Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

30 Mei – Christus’ Zitten Ter Rechterhand Gods

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Efeze 2:10

Eén punt moeten we altijd in gedachten houden, want het zal ons zeker worden geleerd als we tot Zijn trouwe onderdanen behoren, namelijk dat hoe groot de voordelen en zegeningen ook zijn van zo’n Koning te hebben als onze barmhartige en heerlijke Vorst, we kunnen ze alleen echt kennen en zelf beseffen als we gehoorzaam aan het geloof zijn geworden. Laten we onszelf niet bedriegen door Zijn heerschappij slechts te zien en te erkennen, terwijl ons hart is verstoken van onderwerping aan Zijn gezag. ‘Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is’ (Matt. 7:21). De Heilige Geest maakt, in Psalm 18, onderscheid tussen de ware gehoorzaamheid van Christus’ ‘kinderen’ en de ‘vreemdelingen’ van God en godvruchtigheid. ‘Zo haast als hun oor van mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd; vreemden hebben zich mij geveinsdelijk onderworpen.’ Maar dezelfde genade die het hart eerlijk maakt, en het in bereidwillige gehoorzaamheid doet buigen voor Christus’ heerschappij; dezelfde heilige zalving die, door de liefde en het bloed van het kruis te openbaren, de koppige wil loutert en de harde geest zacht en meegaand maakt, opent ook de ogen van het kind van God om te zien, en zijn ziel om zijn dagelijkse behoefte aan Jezus als zijn genadige Koning te ervaren. Zijn heerschappij wordt ervaren als een heerschappij van genade; Zijn koninkrijk als een innerlijk koninkrijk (Luk. 17:21), ‘want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht’ (1 Kor. 4:2 0); ‘niet spijs en drank’—het in acht nemen van de wet en vleselijke gehoorzaamheid— ‘maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door de Heilige Geest’ (Rom. 14:17).

Lezen: Efeze 1:15-2:10

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN