Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

21 Mei – Christus’ Hemelvaart

Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja ook de wederhorigen, om bij U te wonen. Psalm 68:19

Het is goed om in gedachten te houden dat Jezus, als Sions verheven Koning, ‘gaven genomen heeft om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen.’ Dit brengt Petrus duidelijk naar voren in de preek die hij op de gedenkwaardige dag van het Pinksterfeest predikte. ‘Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort’ (Hand. 2:33). Het was als onze gekroonde Koning dat Hij de gaven en genaden van de Heilige Geest, de beloofde Trooster, ontving en uitstortte. Dezelfde gezegende waarheid wordt bevestigd en ontvouwd door de apostel Paulus: ‘Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou’ (Ef. 4:8-10). De apostel zinspeelt hier op de voorspellende verklaring in Ps. 68:19. Een uitdrukking in deze verklaring is heel zoet en mooi, volgens de vertaling in de kanttekening, ‘Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen’, waarbij in de kanttekening staat ‘ in de mens ’, dat wil zeggen, in Zijn menselijke natuur, waarin Hij is verhoogd als onze gezalfde Koning.

Lezen: Psalm 68:1-21

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN