toe komen de noodzaak alsook de zegen in te zien van het volgen van evangelische voorschriften, alsmede van het geloven van evangelische waarheden en het ervaren van evangelische zegeningen. Laten we daarom beginnen bij het begin van het aan God gewijde leven, en eens...

5 Oktober – Neem Weg Alle Ongerechtigheid

5

Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid. 2 Thessalonicensen 2:13 Heiligmaking is even onmisbaar voor verlossing als rechtvaardiging. ‘Maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere...

4 Oktober – Neem Weg Alle Ongerechtigheid

4

Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid. 2 Thessalonicensen 2:13 Ik wil ‘de heiligmaking des Geestes’ met u bespreken. Merkt u om te beginnen de opvallende kracht op van het woord ‘in’; het is ‘in heiligmaking des Geestes’...

3 Oktober – Neem Weg Alle Ongerechtigheid

3

Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. Hosea 14:3 ‘Geef het goede.’ Niet alleen ‘Neem weg alle ongerechtigheid’; neem weg de schuld van de zonde door mijn geweten met verzoenend bloed te besprenkelen; neem weg het vuil van de zonde door me te wassen in de fontein die eens werd geopend voor de zonde en onreinheid; neem weg de kracht van de...

2 Oktober – Neem Weg Alle Ongerechtigheid

2

Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. Hosea 14:3 ‘Neem weg alle ongerechtigheid.’ U kunt liefkozingen met uw mond maken, terwijl uw hart gierigheid nawandelt (Ezech. 3 3). U kunt ’s morgens opstaan, op uw knieën vallen, de Heere vragen u gedurende de dag te bewaren, u te behoeden voor die verzoeking die u al eerder heeft verstrengeld of...

1 Oktober – Zie Mij Aan

1

Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen. Psalm 119:132 Zie eens of u iets van de ervaring van Psalm 119 in uw ziel terugvindt. Het maakt niet uit wat men over u zegt, noch wat men tegen u zegt; nee, zelfs niet wat uw eigen hart in uw eigen borst zegt. Maar kunt u in alle eerlijkheid, eenvoud en godzalige oprechtheid Davids gevoelens en Davids gebed in uw...

30 September – Zie Mij Aan

3

Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen. Psalm 119:132 Waar vraagt u God om in uw gebed? Ik veronderstel dat velen van u op de knieën vallen voor de voetbank van de genade. Waar vraagt u God om in uw gebed? Is het om een bijzondere zegening voor uw ziel? Is het om een openbaring van Jezus aan uw hart? Is het om de Heere te vragen Zelf op een schuldige worm...

29 September – Zie Mij Aan

2

Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen. Psalm 119:132 Als uw hart hard is, hebt u slechts één blik van de Heere nodig om het zacht te maken. Was dit niet het geval bij Petrus? Lezen we niet dat toen Petrus zo ernstig had gezondigd, toen hij zijn Heere en Meester had verloochend, Jezus zich omkeerde en hem aanzag? Wat was het gevolg? Het versteende hart...

28 September – Zie Mij Aan

2

Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen. Psalm 119:132 Ik denk dat ik eerlijk kan zeggen dat deze woorden wel duizenden keren over mijn lippen zijn gekomen: ‘Zie mij aan.’ Zelden kniel ik in gebed voor de Heere der heerscharen neer zonder te zeggen: ‘Zie mij aan.’ Wat zijn die woorden veelzeggend! Alsof de ziel wenste dat de Heere niet aan hem voorbij zou...

27 September – Zie Mij Aan

2

Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen. Psalm 119:132 De Heere ziet op Zijn volk met medelijden. Net als toen Hij, na de zondvloed, vanuit Zijn hoge heiligdom neerkeek op Noach en allen die bij hem in de ark waren, en vanuit Zijn hart teder medelijden stroomde, zo kijkt Hij vanuit Zijn hoge heiligdom neer op alle arme, zwoegende, worstelende pelgrims hier...

26 September – Zie Mij Aan

2

Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen. Psalm 119:132 Er zijn met name twee dingen die David God aan Zijn volk zag verlenen: het ene was Gods blik, en het andere de onthulling van Gods genade: ‘Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen.’ Maar hoe kijkt God naar Zijn volk? Ziet de Heere alles? Gaan Zijn ogen niet heen...

25 September – Zie Mij Aan

2

Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen. Psalm 119:132 De Heere had David gegeven wat Hij aan al Zijn kinderen geeft: ogen, opmerkzame ogen, waardoor hij zag dat de Heere een volk had dat Zijn Naam liefhad; dat zich temidden van het goddeloze geslacht waarin zijn lot hem had terecht doen komen, een uiteengedreven volk bevond in wie God Zijn liefde had...

24 September – Zie Mij Aan

2

Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen. Psalm 119:132 Zijn de eerste verrichtingen en leringen van de Geest van God aan het hart gewoonlijk zodanig dat ze iemand tot liefde voor God brengen? Nee! Men moet eerst heel veel afleren voor men dit kan leren. Men moet uit de wereld worden gehaald, gespeend worden van menselijke rechtvaardigheid; alle oude...

23 September – Zie Mij Aan

2

Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen. Psalm 119:132 ‘Zie mij aan’ – is dat niet de wens van uw ziel? U zou dat gebed niet kunnen uitspreken voordat de Heere u levend had gemaakt .Voordat u dat gebed kunt uitspreken, moet u kunnen geloven dat de Heere omlaag kijkt naar Zijn kinderen. U moet een verlangen in uw hart koesteren dat de Heere u bijzonder...

22 September – De Treurigen Sions Vertroost

2

Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Jesaja 61:3 Toen God in Zijn oneindige wijsheid Zijn geliefde Zoon aanstelde om allen die treuren te troosten, stelde Hij Iemand aan Die in staat was het werk te doen; niet alleen Iemand Wiens hart en genegenheden erbij betrokken waren, niet alleen...

21 September – De Treurigen Sions Vertroost

2

Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Jesaja 61:3 De Heere heeft, als Hij spreekt over de treurigen, bepaalde uitgesproken kentekenen gegeven waaraan zij duidelijker kunnen worden herkend. Hij heeft het bijvoorbeeld over ‘as’ in verband met deze geestelijke treurigen, want Hij heeft hun...

20 September – Paulus’ Afscheidswens

2

En nu, broeders, ik beveel u Gode.en het Woord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder aldegeheiligden. Handelingen 20:32 Hebt u niet soms gevoeld dat het Woord der waarheid heilige, hemelse gevoelens en aandoeningen in uw hart teweegbracht? Maar u zegt: ‘Ik kan niet ontkennen dat ik dit heb ondervonden, maar als dit zo is, waarom ben ik dan zo? Waarom weken...

19 September – Paulus’ Afscheidswens

1

En nu, broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner genade. Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Handelingen 20:32 Wat is het belangrijkste onderwerp van de beproevingen en oefeningen van Gods kinderen? Is het niet het slechte hart dat ze in hun borst dragen? Is het niet hoogmoed, ongeloof, ontrouw, duisternis, verzoekingen, angsten en twijfels...

18 September – Paulus’ Afscheidswens

1

En nu, broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Handelingen 20:32 Stel dat het zo was (God verhoede dat dit ook maar één ogenblik het geval zou zijn!) dat ik in de eerste plaats door mijn eigen inspanningen de genade in mijn hart moet brengen, en zo het fundament leggen; en dat ik, door mijn eigen...

17 September – Paulus’ Afscheidswens

1

En nu, broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al degeheiligden. Handelingen 20:32 Heel zorgvuldig moeten we twee punten stevig in ons hart verankeren. Ten eerste, het juiste fundament voor ogen te hebben: ‘Geloof ik in de Zoon van God? Heb ik een duidelijke visie op het Zoonschap, de Godheid en de ware mensheid van de...

16 September – Paulus’ Afscheidswens

1

En nu, broeders, ik beveel u Gode, en hetWoord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Handelingen 20:32 Heiligheid bestaat niet uit een bepaalde hoeveelheid taken die moeten worden uitgevoerd, gebeden die moeten worden opgezegd, sacramenten en rituelen die moeten worden bijgewoond, aalmoezen die moeten worden gegeven, hartstochten die...

15 September – Paulus’ Afscheidswens

1

En nu, broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner genade. Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Handelingen 20:32 De apostel wees zijn toehoorders niet de weg om hen te laten rusten op hun eigen sterkte en wijsheid, maar om op de fontein van bruisende volheid te leven van de grote en heerlijke opgestane Middelaar. Dit is de enige manier om iets te...

14 September – Paulus’ Afscheidswens

1

En nu, broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner genade. Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Handelingen 20:32 Het woord van Gods genade is machtig Gods kinderen op te bouwen. Hebt u verzoekingen ondervonden en bent u eruit bevrijd? Het was ‘het woord van Gods genade’ dat u heeft opgebouwd. Hebt u ernstige beproevingen doorstaan, en heeft de...

13 September – Paulus’ Afscheidswens

1

En nu, broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Handelingen 20:32 Sprekend over dit ‘woord Zijner genade’, zegt de apostel dat het ‘machtig is u op te bouwen ’ (Hand. 20:32). Een fundament was in hun hart gelegd; ze waren van de zandbodem van zichzelf weggevoerd; de toren van Babel van hun...

12 September – Paulus’ Afscheidswens

1

En nu, broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Handelingen 20:32 Toen de apostel had gezegd: ‘Ik beveel u Gode’, liet hij hen daar niet achter, maar nam hij hen mee naar de plek waar ze in hun hart deel aan Gods genade zouden ontvangen, waar Zijn goedgunstigheid aan hun ziel geopenbaard zou worden en...

11 September – Leren Wat Nut Is

1

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja48:17 Er is een manier om in de weg van de voorzienigheid te wandelen; en het is de Heere, en alleen de Heere, Die ons kan leiden op de weg die we moeten volgen in tijdelijk zaken. Maar hoe kunnen we weten of het een weg is die we moeten gaan, of...

10 September – Leren Wat Nut Is

1

Alzo zegt de Heere, uw Verlossende Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17 Als we Gods kinderen zijn, zullen Zijn leringen ons ten goede komen. Soms zal Hij, door ons bezoekingen en verzoekingen te verschaffen, ons leren door middel van onze eigen vijanden, die ons onze fouten laten zien, waar onze vrienden dat niet...

9 September – Leren Wat Nut Is

9

Alzo zegt de Heere, uw Verlossende Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17 Men zou moeten nadenken over wat de uitwerking van onze metgezellen is die godsdienstig zijn. Als we ons in hun gezelschap begeven en over de dingen Gods spreken, moeten we de uitwerking die dit op onze gedachten heeft, beoordelen. Heeft hun...

8 September – Leren Wat Nut Is

8

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17 Vergelijk wat u hoort met de kenmerken die in Gods Woord zijn gegeven. Dit is wat u zou moeten doen, u moet zich afvragen: Is het mij van nut? Welk gevoel, welke indrukken laat het op mijn geest achter ? Als ik uit de kerk kom, meng ik mij...

7 September – Leren Wat Nut Is

7

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israëls; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is. Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17 ‘Die u leert, wat nut is.’ Het is goed voor een kind van God om zijn religie te vergelijken met dit kenmerk, zoals gegeven in Gods Woord. Bijvoorbeeld: Als u een boek leest, een godsdienstig boek, leg het dan op deze weegschaal en weeg het...

6 September – Leren Wat Nut Is

6

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is. Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17 Als wat ons geleerd wordt van nut is, wordt Jezus dierbaar voor onze ziel. Als het God behaagt de Heere Jezus Christus enigermate aan ons te openbaren, en we krijgen glimpen van Zijn Persoon, heerlijkheid, bloed, gehoorzaamheid, lijden en...

5 September – Leren Wat Nut Is

5

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17 De ware leer vernedert de ziel; de valse leer maakt haar verwaand. Vergelijk dit met uw eigen belijdenis en kennis van goddelijke zaken, en kijk wat uw godsdienst in dat opzicht in u heeft gedaan. Heeft uw godsdienst u vernederd? u in uw...

4 September – Leren Wat Nut Is

4

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is. Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17 Wat een zekere en hemelse leiding schenkt God. ‘Die u leidt op de weg, die gij gaan moet’. Nu is er een weg die wij moeten gaan, en een weg die we niet moeten gaan. De weg van de wereld, van zonde, van eigendunk, de weg van zinnelijkheid en...

3 September – Leren Wat Nut Is

3

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17 Er zijn velen onder Gods uitverkorenen die nog nooit hun vleselijke bestaan zijn kwijtgeraakt; waarbij nog nooit de pezen van hun eigendunk zijn doorgesneden; die nog nooit, in de wanhoop van hun wegzinkende ziel, in lichaam noch geest, in...

2 September – Leren Wat Nut Is

2

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israels; Ik ben de Heem, uw God, Die u leert, wat nut is. Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17 Verwar een goed onderwezen hoofd niet met een begenadigd hart, noch een orthodox geloof en beginselvaste theorie met een werk van kracht en een levend werk van genade aan het geweten. Ik vrees dat velen leven en sterven in de afschuwelijke...

1 September – Leren Wat Nut Is

1

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israëls; lk ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17 Als de Heere ooit een blik van liefde aan u heeft geschonken, zegt Hij: ‘Ik ben de Heere uw God.’ Hij heeft bezit van u genomen, heeft het u laten weten. Hij heeft Zijn liefde aan uw hart verzegeld, en u bent één door een heilige band, als...

31 Augustus – Leren Wat Nut Is

3

Alzo zegt de Heere, uw Verlossende Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is. Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:1 7 Als de warme stralen van de verlossing door de genade aan de horizon verschijnen, wat zijn deze stralen dan een zegen! Ze wekken de hoop op in het hart van de gelovige, omdat ze hem de weg ter ontkoming en de waarheden van de verlossing tonen...

30 Augustus – Leren Wat Nut Is

3

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israëls, lk ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17 Wat is de Heere persoonlijk: ‘uw Verlosser’ —‘uw God’—‘Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg, die gij gaan moet. ’Alsof de Heere een persoon, een begunstigd persoon, had uitgekozen en tot hem vanuit Zijn zalige hoven sprak en Hij...

29 Augustus – Roepende Tot De Heere

2

Doch roepende tot de HEERE.in de benauwdheid die zij hadden, verloste Hij hen uit hun angsten. Psalm 107:13 Verlost te worden van onze eigen stemming, ons eigen gevoel, onze eigen rechtvaardigheid, ons eigen streven, onze eigen rechtvaardiging, van het steunen op ons zelf in welke vorm ook, is een verlossing. Als de ziel uit zou gaan naar de Heere, de vleselijke wapenen worden afgelegd en de...

28 Augustus – Roepende Tot De Heere

2

Doch roepende tot de HEERE.in de benauwdheid die zij hadden, verloste Hij hen uit hun angsten. Psalm 107:13 Als de ziel tot God roept in haar benauwdheid, zal Hij haar zeker uit haar nood verlossen. Maar we moeten niet altijd een heel duidelijke en opvallende verlossing verwachten. Ik weet dat alleen zo’n verlossing een verwarde ziel volledig tevreden kan stellen; maar we moeten niet denken dat...

27 Augustus – Roepende Tot De Heere

2

Doch roepende tot de Heere, in de benauwdheid die zij hadden, verloste Hij hen uit hun angsten. Psalm 107:13 Sommige van Gods kinderen denken dat ze slechts hoeven te smachten, en dat zodra ze smachten de zegen wel komt; dat ze alleen maar hoeven te dorsten, en dat zodra ze dorsten, God hun zeker een voorraad zal sturen. Maar dit is niet zo. Honger en dorst moeten eerst een bepaalde werkzaamheid...

26 Augustus – Roepende Tot De Heere

2

Doch roepende tot de Heere, in de benauwdheid die zij hadden, verloste Hij hen uit hun angsten. Psalm 107:13 U die God vreest, wat zijn uw gebeden als u geen moeilijkheden, geen lasten, geen taken, geen benauwdheden heeft? Zijn uw gebeden dan niet halfslachtig? Worstelt u dan met de Heere? Zucht uw ziel in Zijn gemoed? Ik weet uit ervaring dat we moeilijkheden, beproevingen verleidingen, en slag...

25 Augustus – Hanna’s Gebed

2

Ik bad om dit kind, en de Heere heeft mij mijn bede gegeven, die ik van Hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven als de dagen, die Hij wezen zal; hij is van de Heere gebeden. 1 Samuël 1:27-28 Het zijn niet de zwakke, gewone, wat ik zou willen noemen alledaagse gebeden, die de blijken van mededogen van de Heere opwekken, en een antwoord van barmhartigheid en vrede neer doen...

24 Augustus – Hanna’s Gebed

2

En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. 1 Samuël 1:6 De vruchtbaarheid van Peninna kwetste en smartte haar onvruchtbare rivale zeer, net zoals de ijver, toewijding, vroomheid en voorkomendheid van vele belijders vaak de kinderen van God zeer ergeren. Want zij zijn geestelijk, zoals Hanna van nature was, onvruchtbaar. En zo kunnen ze...

23 Augustus – Het Onderhouden Van Het Geestelijk Leven

2

Ik, de Heere, behoede die [wijngaard], alle ogenblik zal Ik hem bevochtigen; opdat de vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag. Jesaja 27:3 Steunen op de Heere met een vastberaden hart is ook een gezegend middel om het leven Gods in de ziel te behouden, onder alle omstandigheden, onder alle beproevingen en verlokkingen, onder alle moeilijkheden en verwarringen, temidden van een...

22 Augustus – Het Onderhouden Van Het Geestelijk Leven

2

Nu dan, doet de Heere, uwer vaderen God, belijdenis en doet Zijn welgevallen, en scheidt u af van de volken des lands, en van de vreemde vrouwen. Ezra 10:11 Afgescheiden te zijn van de wereld, en al het wereldse, niet op een monnikachtige, strenge, Farizese manier, maar van de beperkende invloed van die liefde tot de Heere die het hart en de genegenheden weg van aardse dingen naar Hem toetrekt...

21 Augustus – Het Onderhouden Van Het Geestelijk Leven

2

Wacht u, dat gij de Heere, uw God, niet vergeet, dat gij niet zoudt houden Zijn geboden, en Zijn rechten, en Zijn inzettingen. Deuteronomium 8:11 De ogen en het hart veel op het Woord der waarheid richten is ook een gezegend middel om het leven Gods in de ziel in stand te houden. O, wat een schatten van barmhartigheid en genade bevinden zich toch in de Heilige Schrift! Wat een rijke bron van...

20 Augustus – Het Onderhouden Van Het Geestelijk Leven

2

Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. Lukas 12:35 Onze Heere vertelt ons wat de houding is, de enige veilige en gelukkige houding van Zijn kinderen: ‘Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. En zijt gij de mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen’ (v. 3 5-3 6)...

19 Augustus – Genees Mij

1

Genees mij, HEERE! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14 In welk een wanhopige, welk een jammerlijke toestand zouden we verkeren als er geen geneesmiddel voor deze ellende en droefenis zou zijn die de aarde heeft ontwricht, en als een enorme aardbeving al haar fundamenten aan het wankelen heeft gebracht (Ps. 8 2:5). Wat zou het een...

18 Augustus – Genees Mij

1

Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden; behoud mij,zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14 Als we merken dat de Heere in Zijn barmhartigheid alles voor onze ziel heeft gedaan, als we geloven dat Hij een genadewerk in ons heeft verricht; dat Hij ons heeft overtuigd van onze van nature gevallen staat; dat Hij ons naar Hemzelf heeft geleid, het ons mogelijk heeft...

17 Augustus – Genees Mij

1

Genees mij, HEERE! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14 Ik kan een beroep doen op uw geweten, u die er een hebt (want er zijn maar heel weinigen die een geweten hebben, er zijn maar heel weinigen echt geoefend in goddelijke dingen, er zijn maar heel weinigen die de Heere werkelijk onderwijst door middel van Zijn geheiligde Geest...

16 Augustus – Genees Mij

1

Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14 De volgende twee dingen gaan altijd samen: als ik geen ziekte voel, wens ik geen geneesmiddel; als ik geen veroordeling voel, wens ik geen verlossing; als ik niet wordt beproefd door een besef van innerlijke schuld en nood, wens ik geen dierbaar bloed dat op mijn geweten wordt...

15 Augustus – Genees Mij

1

Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14 Als het de Heere enigermate belieft Zijn oor te neigen om ons gebed te horen; als het Hem belieft Zijn Woord zoet en krachtig tot ons te richten; ons iets te laten zien en voelen van ons recht op het kostbare bloed van het Lam; en onze ziel te bevrijden uit handen van de...

14 Augustus – Genees Mij

1

Genees mij, HEERE! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14 Behouden worden brengt verscheidene dingen met zich mee. Allereerst betekent het verlossing van de schuld van de zonde. Dit is waar de zielen van Gods kinderen eerst voornamelijk door worden beproefd — de schuld van de zonde, en de moeilijkheden en zorgen die deze met zich...

13 Augustus – Genees Mij

1

Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14 Wat is de grote zorg van elke levende ziel? Is dit niet zijn behoudenis? Als zijn ziel wordt behouden, wat kan hem dan nog deren? En als zij n ziel niet wordt behouden, wat kan hem dan baten? ‘Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel...

12 Augustus – Genees Mij

1

Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14 Kunnen we enige hoop koesteren dat God bezig is het genadewerk in onze ziel te verrichten? Hebben we iets dat God voor ons heeft gedaan, of bezig is te doen? Laten we het beschouwen en vergelijken met dit gedeelte uit Gods Woord. Kunnen we in ons hart dit gebed vinden: ‘Genees...

11 Augustus – Genees Mij

1

Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14 We lijden van nature aan de afschuwelijke ziekte van doofheid. We zijn doof voor alle vermaningen van Gods Woord, doof voor al Zijn dreigingen en straffen, doof voor al Zijn aangename beloften: nog niet alle preken ter wereld kunnen op zichzelf onze doofheid genezen. Maar het...

10 Augustus – Genees Mij

1

Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14 Er is een ziekte waaraan we helaas lijden, en dat is de ziekte van een verstokt hart: een hart dat niet wil smelten, een hart dat over alle lijden van de Heere Jezus Christus kan lezen en toch geen wroeging, geen traan, geen vroom verdriet voelt en van binnen niet zacht wordt...

9 Augustus – Genees Mij

9

Genees mij, HEERE! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14 Er is de kennis van de ernstige en verontrustende kwaal van de zonde; en deze ligt aan alles ten grondslag. Ten grondslag aan elke zucht, elke uitroep, elk gebed, elk gekerm ligt een innerlijke en aan den lijve ondervonden bekendmaking met de ernstige en verontrustende ziekte...

8 Augustus – Genees Mij

8

Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14 Als we voor het eerst voelen wat een arme, blinde en onwetende schepselen we zijn, nemen we vaak onze toevlucht tot menselijke geneesmiddelen. We denken wellicht dat studeren onze blindheid kan genezen, dat als we een aantal degelijke boeken verzamelen, veel in de Bijbel lezen...

7 Augustus – Mozes Zegen Over Israel

7

Welgelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere. Deuteronomium 33:29 Stelt u zich voor dat u in de straten van Jeruzalem staat, en de eetzaal inkijkt van de rijke man over wie de Heere in de gelijkenis spreekt. Zou u niet zeggen: ‘Wie is u gelijk, gij rijk en welvarend man? Wie draagt kleren zo zwaar geverfd met koninklijk purper? Wie is in lijnwaad...

6 Augustus – Mozes Zegen Over Israel

6

Welgelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere. Deuteronomium 33:29 Wie op aarde zoudt u benijden als u Gods genade in uw hart draagt? Met wie zou u willen ruilen, als Gods liefde uw ziel ooit heeft bezocht? Zie om u heen: richt uw ogen op de man of vrouw die omringd lijkt door de grootste hoeveelheid aards geluk, en vraag dan uw eigen geweten: ‘Zou ik...

5 Augustus – Mozes Zegen Over Israel

5

Welgelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere. Deuteronomium 33:29 Het geluk van Israël komt voort uit en richt zich op niets minder dan God en de hemel. Dit is dus de reden van de zaak. ‘Welgelukzalig zijt gij, o Israël. ’Waarom bent u welgelukzalig? Gelukkig omdat God u heeft uitverkoren voor de verlossing in de Persoon van Zijn geliefde Zoon;...

4 Augustus – Mozes Zegen Over Israel

4

Welgelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere. Deuteronomium 33:29 Overdenk de verlossing van Israël zoals tot stand gebracht door God de Zoon. De Zoon van God is vleesgeworden. De Zoon van God verenigde onze natuur met Zijn eigen goddelijke Persoon, en in die natuur heeft Hij geleden, gebloed, in doodsangst verkeerd en is Hij gestorven. Door Zijn...

3 Augustus – Mozes Zegen Over Israel

3

Welgelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere. Deuteronomium 33:29 Hoe is Israël verlost? Hij is verlost door God de Vader, door Zijn eigen eeuwige voornemen, Zijn vaste bevel, Zijn onveranderlijke Woord en eed. Kan dat bevel worden gewijzigd? God zou ophouden God te zijn als Hij kon wankelen of twijfelen in Zijn eeuwige voornemens. Als Hij Zijn werk...

2 Augustus – Mozes Zegen Over Israel

2

Welgelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere. Deuteronomium 33:29 Kunt u de volgende kenmerken ontdekken die door Gods hand op uw ziel zijn gestempeld? Vereert u ooit God in de Geest? Weet u, ziet u in, voelt u aan, door een straal innerlijk licht en door een beweging van innerlijk leven, dat God een Geest is? En terwijl u Hem als zodanig benadert...

1 Augustus – Mozes Zegen Over Israel

1

Welgelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere. Deuteronomium 33:29 We komen Mozes in het boek Deuteronomium opnieuw tegen, aan het eind van het veertigjarige verblijf in de woestijn, niet alleen volwassen geworden in jaren, zoals wanneer een korenschoof klaar is om binnengehaald te worden, maar ook gerijpt in genade. Onder invloed van de bijzondere...

31 Juli – Mozes Zegen Over Israel

3

Toen zeide Mozes tot God .Wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israels uit Egypte zou voeren Exodus 3:11 Mozes, de man Gods, aangesteld om de kinderen van Israël uit Egypte te leiden, kreeg de zwaarste last op zijn schouders gelegd die een sterveling maar kan dragen, en tegelijk de hoogste eer aan hem toevertrouwd die mensenhanden maar kunnen ontvangen. Het was geen taak...

30 Juli – Geroepen Tot De Gemeenschap Van Christus

3

God is getrouw, door Welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Korinthe 1:9 Wanneer God Zijn volk roept door Zijn genade, is het om ze deelgenoten te maken van de hoogste zegeningen en de hoogste heerlijkheid, die Hij aan mensen geven kan. En dat niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd; zowel aan deze als aan de andere zijde van het graf...

29 Juli – Een Ellendig En Arm Volk

2

Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op de Naam des Hehren betrouwen. Zefanja 3:12 Er zijn er ongetwijfeld die weten wat het betekent bezocht te worden – ongetwijfeld die weten wat het betekent om arm van geest te zijn. Welnu, mijn vrienden, kijk eens naar de gevolgen van deze bezoekingen, naar de vruchten die eruit voortkomen. Wat hebben ze...

28 Juli – Een Ellendig En Arm Volk

2

Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op de Naam des Heeren betrouwen. Zefanja 3:12 Wat een heerlijke blik gunt de Heere de ziel soms op de roemrijke Persoon Immanuel! Wat een medeleven, mededogen, en tederheid ziet de ziel in Hem ‘dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid’ (Rom. 9:5), de grote Hogepriester over het huis van God! Als...

27 Juli – Een Ellendig En Arm Volk

2

Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk;d ie zullen op de Naam des Heeren betrouwen. Zefanja 3:12 Iemand die geestelijk niet arm is, kan Gods Woord lezen en de schoonheid en verhevenheid ervan bewonderen, zoals de rijke edelman de vergezichten in zijn park bewondert. Maar degene die arm van geest is, leest Gods Woord om voedsel in zijn hart vanuit de volheid van...

26 Juli – Een Ellendig En Arm Volk

2

Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op de Naam des Heeren betrouwen. Zefanja 3:12 De Heere heeft verklaard dat Hij in het midden van Jeruzalem een geestelijk arm volk zal doen overblijven. Zijn zij dit van nature? O nee, ze zijn dat niet van nature. Ze zijn alleen door de Almachtige Zelf tot de diepste zielsarmoede gebracht. Van nature zijn zij...

25 Juli – Bevinding

2

Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. 2 Korinthe 3:16 Ik weet geen betere verklaring voor het woord openbaring dan wat de term zelf bevat. Het betekent letterlijk: ‘ont-hulling, ofwel het wegnemen van het omhulsel van een voorwerp’ , in de Schrift ook wel genoemd deksel, datgene wat tot dekking dient, en dat wordt ‘ont-dekt’. Er zijn twee van deze...

24 Juli – Bevinding

2

Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. 2 Korinthe 5:7 Er bestaan misverstanden over wat wordt bedoeld met het woord openbaring. Misleid door de gangbare betekenis van het woord en door de ware betekenis niet precies te kennen of zich eraan te houden, terwijl de meesten het hele denkbeeld van innerlijke openbaring tegenwoordig bespotten, zoeken sommigen naar en verwachten iets...

23 Juli – Bevinding

2

Evenwel is God mijn Koning van ouds af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde. Psalm 74:12 Verlossingen zijn de belangrijke bewijzen waarnaar we moeten kijken. Geen andere bewijzen zullen een behoeftige, naakte ziel tevreden stellen, en een wijs mens zal voornamelijk naar die bewijzen kijken als hij anderen inschat. Hij zal beslist niet voorbijgaan aan het gezucht van de gevangene en zal...

22 Juli – Bevinding

2

Door de wet is de kennis der zonde. Romeinen 3:20 Sommige van Gods kinderen zijn niet in staat duidelijk in de beleving van hun ziel te bespeuren of ze de werking van de wet op hun geweten hebben ondergaan. Ze kunnen wellicht niet hun vinger leggen op de precieze tijd, noch precies de werking ervan op hun ziel onderscheiden; ze kunnen er geen beleving uithalen zoals ze die in boeken lezen, en...

21 Juli – Bevinding

2

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Mattheüs 5:6 Hart[1] zegt: ‘De manieren waarop God met Zijn kinderen omgaat, zijn, hoewel in hun algemene onderdelen gelijk, niettemin zo verschillend, dat de paden van het ene kind van God niet uitgestippeld kunnen worden aan de hand van die van een ander; dat blauwdrukken voor christelijke bekering...

20 Juli – Bevinding

2

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Mattheüs 5:6 Er bestaat een groot gevaar dat mensen op kenmerken rusten in plaats van op zegeningen. Deze twee dingen zij n zeer verschillend van elkaar en dienen altij d onderscheiden te worden. Kenmerken vergelijk ik wel met mijlpalen of wegwijzers, of als u dat liever heeft, met heggen en hekken, die...

19 Juli – Bevinding

1

In Uw licht zien wij het licht. Psalm 36:10 Dat licht de werkzaamheden van de gezegende Geest aan de ziel vergezelt, blijkt zowel uit de Heilige Schrift als uit ervaring: ‘De opening Uwer woorden geeft licht’ (Ps. 119:130). Daarom werd Paulus naar de heidenen gestuurd om hen te bekeren van de duisternis tot het licht (Hand. 26:18). Dezelfde apostel zegt tot de gelovigen van Efeze: ‘Gij waart...

18 Juli – Bevinding

1

Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 2 Korinthe 12:9 Wat een genade is het te denken dat men zo weinig vroomheid heeft! Sommigen zeggen wellicht: ‘Ik begrijp niet wat u met die uitdrukking bedoelt, dat het een genade is te denken dat men zo weinig vroomheid heeft; ik ben het niet met u eens, want volgens mij is het helemaal geen genade, aangezien ik graag veel...

17 Juli – Bevinding

1

De Heere maakt arm en maakt rijk. 1 Samuël 2:6 Om geestelijk een bedelaar te zijn, moet de mens niets hebben dat hij niet door smeekbeden verkrijgt. Maar wat is het vernederend voor de natuur, verpletterend voor de trots van de mens, dat hij van nature niets geestelijk goeds kan doen, dat hij zijn eigen hart niet opnieuw kan scheppen, dat hij zijn eigen ziel niet kan redden, dat hij niet kan...

16 Juli – Bevinding

1

De Heere maakt arm en maakt rijk. 1 Samuël 2:6 De heiligen worden ‘arm’ genoemd. Maar wat betekent het arm te zijn, en wie zijn zij die met die term worden aangeduid? Onder ‘de armen’, letterlijk, verstaan we gewoonlijk degenen die totaal verstoken zijn van alles wat de wereld als rijkdommen beschouwt. Een arm mens, in geestelijke zin, is iemand die het gevoel heeft te zijn verstoken van de ware...

15 Juli – Bevinding

1

Ik schep de vrucht der lippen. Jesaja57:19 Het is even noodzakelijk dat de Heere de vrucht van de lippen schept om ze te uiten, als dat de Heere de vrucht van het hart schept om ze te ervaren. We hebben bijvoorbeeld soms geestelijke gevoelens die in ons gemoed opwellen, gisten en werken, maar we kunnen ze niet uiten. Ze zijn soms te diep om uitgedrukt te worden, ‘onuitsprekelijke zuchtingen’ (Rom...

14 Juli – Bevinding

1

Gaat in door de enge poort. Mattheüs 7:13 Er moet een bepaalde norm zijn gesteld voor een goddelijk werk aan de ziel, want hoe kunnen we anders de kinderen van God onderscheiden van de kinderen van de duivel? Hoe kunnen we de kenmerken van de genade ontdekken in de levende Kerk, en aangeven, zowel om hen aan te moedigen en te onderrichten, als om anderen te waarschuwen of te overtuigen, wat de...

13 Juli – Bevinding

1

Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen, wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. Psalm 66:16 Bestaat er zoiets als ‘christelijke ervaring’? Elke van God geleerde ziel zal onmiddellijk antwoorden: ‘Ja, die bestaat, en ik hoop dat ik hem heb ondervonden.’ Maar is die ervaring erg belangrijk? ‘Ja,’ zal dezelfde godgeleerde ziel antwoorden, ‘van oneindig groot belang; want hemel...

12 Juli – De Paden Des Rechts

1

Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts. Spreuken 8:20 Hij doet wandelen op de weg der gerechtigheid. Het is niet alleen maar een gaan rondom Sion en haar torens tellen; het is niet slechts te vergelijken met wanneer ik rondom een paleis wandel en de fraaie vorm ervan bewonder. Nee, het wil zeggen, er persoonlijk heengeleid te worden, het persoonlijk te...

11 Juli – De Paden Des Rechts

1

Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts. Spreuken 8:20 Jezus doet Zijn volk wandelen op de weg der gerechtigheid, door hen eerst door de onderwijzing van de Geest tot kennis van de geestelijkheid en de eisen van Zijn heilige, nauwgezette en veroordelende wet te leiden. Maar deze gerechtigheid zal nooit door het schepsel uitgewerkt kunnen worden. Niets...

10 Juli – De Paden Des Rechts

1

Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts. Spreuken 8:20 Het Verbondshoofd van Zijn Kerk komt hier voor als Degene die Zijn volk leidt: ‘Ik doe wandelen’ zoals de Goede Herder, die voor Zijn schapen gaat en hen stap voor stap leidt. Wij kunnen geen enkele stap zonder Hem. Alleen voor zover het Hem behaagt, ons stap voor stap en voet voor voet in de weg van...

9 Juli – Gods Leiding Met Israel In De Woestijn

9

Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen, en er was geen vreemd God met hem. Deuteronomium 32:11,12. Om aan te tonen dat het genadewerk uitsluitend van de Heere is, staat in Zijn Woord ook: zo leidde hem de Heere alleen (Deut. 32:12). Hij wilde de eer met niemand delen. En er was geen...

8 Juli – Gods Leiding Met Israel In De Woestijn

8

Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen, en er was geen vreemd God met hem. Deuteronomium 32:11,12. Hier wordt gezegd dat de arend haar jongen ‘neemt’, dat wil zeggen, zo kunnen we afleiden, naar de rand van het nest. De arendsjongen die nu in het nest liggen, zullen op een dag hun...

7 Juli – Gods Leiding Met Israel In De Woestijn

7

Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen, en er was geen vreemd God met hem. Deuteronomium 32:11,12. De arend breidt haar vleugelen uit zodat ze het hele broedsel omspant. Sommige arendsjongen bevinden zich middenin het nest en andere aan het uiteinde; maar de arend verwaarloost er...

6 Juli – Gods leiding Met Israel In De Woestijn

6

Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen, en er was geen vreemd God met hem. Deuteronomium 32:11,12. Het woord zweven komt ook voor in de tekst: ‘de Geest Gods zweefde op de wateren’ (Gen. 1:2). Er zit iets zeer rijks in het woord. De Geest Gods zweefde klapwiekend boven de wateren...

5 Juli – Gods Leiding Met Israel In De Woestijn

5

Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vleugelen, zo leidde hem de Heere alleen, en er was geen vreemd God met hem. Deuteroriomium 32:11,12. Men zegt dat de arend ‘haar nest opwekt’. Haar ‘nest’ betekent ongetwijfeld haar jongen, die, net als mensenbaby’s veel tijd slapend doorbrengen. Maar dan is het voedertijd, en...

4 Juli – Gods Leiding Met Israel In De Woestijn

4

Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste, huilende wildernis; Hij voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel. Deuteronomium 32:10 Hij bewaarde hem als Zijn oogappel. Deze uitdrukking wordt meer dan eens in de Heilige Schrift gebruikt om de bijzondere tederheid van God aan te duiden bij het bewaren van Zijn kinderen. De oogappel is de zachtste plek van...

3 Juli – Gods Leiding Met Israel In De Woestijn

3

Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste, huilende wildernis; Hij voerde hem rondom. Hij onderwees hem. Deuteronomium 32:10 Het is de Heere die Zijn Israël onderwijst. ’Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn’ (Jes. 54:13). Hij onderwijst ons zodanig dat we vaak onze dwaasheid onder ogen moeten zien, en toch Zijn wijsheid bewonderen; alle schaamte op ons nemen, en Hem alle...

2 Juli – Gods Leiding Met Israel In De Woestijn

2

Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste, huilende wildernis; Hij voerde hem rondom. Deuteronomium 32:10 In de omgang van de Heere met Zijn geestelijke Israël ‘voert Hij hem rondom’. Hij leidt hem tot de kennis van zijn eigen verdorvenheden, en staat de duivel toe hem te kwellen met sterke verzoekingen. Dit is ‘hem rondom voeren.’ Hij is als een vreemdeling in een grote stad. Hij...

1 Juli – Gods Leiding Met Israel In De Woestijn

1

Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste, huilende wildernis. Deuteronomium 32:10 Over het algemeen, denk ik, kunnen de meeste mensen die iets van Gods omgang met hun ziel weten, bepaalde duidelijke wonderbaarlijke omstandigheden nagaan waardoor de voorzienigheid zogezegd werd gekoppeld aan de genade. Zo kan het ene uiteinde van de ketting van ijzer zijn, en het andere van goud;...

30 Juni – Gods Leiding Met Israel In De Woestijn

3

Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste, huilende wildernis. Deuteronomium 32:10 Het woord ‘huilende’ verwijst niet alleen naar de wildernis zelf, maar kan ook betrekking hebben op haar bewoners, de wilde dieren, die haar vullen met hun middernachtelijk gehuil. Reizigers hebben het vaak over het huilen van de jakhals en andere wilde roofdieren die de woestijn bewonen. Zo wordt ons...

29 Juni – Door Christus Tot God gaan

2

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 De zegeningen die de Heere Jezus aan Zijn kinderen geeft, bezitten meer dan de heerlijkheid die op dat moment wordt overgebracht. Ze strekken zich naar voren uit en reiken naar achteren; kijken naar de aankomende eeuwigheid en vanuit de voorbije eeuwigheid...

28 Juni – Door Christus Tot God gaan

2

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen.die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 Als zij met pasverlichte ogen om zich heen kijkt, ziet de levende ziel dat de wereld van zonde en smart is vervuld; dat Gods oorspronkelijke vloek over de aarde elk aards goed heeft verbitterd; dat deze de meest nabije en geliefde sociale relaties heeft...

27 Juni – Door Christus Tot God gaan

2

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 Als de levende ziel die eeuwige zegeningen, die de Heere Jezus voor Zijn kinderen heeft veiliggesteld, vergelijkt met aardse dingen, ziet zij in hoe onbetekenend deze laatste zijn, wat een zinloze stukken speelgoed, wat een nutteloze dromen, wat een...

26 Juni – Door Christus Tot God Gaan

2

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan.alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 Hoe kunnen we betwijfelen dat Christus ‘volkomenlijk zalig maken kan die door Hem tot God gaan,’ want is er iets wat Hij niet heeft gedaan voor hun zaligmaking in Zijn volbrachte werk? En is er iets wat Hij niet kan doen bij het toepassen van dat volbrachte...

25 Juni – Door Christus Tot God Gaan

2

Waarom Hij ook volkomenlijk kon zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 Het gaat erom dat het een dagelijkse, levende ervaring is, zodat de aanwezigheid van Jezus aan de rechterhand van de Vader niet slechts een leerstelling volgens de letter der waarheid is, maar een fontein van geestelijk leven in het hart. Wat bevindt het arme...

24 Juni – Door Christus Tot God Gaan

2

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 Hoe heerlijk is het om in het hart de belofte en voorproef van het eeuwige leven te dragen, en te beseffen dat het de genadegift van God is (Rom .6:23); opgeslagen in Christus, die Zelfde waarachtige God, en het eeuwige Leven’ is (1 Joh. 5:20), geopenbaard en...

23 Juni – Door Christus tot God Gaan

2

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 Terwijl de Heere Jezus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader zit, zendt Hij zegeningen omlaag naar Zijn volk. Hij zegent hen ‘met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der...

22 Juni – Door Christus Tot God Gaan

2

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen,die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 We weten wat het is om gebruik te maken van een voorspreker. Neem een kind dat zijn vader heeft beledigd. Het rent naar zijn moeder, en zij moet de voorspreker zijn. U bent een knecht en u heeft uw baas geërgerd. U spreekt met de voorman om een goed woordje...

21 Juni – Door Christus Tot God Gaan

2

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 Als de Geest in u werkt, zult u zulke dingen in uw hart ervaren, zulke gewaarwordingen in uw geest hebben, de verzoekingen die u zult tegenkomen zullen zódanig zijn, dat niets minder dan een Verlosser Die in staat is volkomenlijk zalig te maken, u kan...

20 Juni – Door Christus Tot God Gaan

2

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen.die door Hem tot God gaan,alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 Het woord ‘volkomenlijk’ heeft voor mijn gevoel iets zeer zoets en is betekenisvol. Volgens mij worden er twee dingen mee uitgedrukt. In de eerste plaats lijkt het woord in de betekenis van ‘tot het uiterste’ of ‘tot het einde’ de hopeloze toestand weer te...

19 Juni – Door Christus Tot God Gaan

1

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 Als u nog nooit tot God bent gekomen door Jezus Christus, hebt u geen belangstelling aan de dag gelegd voor deze tekst. Maar als God de Geest uw ziel tot geestelijk leven heeft gewekt, als Hij een genadewerk uitvoert in uw geweten, kunt u erop rekenen dat u...

18 Juni – Door Christus Tot God gaan

1

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij al tijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 Het besef van de noodzaak ervan ligt ten grondslag aan het gaan tot God. Als we geen behoeften hebben, kunnen we het heel goed zonder Jezus Christus stellen. Maar als we talloze behoeften hebben, als we arm en hulpbehoevend, zondig, vuil en schuldig...

17 Juni – Door Christus Tot God Gaan

1

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen,die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 Nadat de ziel zeer is geplaagd, zeer beproefd, helemaal ontmanteld, vernederd en haar mond in het stof is gedrukt, wordt de weg van verlossing door een gekruisigde Immanuël aan haar geopenbaard. Er geschiedt een onthulling aan het hart door het geloof, door...

16 Juni – Een Grote Hogepriester

1

Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hebreeën 4:16 Wat krijgen we als we tot de troon der genade komen? Barmhartigheid! ‘Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen’, de zoete blijken van Gods barmhartigheid, de openbaring van Zijn vergevende liefde, het uitstorten van...

15 Juni – Een Grote Hogepriester

1

Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hebreeën 4:16 Er is een genadetroon. Maar wat is de genadetroon? Er wordt gezegd: ‘Een troon der heerlijkheid, een hoogheid van het eerste aan, is de plaats onzes heiligdoms’ (Jer. 17:12). Het is de Persoon van Christus, waar de...

14 Juni – Een Grote Hogepriester

1

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Hebreeën 4:15 Door beproevingen leerde de Heere Jezus medeleven te hebben met Zijn beproefde kinderen. Hij ‘kan medelijden hebben met onze zwakheden’ (Hebr. 4:15). We kunnen dus openlijk naar Hem toe gaan met onze beproevingen, ze...

13 Juni – Een Grote Hogepriester

1

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Hebreeën 4:15 Lezen we niet dat God ‘Abraham verzocht’ ? (Gen. 22:1). Het woord ‘verzocht’ moet hier worden opgevat als ‘beproefd’, want zowel in het Hebreeuws als in het Grieks betekent hetzelfde woord verzoeken en beproeven. God...

12 Juni – Een Grote Hogepriester

1

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Hebreeën 4:15 Hoe groot het aantal of hoe erg de geestelijke smarten en zorgen van Gods kinderen ook zijn; onder welke overtuigingen, lasten, smarten, noden, gewetensnoden, twijfels, angsten en ontzettingen onder Gods toorn zij ook...

11 Juni – Een Grote Hogepriester

1

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Hebreeën 4:15 We gaan nu kijken naar enkele geestelijke verzoekingen van de kinderen van de Heere en proberen aan te tonen dat de gezegende Heere deze persoonlijk heeft ervaren, en aldus heeft geleerd medeleven met Zijn kinderen...

10 Juni – Een Grote Hogepriester

1

Dewijl wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hebreeën 4:14 Maar tussen de hogepriester onder de wet en de ‘Hogepriester over het huis Gods’ bestaan er naast punten van overeenkomst ook punten van verschil. De hogepriester onder de wet was slechts een mens en de ‘Hogepriester over het huis...

9 Juni – Een Grote Hogepriester

9

Dewijl wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hebreeën 4:14 Het is niet nodig dat ik uitvoerig aantoon hoe de hogepriester onder de wet was gevormd -naar het beeld en voorbeeld van de Heere Jezus Christus. En toch zijn er bepaalde punten van overeenkomst en bepaalde punten van verschil die...

8 Juni – Een Grote Hogepriester

8

Dewijl wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is,namelijk Jezus.de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hebreeën 4:14 Een ware, oprechte godsdienstige belijdenis gaat altijd met moeilijkheden gepaard. Niemand dan God zelf, daar ben ik van overtuigd, kan ons tot Zijn heerlijkheid laten leven, en het ons mogelijk maken die belijdenis met een goed...

7 Juni – Christus Zitten Ter Rechterhand Gods

7

Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vaderjezus Christus.de Rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 2:1-2 Hier treedt de gezegende, eeuwig levende Verdediger en Voorspreker aan de rechterhand van de Vader binnen, Die, door Zijn bloed en liefde met kracht toe te passen, tegen de ziel zegt: ‘Ik ben uw heil.’ Daarom wordt van Hem gezegd:...

6 Juni – Christus Zitten Ter Rechterhand Gods

6

Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader Jezus Christus.de Rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 2:1-2 Verenigd zijn met de Heere Jezus als levend Hoofd brengt een innige omgang met Hem teweeg. Als Hij namelijk genade vanuit Zijn eigen overvloed overbrengt, ontstaat in de ziel een zoete en heilige vriendschap met Hem, als men Hem ziet...

5 Juni – Christus Zitten Ter Rechterhand Gods

5

Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader Jezus Christus de Rechtvaardige en Hij is een verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 2:1-2 We zijn geneigd de voorspraak van de Heere Jezus Christus als onze grote Hogepriester uit het oog te verliezen en ook te vergeten dat we zo’n Vriend hierboven hebben. We geloven deze waarheden stellig, verankeren ons erin en hebben geen...

4 Juni – Christus Zitten Ter Rechterhand Gods

4

Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de Rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 2:1-2 Laten we eens een blik werpen op de invloed van de voorspraak van onze grote Hogepriester in de hemel en zien hoe geschikt Deze is om de ziel te verlichten, die gebukt gaat onder een zondelast. ‘En indien iemand gezondigd heeft,’ zegt...

3 Juni – Christus Zitten Ter Rechterhand Gods

3

Maar wij zien Jezus,met heerlijkheid en eer gekroond. Hebreeën 2:9 ‘Maar wij zien Jezus.’ Heeft u Hem ooit met eigen ogen gezien? Raadpleeg uw geweten — heeft u ooit met eigen ogen Jezus gezien? Ik bedoel niet uw natuurlijke, lichamelijke ogen; maar het oog van het geloof, het oog van de ziel. Ik zal u vertellen wat u hebt gevoeld als u ooit Jezus hebt gezien. Uw hart werd zacht en smolt, uw...

2 Juni – Christus Zitten Ter Rechterhand Gods

2

Op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees. Hebreeën 10:20 Onze gezegende Hogepriester stond op uit de doden, nadat Hij Zijn heilige lichaam en ziel als zondoffer had geofferd, en voer op ten hemel in Zijn zuivere en heilige mensheid, gesymboliseerd door het heilige linnen gewaad dat Aaron droeg toen hij binnen het voorhangsel trad, om...

1 Juni – Christus’ Zitten Ter Rechterhand Gods

1

Op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees. Hebreeën 10:20 De hogepriester deed elk jaar, volgens de wet, op de Grote Verzoendag, die eenmaal per jaar geschiedde, op de tiende dag van de zevende maand, een plechtige verzoening, eerst voor de zonden van hemzelf en zijn huis, en daarna voor de ongerechtigheden van de kinderen Israëls (Lev...

31 Mei – Christus’ Zitten Ter Rechterhand Gods

3

Deze heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving derzonden. Handelingen 5:31 Door te zijn ‘verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden’, door de Geest uit te storten, schenkt Christus berouw, want Zijn barmhartige werken breken, verzachten en smelten het hart. Zo vervult Hij de...

30 Mei – Christus’ Zitten Ter Rechterhand Gods

3

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Efeze 2:10 Eén punt moeten we altijd in gedachten houden, want het zal ons zeker worden geleerd als we tot Zijn trouwe onderdanen behoren, namelijk dat hoe groot de voordelen en zegeningen ook zijn van zo’n Koning te hebben als onze barmhartige en heerlijke...

29 Mei – Christus’ Zitten Ter Rechterhand Gods

2

Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot U niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot Uzenden. Johannes 16:7 De gave van de Trooster was afhankelijk van de opstanding, hemelvaart en verhoging van Jezus. ‘Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal...

28 Mei – Verzoend Door Christus Dood En Leven

2

Want indien wij, vijanden zijnde,met God verzoend zijn door de dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. Romeinen 5:10 We kunnen alleen met God worden*verzoend’ als de vijandschap is verwijderd. Het is in de genade zoals in de natuur. Neem twee vrienden die als broers samen door het leven zijn gegaan. Er vindt een scheiding plaats; vijandschap...

27 Mei – Verzoend Door Christus Dood En Leven

2

Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. Romeinen 5:10 We kunnen alleen met God worden ‘verzoend’ als de vijandschap is verwijderd. Het is in de genade zoals in de natuur. Neem twee vrienden die als broers samen door het leven zijn gegaan. Er vindt een scheiding plaats;...

26 Mei – Het Uitgieten Van Gods Geest

2

Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Jesaja44:3 ln de uitgieting van Zijn Geest stort God in het bijzonder de hemelse gave van de liefde in de ziel, want dat is de grootste zegen die Hij kan geven, omdat het de gave is van Hemzelf, die de Liefde zelf is. Alle andere genaden en gaven verbleken bij deze, want wij lezen: ‘En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze...

25 Mei – Het Uitgieten Van Gods Geest

2

Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Jesaja 44:3 Het eerste werk van Gods Geest is de overtuiging van zonde. ‘En Die, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde’ (Joh. 16:8). Toen Petrus op de dag van het Pinksterfeest preekte en de Heilige Geest zich met kracht bij het Woord voegde, werden de toehoorders verslagen in het hart. Vervolgens giet God Zijn...

24 Mei – Christus’ Hemelvaart

2

Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Hebreeën 6:20 We moeten nog een ander aspect beschouwen van onze gezegende Heere, Die de voorhoven der zaligheid is ingegaan. Hij is erheen gegaan als de Voorloper van Zijn kinderen, zoals de apostel zegt: ‘Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der...

23 Mei – Christus’ Hemelvaart

2

Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja ook de wederhorigen, om bij U te wonen. Psalm 68:19 Bij Gods kinderen, degenen die echt door Gods Geest zijn onderwezen, is het geweten week gemaakt. Zij kennen de gevangenis waar de zonde hen in gevangen houdt, en de moeilijkheden die zij veroorzaakt. Het is ons...

22 Mei – Christus’ Hemelvaart

2

Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja ook de wederhorigen, om bij U te wonen. Psalm 68:19 Dood! O wat houdt de angst voor de dood het tere geweten van Gods kinderen soms gevangen! Er zijn enkele belijders die voorwenden altijd boven de angst voor de dood te staan. Maar ik ben bang dat in de meeste...

21 Mei – Christus’ Hemelvaart

2

Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja ook de wederhorigen, om bij U te wonen. Psalm 68:19 Het is goed om in gedachten te houden dat Jezus, als Sions verheven Koning, ‘gaven genomen heeft om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen.’ Dit brengt Petrus duidelijk naar...

20 Mei – Christus’ Hemelvaart

2

En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. Handelingen 1:9 Denkt u eens een ogenblik na over de kracht van dit getuigenis. Zouden deze elf mannen misleid zijn geweest of zich hebben vergist in hetgeen waarvan zij aldus persoonlijk getuigen waren? De meesten van hen zwoeren later bij hun leven dat het waar was wat ze toen zagen.Toen ze...

19 Mei – Christus’ Hemelvaart

1

En Hij leidde hen tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel. Lukas 24:50-51 Juist voor de Heere opsteeg naar de hemel, ‘sprak’ Hij tot zijn elf leerlingen ‘bij hen komende, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’ (Matt. 28:18). Voorafgaand aan Zijn opstanding...

18 Mei – Kracht In Zwakheid

1

Versterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieën vast. Zeg de onbedachtzamen van hart: Weest sterk, en vreest niet. Jesaja 35:3,4 Als Gods knechten tot het beproefde volk des Heeren zeggen: ‘Weest sterk’, dan wil en zal Hij dat woord met Zijn kracht vergezellen. Maar wellicht zegt uw ziel, arme vreesachtige: ‘Hoe kan ik sterk zijn? Mijn handen zijn zo slap; mijn knieën zo zwak, mijn...

17 Mei – Die Overwint

1

Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. Openbaring 3:21 Ik heb wel eens gedacht dat de kinderen van God te veel stilstaan bij hun uiterlijke, en te weinig bij hun innerlijke vijanden. Hoe minder u aan uw uiterlijke, en hoe meer u aan uw innerlijke tegenstanders denkt, des te beter is het voor uw...

16 Mei – Die Overwint

1

Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. Openbaring 3:21 Elk kind van God wordt omringd door een menigte vijanden vanbinnen en vanbuiten, die, tenzij ze voor hem en door hem worden overwonnen, bijna zeker hem zullen overwinnen. Neutraliteit bestaat niet in deze oorlog; het is een gevecht op leven en...

15 Mei – Die Overwint

1

Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is. En Ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent, dan die hem ontvangt. Openbaring 2:17 Wellicht draagt uw geweten een verborgen getuigenis – ‘Ik weet dat ik nooit van het verborgen manna heb gegeten, nooit een witte steen heb gehad, nooit een nieuwe naam heb...

14 Mei – Die Overwint

1

En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent, dan die hem ontvangt. Openbaring 2:17 Soms kan uw ziel zich in droeve duisternis bevinden. U gaat naar de troon der genade; u smeekt bij de Heere; u vraagt Hem iets tot u te zeggen. Maar er komt geen antwoord, geen openbaring, geen zoet gefluister, geen openbaring van Jezus aan uw ziel. U bent er slechter aan toe als u weggaat dan...

13 Mei – Die Overwint

1

En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent, dan die hem ontvangt. Openbaring 2:17 Hier wordt naar een ander gebruik verwezen. In vroeger tijden was het gebruikelijk op een steen de naam van de kandidaat op wie men wilde stemmen te schrijven. Als er twee, drie, vier of tien kandidaten voor een ambt waren, en iemand de mening te kennen wilde geven dat een bepaalde kandidaat...

12 Mei – Die Overwint

1

En Ik zal hem geven een witte keursteen. Openbaring 2:17 Ieder teken dat de Heere u ooit heeft verleend dat u een kind van Hem bent, elke belofte die ooit in uw hart is gekomen, elk antwoord op een gebed dat u ooit van Zijn lippen hebt ontvangen, elke van Hem afkomstige verlossing die u ooit hebt ervaren, is een ‘witte steen’. Elke toepassing van de waarheid met goddelijke kleur en gloed aan uw...

11 Mei – Die Overwint

1

En Ik zal hem geven een witte keursteen. Openbaring 2:17 In vroeger tijden werd in rechtszaken het oordeel geveld door middel van witte en zwarte stenen. De rechters wezen hun vonnis over de gevangene niet door middel van een mondelinge verklaring van ‘schuldig’ of ‘onschuldig’, zoals tegenwoordig, maar door een witte steen in een urn te laten vallen om te kennen te geven dat de gevangene naar...

10 Mei – Die Overwint

1

Die overwint. Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is. Openbaring 2:17 De schapen van de Heere zullen eerst hevige honger moeten ervaren om het manna te leren waarderen, want ‘een verzadigde ziel vertreedt het honigzeem’ (Spr. 27:7). Sterker nog, over het algemeen is een pijnlijke ervaring noodzakelijk om die eetlust op te wekken. Kijk eens naar de arbeider. Wat heeft hij toch...

9 Mei – Die Overwint

9

Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is. Openbaring 2:17 De Heere Jezus Christus Zelf vertelt ons dat Hij ‘het ware brood is, dat uit de hemel kwam’ (Joh. 6:32) en dat het manna Zijn vlees vertegenwoordigde dat Hij gaf voor het leven van de uitverkoren wereld. Welnu, als we dienstbaar zijn aan de zonde, als onze begeerten en harstochten over ons zegevieren, als er...

8 Mei – Die Overwint

8

Die overwint, Ik zal hem geven te eten von het manna, dat verborgen is. Openbaring 2:17 Stel dat u in een valstrik bent verstrikt geraakt; stel dat u terneergeslagen bent door enige verleidingen van de duivel; was er dan geen verborgen manna voor u? Paste de Heere niet een gedeelte van Zijn Woord met zoetheid aan uw hart toe? U voelde beslist veroordeling, scherpe veroordeling; er was...

7 Mei – Die Overwint

7

Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is. Openbaring 2:17 Wat is dit verborgen manna? Is het niet Gods Woord dat met kracht aan het hart wordt toegepast? Wat zegt Jeremia? ‘Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw Woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten’ (Jer. 15:16). Als het de Heere belieft een Woord van Zijn eigen lippen...

6 Mei – Die Overwint

6

Die overwint… Openbaring 2:17 Als ik het hart kan lezen van een hier aanwezige arme beproefde en in verzoeking gebrachte ziel, zou ik daar lezen: ‘Nee, tot mijn schande en verdriet moet gezegd worden dat ik daarentegen merk dat de zonde steeds sterker wordt, dat het kwaad in mijn hart steeds krachtiger wordt dan ik ooit in mijn leven heb meegemaakt; en wat betreft mijn eigen inspanningen om...

5 Mei – Die Overwint

5

Die overwint… Openbaring 2:17 Als iemand voortdurend overweldigd wordt; als soms zijn begeerten hem verrassen; soms wanhoop hem overvalt; soms hoogmoed opkomt; soms begeerte en zinnelijkheid merkbaar worden; soms het ene kwaad zich vertoont, dan weer een ander, en weldra een derde monster zijn hatelijke kop opsteekt — wie zou dan geloven dat dit degene is die de overwinning zal behalen, als...

4 Mei – Die Overwint

4

Die overwint… Openbaring 2:17 Het doel van de Heere is ervoor te zorgen dat we ‘overwinnen’; want de belofte geldt alleen ‘hem die overwint’. Maar het ligt in Zijn bedoeling ons te laten ‘overwinnen’ in Zijn kracht alleen, en niet in eigen kracht. Dit leren wij doorgaans erg langzaam. We stellen ons de geboden voor ogen en we denken dat als we ons er ijverig aan houden, we uiteindelijk Gods...

3 Mei – Die Overwint

3

Die overwint… Openbaring 2:17 Ik ken geen treffender en belangrijker stuk van Gods Woord dan datgene wat in de eerste drie hoofdstukken van het Boek der Openbaring staat. Met welk een ernstig visioen werd Johannes begunstigd toen de Heere des levens en der heerlijkheid aan hem verscheen op de wij ze die in het eerste hoofdstuk wordt beschreven! Ofschoon Johannes de apostel der liefde was...

2 Mei – Wat Moet Ik Doen, Opdat Ik Zalig Worde?

2

Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? Handelingen 16:30 Ziet u eens naar de juwelen aan elke kant die de genade in de kroon van de Verlosser heeft gezet van de meest verdorven en ellendige materialen! Wie waren bijvoorbeeld die Efeziërs aan wie Paulus die prachtige brief heeft geschreven? De meest dwaze en bedwelmde afgodsdienaren, zo verzot op hun afgodsbeeld dat van Jupiter was neergevallen —...

1 Mei – Wat Moet Ik Doen, Opdat Ik Zalig Worde?

1

Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? Handelingen 16:30 Ik neem aan dat u zich met religie bezighoudt; dat de ernstige realiteit van de eeuwigheid in meer of mindere mate op uw geweten drukt, en dat uw ogen zijn geopend voor het kwaad van de zonde en uw eigen kwaad als zondaar. Ik spreek niet tegen stokken en stenen; ik spreek tegen u die God willen vrezen en met een zuiver hart voor Zijn...

30 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

3

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands. Hosea 6:3 Laat mij alles nog eens kort samenvatten en nagaan wat ik van de bedoeling van de tekst probeerde uiteen te zetten. Er is een vervolgen de Heere te kennen, nadat de ziel werd getroffen...

29 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

2

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands. Hosea6:3 Na de vroege regen moest er een winter worden doorstaan. De vorst zou de jonge tarwe doorsnijden. Er waren lange, koude, dodelijke nachten, die de plant schenen te doden. Het zaad werd in...

28 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

2

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands. Hosea6:3 Er wordt nog een beeld toegevoegd, dat de vrucht en de gevolgen van Zijn komst aan wijst. ‘Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands.’ Zijn...

27 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

2

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands. Hosea6: Tot de levende ziel, die wandelt in de duisternis en onbekwaam is om God te vinden, zegt de tekst: ‘Zijn uitgang is bereid als de dageraad.’ Er is dus een bestemde tijd voor de Heere om uit...

26 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

2

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands. Hosea 6:3 Dat Jezus zal uitrekken om Zijn volk te verlossen, is net zo zeker als dat de zon morgen opgaat. Zo zeker als de ochtend na de nacht komt, zo zeker zal Jezus uittrekken naar de belofte in...

25 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

2

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands. Hosea 6:3 Het is mij vaak tot verwondering, hoe onze zielen in leven worden gehouden. Ik ben mij – zelf vaak een wonder, dat ik ooit enige verlevendiging zou ervaren, omdat ik soms zo’n...

24 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

2

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands. Hosea 6:3 Vervolg, vervolg om de Heere te kennen. Wees nooit tevreden eer u de cheque hebt verzilverd, en als u het geld hebt, vraag dan om meer, en roep altijd uit: ‘Meer geloof, meer hoop, meer...

23 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

2

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad;e n Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands. Hosea6:3 De natuur en al het werk van de natuur, en de macht van de Satan die op de menselijke natuur werkt, proberen de mens terug te voeren, maar het werk van de Geest in de ziel is er om hem...

22 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

2

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands. Hosea6:3 Zolang wij niets bevindelijk van de Heere kennen, zolang wij niets van Jezus kennen door Zijn eigen liefelijke openbaringen, is de wolk van onze godsdienst niet opgeheven. Twijfel, vrees...

21 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

2

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands. Hosea 6:3 Wat zullen wij kennen? Wij zullen weten dat de hand van de Heere de Kerk ondersteunt in al haar verzoekingen, dat geen van Satans legermachten ook maar iets tegen haar zal vermogen, dat al...

20 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

2

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands. Hosea 6:3 ‘De Heere te kennen’ is bevindelijk en geestelijk kennis te hebben van de kracht van Jezus’ bloed en gerechtigheid; onze eeuwige vereniging met Hem te kennen. Het is Hem zo te kennen, dat...

19 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

1

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands. Hosea6:3 Wij staan stil bij de opmerking, dat er in de bevinding van de ziel zoiets gevonden wordt dat genoemd wordt ‘vervolgen de Heere te kennen’. En de zegeningen die voor de rechtvaardige zijn...

18 April – Met Christus Gekruist

1

Ik ben met Christus gekruist, en ik leef. Galaten 2:20 Op het eerste gezicht zou men denken dat de kruisiging zijn dood was. Met Christus gekruist; alles wat het vlees liefheeft en verafgoodt aan de dood overgegeven. Hoe moeten we dit opvatten? Voor een kind van God is de kruisiging niet ten dode, maar ten leven. Daarom zegt de apostel: ‘En ik leef.’ Maar welk ‘ik’ leeft? Het is de oude Adam, het...

17 April – Christus’ Opstanding

1

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Kol. 3:1,2 Van nature hechten we ons aan de aarde en aan aardse voorwerpen. Onze aandacht is begraven in het graf van de dood, en we zijn niet in staat hem zelf te verheffen naar hoge en hemelse dingen. We...

16 April – Christus’ Opstanding

1

Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding. Filippensen 3:10 Innige omgang met de Heere Jezus als een opgestaan Hoofd is datgene waarnaar alle gelouterde en gerechtvaardigde heiligen Gods streven, al naar gelang de hoeveelheid genade en het leven en de kracht van God in hun ziel. Het wordt helaas vaak onderbroken en verstoord door de zonde die in ons is. Maar het beginsel is aanwezig...

15 April – Christus’ Opstanding

1

Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding. Filippensen 3:10 Nauwe omgang met Christus berust op drie dingen: Hem zien door het geloof, leven op Zijn leven en Zijn geopenbaarde aanwezigheid ervaren. Maar al deze drie dingen hangen af van Zijn opstanding en van bekend te zijn met de kracht ervan. Als opgestaan uit de doden, zien de heiligen Hem; als opgestaan uit de doden, openbaart Hij...

14 April – Christus’ Opstanding

1

Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding. Filippensen 3:10 Een van de grootste zegeningen die voortkomen uit de bevindelijke kennis van de kracht van Zijn opstanding is de zichtbare rechtvaardiging erdoor van iedereen die in de Zoon van God gelooft, overeenkomstig de woorden: ‘Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking’ (Rom. 4:25) .We hebben de...

13 April – Christus’ Opstanding

1

Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding. Filippensen 3:10 Wat een levend kind van God graag wil ondervinden is de kracht van de opstanding, zodat hij, aangezien hij samen met Christus verborgen en feitelijk levend is gemaakt bij en in Zijn opwekking uit de doden, de geestelijke kracht van die opwekking in zijn eigen ziel kan ervaren, waardoor het hem mogelijk wordt op te staan uit de...

12 April – Christus’ Opstanding

1

Niemand neemt hetzelve [leven] van Mij; maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb ik van Mijn Vader ontvangen. Johannes 10:18 Het valt ons op, dat elke Persoon van de heilige Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, betrokken was bij het gezegende werk van het verwekken van Jezus uit de doden. Ofschoon de...

11 April – Christus’ Opstanding

1

Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. 1 Korinthe 15:17 Kijkt u eens naar de opmerkelijke situatie, dat de apostelen de opstanding van Jezus als het ware tot het fundament van al hun preken en toespraken maakten, want we kunnen ervan verzekerd zijn dat de Heilige Geest de apostelen ertoe inspireerde aldus te prediken. En zie de reden waarom ze...

10 April – Christus’ Opstanding

1

Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Romeinen 6:8,9 De opstanding van de Heere Jezus wordt gezien als de meest wonderbaarlijke betoning van de almacht van God. Waarom is dit zo? Natuurlijk niet alleen omdat het dode lichaam van de Heere...

9 April – Het Lijden En Sterven Van Christus

9

En wij hoopten, dat Hij was Degene. Die Israël verlossen zou. Luk. 24:21 Wat moet de dood van Jezus het geloof van Zijn discipelen en gelovige volgelingen op de proef hebben gesteld! Toen hun Heere en Meester stierf, scheen hun hoop, in ieder geval even, bijna met Hem te zijn gestorven. Dit blijkt uit de woorden van de twee discipelen die naar Emmaüs reisden: ‘En wij hoopten, dat Hij was Degene...

8 April – Het Lijden En Sterven Van Christus

8

En ook de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op de sabbat rustten zij naar het gebod. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden. Lukas 23:55-24:1 De heilige...

7 April – Het Lijden En Sterven Van Christus

7

Zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Romeinen 8:17 Om Christus’ kroon deelachtig te zijn, moeten we Christus’ kruis deelachtig zijn. Vereniging met Hem in het lijden moet voorafgaan aan vereniging met Hem in de heerlijkheid. Dit is de uitdrukkelijke getuigenis van de Heilige Geest: ‘Zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden’ (Rom...

6 April – Het Lijden En Sterven Van Christus

6

Dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen. 1 Petrus 2:21 Een punt dat verband houdt met de heilige mensheid van Jezus als gehoorzaam tot de dood toe, is het voorbeeld dat Hij aan Zijn gelovige kinderen heeft nagelaten, dat zij Zijn voetstappen moesten navolgen (1 Petr. 2:21). Het zal ons weinig baten als we de helderste...

5 April – Het Lijden En Sterven Van Christus

5

Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende. Kolossensen 2:14 Als we bij het kruis staan van onze gezegende Heere en ‘Het is volbracht!’ horen uit de mond van Degene Die niet kan liegen, kunnen we, indien we zijn gezegend met het...

4 April – Het Lijden En Sterven Van Christus

4

Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker. Titus 3:5,6 De ziel moet worden gereinigd van haar vuil en schuld in het bloed en de liefde van het Lam, en er moeten...

3 April – Het Lijden En Sterven Van Christus

3

En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. Lukas 23:46 We zullen allemaal moeten sterven, en daarom kan een profijtelijk onderwerp van overdenking de dood van Jezus zijn, gezien vanuit het geloof. De stervende Heere beval Zijn geest in de handen van Zijn Vader. De Vader ontving Hem, want de Vader luistert altijd...

2 April – Het Lijden En Sterven Van Christus

2

En Jezus, een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf de geest. Markus 15:37  Nu we nog bij het kruis van onze lijdende Heere stilstaan, kunnen we die heilige plek niet verlaten zonder even stil te staan bij een punt dat er nauw verband mee houdt: het werk dat door het lijden, bloedvergieten, de gehoorzaamheid en de dood van de Heere Jezus Christus tot stand is gebracht, en de weldaden en...

1 April – Het Lijden En Sterven Van Christus

1

Het is volbracht! Johannes 19:3 Laten we altijd in gedachten houden dat het lijden van de heilige ziel van Jezus even echt was, dat wil zeggen, even echt werd ondergaan als het lijden van Zijn heilige lichaam, en wel duizendmaal sterker en ondraaglijker. Ofschoon onbeschrijflijk pijnlijk en marte­lend, was het lijden van het lichaam licht vergeleken met het lijden van de ziel. Ditis ook zo bij de...

31 Maart – Het Lijden En Sterven Van Christus

3

Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze, hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden. Hebreeën 5:7-8 Een paar druppels van Gods toorn, neergelaten in het geweten van een kind van God hebben menig levende ziel...

30 Maart – Het Lijden En Sterven Van Christus

3

Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Mattheüs 26:38 Waarlijk werd de Heere Jezus ‘als een lam ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open’ (Jes. 5 3:7). Welk hart kan begrijpen, welke tong uitdrukken wat deze heilige ziel moest verdragen toen ‘de Heere de ongerechtigheden van ons allen op Hem legde’ ? Wat...

29 Maart – De Gelovige Moordenaar

2

Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Lukas 23:43 Als we over de stervende moordenaar lezen, is dit dan niet heel bemoedigend voor Gods arme, door zichzelf veroordeelde en door zonden gekwelde kinderen? Wat kunnen we nog meer willen dan zo’n vrije en volledige verlossing? Is dit niet de allerhoogste genade waarnaar uw ziel soms zo diep verlangt? U kunt erop rekenen, of...

28 Maart – De Gelovige Moordenaar

2

Voorwaar, zeg Ik u. Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Lukas 23:43 ‘Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.’ ‘Heden – voor de zon ondergaat, voor de nacht invalt, op dezelfde dag nog dat de woorden tot u zijn gesproken- zult gij met Mij zijn.’ Wat kon de stervende moordenaar, wat zou hij meer willen dan met Jezus te zijn, de Heere des levens en der heerlijkheid, heerlijk te...

27 Maart – De Gelovige Moordenaar

2

Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Lukas 23:43 Ik wil nu verder gaan met het antwoord dat de Heere Jezus gaf aan de stervende moordenaar. En o, wat een antwoord was dit! Hoe bemoedigend is het voor arme zielen! Kunt u door de Heilige Schrift te doorzoeken één enkel voorbeeld vinden waarin een ziel oprecht, eerlijk en ernstig naar de Heere Jezus Christus uitriep toen...

26 Maart – De Gelovige Moordenaar

2

Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. Lukas 23:42 Wat zei de stervende moordenaar behalve: ‘Heere, gedenk mijner’? Godsvrucht was bij hem iets persoonlijks; de verlossing van zijn ziel was zijn voornaamste zorg. Er waren nog slechts een paar uur te gaan voor zijn ogen zich voorgoed zouden sluiten, en welk een eeuwigheid zou hem ontvangen! Dit voelde hij; dit zat...

25 Maart – De Gelovige Moordenaar

2

Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. Lukas 23:42 De stervende moordenaar werd niet zonder een verandering verlost en naar de hemel gevoerd. Deze woorden van de Heere gelden altijd: ‘Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien’ (Joh. 3:3). Dus moet deze stervende moordenaar wederom geboren zijn, die machtige omwenteling moet in zijn...

24 Maart – De Gelovige Moordenaar

2

Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. Lukas 23:42 Ik geloof dat nergens in de hele Heilige Schrift zo’n voorbeeld van een sterk geloof staat als dit. Men kan zeggen: ‘Abrahams geloof was heel sterk.’ Dat was het zeker. Toen hij zij n zoon Izak offerde, was zijn geloof erg sterk, misschien wel zo sterk als dat van de stervende moordenaar. Maar als we alle omstandigheden...

23 Maart – De Gave Van Christus

2

Onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader; Dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Galaten 1:3-5 Is Jezus Christus niet alle eer waardig? O, wat een heerlijk plan om de schuldige mens te redden zoals dat in de hemel werd bedacht en op aarde tot stand werd...

22 Maart – De Gave Van Christus

2

Onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader; Dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Galaten 1:3-5 Als wij, geleid door de gezegende Geest, naar de gezegende Verlosser gaan opdat Hij ons moge verlossen van deze tegenwoordige boze wereld, door het toepassen van...

21 Maart – De Gave Van Christus

2

Onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou ui t deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader; Dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Galaten 1:3-5 De Heere Jezus kwam om ons van de wereld in ons alsmede de wereld buiten ons te verlossen, opdat door Zijn stervende liefde en verzoenende bloed een nieuw hart...

20 Maart – De Gave Van Christus

2

Onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld,naar de wil van onze God en Vader; Dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Galaten 1:3-5 Er is meer dan de verdoemenis van de wereld waarvan Christus ons kwam verlossen door Zichzelf voor onze zonden te geven. Er zijn de mensen van de wereld, de mannen...

19 Maart – De Gave Van Christus

1

Onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, ‘Dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Galaten 1:3-5 Heeft u ooit uw zonden gezien? Zie eens naar de woorden, wat zijn ze veelzeggend! Heeft u ooit een blik op uw zonden geworpen? Hebben ze ooit als een...

18 Maart – De Gave Van Christus

1

Onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader; Dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Galaten 1:3-5 Zou dit ontzagwekkende wonder van genade anders dan door de vrije en vrijwillige gave van de Heere van Zichzelf tot stand kunnen zijn gebracht? Wie zou Hem uit de...

17 Maart – Het Gebed Van Salomo

1

Onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader; Dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Galaten 1:3-5 Het is vooral in de laatste ogenblikken van Zijn lijden dat we de Heere Jezus Zich uit vrije wil zien geven voor onze zonden. Als we Hem dan de donkere hof in...

16 Maart – Het Gebed Van Salomo

1

Alle gebed, alle smeking, die van enig mens, of van al Uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen, een ieder zijn plaag en zijn smart, en een ieder zijn handen naar dit huis uitbreiden zal, hoor Gij dan uit de hemel. 2 Kronieken 6:29 Van de zaken in dit hoofdstuk heeft Salomo als type van de Middelaar gesproken. Dat betekent dat ze gepast, heel gepast zijn. Maar voor wie? Niet voor allen...

15 Maart – Het Gebed Van Salomo

1

En zij in het land, waar zij gevankelijk weggevoerd zijn, weder aan hun hart brengen.dat zij zich bekeren, en tot U smeken in het land hunner gevangenis (.. ,), hoor dan uit de hemel. 2 Kronieken 6:37-39 Er zijn gradaties van gevangenschap. De zonde verwijdert iedereen die haar bedrijft van God; maar sommige zonden verwijderen de ziel verder van Hem dan andere. Wanneer ze zo gevankelijk worden...

14 Maart – Het Gebed Van Salomo

1

Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen U (want geen mens is er, die niet zondigt), en Gij tegen hen vertoornd zult zijn, (…) en zij zich tot U bekeren met hun ganse hart en met hun ganse ziel (.. .), hoor dan uit de hemel. 2 Kron. 6:36-39 Nu kom ik bij een zaak waarvan Salomo spreekt, die naar mijn mening overeenkomt met wat bij velen van Gods kinderen het geval is. Want de schoonheid...

13 Maart – Het Gebed Van Salomo

1

Zelfs ook aangaande de vreemde, die van Uw volk Israël niet zijn zal, maar uit verren lande, om Uws groten Naams, en Uwer sterke hand, en Uws uitgestrekten arms wil, komen zal, als zij komen, en bidden zullen in dit huis, hoor Gij dan uit de hemel. 2 Kron. 6:32-33 Er zijn mensen die niet veel kunnen zeggen over de omgang van God met hun ziel, maar die toch niet kunnen zeggen dat ze geen verlangen...

12 Maart – Het Gebed Van Salomo

1

Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben; en zij in deze plaats bidden, en Uw Naam belijden, en van hun zonden zich bekeren zullen, als Gij hen geplaagd zult hebben, hoor Gij dan uit de hemel, en vergeef de zonden Uwer knechten en van Uw volk Israël. 2 Kronieken 6:26-27. De ergste staat waarin we kunnen verkeren is dor te zijn en het niet te...

11 Maart – Het Gebed Van Salomo

1

Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben; en zij in deze plaats bidden, en Uw Naam belijden, en van hun zonden zich bekeren zullen, als Gij hen geplaagd zult hebben, hoor Gij dan uit de hemel, en vergeef de zonden Uwer knechten en van Uw volk Israël. 2 Kronieken 6:26-27. We zondigen altijd – denken, verlangen, zeggen of doen altijd iets...

10 Maart – Het Gebed Van Salomo

1

Wanneer ook Uw volk Israël voor het aangezicht des vijands zal geslagen worden, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben, en zij zich bekeren, en Uw Naam belijden, en voor Uw aangezicht in dit huis bidden en smeken zullen, hoor Gij dan uit de hemel, en vergeef de zonden van Uw volk Israël. 2 Kronieken 6:24-25. Is de duivel onze vijand? Maar wat brengen we de duivel in het voordeel door de zonde...

9 Maart – Het Gebed Van Salomo

9

Wanneer ook Uw volk Israël voor het aangezicht des vijands zal geslagen worden, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben, en zij zich bekeren, en Uw Naam belijden, en voor Uw aangezicht in dit huis bidden en smeken zullen, hoor Gij dan uit de hemel, en vergeef de zonden van Uw volk Israël. 2 Kronieken 6:24-25. Het eerste geval van barmhartigheid dat Salomo in alle nederigheid aan de Heere...

8 Maart – Zaligmaken Dat Verloren Was

8

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Lukas 19:10 Jezus verlost ons van vijf dingen: de schuld van de zonde; het vuil van de zonde; de liefde voor de zonde; de macht van de zonde; het begaan van zonden. En allemaal door het evangelie: geen greintje van de wet, maar allemaal door het evangelie, het zuivere evangelie, het kostbare en eeuwige evangelie...

7 Maart – Zaligmaken Dat Verloren Was

7

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Lukas 19:10 De Heere kwam om ons te verlossen van de zonde. Er zijn vijf dingen die met de zonde verband houden waarvoor de Heere kwam om ons te verlossen. Er is de schuld van de zonde. Deze ligt zwaar en krachtig op elk geweten waar de wet binnengaat, en waar de zuiverheid, heiligheid en majesteit van God...

6 Maart – Zaligmaken Dat Verloren Was

6

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Lukas 19:10 God schiep Adam naar Zijn evenbeeld, naar Zijn eigen gelijkenis, en korte tijd (hoe lang, weten we niet) behield hij zijn ingeschapen zuiverheid. Onze eerste ouder en verbonds- hoofd viel echter, naar het verborgen voornemen van God, uit die hoge positie, en aangezien we in zij n lendenen waren...

5 Maart – Zaligmaken Dat Verloren Was

5

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Lukas 19:10 Hoe lieflijk heeft de Heere dit in de gelijkenis van het verloren schaap beschreven! Het arme schaap is afgedwaald; en als het eenmaal de kudde heeft verlaten, is het vrijwel zeker op een of andere vreemde plaats terechtgekomen. Het is van een rots gevallen, of in een greppel gerold, of zit onder een...

4 Maart – Zaligmaken Dat Verloren Was

4

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Lukas 19:10 De Heere brengt op verschillende wijze het besef van onze verloren toestand bij ons teweeg. Bij sommigen wellicht plotseling; bij anderen op een geleidelijker manier. Allen brengt Hij echter uiteindelijk tot hetzelfde punt – dat ze zich volkomen verloren voelen. Men moet zijn leven verliezen om...

3 Maart – Zaligmaken Dat Verloren Was

3

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Lukas 19:10 De Zoon des mensen is gekomen.’ Wat een zalige komst! De Heere Jezus heeft met de tederste tegemoetkoming aan onze behoeften, die genadige titel: ‘De Zoon des mensen’ aangenomen. Hij was de Zoon van God, en wel van alle eeuwigheid; maar Hij heeft Zich niet geschaamd Zich de Zoon des mensen te noemen...

2 Maart – Zaligmaken Dat Verloren Was

2

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Lukas 19:10 De mens is een vreemd wezen. Een zondaar, en wel de ergste zondaar, en toch een Farizeeër! Een stakker, en wel de ergste stakker, en toch trots op zijn goede werken! Als de ervaring ons niet van het tegendeel had overtuigd, zouden we nauwelijks geloven dat een monster als de mens, een schepsel dat...

1 Maart – Zaligmaken Dat Verloren Was

1

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Lukas 19:10 We zien het Farizeïsme volledig ten uitvoer gebracht in het Nieuwe Testament, en wel door enkele van de laagste schepsels die ooit hebben geleefd, duivels in vijandschap tegen de Geliefde Zoon van God. Deze haat is vaak tijdens het leven van de Heere losgebarsten, voordat hij zichzelf in Zijn bloed...

28 Februari – De Wonderen Van Christus

2

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6 De Heere sluit Zijn boodschap aan Johannes af door een zegen voor een zeker persoon uit te spreken: ‘En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden’...

27 Februari – De Wonderen Van Christus

2

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6 Toen de Heere des levens en der heerlijkheid op aarde kwam, kwam Hij als een arm man. God was vastbesloten de menselijke grootheidswaan te bezoedelen;...

26 Februari – De Wonderen Van Christus

2

De blinden worden ziende, en dekreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd,en de doven horen; de doden worden opgewekt.en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6 Al naar gelang we onze toestand van nature kennen en diep voelen, zullen we deze geestelijke wonderen ervaren en waarderen. Wie waardeerden de Heere in Zijn...

25 Februari – De Wonderen Van Christus

2

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6 Als God de Heilige Geest bij mensen de oren opent, horen ze het ‘suizen van een zachte stilte’ (1 Kon. 19:12) in hun ziel. Ze horen dat Zijn genade en...

24 Februari – De Wonderen Van Christus

2

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen.de doden worden opgewekt, en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6 Wie kan de doofheid beschrijven die de mens van nature heeft voor elke waarschuwing, elk dreigement, elk gedeelte van Gods Woord? Dit is zeker een...

23 Februari – De Wonderen Van Christus

2

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6 Als iemand in zijn hart ervan overtuigd is dat hij een melaatse is, naar wie anders kan hij dan toegaan om gereinigd te worden dan naar de Heere des levens...

22 Februari – De Wonderen Van Christus

2

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen, de doden worden opgewekt, en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6 Soms maakt de Heere het de ziel mogelijk verder te wandelen op haar pad. De verlammingstoestand is tijdelijk opgeheven. Het bidden is zoet – het Woord...

21 Februari – De Wonderen Van Christus

2

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6 Het woord kreupele of lamme betekent iemand die zijn ledematen niet kan bewegen; die niet in staat is zijn lichaam ook maar iets te bewegen. Welnu, wordt...

20 Februari – De Wonderen Van Christus

2

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen, ‘de doden worden opgewekt, en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6 Telkens wanneer geestelijk gezichtsvermogen wordt verleend, en de zuiverheid en heiligheid van de Heere aan het hart worden bekendgemaakt, zal er...

19 Februari – De Wonderen Van Christus

1

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelende melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6 ‘De blinden worden ziende.’ Dit komt door de kracht die God in hun ziel uitoefent. Want in wat voor toestand en gesteldheid verkeren wij van nature? Zijn we...

18 Februari – Het Gekrookte Riet

1

Het gekookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen. Jesaja 42:3 Van ‘de rokende vlaswiek’ wordt gezegd dat Hij die niet zal uitdoven. O, wat verdient de rokende vlaswiek’ het! Verdient hij niet dat de voet van God hem uittrapt? Als u even bedenkt hoe vuil en afschuwelijk uw verdorvenheden zijn; hoe sterk en krachtig uw begeerten en hartstochten; hoe...

17 Februari – Het Gekrookte Riet

1

Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen. Jesaja 42:3 Hoe genadig, hoe teder en zacht gaat de Verlosser om met dit angstige, beproefde lid van Zijn lichaam! Hij behandelt het noch naar zijn verdiensten, noch naar zijn angsten. Het ‘geknakte riet’ verdient het om steeds weer te worden gebroken, en het vreest dit om dat het dit verdient. Maar de...

16 Februari – Het Gekrookte Riet

1

Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen. Jesaja 42:3 Wat liggen er een hopen afval op het innerlijk leven Gods verspreid! U, wier zielen zijn geoefend, merkt u niet dat gezinszorgen, zakelijke bezigheden, zondige en zinnelijke verlangens, en een hele vuilnisbak aan zinloze, ijdele voorstellingen, allemaal de vlam verstikken die zich omhoog...

15 Februari – Het Gekrookte Riet

1

Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen. Jesaja 42:3 De gezegende Geest vergelijkt een beproefd christen ook met de ‘rokende vlaswiek’. Het woord ‘vlaswiek’ betekent hier waarschijnlijk het hennep- of vlasafval. Het schijnt de gewoonte te zijn geweest om dit afval te verbranden, en omdat er veel vuil in zat, werd het een smeulend vuur. Dit rokende...

14 Februari – Het Gekrookte Riet

1

Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen. Jesaja 42:3 Verzoeking knakt helaas het ‘riet’. Er zijn maar weinig dingen waardoor het sneller knakt. Maar waarom wordt het ‘riet’ geknakt? Waarom zouden krachtige en pijnlijke verzoekingen erop vallen en het knakken? Omdat het, als het niet is geknakt, te sterk is. Het moet leren, bevindelijk leren, wat...

13 Februari – Het Gekrookte Riet

1

Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen. Jesaja 42:3 Kunnen we een duidelijker symbool voor zwakheid vinden dan een rietstengel? Een christen wordt hier niet vergeleken met een eik die zijn wortels diep in de bodem verspreidt en zijn stevige armen in de lucht uitbreidt, die overeind blijft in duizend stormen, en eeuw na eeuw overleeft. Dat zou een...

12 Februari – De Doorbreker

1

De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken. En hun Koning zal voor hun aangezicht heengaan; en de Heere in hun spits. Micha 2:13 We lezen dat de Heere ‘een deur der hoop in het dal Achor’ zal openen, dat wil zeggen: Hij opent de poort, en als Hij hem opent, gaan zij er door. Maar wat is de betekenis van ‘door de poort...

11 Februari – De Doorbreker

1

De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken. En hun Koning zal voor hun aangezicht heengaan; en de Heere in hun spits. Micha 2:13 We lezen in het boek Job over hen die met opgeheven schilden tegen God aanlopen (Job 15:26). Dit zijn andere personen dan degenen die bij de voetbank van God wachten. ‘Stilzitten zal hun...

10 Februari – De Doorbreker

1

De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken. En hun Koning zal voor hun aangezicht heengaan; en de Heere in hun spits. Micha 2:13 O, wat een eer is het dat de Heere Heere in hun spits gaat! Wat betekent het als de Heere in uw spits zal zijn? Als Hij u voor zal gaan op de weg naar de heerlijkheid, welk obstakel kan er...

9 Februari – De Doorbreker

9

De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken. En hun Koning zal voor hun aangezicht heengaan; en de Heere in hun spits. Micha 2:13 In de tweede helft van dit vers lezen we: ‘En hun Koning zal voor hun aangezicht heengaan; en de Heere in hun spits.’ Nu is deze Koning dezelfde als de Doorbreker; dezelfde als de Heere. Deze...

8 Februari – De Doorbreker

8

De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken. En hun Koning zal voor hun aangezicht heengaan; en de Heere in hun spits. Micha2:13 Wie is deze Doorbreker? Is het nodig te zeggen dat het de Heere des levens en der heerlijkheid is, Immanuël, God met ons? Waarom wordt Hij een Doorbreker genoemd? Dit is een au Zijn titels...

7 Februari – De Doorbreker

7

De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken. En hun Koning zal voor hun aangezicht heengaan; en de Heere in hun spits. Micha2:13 De mensen waarover hier gesproken wordt, zijn Gods volk, het overblijfsel dat door de genade is uitverkoren, Gods eigen beminde kinderen. Maar we maken uit de woorden die worden gebruikt op...

6 Februari – De Loopbaan Lopen

6

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt ,en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën 12:1 Er wordt uitgeroepen dat de Heere voor Zijn verachte overblijfsel een ‘heerlijke kroon’ is, niet zoals de arme kronen gemaakt van afgevallen bloembladeren...

5 Februari – De Loopbaan Lopen

5

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën 12:1 Naarmate de ziel steeds meer haar eigen zwakte en hulpeloosheid ontdekt, teweeggebracht door pijnlijke beproevingen en oefeningen, krijgt zij meer behoefte aan...

4 Februari – De Loopbaan Lopen

4

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last, en de ronde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën 12:1 Ook uithoudingsvermogen is noodzakelijk. Dit is het belangrijkste vereiste voor de loper als de wedloop erg lang is. Hij kan de prijs alleen in de wacht slepen...

3 Februari – De Loopbaan Lopen

3

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën 12:1 Hoe zeer hinderde het ongeloof Abraham toen hij over zijn vrouw loog; Sara toen ze Hagar in diskrediet bracht; Izak toen hij heimelijk Ezau de voorkeur boven...

2 Februari – De Loopbaan Lopen

2

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën 12:1 Wat kan het verschil tussen een loper die faalt en een loper die wint anders zijn dan dat de ene in zijn eigen kracht loopt en de andere in de kracht van de...

1 Februari – De Loopbaan Lopen

1

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën 12:1 Door genade in het hart kan iemand alle tegenwerkende obstakels aan: hij breekt door alle heen, en ontdekt dat ze hem er niet van kunnen weerhouden van start...

31 Januari – De Loopbaan Lopen

3

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën 12:1 Als we lopers op deze loopbaan willen zijn, moeten we hem lopen zoals God heeft bepaald. Er wordt ons een weg aangewezen in het onfeilbare Woord der waarheid...

30 Januari – De Loopbaan Lopen

3

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën 12:1 Als iemand zich had verplicht een wedstrijd te lopen, niet voor een wereldse kroon, niet voor een armzalige geldbeloning, maar om voor zijn leven te rennen; te...

29 Januari – De Zegen Van Jozef

2

Elk der takken loopt over de muur. Genesis 49:22 Er wordt nog iets opmerkenswaardigs over Jozef gezegd: ‘Elk der takken loopt over de muur’. Men ziet dat de vruchtbaarheid die hem was verleend niet alleen zorgde voor bladeren en vruchten, maar ook voor de lengte van de tak. Van alle bomen en struiken is de wijnstok het zwakst, zoals de profeet Ezechiël zegt: ‘Wordt daarvan hout genomen, om een...

28 Januari – De Zegen Van Jozef

2

Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Genesis 49:22 Een gelovige zal zuchten en uitroepen om van zijn zonden in allerlei vormen en gedaanten te worden bevrijd. Hij zal geen inhalig, trots, werelds en hardvochtig mens worden. Als hij een meester is, zal hij zijn dienaar niet onderdrukken; als hij een dienaar is, zal hij eerlijk en oprecht tegenover zijn meester zijn. Hij...

27 Januari – De Zegen Van Jozef

2

Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Genesis 49:22 Wat is vruchtbaarheid bij een gelovige? Zij brengt ware menselijkheid voort. Hij heeft zichzelf gezien; hij weet wat in de mens zit, en verafschuwt zichzelf. Zijn hart wordt vernederd door en tegenover God. Zij brengt voort, of liever, de Heere brengt in hem voort, de vrucht van het berouw (2 Kor. 7:10). Hij ziet in...

26 Januari – De Zegen Van Jozef

2

Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Genesis 49:22 Laten we eens kijken wat de vruchten zijn die de gelovige in het hart voortbrengt, of liever, die de Heere in hem voortbrengt. In de eerste plaats is er de vrucht van het geloof. Alleen hij gelooft echt in Jezus, die gelooft dat het evangelie een blijde boodschap voor stervende zondaren is; en die gelooft en aanvaardt...

25 Januari – De Zegen Van Jozef

2

Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Genesis 49:22 Een bron is een Bijbels beeld van de Heilige Geest, de Enige Die ons vruchtbaar maakt in elk goed woord en werk. Er is iets in het beeld dat een zoet licht werpt op de bron van alle vruchtbaarheid: een bron is aan het gezicht onttrokken, hij ligt diep; men kan er voorbijgaan en niet weten dat hij bestaat, maar hij is...

24 Januari – De Zegen Van Jozef

2

Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Genesis 49:22 Er is een zin uit Gods mond opgetekend door de profeet Hosea, die ons laat zien wat de bron van alle echte vruchtbaarheid is: ‘Uw vrucht is uit Mij’ (niet uit u) ‘gevonden’ (Hosea 14:9). En er is nog een zin opgeschreven door dezelfde geïnspireerde pen, waarin God over Efraïm zegt: ‘Efraïm brengt weder vrucht voor...

23 Januari – De Zegen Van Jozef

2

Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Genesis 49:22 Het is heel belangrijk te weten of we vruchtbare ranken zijn of niet. Laat ons eens zien in het Woord van God, wat de Heilige Geest als zodanig aanmerkt. Godsvreze in een gevoelig geweten is een bijzondere vrucht, die aan de rank van het evangelie groeit. Deze vrucht bevindt zich in ieder levend kind van God, want Gods...

22 Januari – De Zegen Van Jozef

2

Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Genesis 49:22 Er zijn veel vruchten die waardeloos kunnen zijn, ja, erger nog, giftig. Een paar jaar geleden stond een man op een drukbelopen brug in een grote stad met een mand met vruchten in zijn handen die er erg verleidelijk uitzagen. Velen kochten ervan, en sommigen gingen naar huis en stierven. Wat had die man in zijn mand...

21 Januari – Waarheid

2

En [gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:32 Daar het bijzonder wenselijk is een duidelijke visie op elk onderwerp te hebben waarover we pogen na te denken wat betreft de gewichtige dingen Gods, en wel van meet af aan, 0pdat we het rechte pad zullen belopen, zullen we eerst eens de Schriftuurlijke betekenis an het woord ‘genade’ onderzoeken. Ik hoef u niet te...

20 Januari – Waarheid

2

En [gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:32 Is de uitverkiezing een geopenbaarde waarheid in Gods geïnspireerde Boek? Ontvangen we de Bijbel als een onthulling van de gedachten en wil Gods? Geloven we dat elk deel ervan werd ingegeven door de Heilige Geest? Aanvaarden we het als onze geloofsregel; als de enige maatstaf voor goed en fout; als het enige middel...

19 Januari – Waarheid

1

En [gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:32 Telkens weer ontdekken we dat God alles weet voor het gebeurt. Hij heeft steeds opnieuw de gedachten van de mens voorspeld, zoals de profeet voorzegde wat zich zo diep in het hart van Hazaël bevond. Hij leest ons hart. Alles is naakt en open voor de ogen van Degene metWie wij van doen hebben. Hij is tevens...

18 Januari – Waarheid

1

En [gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:32 We kunnen niet overdag of ’s nachts eropuit gaan zonder het werk van God te zien, en als we zien naar wat we in de voorzienigheid zijn, zien we dat diezelfde God onze vrijgevige Beschermer is geweest door ons te overladen met ontelbare gunstbewijzen; maar we kunnen niets anders van de God van hemel en aarde weten—de...

17 Januari – Waarheid

1

En [gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:32 ‘Wat is waarheid?’ Toen Pilatus die vraag stelde (Joh. 18:38) aan Hem Die de waarheid Zelf was, verwees hij naar de voorafgaande woorden van de Heere: ‘Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.’ De woorden van de Heere Zelf verschaffen derhalve de enige sleutel tot de vraag en geven een aanwijzing...

16 Januari – Alle Dingen Ten Goede

1

En wij weten dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Romeinen 8:28 De bezoeking verwondt. Als een christen veel moeilijkheden doormaakt in de geest, het gezin, het lichaam of in omstandigheden; als hem in die moeilijkheden de lieflijke aanwezigheid van de Heere wordt onthouden; als beproeving na beproeving op zijn hoofd neerkomt, zoals golf na golf op de kust, zal dit...

15 Januari – Alle Dingen Ten Goede

1

En wij weten dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Romeinen 8:28 Hoe kunnen wij weten of bezoekingen ons wel van nut zijn? We vergissen ons soms in deze zaak. We stellen ons voor dat bezoekingen noodzakelijkerwijs op hetzelfde tijdstip verbonden zijn met zichtbare zegening. Als de openbaringen en vertroostingen van goddelijke liefde niet op precies hetzelfde moment...

14 Januari- Alle Dingen Ten Goede

1

En wij weten dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Romeinen 8:28 Waarvoor werkt alles mee? ‘Ten goede.’ Maar wat noemen we goed? We moeten niet van óns idee van goed uitgaan, maar vanuit Gods idee ervan. We moeten niet uitgaan van wat we graag zouden willen dat goed is, maar van wat werkelijk en waarlijk goed is in Zijn ogen. Bijvoorbeeld, iemand kan zeggen dat het...

13 Januari – Alle Dingen Ten Goede

1

En wij weten dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Romeinen 8:28 Het wezen van de belofte is: dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, dienaar Zijn voornemen geroepen zijn.’ (Rom. 8:28). Elk woord zit vol gezegende betekenis: wat een verheven zicht krijgen we op de wijsheid, voorzienigheid en macht van God! Hier zijn Gods...

12 Januari – Alle Dingen Ten Goede

1

En wij weten dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Romeinen 8:28 Nog een teken dat we God liefhebben is dat we zijn geboden bewaren; dat we uit de wereld komen en er van afgescheiden zijn; dat we wensen Zijn wil te doen, Hem te dienen, en voor Hem te wandelen in eenvoud, nederigheid en oprechtheid; dat Zijn vrees in ons leeft; dat we Hem gehoorzamen en die dingen doen...

11 Januari – Alle Dingen Ten Goede

1

En wij weten dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Romeinen 8:28 Wat betekent het uit God te zijn geboren? We lezen over degenen die volgelingen van de Heere Jezus Christus waren dat zij ‘niet uit den bloede, noch uit de wil des vieses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn’ (Joh. 1:13). Een hemelse geboorte wordt hier tegenover de geboorte van het vlees...

10 Januari – Alle Dingen Ten Goede

1

En wij weten dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Romeinen 8:28 Laten we eens wat nauwkeuriger kijken naar de persoon die wordt beschreven als iemand die God liefheeft. We zijn er heel zeker van dat dit nooit kan gelden voor iemand die in een natuurlijke staat verkeert, want het bedenken des vleses is vijandschap tegen God’ (Rom. 8:7). En als dit zo is, kan er geen...

9 Januari – Leer Mij Uw Paden

9

U verwacht ik de ganse dag. Psalm 25:5 Dit zijn geweldige woorden om te gebruiken. Wat moet David in een hoge geestelijke stand hebben verkeerd om te kunnen zeggen dat hij heel de dag lang op God zou kunnen wachten en dit ook deed. Toch heeft ieder kind van God tot op zekere hoogte iets van deze geest in zich. Weliswaar wacht hij wellicht niet altijd op God in gebed, smeekbede en meditatie, dat...

8 Januari – Leer Mij Uw Paden

8

Want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik de ganse dag. Psalm 25:5 Zo lang we niet geloven, of twijfelen en vrezen of de Heere genadige bedoelingen met ons heeft, blijft onze mond gesloten, kunnen we niet vrij met Zijn goedgunstige Majesteit omgaan, bezitten we niet de kracht Hem om enige zegening te vragen. Maar als het Hem daarentegen belieft in de ziel een getuigenis van ons deel in Zijn...

7 Januari – Leer Mij Uw Paden

7

Leid mij in Uw waarheid en leer mij. Psalm 25:5 Als iemand binnen het klankbereik van de waarheid is gekomen, en haar kracht voor hem voelbaar wordt, grijpt hij haar onmiddellijk aan als iets dat bruikbaar is in zijn situatie. Het is voedsel waar hij geestelijk naar verlangt, en de stem van God komt er zo duidelijk in uit, dat voorheen onbekende gevoelens in zijn hart komen. De Heere werkt soms...

6 Januari – Leer Mij Uw Paden

6

Heere! Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid. Psalm 25:4-5 Wat een bekentenis van onwetendheid bevat dit gebed! Het zegt eigenlijk: ‘Heere, ik kan het pad niet zien; toon het mij; als ik het zie, kan ik het niet bewandelen; ik weet dat als ik op mijn eigen wijsheid vertrouw, ik een dwaas ben. Daarom wil ik dat U mij uw paden leert, dan zal ik ze zien, ze kennen en...

5 Januari – Leer Mij Uw Paden

5

Heere! Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Psalm 25:4 De beproevingen en verwarringen die een christen zal tegenkomen op zijn weg naar de hemel, worden aanvankelijk niet aan hem kenbaar gemaakt. De Heere behandelt hem zoals Hij de kinderen van Israël behandelde toen Hij hen uit Egypte wegleidde. Hij zei niets tegen hen over de woestijn. Dit was de boodschap die Mozes hun moest...

4 Januari – Leer Mij Uw Paden

4

Heere! Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Psalm 25:4 Het pad waarop de verlosten wandelen is een pad van zelfverloochening, want als iemand niet zijn kruis opneemt en zichzelf verloochent, kan hij, volgens het zeggen van de Heere zelf, geen volgeling van Jezus Christus zijn. Hij moet derhalve een pad van zelfverloochening bewandelen om tot een ware en begenadigde volgeling van het Lam...

3 Januari – Leer Mij Uw Paden

3

Heere! Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Psalm 25:4 Gods wegen zijn wegen van trouw. Hij is een God die niet kan liegen: Hij is trouw aan Zijn Woord; trouw aan Zijn verbond; en trouw aan Zijn belofte. Deze verbondstrouw is een heerlijke eigenschap van de Heere. O, wat is het een sterke toevlucht voor de ziel, temidden van alle schommelingen van de tijd, alle veranderlijkheid in...

2 Januari – Leer Mij Uw Paden

2

Heere! Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Psalm 25:4 Kijk eens naar de wijsheid van de weg van de verlossing. Wat is dat een wij ze weg! Wat vertoont hij toch duidelijk de kenmerken van de oneindige wijsheid, omdat geen enkel kenmerk van Gods rechtvaardigheid wordt aangetast, terwijl de zondaar toch wordt gered; omdat het recht er niet onder lijdt noch wordt afgezwakt, en toch de genade...

1 Januari – Leer Mij Uw Paden

1

Heere! Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Psalm 25:4 Het feit alleen al dat de Psalmist deze woorden vanuit de grond van zijn hart uitspreekt, toont aan dat hij zelf sterk overtuigd was van het totale onvermogen van de mens om, behalve door goddelijk onderricht, Gods wegen te doorgronden of die te ontvangen met die goedkeuring en berusting door middel waarvan we uitsluitend hun...

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN