Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

21 September – De Treurigen Sions Vertroost

Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Jesaja 61:3

De Heere heeft, als Hij spreekt over de treurigen, bepaalde uitgesproken kentekenen gegeven waaraan zij duidelijker kunnen worden herkend. Hij heeft het bijvoorbeeld over ‘as’ in verband met deze geestelijke treurigen, want Hij heeft hun beloofd ‘sieraad voor as’ te zullen geven. Om deze verwijzing te begrijpen, moeten we inzien wat de Schriftuurlijke betekenis van dat symbool is. In vroeger tijden was as een uiterlijk teken van rouw, zoals zwarte kleren dat bij ons zijn. Maar het brengt ook een gevoel van diepe vernedering over. Job ging in zijn beproeving in de as zitten. Zak en as gaan vaak samen in de Bijbel, als tekenen van rouw, zoals Job zegt: ‘ Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as’ (Job 42: 6). Toen Thamar was onteerd door haar broer, scheurde ze haar kleren en deed as op haar hoofd, als uiterlijk teken van rouw vanwege haar verlaging en vernedering. Het symbool is veelzeggend. As is slechts het verbrande, donkere overblijfsel van wat eens licht en mooi was. Dus wijst as, zoals gebruikt in verband met de geestelijk treurige, erop dat alles wat eens mooi en schoon was in zijn ogen, is verbrand in de oven en er slechts een donker, armzalig overblijfsel is. Het uitstrooien van as op het hoofd lijkt te betekenen dat de geestelijk treurige zo diep wilde zinken dat hij zijn gezicht in het stof kon verbergen en de as wilde uitstrooien over zichzelf en over alles dat ooit heerlijkheid vertoonde, omdat hij in de huidige gevoelde vernedering van zijn ziel voor God in zijn eigen ogen een ellendige stakker is, een echte zondaar. Een ander kenteken dat de Heere van de geestelijk treurige in Sion geeft, is dat hij gehuld is in een benauwde stemming. Dit beeld is veelzeggend. Benauwdheid wordt vergeleken met een grote mantel of ander kledingstuk, dat hem niet alleen geheel bedekt, maar ook op hem rust met een zwaarte die zijn stemming bedrukt tot in het stof. Wat zijn er toch veel dingen die in een gelovige ziel een benauwde stemming teweegbrengen! Sommige van Gods kinderen lijken bijna aangeboren vatbaar voor neerslachtigheid, sombere gevoelens en ellendige bezorgdheden, zowel in de voorzienigheid als in de genade. Donkere, sombere wolken gaan voortdurend voorbij in hun gedachten, en de satan die hun nood een handje helpt, toont hun duizend kwaden die wellicht nooit gebeuren, maar die men vreest alsof ze echt waren, en zelfs nog pijnlijker voelt. Deze geestelijke neerslachtigheid omhult hen als met een kledingstuk dat hen aan alle kanten omsluit, elke beweging met zijn ogenschijnlijk hechte plooien belemmerend. Deze geestelijke treurigen zijn dus de kinderen op wie de Heere bijzondere acht slaat. Dit zijn degenen voor wie de Heere Jezus Christus werd gezalfd door de Heilige Geest om te troosten.

Lezen: Jesaja 61

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN