Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

13 Juni – Een Grote Hogepriester

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Hebreeën 4:15

Lezen we niet dat God ‘Abraham verzocht’ ? (Gen. 22:1). Het woord ‘verzocht’ moet hier worden opgevat als ‘beproefd’, want zowel in het Hebreeuws als in het Grieks betekent hetzelfde woord verzoeken en beproeven. God verzocht Abraham niet tot zonde, zoals de duivel Eva verzocht, of zoals hij David verzocht, maar ‘beproefde’ hem, zoals de apostel zegt (Hebr. 11:17), of zijn geloof oprecht was. Aldus werd onze gezegende Heere beproefd, en wel door God Zelf, want Hij is ‘een grondsteen, een beproefde steen’, door God Zelf gelegd (Jes. 2 8:16). Toen de Vader Hem een lichaam verschafte waarin Hij Zijn wil moest doen, werd Hij Gods knecht, zoals Hij zegt: ‘Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun. Mijn Uitverkorene, in Dewelke Mijn ziel een welbehagen heeft! ’ (Jes. 42:1). Als knecht was Hij gehoorzaam, ‘gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises’ (Fil. 2:8). Zijn gehoorzaamheid was een beproefde gehoorzaamheid. God beproefde haar; mensen beproefden haar; duivels beproefden haar; vijanden beproefden haar; vrienden beproefden haar.

De zwakheid en onwetendheid van Zijn leerlingen; het verraad van Judas; het verlaten en de loochening door Petrus; list en bedrog van de Farizeeën en schriftgeleerden; het ongeloof en de ontrouw van het volk; de zonden waardoor Hij was omgeven; de zondeloze ongemakken van het vlees en bloed dat Hij had aangenomen, zoals honger, dorst en vermoeidheid, de lange tochten, de nachtwaken, de dagelijkse aanblik van ziekte en ellende—al deze en duizend andere omstandigheden die ons verstand te boven gaan, beproefden de gezegende Heere tijdens Zijn verblijf hier beneden. Maar Hij droeg alles wat Hem werd opgelegd. De zuiverheid van Zijn natuur, waarin geen zaden van zonde feitelijk of oorspronkelijk voorkwamen, de sterkte van Zijn goddelijke natuur waarmee zij was verenigd, en de kracht van de Heilige Geest, die onbegrensd op Hem rustte, werkten allemaal samen om Hem door elke beproeving heen te brengen, en Hem te laten zegevieren over elke vijand.

Lezen: Jesaja 53

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN