Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

28 December – Christus’ Wederkomst

En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Wélke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Handelingen 3:20-21

In onze huidige tijdstoestand dienen we ons aan te passen aan het lijdende beeld van Christus, en in het lichaam het sterven van de Heere Jezus mee te dragen, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam kenbaar kan worden. Ons huidige leven moet een leven van beproeving, bezoeking en verzoeking zijn, opdat we in de voetsporen van de Heere kunnen treden (Luk. 22:28). We moeten worden vervolgd door de wereld, veracht door belijders, aangevallen en verzocht door de duivel, en een pad van rampspoed en smart bewandelen, opdat we, als leden van Zijn verborgen lichaam, de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus vervullen (Kol. 1:24). We dienen uit Zijn drinkbeker te drinken en gedoopt te worden met Zijn doop, want ‘dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven’ (2Tim. 2:11) en ‘zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden’ (Rom. 8:17). De wereld kende Hem niet, en zal ook ons niet kennen. Zij haatte en verachtte Hem, en zal ook ons haten en verachten; want ‘de discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Indien zij de Heere des huizes Beëlzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! (Matt. 10:24,25; Joh. 15:18,19). Maar het lij den zal niet altijd de Kerk Gods haar deel zij n. Er komt een dag waarop Sion uit het stof verheven zal worden; waarop ze haar sierlijke klederen zal aantrekken; waarop de bruiloft van het Lam komt, en het Zijn bruid en echtgenote is gegeven, dat zij bekleed wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad, en ze met haar Hoofd en Echtgenoot wordt geroepen tot het avondmaal van de bruiloft (Jes. 5 2:1,2; Op. 19:7-9). Dan zullen degenen die gemeenschap hebben gehad aan het lijden van Christus, gemeenschap hebben aan Zijn heerlijkheid. ‘Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders’ (Matt. 13:43). ‘ De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk’ (Dan. 12:3). Zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, dat er geen tijd meer zal zijn, want de eerste dingen van deze ellendige tijdstoestand zijn weggegaan (Op. 10:6, 7; 2 1:4).

Lezen: Psalm 102:13-29

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN