Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 Juni – Christus Zitten Ter Rechterhand Gods

Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader Jezus Christus.de Rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 2:1-2

Verenigd zijn met de Heere Jezus als levend Hoofd brengt een innige omgang met Hem teweeg. Als Hij namelijk genade vanuit Zijn eigen overvloed overbrengt, ontstaat in de ziel een zoete en heilige vriendschap met Hem, als men Hem ziet door het geloof op Zijn genadetroon als de Middelaar tussen God en mens. En deze overdrachten van goddelijk licht en leven uit Zijn overvloed, die verlichten de ogen van het verstand en geven de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis (Ef. 1:17,18), doen in het hart een genadige blik ontstaan op Zijn schoonheid en gezegendheid, op Zijn genade en eer (Ps. 112:4; Jes. 3 3:17; Luk. 1:7 8, 7 9; 2 Petr. 1:19). Dit is het drinken uit de fontein des levens en het licht in Gods licht zien (Ps. 36:10); en dit is het ‘licht des levens’, dat de Heere geeft aan degenen die Hem volgen (Joh. 8:12).

Als de ziel in het licht van deze barmhartige leringen wandelt, ziet men het bloed van Jezus als een fontein van oneindige waarde en onuitsprekelijke werkzaamheid voor de zonde en onreinheid; Zijn rechtvaardigheid als een uiterst gezegende bedekking voor al haar schaamte en naaktheid; Zijn bloedende, stervende liefde als een uiterst geneeskrachtige balsem voor een gewond geweten, en een hemelse hartversterking voor een verflauwde geest. Door middel van deze leringen, en op geen enkele andere manier, leert men de werkelijkheid van de ware godsdienst en krachtige godvruchtigheid. Geen enkele waarlijk geoefende ziel kan er tevreden mee zijn de zaligmaking uitsluitend als een leerstelling van het evangelie te zien — een vaste en zekere waarheid die van de bezielde bladzijde afstraalt. Oprecht blij is men dat de weg tot zaligheid zo duidelijk wordt geopenbaard in het Woord der waarheid, en dat er zich het leven, licht en de kracht van de Geest in bevindt om innerlijke getuige te kunnen zijn van de waarheid en zekerheid van het geschreven getuigenis. Maar al dit licht en deze kennis in de letter van de waarheid schiet tekort vergeleken met een zaligmaking die aan het eigen hart en geweten wordt onthuld en geopenbaard.

Lezen: Galaten 1:11-24

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN