Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

20 Februari – De Wonderen Van Christus

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen, ‘de doden worden opgewekt, en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6

Telkens wanneer geestelijk gezichtsvermogen wordt verleend, en de zuiverheid en heiligheid van de Heere aan het hart worden bekendgemaakt, zal er, zoals we overal in de gehele Heilige Schrift vinden, zelfvernedering plaatsvinden. ‘Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog. Daarom verfoei ik mij, en heb berouw in stof en as’ (Job 42:5,6.) ‘Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben de Koning, de Heereder heirscharen gezien.’ (Jes. 6:5.) De zuiverheid, heiligheid en geestelijkheid van Gods wezen, brachten bij de heiligen van vroeger tijden nederwerping van de ziel voor Hem teweeg. De Heere God Almachtig openbaart deze volmaakte toonbeelden in de ziel om haar weg te voeren van een gebroken verbond: Hij maakt Zijn zuiverheid, geestelijkheid en heiligheid bekend om schuld op de ziel te leggen, elke leugenachtige uitvlucht uit te bannen, en elke hoop uit haar handen te slaan behalve degene die Hij Zelf inplant. Ik kan niet bepalen – wie kan dat wel? — tot welke mate we Gods zuiverheid zullen kennen, hoe diepbedroefd ons hart zal worden door een besef van Zijn grootheid, welke gewaarwordingen van innerlijke eerbied, welke gevoelens van schuld, angst en verdoemenis door Zijn heilige wet zullen worden veroorzaakt. Maar ik weet één ding zeker—als ze ons niet uit elk vals toevluchtsoord jagen, als ze ons niet ontdoen van elke natuurlijke hoop, als ze onder onze ziel niet elke stoffelijke steun vandaan halen, dan hebben ze hun werk nog niet gedaan. En waarom spreidt God Zijn vreselijke grootheid tentoon, waarom laat Hij ons onze verborgen zonden zien, waarom legt Hij ze zwaar en krachtig op ons geweten, en waarom onderzoekt Hij ons hart tot op de bodem—waarom is al deze voorbereiding anders nodig dan om ons nabij de Zoon van Zijn liefde te brengen, en Hem voor onze ziel geliefd en dierbaar te maken?

Lezen: Jesaja 6

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN