Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

27 Februari – De Wonderen Van Christus

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6

Toen de Heere des levens en der heerlijkheid op aarde kwam, kwam Hij als een arm man. God was vastbesloten de menselijke grootheidswaan te bezoedelen; daarom zendt Hij Zijn eniggeboren Zoon naar de wereld, om in een stal te worden geboren en in een kribbe als wieg te worden gelegd; om de zoon van arme ouders te zijn, en met Zijn handen Zijn dagelijkse kost te verdienen. Daarom zei men: ‘Is Deze niet de Zoon des timmermans?’ (Matth. 13:55).‘Hoe weet Deze de Schriften, daar Hij ze niet geleerd heeft?’ (Joh. 7:15). De afstamming van Jezus, hoewel deze van David zelf was, werd door de nederige omstandigheden waarin Hij werd geboren onduidelijk. Toen Hij ter wereld kwam, waren arme mensen zijn gezelschap. Hij koos arme vissers als discipelen, en Hij ging overwegend met armen om. Het was daarom geen wonder dat tot deze arme mensen zo vanzelfsprekend het evangelie werd verkondigd. En aangezien het zo lijnrecht tegenover elk toen bekend gebruik stond, was het, als bewijs voor Zijn hemelse opdracht, van dezelfde orde als Zijn opwekking van de doden, het ziende maken van de blinden, horende maken van de doven, het doen wandelen van de lammen en het reinigen van de melaatsen (Matth. 11:5). Maar er is nog een diepere betekenis; er is een geestelijke uitleg met betrekking tot de woorden. De ‘armen’, geestelijk bezien, zijn de ‘armen van geest’, de ontroostbaren, de boetvaardigen, de vernederden, de verwarden, de naakten en de beproefden, die niets zijn en niets in zichzelf hebben dat geestelijk goed is. Welnu, dezen wordt het evangelie verkondigd. Juist door hun armoede kan het evangelie worden ontvangen, en wordt het evangelie hun dierbaar. Zoals de blinden het gezichtsvermogen nodig hadden, en ziende werden—zoals de lammen en kreupelen de kracht om te lopen nodig hadden, en de kracht om te lopen ontvingen – zoals de melaatsen gereinigd moesten worden, en gereinigd werden — zoals de doven het gehoor nodig hadden, en konden horen — zoals de doden opgewekt moesten worden, en werden opgewekt: zo maakte de geestelijke armoede van de armen van geest hen gereed voor het evangelie, en konden zij daardoor het evangelie ontvangen.

Lezen: 2 Korinthe 8:1-14

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN