Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

23 Augustus – Het Onderhouden Van Het Geestelijk Leven

Ik, de Heere, behoede die [wijngaard], alle ogenblik zal Ik hem bevochtigen; opdat de vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag. Jesaja 27:3

Steunen op de Heere met een vastberaden hart is ook een gezegend middel om het leven Gods in de ziel te behouden, onder alle omstandigheden, onder alle beproevingen en verlokkingen, onder alle moeilijkheden en verwarringen, temidden van een hele storm van bezwaren en overleggingen van de vleselijke geest, de pijnlijke steken van onze meedogenloze en onvermoeibare tegenstander, en elk obstakel van buitenaf of van binnenuit dat ons pad belemmert – ook dit is onontbeerlijk voor het geloofsleven. ‘Het Koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld’ (Matth. 11:12). Het is niet het vouwen van de handen en het uitroepen van ‘Vrede, vrede’ dat ons in de hemel zal brengen. Nee, ook geen degelijke geloofsbelijdenis, een vorm van vroomheid of een naam om te leven zal dit doen. Dit is niet het lopen van het pad dat ons is voorgesteld, of het strijden van de goede strijd van het geloof, of het worstelen met vorsten, machten en geestelijke verdorvenheid in hoge kringen. Soms worden we verleid tot hoogmoed en soms tot wanhoop.

Het enige geneesmiddel voor beide aandoeningen van de ziel is te steunen op de Persoon en het werk, het bloed, de liefde en de genade van de Heere Jezus, voor zover Hij aan onze ziel is geopenbaard en al naar gelang de hoeveelheid geloof die ons is gegeven. Bij elke stap op Hem te steunen is de enige manier om erdoorheen te komen. Het laatste genadige middel dat we zullen noemen is te leven, wandelen en handelen in de dagelijkse vrees voor God. Dit is beslist een heel gezegende springader des levens om uit de strikken van de dood los te komen. Alleen dan, als deze springader des levens in de ziel ontspringt (Spr. 14:27), het geweten bewatert en op die manier gevoelig maakt, en het hart vruchtbaar, de voorliefden hemels en de geest zacht en berouwvol worden, kan de kracht van de genade in de borst in stand worden gehouden. Deze hemelse genade van godvrezendheid, de schat van de gelovige, het begin en einde van wijsheid, maakt en houdt het oog recht, het oor oplettend, de reuk snel en scherp, de tong smakelijk, de arm sterk, de hand open en de voet behoedzaam. En aldus, temidden van duizenden strikken en verlokkingen, loopt hij voorwaarts naar een hemels koninkrijk met zijn ogen rechtuit, en zij n oogleden recht voor zich heen (Spr. 4:25).

Lezen: Jesaja 27

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN