Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

25 December – De Menselijke Natuur Van Christus

En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees. 1 Timotheüs 3:16

Het woord der waarheid zegt: ‘En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees’. Daarom kan men zonder bevindelijke kennis van deze grote verborgenheid geen godvruchtigheid hebben in hart, in woord en in leven. Als we geen godvruchtigheid bezitten, kan er geen verlossing zijn, tenzij we de bedoeling hebben de poorten van gelukzaligheid voor de goddelozen te openen, die ‘niet zullen bestaan in het gericht’ (Ps. 1:5) en de ‘goddeloosheid’ tegen welke ‘de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel’ (Rom. 1:18) ontkennen. Het is de waarheid, ‘de waarheid zoals zij in Jezus is’, die alleen ‘vrij maakt’, en het is de waarheid, ‘de waarheid zoals zij in Jezus is’, die alleen zowel heiligt als bevrijdt: ‘Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid’ (Joh. 17:17). Wat is het dus uiterst belangrijk dat we zelf de waarheid leren kennen, in ons hart en geweten, door goddelijk onderricht en goddelijke getuigenis, dat we, bevrijd uit dienstbaarheid, duisternis, onwetendheid en dwaling, bevrijd in de zalige liefde en barmhartigheid van God en geheiligd door Zijn Geest en genade, voor Hem mogen wandelen in het licht van Zij n aangezicht. En wat is het een zegen, aangezien in de Persoon van de vleesgeworden Zoon van God ‘al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn’, om vanuit het geloof op te zien naar Hem, Die zit ter rechterhand van de Vader, en ui t Zijn volheid die gemeenschap met wijsheid en genade te ontvangen die ons niet alleen verlichten met het licht der levenden, maar ons deel laten hebben in Zijn heiligheid, en ons zo doen samenkomen voor de erve der heiligen in het licht.

Lezen: 1 Timotheüs 3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN