Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

15 Juni – Een Grote Hogepriester

Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hebreeën 4:16

Er is een genadetroon. Maar wat is de genadetroon? Er wordt gezegd: ‘Een troon der heerlijkheid, een hoogheid van het eerste aan, is de plaats onzes heiligdoms’ (Jer. 17:12). Het is de Persoon van Christus, waar de genade regeert door middel van gerechtigheid tot het eeuwige leven; waar de genade overvloediger is dan de zonde; waar de genade haar over- winnende scepter zwaait over zonde, dood en hel. Hij is de genadetroon waar de kinderen van de Heere naartoe worden uitgenodigd: de troon van barmhartigheid van waaraf de Heere met hen spreekt. Hij nodigt hen uit, gelast hen zelfs te komen en al hun behoeften voor Zijn voetbank uit te spreiden. En de tekst luidt: ‘Laat ons dan met vrijmoedigheid gaan.’ Waarom vrijmoedig? Omdat we deze grote Hogepriester over het huis Gods hebben, niet iemand die niet geraakt kan worden door onze onvolkomenheden, maar iemand Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde (Hebr. 4:15) .‘Laat ons dan met vrijmoedigheid gaan.’ Let u op ‘dan’. Niet omdat ik heilig ben en rechtvaardig, tot Gods eer heb geleefd, heel gewetensvol heb geleefd, al mijn kwade hartstochten heb beteugeld, en al mijn omringende zonden heb overwonnen. O, wat een armzalige reden zou dat zijn! Hij zou voor Farizeeërs volstaan, en alleen voor hen. De apostel stelt niet dat dit de reden is om met vrijmoedigheid te gaan. Maar omdat we een Hogepriester hebben Die een weg heeft geopend naar de genadetroon, opdat wij vrijmoedig kunnen gaan.

Maar wat betekent vrijmoedig gaan? Het betekent in heerlijke vrijheid komen; niet weg te blijven, tegengehouden door de duivel; niet te zijn verdreven door angsten en twijfels, vol ongerustheid dat de Heere ons gebed niet hoort. Het is te gaan met heerlijke vrijheid in ons geweten, en onze mond te openen voor de troon, niet ontmoedigd door de zonde en de duivel, niet bang gemaakt door de aanklachten van een felle wet, en niet teruggedreven door de vele twijfels en angsten die op een gevoelig geweten drukken. ‘Laat ons dan,’ zegt hij, ‘met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade.’ Maar sommigen zeggen wellicht: ‘Ik heb gezondigd; ik ben teruggevallen; ik ben zeer beproefd en verleid.’ ‘O,’ zegt hij, ‘laat deze dingen u niet tegenhouden.’ Ze houden ons inderdaad vaak tegen. We durven niet te gaan, omdat we tegen God hebben gezondigd; verwarring ligt op ons gezicht; we voelen schuld; we durven niet te bidden. Maar de apostel zegt:‘Laat ons… met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade’; want we hebben een grote Hogepriester Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest.

Lezen: Daniël 9:1-19

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN