Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

26 Januari – De Zegen Van Jozef

Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Genesis 49:22

Laten we eens kijken wat de vruchten zijn die de gelovige in het hart voortbrengt, of liever, die de Heere in hem voortbrengt. In de eerste plaats is er de vrucht van het geloof. Alleen hij gelooft echt in Jezus, die gelooft dat het evangelie een blijde boodschap voor stervende zondaren is; en die gelooft en aanvaardt dat de leringen van de genade zoet en geschikt voor zijn ziel zijn. Alleen hij gelooft echt dat de Persoon van de Heere Jezus Christus, Zijn bloed, Zijn heerlijke rechtvaardigheid, Zijn oneindige liefde zoet en geschikt zijn. En waarom gelooft hij dit? Omdat het aan zijn ziel is geopenbaard. Iemand anders heeft het wellicht gehoord en het met genoegen aangenomen, maar het evangelie is niet bijzonder met goddelijke kracht aan zijn hart geopenbaard. Zijn hoofd kan vol met leerstellingen zitten, maar er is geen geloof in zijn hart; hij komt niet echt tot de Heere Jezus Christus, hij vertrouwt en steunt niet op Hem. Hij kan een overvloed aan vals vertrouwen en hoogmoed hebben, maar hij ziet niet werkelijk op de Heere Jezus Christus, diep vanuit zijn gebroken hart. Hij roept Zijn Naam niet aan; ziet Hem niet door het oog van het geloof; werpt zijn ziel niet op Hem Die volkomen zalig kan maken. Verder, hij brengt de vrucht van de hoop voort, of liever gezegd, God brengt die in hem voort. Het licht dat in zijn ziel schijnt en hem duidelijk kenmerken toont, de liefde van God op zoete wijze openbaart in zijn hart, Zijn kostbare beloften toepast, en Zijn gunsten uitstort – al deze dingen, die zelf innerlijk worden ervaren, geven hem de hoop van het evangelie. ‘Een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel’ (Hebr. 6:19) .Anderen kennen een dergelijke hoop niet. Hun hoop is die van de huichelaar die zal sterven, het spinnenweb dat uit zijn eigen vleselijke ingewanden wordt gesponnen, en ijdele hoop. Het is geen goede hoop in genade, verankerd in het bloed, de liefde en gehoorzaamheid van Jezus. En hij brengt de vruchten van de liefde voort. Er zijn tijden waarop hij kan zeggen: ‘Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb’ (Joh. 21:17). Hij heeft de Heere Jezus Christus lief; hij heeft de waarheid zoals zij is in Jezus Christus lief; hij heeft de kinderen van God hef; hij heeft het genadewerk lief, telkens wanneer hij een blijk ziet van dit werk; en hij voelt een zoete verbinding met de beproefde volgelingen van de Heere Jezus Christus.

Lezen: 1 Korinthe 13

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN