Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

3 April – Het Lijden En Sterven Van Christus

En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij de geestLukas 23:46

We zullen allemaal moeten sterven, en daarom kan een profijtelijk onderwerp van overdenking de dood van Jezus zijn, gezien vanuit het geloof. De stervende Heere beval Zijn geest in de handen van Zijn Vader. De Vader ontving Hem, want de Vader luistert altijd naar Hem; en zo keerde Zijn geest terug tot Degene Die hem heeft gegeven. Aldus waren door het sterven de ziel en het lichaam van de gezegende Verlosser enige tijd volledig en feite- lijk gescheiden – zo volledig en feitelijk als die van ons gescheiden zullen zijn bij onze dood. Maar volg vanuit het geloof die ziel van Jezus toen Hij haar uitblies, en zie dat zij onmiddellijk het Paradijs binnengaat, in de zalige aanwezigheid van God komt. Welk een voedsel voor het geloof ligt hierin! Wat is dit versterkend en bemoedigend voor een gelovig hart, dat zo vaak in verwarring is door gedachten die we hier hebben benoemd, om de ziel van Jezus zo rechtstreeks het Paradijs te zien ingaan! En kunnen we niet vanuit het geloof ook de ziel van de gelovige kwaaddoener, toen het ogenblik van de verlossing was gekomen, hetzelfde Paradijs zien binnengaan waarheen de ziel van Jezus haar was voorafgegaan? Indien we op pijnlijke wijze zelf de aanvallen van ongeloof, de pijlen van ontrouw en de felle spiesen van de duivel, hebben ervaren, en hoe ze allemaal door het schild van het geloof worden vernietigd, hebben we ondervonden dat het geloof om standvastig te blijven het woord der waarheid nodig heeft, een ‘Alzo zegt de Heere’ om op te rusten. Laten we nu eens bekijken hoe dit verband houdt met de dood van de lieve Heere. Gesterkt door Zijn heilige voorbeeld kan de stervende gelovige, indien hij is gezegend met het geloof in Zijn Persoon, bloed en rechtvaardigheid, zijn stervende geest in de handen van Christus bevelen, zoals de martelaar Stefanus, met hetzelfde vertrouwen waarmee de Heere Jezus Zijn geest in de handen van Zijn hemelse Vader beval.

Lezen: Psalm 31
Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN