Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Preken

“Mijn verlangen is om met deze preken de genade van God te verhogen; om verlossing door Jezus Christus te verkondigen; om de zondigheid, hulpeloosheid en hopeloosheid van de mens in hun natuurlijke staat te verklaren; om de levende ervaring van de kinderen van God te beschrijven in hun beproevingen, verzoekingen en verdriet, tot troost en zegen.”

 

J.C. Philpot

Genesis

De fontein en de muur, of de vruchtbare tak en de stevig blijvende boog Genesis 29:22-24

De worstelende Jacob Genesis 32:26

Exodus

Het bittere water zoet Exodus 15:23-25a

De ontmoeting op het verzoendeksel Exodus 25:22

Leviticus

De melaatse gereinigd Leviticus 14:14

Deuteronomium

Honger in de woestijn en hemels manna Deuteronomium 8:2, 3

De arend en zijn jong Deuteronomium 32:10, 11

1 Samuël

De voeten der heiligen bewaard 1 Samuël 2:9a

1 Kronieken

Het gebed van Jabez 1 Kronieken 4:10

2 Kronieken

De strijd is des Heeren 2 Kronieken 20:12

Psalmen

De toevlucht des verdrukten Psalm 9:10, 11

De ellendigen in behoudenis gezet Psalm 12:5

De zekere bewaring en veilige verberging Psalm 17:8

Een gebed van de kerk Psalm 20:10

De Verlosser Israels Psalm 35:3b

Geestelijke verlustiging en een goed vertrouwen Psalm 37:4-6

De rechtvaardigen en hun zegen Psalm 37:39, 40

Des Heeren gedachten Psalm 40:18a

De zwijmelwijn en de banier der waarheid en der liefde Psalm 60:5, 6

Gods akkerwerk Psalm 65:10-12

Wonderen aan de doden Psalm 88:11-13

De innerlijke begeerte van elke wedergeborene Psalm 106:4,5

Christus de Vriend en Borg van Zijn nooddruftig volk Psalm 109:31

Het feestoffer Psalm 118:27

Het vastkleven aan Gods getuigenissen Psalm 119:3

De ogen van de Heere op diegenen, die Zijn Naam beminnen Psalm 119:132

Overvloedige verlossing Psalm 130:7, 8

Sions zegeningen Psalm 132:15, 16

Spreuken

Wat hebben zij die Jezus liefhebben van Hem te wachten Spreuken 8:20, 21

Het gebod en de belofte Spreuken 23:17b, 18

Hooglied

Een dringende vraag en een goedgunstig antwoord Hooglied 1:7, 8

De wandeling in het veld en op de wijnbergen Hooglied 7:11,12

Het opklimmen uit de woestijn Hooglied 8:5

De liefde in haar onschatbare waarde en onuitblusbare kracht Hooglied 8:6, 7

Jesaja

De winter voor de herfst of aanwas van genade in de ziel Jesaja 18:5, 6

De dag van Gods heirkracht Jesaja 29:18, 19

De slappe handen versterkt en de struikelende knieën vastgesteld Jesaja 35:3, 4

De uitgieting van de Geest op Sions nakomelingen Jesaja 44:3-5

Sions lijden en de haar toegezegde belofte Jesaja 54:11, 12

Hemels onderwijs Jesaja 54:13a

Sions poorten en de gebaande weg van de Koning Jesaja 62:10

Genadige leidingen en weerstrevige vergeldingen Jesaja 63:9, 10

Jeremia

Gods liefde sterker dan het ijzer van verdrukking Jeremia 15:12

Sions merktekens Jeremia 31:21, 22

De machtige waker en Zijn tweeledig werk Jeremia 31:28

Het gebed en zijn antwoord Jeremia 33:3

De verloren schapen wedergebracht Jesaja 50:6

Ezechiël

De bomen des Velds en hun vastgestelde bestemming Ezechiël 17:24

De drievoudige omverwerping van het eigen ik Ezechiël 21:27

Hosea

Een vraag van God aan de ziel Hosea 6:4a

Amos

Wandel met God Amos 3:3

Micha

Vertrouwend berusten en lijdzaam onderwerpen Micha 7:8, 9

Zacharia

Het gereedschap van een dwaze herder Zacharia 11:15, 16

Matthéüs

De wonderen niet opgehouden Matthéüs 11:4-6

Gevaar van behoedmiddelen tegen verzoekingen Matthéüs 26:41

Lukas

Gods handelwijze met machtigen en rijken, nederigen en hongerigen Lukas 1:52, 53

De opgang uit de hoogte Lukas 1:78, 79

De bezitting en de beroving van de sterk gewapende Lukas 11:21, 22

Johannes

Jezus Christus de Zoon van de levende God Johannes 6:67-69

Jezus, de opstanding en het leven Johannes 11:25, 26

Jezus de weg, de waarheid en het leven Johannes 14:6

De blijvende Trooster Johannes 14:16, 17

De Wijnstok en Zijn ranken Johannes 15:1, 2

Vrede, verdrukking, overwinning Johannes 16:33

Eeuwig leven, een genade en een gave Johannes 17:2, 3

Handelingen

God en het Woord Zijner genade, de enige waarborg der gemeente Handelingen 20:32

Romeinen

Verzoening en behoudenis Romeinen 5:10

De zuchtende gevangene, zijn verlossing en zijn besluit Romeinen 5:24-26

De gelijkmaking aan Jezus in dood en opstanding Romeinen 6:5

De kennis van goed en kwaad Romeinen 7:19

Geen verdoemenis Romeinen 8:1

1 Korintiërs

De voorrechten en zegeningen van de vereniging met Christus 1 Korintiërs 1:30, 31

De dingen die God bereid heeft dien, die Hem liefhebben 1 Korintiërs 11:9, 10

2 Korintiërs

Het leven van Christus geopenbaard in de dood van het schepsel 2 Korintiërs 4:11

Geestelijke raadselen 2 Korintiërs 6:9, 10

Galaten

Verlossing uit deze tegenwoordige boze wereld Galaten 1:4, 5

Met Christus gekruist Galaten 2:20

Innerlijke strijd tussen vlees en geest Galaten 5:16-18

Efeziërs

Medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods Efeziërs 2:19, 20

Geestelijke vereniging Efeziërs 4:4-6

De gehele wapenuitrusting Gods Efeziërs 6:13

Filippensen

Het goede werk begonnen en voleindigd Filippensen 1:5, 6

Een gebed van Paulus Filippensen 1:9-11

De overvloed der liefde in kennis en verbinding Filippensen 1:9-11

Alle dingen schade geacht om Christus’ wil Filippensen 3:8, 9

De vrede Gods die harten en zinnen bewaart Filippensen 4:6, 7

Kolossensen

Verlossing uit de macht der duisternis Kolossensen 1:12, 13

Vervreemding en verzoening Kolossensen 1:21-23

Het aannemen van Christus Jezus, de Heere Kolossensen 2:6,7

Dood en opstanding of geestelijke overtuigingen en hemels genegenheden Kolossensen 3:1-3

1 Thessalonicensen

Het werk van het geloof, de lijdzaamheid van de hoop en de arbeid van de liefde 1 Thessalonicensen 1:3

Het woord der mensen en het Woord Gods 1 Thessalonicensen 2:13

2 Thessalonicensen

Zaligheid en heiligmaking in tegenwoordige genade en toekomstige heerlijkheid 2 Thessalonicensen 2:13, 14

Een eeuwige vertroosting, en goede hoop in genaden 2 Thessalonicensen 2:16, 17

2 Timothéüs

De wettige strijd 2 Timothéüs 2:5

Hebreeën

Het zwaard des Geestes Hebreeën 4:12

De beloftenissen beërfd door geloof en lijdzaamheid Hebreeën 6:12

Het anker binnen de voorhang Hebreeën 6:18-20

Een vrijmoedigheid die niet te verwerpen is Hebreeën 10:35-37

Het geloof en de belijdenis van een pelgrim Hebreeën 11:13, 14

Een onbeweeglijk koninkrijk Hebreeën 12:27, 28

1 Petrus

Een bijzonder volk 1 Petrus 2:9

1 Johannes

Een schuld belijdend zondaar en een vergevend God 1 Johannes 1:8,9

De zalving van de Heilige, die alle dingen leert 1 Johannes 2:27

De kinderen Gods, hun zegeningen en hun voorrechten 1 Johannes 3:1

Judas

De strijd voor het levend geloof Judas :3

Openbaringen

Hemels kopen Openbaringen 3:17, 18

De overwonnen erfenis Openbaringen 21:7

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN