Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

31 December – Christus’ Wederkomst

En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Handelingen 3:20-21

Als we in het algemeen naar de belijdende kerk kijken, kunnen we dan zeggen dat haar ervaring of wandeling is dat zij leeft vanuit de Heere Jezus en hoopvol Zijn verschijnen afwacht? De wijze maagden, alsmede de dwaze, slapen en sluimeren; en overal heerst een koude, lauwe belijdenis. Dwaling is overal overvloedig aanwezig; strijd en afscheiding heersen alom; en we lijken te zijn terechtgekomen op die laatste hachelijke dagen die zijn voorzegd. We kunnen ons er niet over verbazen dat de wereld is zoals ze altijd is geweest, een vijand van God en godvruchtigheid, begraven in zinnelijkheid en dood, onwetend van haar ellende en verval, en onbezorgd over het vreselijke oordeel dat haar wacht en bijna tot haar doordringt. Maar we kunnen ons er terecht over verwonderen dat de Kerk van Christus, die belijdt verlost te zij n door het bloed van het Lam, zo diep moet zinken, en zo weinig laat blijken van het leven en de kracht van levende godvruchtigheid.Toch is dit slechts wat ons het woord der waarheid doet geloven. De Heere Zelf heeft gezegd: ‘De Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?’ (Luk. 18:8) en ‘omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden’ (Matt. 24: 12). Dus, in plaats van te verwachten dat de wereld geleidelijk beter wordt, waarvan men vergeefs droomt, of dat heldere en heerlijke dagen de belijdende kerk wachten, kunnen we eerder verwachten dat alles geleidelijk slechter wordt in beide gevallen, tot Hij komt Die te komen staat, en niet zal vertoeven (Hebr. 10:37). Maar wanneer Hij ook zal komen, het zal goed zijn voor de rechtvaardigen. Degenen, die Zijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen (Mal. 4:2) en Hij zal door degenen die Hem verwachten zonder zonde gezien worden tot zaligheid (Hebr. 9:28).

Lezen: Mattheüs 25:1-13

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN