Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek
Categorie

Door Baca’s Vallei

31 December – Door Baca’s vallei

3

Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen. Jesaja 46:10 Er is een doorluchtige gedachte, die van Genesis tot Openbaring door de gehele Schrift loopt; en deze zelfde grootse gedachte loopt door elk gedeelte van het geheiligd blad, en als door een gouden band wordt het tot een geheel tezamen gebonden. Wat is deze doorluchtige gedachte? God heeft vele gedachten, zowel als wij. Want...

30 December – Door Baca’s Vallei

3

Een levende Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. 1 Petrus 2:4 Ofschoon van de mensen verworpen, is de Heere Jezus Christus door God uitverkoren; en God, ik spreek met eerbied, kan geen onbezonnen keuze doen. Dit te denken, zou zijn de allerhoogste Majesteit een dwaze eigenschap toe te schrijven. Hij is door God uitverkoren, omdat Hij alleen voor het werk...

29 December – Door Baca’s Vallei

2

Want het Woord des kruises is wel degenen, die verloren gaan dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 1 Corinthe 1:18 Is het Evangelie ooit in kracht tot u gekomen? Indien dit zo is, dan heeft het iets voor u gedaan. Heeft het dan ooit uw twijfel en vrees verjaagd? Heeft het ooit de Heere Jezus dierbaar voor uw ziel doen zijn? Ooit licht, vrijheid en liefde met zich...

28 December – Door Baca’s Vallei

2

En nu, broeder, ik beveel u Gode en den Woorde Zijner genade; Die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Handelingen 20:32 Niet alleen beval Paulus de kerk van Efeze aan God, maar ook in een bijzondere zin „aan het Woord Zijner genade”. Niets dan genade kan de ziel behouden, niets dan overvloeiende genade kan onze zware ongerechtigheden voor het oog der...

27 December – Door Baca’s Vallei

2

Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Jesaja 40:31 Er wordt van de arend gezegd, dat hij opstijgt naar de zon, en dat van alle vogels hij de enige is, die recht tegen de zon in kan zien met een onverschrokken oog. Zo is het ook met het geloof in de ziel. Des Heeren volk alleen kan door het geloof zien op de Zon der gerechtigheid; blikken op de verheven Immanuel aan de rechterhand...

26 December – Door Baca’s Vallei

2

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. Hebreeën 11:1 Wat een uitnemende genade is de genade des geloofs! Ik noem het somtijds de koningin der genaden; want het geloof schijnt de voorhoede te leiden, ofschoon de hoop en de liefde bijna zij aan zij volgen. Maar toch schijnt het geloof als de koningin in de allervoorste linie te gaan...

25 December – Door Baca’s Vallei

2

Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. Filippensen 2:6—7 De mensheid van de Zoon van God was werkelijk vlees en bloed van het ogenblik van Zijn ontvangenis af, een volkomen menselijk lichaam, verenigd met een volmaakte menselijke...

24 December – Door Baca’s Vallei

2

Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hebben, maar naar Zijn barmhartigheid. Titus 3:5 Om de barmhartigheid in haar ware hoedanigheid te zien, moeten wij naar Golgotha. Het is niet voldoende de reinheid van God te stellen tegenover de onreinheid des mensen. Dat verschaft ons inderdaad enig gezicht van hetgeen de barmhartigheid moest zijn om de...

23 December – Door Baca’s Vallei

2

En de liefelijkheid des Heeren onzes Gods zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons; ja het werk onzer handen, bevestig dat. Psalm 90:17 Wat is deze liefelijkheid? De liefelijkheid des Heeren onzes Gods. Het is derhalve de liefelijkheid van de Godmens; de schoonheid, de heiligheid, de volmaaktheid en heerlijkheid, die te allen tijde uitblinken in de Zoon van God. Nu, de dagen...

22 December – Door Baca’s Vallei

2

Opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. Jacobus 1:4 Het woord „volmaakt”, zoals men dit in de Schrift vindt, betekent niet, toegepast op een kind van God, zulk een staat, die aan het begrip van volmaaktheid beantwoordt, als zou het kind van God zonder vlek en zonder rimpel of heilig zijn; maar het wil zeggen, dat zulk een kind van God is gerijpt of rijp...

21 December – Door Baca’s Vallei

2

Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen; want Gij zijt met mij, Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Psalm 23:4 De dood, de koning der verschrikkingen. De dood met zijn zeis in zijn niet te ontwijken hand, maait miljoenen mensen van het veld des levens af. De dood begluurt zijn slachtoffers op elke hoek; de dood zal zeer spoedig u en mij in het graf leggen...

20 December – Door Baca’s Vallei

2

De liefde van Christus, die de kennis te hoven gaat. Efeze 3:19 De uitnemende heilige, de apostel Paulus, die in de derde hemel was opgetrokken geweest, en daar heerlijke gezichten had gezien, en onuitsprekelijke woorden gehoord, hoewel hij de menselijke taal te arm achtte om de alles overtreffende liefde van Christus uit te drukken, besluit met ten laatste er van te zeggen: „Die de kennis te...

19 December – Door Baca’s Vallei

1

God is ons een toevlucht en sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden. Psalm 46:1 De christen, die ooit heeft geweten wat het is God in geest en waarheid te aanbidden, heeft een God, Die hem in zijn somberste ongelegenheden helpt; want zo lang de Geest des gebeds in zijn hart blijft — en die Geest, eens gegeven, wordt nooit meer weggenomen — kan hij bij tijden en ogenblikken...

18 December – Door Baca’s Vallei

1

De Heere is God, Die ons licht gegeven heeft. Psalm 118:27 Het is duidelijk, dat de psalmist het licht bezat, want hij zegt: „De Heere is God, Die ons licht gegeven heeft”. En waar hij dit licht bezat, was hem dit als een licht des levens. Dit licht had in zijn hart geschenen; de stralen der Goddelijke waarheid waren in zijn consciëntie doorgedrongen. Hij droeg een licht bij zich, dat van God was...

17 December – Door Baca’s Vallei

1

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Colossensen 3:2 Wij zijn verplicht onze genegenheden te zetten op de dingen, die boven zijn. Kunnen wij dit grote werk uit onszelf doen? Neen, het is alleen de Heere Zelf, Die Zijn dierbaarheid en gelukzaligheid aan ons kan openbaren, en het gouden koord Zijner liefde in onze ziel moet aflaten, opdat onze genegenheden mogen worden...

16 December – Door Baca’s Vallei

1

Niet ons, o Heere, niet ons, maar Uw Naam geef eer; , om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil. Psalm 115:1 Velen van Gods lieve kinderen kunnen niet veel spreken over de vriendelijke bewijzen Zijner genade, over voorleden aanrakingen van Zijn genadige hand en over de vernedering des harten onder een gevoel van goedertierenheid en liefde, en toch gevoelen zij zich tastbaar ondersteund door...

15 December – Door Baca’s Vallei

1

Want onze zeer lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een zeer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. 2 Corinthe 4:17 Het Hebreeuwse woord „heerlijkheid” betekent letterlijk „gewicht”, en de apostel schijnt daarop het oog te hebben, door, gelijk hij doet, de twee woorden met elkaar te verbinden of samen te voegen. Er is inderdaad een natuurlijk verband tussen hetgeen...

14 December – Door Baca’s Vallei

1

Die in de Zoon Gods gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. 1 Johannes 5:10 De grote zaak, die in iemands gemoed tot klaarheid moet zijn gebracht, is of hij deel heeft aan Christus of niet; en dit is het grote vraagstuk, dat niemand dan de Heere Zelf kan oplossen. Gelukzalig is hij, die het getuigenis in zichzelf heeft, en dit kan hij slechts hebben, wanneer hij gelooft in de Zoon van God...

13 December – Door Baca’s Vallei

1

Daarna toonde hij mij Jozua, de hogepriester, staande voor het aangezicht van de Engel des Heeren; en de satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Zacharia 3:1 Het is satans doel om degenen gerust te houden, die veilig in zijn handen zijn; ook acht de Heere het niet gepast hun rust te verstoren. Maar aan de andere zijde, waar de satan bemerkt, dat er een werk der genade is...

12 December – Door Baca’s Vallei

1

Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts; opdat Ik Mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, en Ik zal hun schatkameren vervullen. Spreuken 8:20—21 Waar komt het uit voort, dat God Zijn volk doet beërven dat bestendig is? Door hen te leiden in de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts. Als Hij hen allereerst leidt in de weg der...

11 December – Door Baca’s Vallei

1

Maar ik heb alzo niet gedaan om der vreze Gods wil. Nehemia 5:15 Wij kunnen God nooit genoeg danken voor Zijn wederhoudende genade, want wat zouden wij zonder deze geweest zijn? Welk een onuitsprekelijke genade is het dan, dat gij niet kunt zijn wat gij graag zou willen zijn; dat gij niet handelen kunt, zoals gij zou willen handelen; noch spreken kunt zoals gij zou willen spreken; noch ook dingen...

10 December – Door Baca’s Vallei

1

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Psalm 42:2 Heeft uw hart ooit gedorst naar de Heere Jezus, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen? Laagt gij ooit in het stof, rouw- klagende over uw zonden tegen zulk een bloedende, stervende liefde? Vraagde gij ooit aan God, dat Hij in uw ziel ontsteken mocht een innige begeerte om Jezus te mogen hebben als uw Christus; dat Hij uw vermaak...

9 December – Door Baca’s Vallei

9

En dat het stof wederom tot de aarde keert, als het geweest is, en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. Prediker 12:7 De natuur deinst terug voor de dood. Zelfs af gezien van hetgeen er na de dood volgt, is de dood een koning der verschrikking. Zelfs waar genade haar heerschappij heeft opgericht en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel, zal menige ongelovige gedachte bij...

8 December – Door Baca’s Vallei

8

En Ik zal hem een God zijn; en hij zal Mij een zoon zijn. Openbaring 21:7 Wat een belofte! Dat de God van hemel en aarde wil zijn onze God, onze Vader, onze Weldoener, onze eeuwige, almachtige Vriend! En dat wij in het overwinnen tot zonen worden aangenomen, zullen geopenbaard worden als zonen en dochteren des Almachtigen, en de erfenis zullen ontvangen, die is weggelegd voor de kinderen Gods. De...

7 December – Door Baca’s Vallei

7

Die overwint, zal alles beërven. Openbaring 21:7 Hij zal alles beërven. Wanneer? In de eeuwigheid? Ja, maar niet alleen in de eeuwigheid. O neen! Ook in de tijd! Er is een tweevoudige erfenis, ofschoon zij één en dezelfde is; één in de tijd en een andere in de eeuwigheid; de ene als eersteling, de andere als de volle oogst. Er is een erfenis hier beneden en een erfenis boven; en hij, die nooit...

6 December – Door Baca’s Vallei

6

Heere der heirscharen, welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt. Psalm 84;13 Vertrouwen op God houdt in een volkomen zelfverloochening. Op hetzelfde ogenblik, dat ik op mijzelf vertrouw, laat ik na op God te vertrouwen. Op hetzelfde ogenblik, dat ik een deel van mijn vertrouwen van de Heere aftrek en dit op mijzelf vestig, neem ik al mijn vertrouwen op God weg. Mijn vertrouwen moet geheel en...

5 December – Door Baca’s Vallei

5

Want die de Heere liefheeft, kastijdt Hij; en Hij geselt een iegelijke zoon, die Hij aanneemt. Hebreeën 12:6 Zegt niet Jacobus: „Zalig is de man, die de verzoeking verdraagt”? En wederom: „Acht het voor grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt”? Waarom? Is er enige blijdschap in de verzoekingen, en genoegen in smart? Neen niets. Maar in de verlossing des Heeren, in de kracht Gods...

4 December – Door Baca’s Vallei

4

Want ik ben ellendig en nooddruftig, en mijn hart is in het binnenste van mij doorwond. Psalm 109:22 De nooddruftige is iemand, die niet alleen arm, ledig en naakt voor God is, maar hij gevoelt ook zijn gebrek wat betreft de toepassing van geestelijke zegeningen aan zijn ziel. Sommige personen kunnen rusten op verzoekingen en nemen deze als bewijzen. Anderen bouwen op twijfelingen en vrezen, en...

3 December – Door Baca’s Vallei

3

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9 „Hij is getrouw en rechtvaardig”. O, wat een woord is dit! Er is naar mijn gedachte nauwelijks een tweede woord in de Bijbel, als dit, zo groot, zo heerlijk, zo vertroostend. „Hij is getrouw en rechtvaardig”. Rechtvaardig, zegt gij? Wel, ik weet...

2 December – Door Baca’s Vallei

2

Opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende degene, die uit het geloof van Jezus is. Romeinen 3:26 Al het geschapene, alle verstand zou eerder moeten vernietigd worden, dan dat Jehova de minste aantasting van Zijn eeuwige eigenschappen zou kunnen dulden. Evenwel kan God rechtvaardig zijn, oneindig rechtvaardig, nauwgezet rechtvaardig, onveranderlijk rechtvaardig, en toch in het handhaven van...

1 December – Door Baca’s Vallei

1

Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil. Efeze 1:4—5 Het is een zeer ware bewering, dat niemand zijn eigen ziel kan levend maken, en het is een even ware betuiging...

30 November – Door Baca’s Vallei

3

Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja zij zal niet zijn, totdat Hij kome, Die daartoe recht heeft, en Die Ik dat geven zal. Ezechiël 21:27 Er moet dan iemand komen, die daartoe recht heeft. Er is een Koning. Die recht heeft op de troon en op de troon Zijner onderdanen; een recht op al wat zij zijn en op alles wat zij hebben. Maar vanwaar heeft Hij dit recht verkregen...

29 November – Door Baca’s Vallei

2

Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheüs, dat gij naar de profetieën, die van u voorgegaan zijn, in dezelve de goede strijd strijdt. Houdende het geloof en een goede consciëntie, welke sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben. 1 Timotheüs 1:18—19 Deze goede strijd wordt gevoerd tegen drie voorname vijanden — het vlees, de wereld en de duivel. En al deze vijanden...

28 November – Door Baca’s Vallei

2

Doch Gij, Heere, zijt een Schild voor mij; mijn Eer, en Die mijn hoofd opheft. Psalm 3:4 Indien ooit uw ziel is begunstigd geworden met een proefje van barmhartigheid, met een teugje uit de beek van Gods wellusten, indien ooit uw consciëntie de toepassing van het verzoenend bloed heeft ontwaard, of de liefde Gods in uw hart is uitgestort geworden door de Heilige Geest; tracht dan, wanneer de wet...

27 November – Door Baca’s Vallei

2

En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Romeinen 8:10 Wij hebben twee dingen nodig in een levend werk: een geestelijke dood en een geestelijk leven. Wij hebben nodig, dat de dood op het vlees wordt afgedrukt, op de zonde, op alles dat van het Goddelijke afwijkt, opdat het niet moge heersen of regeren; en wij...

26 November – Door Baca’s Vallei

2

En niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Christus Jezus. 1 Corinthe 3:11 Wij zijn zeer vurig om onze handen aan het werk te slaan. Gelijk Uzza moeten wij nodig de ark ondersteunen, als wij zien, dat de runderen struikelen. Wanneer het geloof wankelt, moeten wij het de helpende hand bieden; maar dit is schadelijk voor het werk Gods in de ziel. Indien het geheel...

25 November – Door Baca’s Vallei

2

De roofvogel heeft het pad niet gekend, en het oog der kraai heeft het niet gezien. Job 28:7 De groei in de genade is geen voortgaande heiligmaking en een vleselijke heiligheid aan de ene zijde, noch ook een valse en bedriegelijke vaststelling aan de andere zijde. Het nauwe pad ligt tussen deze twee uitersten. Aan de ene zijde ligt Sene, en aan de andere zijde Bozez, 1 Sam. 14:4, dat is: aan de...

24 November – Door Baca’s Vallei

2

Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar die geloven tot behouding der ziel. Hebreeën 10:39 De Schrift brengt enige kentekenen naar voren, niet slechts ter onderzoeking, maar ook ter vertroosting van Gods volk. Teneinde echter om de vrees in hen levendig te houden van zich te bedriegen, en om een zichtbaar baken op te richten, opdat hun scheepje niet op de rotsen zou...

23 November – Door Baca’s Vallei

2

Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft. Romeinen 4:18 De hoop is de vrucht van de Geest, en de afwezigheid der hoop, of waar deze geheel niet gevonden wordt, al noemt men zelfs de naam, daar heerst de dood. „Maar — zullen sommigen zeggen — zijn Gods kinderen niet menigmaal de wanhoop ten prooi?” Neen, niet aan de wanhoop. Zij zijn er dikwijls zeer nabij, of op de oever der wanhoop. De rukwinden...

22 November – Door Baca’s Vallei

2

En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou. Lukas 24:21 Wat een beproeving voor hun geloof moet de dood van Jezus voor de discipelen en gelovige volgelingen geweest zijn! Toen hun Heere en Meester stierf, scheen voor die tijd althans hun hoop met Hem vergaan te zijn. En inderdaad moet dit zo geweest zijn voor het oog van hun gevoel, en viel de waarheid, de heiligheid en de...

21 November – Door Baca’s Vallei

2

En stel mij niet tot een smaad der dwazen. Psalm 39:8 Wie zijn deze dwazen? Ik geloof, dat het beste antwoord hierop gegeven is door de Heere Zelf in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. De dwazen waren zij, die olie in hun lampen hadden, maar niet in hun vaten. Wij kunnen derhalve onder de dwazen in de tekst verstaan hen, die licht van kennis in hun hoofden hebben en de lamp der...

20 November – Door Baca’s Vallei

2

Want uw Maker is uw Man; Heere der heirscharen is Zijn Naam; en uw Verlosser is de Heilige Israels; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden. Jesaja 54:5 Gelijk in de huwelijksvereniging man en vrouw één vlees worden, en, waar God hen tezamen gevoegd heeft, de mens dit niet vermag te scheiden; zo ook toen de Heere Jezus Christus in het eeuwigdurend verbond, dat in alles wel geordineerd...

19 November – Door Baca’s Vallei

1

Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God, Die de doden verwekt. 2 Corinthe 1:9 Wat is het natuurlijke leven en wat is de natuurlijke dood? Is het niet dat leven, waardoor men ademt en kracht en vermogen tot werkzaamheid heeft? En wat is de dood anders dan een ophouden van de beweging en levenskracht? Sterven is het leven te...

18 November – Door Baca’s Vallei

1

Zo daar naar de gelijkenis van Melchizédek een ander Priester opstaat, Die dit niet naar de wet des vleselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. Hebreeën 7:15—16 Wij kunnen van het leven, dat de Heere Jezus in het hemelhof heeft, zeggen, dat het een drievoudig leven is. Eerst Zijn eeuwig leven, waardoor ik versta het eeuwig leven van God in Zijn Goddelijke...

17 November – Door Baca’s Vallei

1

Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. 2 Petrus 1:1 Wat een heerlijke gedachte is het, dat indien gij en ik een greintje waar geloof bezitten, wij dezelfde dierbare genade in onze harten hebben, die in de harten van al de heiligen Gods was van Abel, de eerste martelaar, af, en in al de heiligen van het Oude...

16 November – Door Baca’s Vallei

1

Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Filippensen 4:6 Wat een woord is dit: „uw begeerten in alles”! Kind van God, u is het voorrecht toegekend, om met al uw zaken tot de troon van God te gaan. Wat, met elke kleine zaak? Ja, met zaken, die de mensen kleinigheden noemen. Ja, met uw dagelijkse zorgen. Ja, indien...

15 November – Door Baca’s Vallei

1

Mijn Vader, Die ze Mij gegeven heeft, is groter dan allen; en niemand zal hen rukken uit de hand Mijns Vaders. Johannes 10:29 In dit zeer voortreffelijke en roerende gebed, dat de Heere Jezus Christus, als-de grote Hogepriester over het huis Gods, aan Zijn hemelse Vader opofferde alvorens Hij Zijn dierbaar bloed aan het kruis vergoot, is een smeking, of liever een uitdrukking van Zijn heilige...

14 November – Door Baca’s Vallei

1

En hebt een goede consciëntie. 1 Petrus  3:16 Wij kunnen dikwijls niet gewaar worden of wij geloof hebben, maar wij kunnen soms onze consciëntie waarnemen. Wij kunnen ons niet altijd in de Heere verblijden, maar wij kunnen ons vergewissen of wij Zijn grote Naam vrezen. Wij kunnen niet altijd triomferen over onze vijanden, maar wij kunnen somtijds wel opmerken of er een schildwacht op de uitkijk...

13 November – Door Baca’s Vallei

1

En verlossen zoude al degenen, die met vrees des doods door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen waren. Hebreeën 2:15 Het bewijst niets tegen u, als gij de dienstbaarheid onderworpen zijt, noch ook is het een bewijs tegen u, als gij de dood niet in liet aan gezicht kunt zien zonder schrik en vrees. Zijn het niet de „kinderen”, die de dienstbaarheid gewaarworden? En is niet de Heere...

12 November – Door Baca’s Vallei

1

Hij zal onze ongerechtigheden dempen; Gij zult al hun zonden in de diepte der zee werpen. Micha 7:19 Onderworpen zonde is de grootste zegen naast de vergeven zonde, en waar God de zonde vergeeft, onderwerpt Hij de zonde, want dezelfde genade, die vergeeft, heiligt ook. Dezelfde genade, die do zonden achter Gods rug werpt, zet de voet op de verdorvenheden van de gelovige en belet de...

11 November – Door Baca’s Vallei

1

Maar indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Galaten 5:18 Indien wij door de Geest geleid worden door in Hem te wandelen, en Hij onze Leidsman en Onderwijzer is, indien Hij voortdurend in ons hart werkt en ons de invloeden Zijner genade doet ondervinden en Hij in ons en met ons is, ons in alle waarheid leidt, ons het geloof schenkt en het onderhoudt, en ons doet...

10 November – Door Baca’s Vallei

1

In het licht van des Konings aangezicht is leven, en Zijn welgevallen is als een wolk des spaden regens. Spreuken 16:15 Wat is de godsdienst zonder een levend geloof in en een innige liefde tot de Heere Jezus Christus? Hoe ledig en traag, hoe droog en lastig, wat een last voor het gemoed en een vermoeidheid voor het vlees. Het is een omloop van vormen, waar het hart niet in deelt en de...

9 November – Door Baca’s Vallei

9

Maar hij zeide: Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent. Genesis 32:26 Wat een vreemde vermenging is er in een gelovig hart. Van alles om neder te werpen, en ook van alles om te bemoedigen. Aan de ene zijde is er van alles om in verlegenheid te brengen, om te verwarren en confuus te maken en om de ziel op haar uiterste of ten einde raad te brengen; en aan de andere zijde is er weer...

8 November – Door Baca’s Vallei

8

Maar wij hebben deze schat in aarden vaten. 2 Corinthe 4:7 De kostelijke metalen, goud en zilver, nemen geen vlek of verderf over van het vat, waarin ze zich bevinden. Laat ze in de vochtige aarde begraven worden, zij blijven van vlekken en roest vrij. Zo is het geestelijkerwijs met de genade Gods in het hart. Laat ze omringd zijn van het verderf of de verdorvenheden, zij wordt niet aangetast, de...

7 November – Door Baca’s Vallei

7

Mijn volk waren verloren schapen. Jeremia 50:6 Wanneer God de Heilige Geest met een ziel een begin maakt, dan is het evenals met de vingers van eens mensen hand, die een vonnis van veroordeling schreven op de muur van het paleis van de koning van Babel; zo schrijft de gezegende Geest het woord „verloren” op de consciëntie van elk vat der genade. En wanneer Hij dit woord met kracht op hun...

6 November – Door Baca’s Vallei

6

De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Mattheüs 26:41 Waarom is het vlees zo zwak? Omdat het gevallen is, omdat het zondig is, omdat het in nauw verband staat met de verzoeking, die het voorgeworpen wordt. Het is zwak tegenover de verzoeking om dezelfde reden als een man, die sterke drank begeert, zwak is als het hem aangeboden wordt. Indien wij geen inwendige begeerte hadden tot het...

5 November – Door Baca’s Vallei

5

Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen. Prediker 3:4 Weent een mens slechts eenmaal in zijn leven? Loopt niet de tijd van wenen min of meer door het leven van een christen heen? Gaat niet het treuren evenwijdig aan zijn bestaan in deze aardse tabernakel? Want een mens is tot moeite geboren, gelijk de spranken der vurige kolen zich verheffen tot vliegen. Dan is er een tijd om te doden, en...

4 November – Door Baca’s Vallei

4

Want de liefde is uit God. 1  Johannes 4:7 De liefde is een gave, die de herrezen Middelaar ontvangen heeft, en die Hij vrijelijk uit Zijn volheid aan Zijn volk mag mededelen. En wij moeten er toe gebracht worden om te beseffen, dat het een gift is. Konden wij de liefde voortbrengen, of in ons hart onderhouden, dan zouden wij onze eigen bedrevenheid bewieroken. Misschien zullen sommigen...

3 November – Door Baca’s Vallei

3

Het is goed, dat men hope, en stille zij op het heil des Heeren. Klaagliederen 3:26 De Heere brengt Zijn arme en nooddruftige kinderen niet tot een troon der genade om hen dan onmiddellijk nadat zij gekomen zijn terug te zenden. Maar Zijn bedoeling is om hun te tonen wat zij zijn, opdat zij Zijn gunstbewijzen zouden waarderen, en zij zichzelf al lager en lager zouden leren achten, en zij al hoger...

2 November – Door Baca’s Vallei

2

En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de Naam des Heeren Jezus, en door de Geest onzes Gods. 1 Corinthe 6:11 Rechtvaardigmaking en heiligmaking zijn onderscheiden weldaden. De eerste ontspringt uit en is verbonden met het volbrachte werk van de Zoon van God; de andere, ontspringt uit en is verbonden met het werk van de...

1 November – Door Baca’s Vallei

1

De opening Uwer woorden geeft licht. Psalm 119:130 Het behaagt somtijds de gezegende Geest om getuigenis te geven aangaande Jezus, en enig gedeelte der Schrift te openen, dat van Jezus spreekt; ja een Goddelijk licht voor onze verbaasde ogen te ontsluiten, of enige heldere stralen der Evangeliewaarheid in onze ziel te doen afdalen, waardoor wij Jezus zien. Wij worden in de gewaarwording onzer...

31 oktober – Door Baca’s Vallei

3

Uit genade zijt ge zalig geworden. Efeze 2:5 O, wat al schatten van waarheid, die in deze weinige woorden liggen opgesloten, als het ware uit des apostels volle borst ontboezemd, om een ogenblik lucht te geven aan de liefde der zaligheid door genade. Barmhartigheid, liefde en genade zijn alle in de boezem Gods tot Zijn volk; en toch verschillen deze, de één van de ander. Maar hoe dan...

30 oktober – Door Baca’s Vallei

3

Mijn volk blijft hangen aan de afkering van Mij. Hoséa 11:7 Wat een vreselijke dwaling is het om de afkeringen te loochenen! Wat een onkunde openbaart dit in des mensen hart. Hoe tekent het de mens als een verdraaier van de waarheid, en één, die spot met de zonde en het ongenoegen Gods! Wie, die zichzelf kent, en de afgodendienst van zijn gevallen natuur, durft het loochenen, dat hij voortdurend...

29 Oktober – Door Baca’s Vallei

2

Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node. Mattheüs 9:12 Men heeft een medicijnmeester niet nodig als geen ziektegeval zich voordoet, en daartegenover, hoe ernstiger een ziektegeval is, hoe kundiger medicijnmeester wij behoeven. Zo is een verzoenend bloed juist gepast voor een schuldige consciëntie, een genezende balsem voor een gewonde geest, een kleed der gerechtigheid voor een...

28 Oktober – Door Baca’s Vallei

2

Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods. 1 Corinthe 3:23 „Christus is Gods”. Dit zijn opmerkelijke woorden en deze dienen zorgvuldig en met eerbied nagespeurd te worden. De volheid van deze verborgenheid gaat ons verstand te boven. Nochtans mogen wij trachten door het geloof en de vreze Gods daarop te zien. Hoe is dan Christus van God? Ten eerste, Hij is de Zoon van God; niet een Zoon...

27 Oktober – Door Baca’s Vallei

2

Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cefas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn alle uwe. 1 Corinthe 3:22 „Het leven — zegt de apostel — is uwe”. Maar hoe kan dit zijn? In twee opzichten. Het tegenwoordige ten het toekomende leven, zij zijn beide voor de christen, overeenkomstig de woorden: „De godzaligheid is tot alle dingen nut...

26 Oktober – Door Baca’s Vallei

2

Zij allen wachten op U, dat Gij hun hun spijze geeft te zijner tijd. Psalm 104:27 De spijze, waarnaar Gods kinderen verlangen, is „de waarheid, zo zij in Jezus is”, zoals deze met kracht aan hun hart geopenbaard wordt, in haar verscheidene opzichten. Niet alleen om een zekere waarheid in het Woord van God te zien, want dit is slechts te vergelijken bij een hongerige bedelaar, die door een raam op...

25 Oktober – Door Baca’s Vallei

2

Doch wij weten, dat de Zoon Gods gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. 1 Johannes 5:20 Toen het de Heere behaagde in een plechtig ogenblik Zich aan onze ziel te openbaren, toen Hij vriendelijk afdaalde om het deksel van ons hart af te nemen...

24 Oktober – Door Baca’s Vallei

2

Want Ik zeg u: tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der Farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Mattheüs 5:20 Er zijn drie soorten van gerechtigheid, of tenminste drie soorten van gerechtigheid, die die naam dragen. Er is een inklevende of aangeboren gerechtigheid, en daarvan bezitten wij niets. Er is een toegerekende gerechtigheid...

23 Oktober – Door Baca’s Vallei

2

Tot Hem zal men komen. Jesaja 45:24 De Heere heeft een absolute belofte gegeven, namelijk deze: „In de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls”. En niet minder wordt eraan toegevoegd: „Tot Hem zal men komen”. En wie geeft hun de wil en de macht om te komen? De Vader Zelf, overeenkomstig des Heeren eigen woorden: „Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij...

22 Oktober – Door Baca’s Vallei

2

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd; een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes 1:14 De heerlijkheid van Christus in Zijn lijdende mensheid was bedekt voor aller oog, behalve voor degenen, die door de gezegende Geest waren onderwezen en wier ogen verlicht werden om te kunnen zien. En...

21 Oktober – Door Baca’s Vallei

2

Want ziet. Ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere. Jeremia 45:5 De Heere kan, geestelijk gezegd, een kwaad brengen over alle vlees, wanneer Hij moeite en ellende doet komen op het vlees en op al hetgeen het vlees bemint. De slag valt op de vruchten van het vlees, wanneer Hij de vleselijke godsdienst ineenslaat en wanneer Hij de valse hoop, het vals vertrouwen ontwortelt. Het doel...

20 Oktober – Door Baca’s Vallei

2

Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. 2 Timotheüs 2:3 Hoe wordt de christen tot soldaat gevormd? Door naar de kerk te gaan, de Bijbel te lezen, door psalmen te zingen, door over de godsdienst te praten? Net zomin als de beproefde soldaat gevormd wordt te Aldershot of Southsea. Hij moet de strijd in en man tegen man vechten met satan en het vlees. Hij moet...

19 Oktober – Door Baca’s Vallei

1

Doet gij u dit niet zelf, doordien gij de Heere uw God verlaat, ten tijde als Hij u op de weg leidt? Jeremia 2:17 Ik geloof, dat niemand beter weet dan ik zelf, dat wij niets kunnen doen van een geestelijke natuur, dat ons nabij God brengt; maar ik ben tegelijk verzekerd, dat wij vele dingen kunnen doen, die ons van God afvoeren. Elk drupje van genoten barmhartigheid, elk lichtstraaltje der hoop...

18 Oktober – Door Baca’s Vallei

1

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Die Hij gezonden heeft. Johannes 6:29 O, hoe menig kind van God is er, dat wenst in Jezus te geloven en in Zijn heilige Naam te vertrouwen, en toch kan hij het niet, geplaagd en gekweld als hij is door de opwellingen van het inwendig ongeloof. Hij weet, dat hij niet zodanig in Hem gelooft, dat hij zich de verlossing...

17 Oktober – Door Baca’s Vallei

1

Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. 1 Petrus 1:2 Wanneer wij zien en gevoelen, dat wij elk ogenblik van ons leven genade nodig hebben, dan bemerken wij dadelijk een schoonheid in hetgeen waarom wij vragen; een buitengewone schoonheid. Wij kunnen de lengte van een straat niet afleggen zonder te zondigen. Ons vleselijk gemoed, onze ijdele inbeeldingen staan op de uitkijk om kwaad te doen. Alle...

16 Oktober – Door Baca’s Vallei

1

Want uw leven is met Christus verborgen in God. Colossenzen 3:3 Er is niets zo diep, niets zo verborgen als het leven Gods in de ziel. Het schijnt heilig bewaard te worden in de benedenste kamer van des mensen hart. Het drijft niet aan de oppervlakte, gelijk een kurk op het water, maar zinkt diep, diep op de bodem der ziel. Daarom is het ook verborgen voor de ogen van de belijdénde wereld, en wat...

15 Oktober – Door Baca’s Vallei

1

Mijn leer druppe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw; als een stofregen op de grasscheutkens en als droppelen (regenbuien. Eng. vertaling) op het kruid. Deuteronomium 32:2 Wij hebben in onze tekst een regelmatige schaal: de dauw, de stofregen, de regen en de regenbuien. En deze ingedeelde schaal van hemels vocht toont aan, dat er graden zijn van geestelijke zegeningen. Wij moeten niet...

14 Oktober – Door Baca’s Vallei

1

En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is, door het geloof. Filippenzen 3:9 Hier zijn twee gerechtigheden duidelijk neergelegd. In één van beide moeten wij allen voor God staan: de gerechtigheid of rechtvaardigheid, die uit de wet is, of de gerechtigheid, die uit God is...

13 Oktober – Door Baca’s Vallei

1

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren. Johannes 14:26 Indien de Heere aan elk van u ogen gegeven heeft om te zien, en harten om deze Goddelijke Trooster te ontvangen, looft, zegent en aanbidt dan uw God en Vader en de gezegende Weldoener voor Zijn onderscheidende genade, dat gij Hem moogt kennen als uw Vertrooster. En indien Hij ooit in...

12 Oktober – Door Baca’s Vallei

1

Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen; en Ik zal hem Mijn heil doen zien. Psalm 91:16 Het is niet in de veelheid der jaren, dat wij zullen bereid zijn om te sterven. Het is niet hoe langer iemand leeft, hoe vergenoegder hij zal zijn. In geen geval. Wat kan de belofte beduiden? Wel, dat de Heere Zijn volk zal doen berusten in hetzij zij lang of kort leven. God haalt Zijn kinderen thuis op...

11 Oktober – Door Baca’s Vallei

1

De Heere heeft alle ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. Jesaja 53:6 Welk hart kan bevatten, welke tong het uitdrukken, wat de heilige ziel van Christus heeft moeten dóórstaan toen de Heere onze ongerechtigheid op Hem heeft doen aanlopen? Wat een last van schuld, wat een gewicht van zonde, wat een ondragelijke last van de toorn Gods moest de heilige menselijke natuur doorstaan; zodanig, dat de...

10 Oktober – Door Baca’s Vallei

1

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons is gegeven. Romeinen 5:5 De Schrift spreekt van een goede hoop door genade, en noemt haar een anker der ziel, dat zeker en vast is en ingaat in het binnenste voorhangsel. Wat een kostelijke genade moet dat zijn, die dus ingaat in de tegenwoordigheid van Christus! Het Woord van God spreekt...

9 Oktober – Door Baca’s Vallei

9

Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen? Jeremia 17:9 De zonde van onze gevallen natuur is een zeer verborgen iets. Wij lezen zowel van de verborgenheid der ongerechtigheid, als van de verborgenheid der godzaligheid; en de ene heeft haar lengte, breedte en hoogte zowel als de andere; diepten, die niemand met peillood peilen kan, en lengten, die met geen...

8 Oktober – Door Baca’s Vallei

8

Tot de verlossing van de gekochte bezitting. Efeze 1:14 (Eng. vertaling) De kerk is verlost door een prijs, maar is vooralsnog niet ten volle verlost door kracht. Christus heeft met Zijn dierbaar bloed ziel en lichaam van Zijn volk gekocht, maar Hij heeft nog niet openlijk verlost. Deze verlossing ligt nog in de toekomst en zal niet voltooid worden, tot op de heerlijke opstandingsmorgen, wanneer...

7 Oktober – Door Baca’s Vallei

7

In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve de kinderkens geopenbaard. Mattheüs 11:25 Hoedanige godsdienstige kennis, vleselijke wijsheid of wereldse inzichten iemand ook bezitten moge, indien hij ontbloot is van het leven Gods in zijn ziel, dan zijn de werkingen...

6 Oktober – Door Baca’s Vallei

6

Vervolgd, doch niet daarin verlaten. 2 Corinthe 4:9 Welk onrecht de vervolgers ook een christen mogen aandoen, of voornemens zijn hem aan te doen, zij kunnen hem van zijn God niet beroven. Zij mogen zijn lichaam verderven, maar zij kunnen niet zijn ziel verderven. Zij mogen zijn achting wegnemen, maar zij kunnen zijn consciëntie niet kwetsen. Zij mogen hem al zijn aardse bezittingen ontroven...

5 Oktober – Door Baca’s Vallei

5

Wat klaagt dan een levend mens? een ieder klage vanwege de straffen zijner zonden. Klaagliederen 3:39 (Eng. vertaling) Wij moeten onder het woord „straffen” niet verstaan iets, dat van een wrekende of straffende natuur is. God straft de zonden Zijner uitverkorenen nooit zoals Hij de verworpeling straft. Het eeuwig verbond verhoedt zulks. „Grimmigheid is bij Mij niet”, zegt de Heere. De...

4 Oktober – Door Baca’s Vallei

4

Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Hebreeën 6:20 Hoe aangenaam vertroostte de Heere Zijn bedroefde discipelen, toen Hij tot hen zei: „In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga henen om u plaats te bereiden”. Hij is voor hen henen gegaan om Zijn en hun eeuwig huis in bezit te nemen, want Hij is opgevaren tot Zijn en hun Vader...

3 Oktober – Door Baca’s Vallei

3

Maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen, waar gij zult henen trekken. Jeremia 45:5 Er wordt aan de uitverkorenen leven medegedeeld op de tijd, dat de gezegende Geest hun zielen levend maakt; een eeuwig leven, hun medegedeeld uit de volheid van de Zoon van God. Dit leven is een persoonlijk leven, en derhalve ligt er een aangenaamheid in de uitdrukking „uw leven”. Uw leven zal Ik...

2 Oktober – Door Baca’s Vallei

2

Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis Gods en van Jezus Christus, onze Heere. 2 Petrus 1:2 Indien wij Jezus voor onszelf niet kennen door enige geestelijke ontdekking van Zijn Persoon en werk, wat getuigenis hebben wij dan van of deel in Zijn genade? Omdat er geen genade is, dan die door Hem vloeit; want genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dit is het waarnaar wij...

1 Oktober – Door Baca’s Vallei

1

De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden; en de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Jesaja 2:11 Op welke wijze brengt de Heere tot vernedering? Door de mens te ontdekken wat hij is; door de diepte van de val te openen; door hem te doen gevoelen en beseffen wat een onrein en schuldig schepsel hij is voor de genadestoel; door hem in...

30 September – Door Baca’s Vallei

3

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Mattheus 5:6 Honger is een pijnlijke gewaarwording. Zij is niet slechts een trek naar voedsel, maar deze trek naar voedsel is vergezeld van smart. Zo is het in het geestelijke! Het is niet slechts een begeerte naar Christus, die de geestelijke honger uitmaakt. „De luiaard begeert en heeft niet”. Maar het...

29 September – Door Baca’s Vallei

2

Ziet, ulieder God zal ter wrake komen, met de vergelding Gods! Hij zal komen en ulieden verlossen. Jesaja 35:4 „Ziet, uw God zal komen”. De Heere is dan nog niet gekomen, maar Hij zegt, dat Hij komen zal, en de belofte van te zullen komen neemt de vrees weg. Hij zegt: „Ziet”. Zelfs dit kleine woord bevat iets, waar wij op letten moeten. De Heere is op een afstand; Hij maakt Zijn wagen gereed...

28 September – Door Baca’s Vallei

2

Zegt de onbedachtzamen van hart: Weest sterk en vreest niet. Jesaja 35:4 Vreest niet. „Ach Heere, — zegt de ziel — ik vrees; ik vrees voor mijzelf meer dan voor iemand! Ik vrees mijn laag, goddeloos hart, mijn sterke lusten en begeerlijkheden, en mijn talrijke inwendige vijanden, de strikken van satan en de verzoekingen van de wereld. Gij zegt: vrees niet! Maar ik vrees, ik kan niet anders dan...

27 September – Door Baca’s Vallei

2

En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in Zijn bloed. Romeinen 3:24—25 Alvorens wij het geloof in Christus’ verzoenend bloed kunnen oefenen, moeten wij zien de heerlijkheid van de Persoon van de Heere des levens. „Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd”, zei Johannes toen hij...

26 September – Door Baca’s Vallei

2

Hij zal het goede niet onthouden degenen, die in oprechtheid wandelen. Psalm 84:12 Er zijn er, die oprecht wandelen, ja zeer oprecht in de vreze Gods, en die toch weinig of geen blijvende bewijzen hebben, dat zij voor tegenwoordig deelgenoten zijn van de genade Gods, of dat zij hiernamaals delen zullen in Christus’ heerlijkheid. Doch dit ene bewijs bezitten zij, ofschoon zij er de dadelijke...

25 September – Door Baca’s Vallei

2

Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Romeinen 6:11 Hoeveel zielen zijn er, die strijden tegen de kracht der zonde, en toch nooit enige overwinning daarover behalen! Hoeveel worden er dagelijks omgeleid door de lusten van het vlees, de liefde tot de wereld, de grootheid des levens, en die nooit enige...

24 September – Door Baca’s Vallei

2

Zijn uitgang is bereid als de dageraad. Hoséa 6:3 Het is tot de levende ziel, wandelende in duisternis, en niet in staat om God te vinden, dat deze tekst spreekt: „Zijn uitgang is bereid als de dageraad”. Er is een bestemde tijd voor de Heere om te verschijnen, en deze verschijning wordt liefelijk vergeleken bij de opkomst der zon. „Hebt gij de dageraad zijn plaats gewezen?” Job 38:12. Rijst niet...

23 September – Door Baca’s Vallei

2

Opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar van alles, dat uit des Heeren mond uitgaat. Deuteronomium 8:3 Dit is de grote les, die wij moeten leren in onze woestijnreis, namelijk, dat de mens niet alleen bij brood leeft, dat is bij die behoeften, die de mens in de weg der voorzienigheid nodig heeft. Gode zij dank voor het brood, dat Hij ons door Zijn vriendelijke...

22 September – Door Baca’s Vallei

2

Vader, Ik wil, dat daar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld. Johannes 17:24 Hoe groot, hoe verheven boven alle uiting of begrip van mensen of engelen moet de heerlijkheid van Christus zijn als de Zoon des Vaders in waarheid en liefde! En niet...

21 September – Door Baca’s Vallei

2

En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u. 1 Johannes 2:27 Al de krachten van de aarde en de hemel spannen tezamen tegen deze heilige zalving, waarmede de kinderen Gods zo hogelijk begunstigd zijn. Maar indien God in de boezem van een heilige een drupje van deze Goddelijke zalving heeft geschonken, dan is dat drupje als een rots tegenover alle aanvallen van de zonde...

20 September – Door Baca’s Vallei

2

Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil Gods zij. Romeinen 12:2 De wil van God is goed, volmaakt en welbehagelijk. Hoe moeten wij het persoonlijk en bevindelijk beproeven, dat hij dit alles is? Wat goed en volmaakt is, strijdt herhaaldelijk tegen mijn natuurlijke neigingen en stelt zich krachtig tegenover mijn vleselijke begeerten. Gods wil roept tot...

19 September – Door Baca’s Vallei

1

Maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Romeinen 12:2 Als de wereldgelijkvormigheid wordt onderworpen en wij daarvan scheiden, vangt er een veranderingsproces in ons aan, waarvan de apostel hier spreekt, en worden wij veranderd in de’ geest van ons gemoed. Met andere woorden, de Heilige Geest vernieuwt door Zijn werk in de ziel het leven Gods. Hij wekt op en verlevendigt het...

18 September – Door Baca’s Vallei

1

En wordt deze wereld niet gelijkvormig. Romeinen 12:2 Naar gelang wij deze wereld gelijkvormig worden, wordt ons verstand bot in de dingen Gods, onze genegenheden koud en traag, en onze consciëntie minder teder en gevoelig. Er is een eeuwige tegenstelling tussen God en de wereld, die in het boze ligt. Teneinde dan onze geestelijke bevinding van de waarheid Gods haar grond behoude, moet zij niet...

17 September – Door Baca’s Vallei

1

Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Romeinen 12:1 Indien de Zoon van God ons verlost heeft door Zijn bloed, dan behoort al wat wij zijn en hebben Hem toe; ons lichaam, onze ziel en geest behoren Hem. Niets is ons eigendom; wij zijn door een dure prijs gekocht. Door...

16 September – Door Baca’s Vallei

1

Jozef is een vruchtbare tak; een vruchtbare tak aan een fontein; elk één der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan, en beschoten, en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven, en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de Machtige Jacobs. Genesis 49:22—24 Men zou gedacht hebben, dat Jozef, een vruchtbare tak zijnde, met...

15 September – Door Baca’s Vallei

1

Want de aarde brengt van zelve vrucht voort; eerst het kruid, dan de aar; daarna het volle koren in de aar. Markus 4:28 Het geloof heeft in zich, naar ik geloof, een zekere mate van verzekering. Want wat is verzekering? Het is slechts een grotere aanwas en ontwikkeling van het geloof. De natuur der verzekering wordt veelal misgevat. Het wordt dikwijls beschouwd als iets onderscheiden van het...

14 September – Door Baca’s Vallei

1

Gezegend zij de God en Vader onzes Heeren Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Efeze 1:3 Indien gij gezegend zijt met alle geestelijke zegeningen, het is alleen „in Christus”, dat gij zo gezegend zijt. Indien gij zijt uitverkoren van vóór de grondlegging der wereld, het was alleen in Christus, dat gij verkoren zijt. Hij is ons...

13 September – Door Baca’s Vallei

1

En Enoch wandelde met God. Genesis 5:24 De hoofdweg, waarop wij met God wandelen, is door het geloof en niet door aanschouwen. Abraham wandelde op deze weg. Ongeloof scheidt de ziel van God. Er is geen gemeenschap tussen God en een ongelovige. Een ongelovig hart heeft geen deelgenootschap aan de Heere Jezus; maar een gelovig hart heeft gemeenschap aan Hem. Het is door het geloof, dat wij...

12 September – Door Baca’s Vallei

1

Maar in de betoning des Geestes en der kracht. 1 Corinthe 2:4 In de menselijke rede kan het bewijs gewoonlijk niet verkregen worden, uitgezonderd in wiskundige zaken; maar zo is het niet in het Goddelijke. De genade overtreft in glans de natuur, want de overtuiging en het getuigenis van de gezegende Geest zijn altijd bewijsbaar, dat wil zeggen: zij overtuigen boven de mogelijkheid van twijfel...

11 September – Door Baca’s Vallei

1

En mijn rede, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid. 1 Corinthe 2:4 Het is niet het werk van de Geest om twijfel en vrees voort te brengen, maar om deze te overwinnen. En toch zijn wij daaraan voortdurend onderworpen. Ongelovige gedachten doorkruisen onze geest; twijfelingen komen en vragen worden geopperd. De satan bepleit zijn argumenten; een schuldige...

10 September – Door Baca’s Vallei

1

Maar in alle deze zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Romeinen 8:37 Degenen, die niets kennen van hun eigen hart, van hun eigen zwakheden, van-hun eigen broosheid, van hun eigen in- of uitwendige afwijkingen en afkerigheden, weten niets van het geheim der overvloedige genade, niets van het geheim van het verzoenend bloed, niets van het inwendig getuigenis des...

9 September – Door Baca’s Vallei

9

Maar Deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Hebreeën 10:12 Het is een fundamenteel artikel van ons allerheiligst geloof, dat de mens Christus Jezus nu is aan de rechterhand Gods; een mens, geen denkbeeldig iets. „Er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus”. God ziet op Hem met ogen van innig...

8 September – Door Baca’s Vallei

8

Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Jesaja 40:4 Indien zich op uw weg hemelwaarts nooit een vallei heeft voorgedaan, nooit een berg of heuvel voor u is opgerezen; indien gij door dit donkere woud en door de ruwe plaatsen nooit met een rollende steen en...

7 September – Door Baca’s Vallei

7

En Ik zal u geven de schatten, die in de duisternissen zijn. Jesaja 45:3 Is dit niet een vreemde uitdrukking? Schatten der duisternis. Hoe, kan er duisternis zijn in het nieuwe Jeruzalem, alwaar het Lam Gods het eeuwig Licht is? De uitdrukking wil niet te kennen geven, dat de schatten zelf duisternis zijn, maar dat zij verborgen lagen in de duisternis totdat zij werden voortgebracht in het licht...

6 September – Door Baca’s Vallei

6

Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer. Psalm 63:3 Elke plaats, waar God Zich in kracht en heerlijkheid aan de ziel openbaart, is een heiligdom. Mozes was zonder twijfel al menigmaal voorbij het braambos gegaan, dat bij Horeb groeide; het was slechts een gewoon doornbos, in geen enkel opzicht onderscheiden van de andere bossen van dat soort. Maar op een...

5 September – Door Baca’s Vallei

5

In Dewelke alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Colossenzen 2:3 Welke arme, blinde dwazen zijn wij van nature! Hoe ongenoegzaam is al onze aardse wijsheid en al onze natuurlijke kennis om ons in de waarheid te leiden. Wanneer de ziel in waarheid onder de Goddelijke onderwijzing verkeert, hoe onkundig gevoelen wij ons dan wat betreft elke eenvoudige zaak, die wij wensen te...

4 September – Door Baca’s Vallei

4

God is liefde, en die in de liefde blijft, die blijft in God, en God in hem. 1 Johannes 4:16 De liefde is mededeelzaam. Dit is een eigenschap van haar natuur en wezen. Haar vermaak is te geven, en al wat zij behoeft en vraagt, is wederliefde. Te beminnen en bemind te worden, te genieten en die vurige en onderlinge genegenheid door woord en daad tot uitdrukking te brengen, is het vermaak der...

3 September – Door Baca’s Vallei

3

God is getrouw, door Welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. 1 Corinthe 1:9 Niets onderscheidt zo zeer de zuivere godsdienst der kinderen Gods van de dode onheiligheid der openbare goddelozen en van de vormelijke lippendienst der levenloze belijders, dan de gemeenschap met God. Hoe duidelijk zien wij dit in de heiligen van oude tijden aangetoond. Abel...

2 September – Door Baca’s Vallei

2

Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan; en daar zal genezing zijn onder Zijn vleugelen. Maleachi 4:2 O, wat is het een grote genade voor de kerk van Christus, dat de God en Vader van de Heere Jezus haar niet heeft overgegeven, zoals Hij rechtvaardig had kunnen doen, om haar in haar zonden te verderven; maar haar voorzien heeft van een Zaligmaker, en een...

1 September – Door Baca’s Vallei

1

Maar nu zien wij nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn. Hebreeën 2:8 Het is Gods bijzonder voorrecht, uit het kwade het goede te doen voortkomen en dat Hij uit verwarring orde schept. Indien gij vanuit een sterrewacht zorgvuldig de bewegingen der planeten zou gadeslaan, zou gij niets anders bemerken dan de grootste disorde. Soms zouden zij schijnen voorwaarts te gaan, dan weer...

31 Augustus – Door Baca’s Vallei

3

Hij geeft de moeden kracht. Jesaja 40: 29 De Heere geeft Zijn volk dikwijls kracht om een begerige, smachtende blik te werpen op het bloed en de gerechtigheid van Jezus, om te komen tot de Heere, Die machtig is om te verlossen! Dit gaat met dezelfde gewaarwording gepaard, waarmede Ester ging in de tegenwoordigheid des konings: „Ik zal tot de koning ingaan; wanneer ik dan omkome, zo kome ik om”...

30 Augustus – Door Baca’s Vallei

3

En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis. Openbaring 12:11. Is het niet het bloed des Lams, zoals dit geopenbaard wordt in het Woord van God, maar toegepast en gesprenkeld op de consciëntie, dat de beschuldigingen van satan beantwoordt? Maar laat ons mogen opmerken, dat er is een komen tot het bloed der besprenging onzerzijds, en er is een komen...

29 Augustus – Door Baca’s Vallei

2

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Efeze 2:10 Goede werken, in de rechte zin genomen, komen voort uit de inwendige bewerking van de genade Gods. „Of maakt de boom goed en zijn vrucht goed”, Matth. 12:33. Hij werkt allereerst in ons het willen om goed te doen, en dan verleent Hij de kracht...

28 Augustus – Door Baca’s Vallei

2

Een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem; maar een hongerige ziel is alle bitter zoet. Spreuken 27:7 Verdrukkingen, beproevingen en smarten zijn zeer bittere dingen. En zij moeten noodzakelijk bitter zijn, want de Heere heeft er niets anders mee op het oog. Wanneer Hij de roede ter hand neemt, is het om die te doen gevoelen, en wanneer Hij moeite over Zijn kinderen brengt, dan is het, dat zij...

27 Augustus – Door Baca’s Vallei

2

Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft. Hebreeën 1:4 Christus was zoveel treffelijker geworden dan de engelen, niet als de Zoon van God, omdat Hij alrede treffelijker was, zijnde in waarheid hun Maker en Schepper. Ook is Hij niet de Zoon van God geworden omdat Hij de Erfgenaam van alles was en dat Hij door die erfenis een Naam heeft verkregen...

26 Augustus – Door Baca’s Vallei

2

Die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Johannes 11:25 Hoe kan iemand, die gestorven is, geloven? Hij kan het; anders zou de Heere het niet gezegd hebben. Ik zal u tonen hoe dit kan. Men kan een levend mens zijn, in het leven gebracht door de kracht van vreugde, die Hem voorgesteld was, waarvoor Hij het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Dit was de verkregen erfenis, de...

25 Augustus – Door Baca’s Vallei

2

Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven. Johannes 11:25 Hoe menigmaal zinken wij zo laag in ons gevoel, dat het is alsof er geen leven in onze ziel is. Heeft de zonde u nooit zo ver gebracht? Hebben de overtuigingen, om zo te spreken, nooit het leven Gods uit uw ziel geslagen? Is de satan nooit met zijn vurige pijlen gekomen, met al het geschut van de hel, waarmede hij trachtte...

24 Augustus – Door Baca’s Vallei

2

En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Colossenzen 1:18 Dat de Heere Jezus Christus een volk zou hebben, waarin Hij eeuwig zou verheerlijkt worden, was vastgelegd in de belofte des Vaders aan de Zoon. „Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting”, Psalm 2:8. Dit was de vreugde, die Hem voorgesteld was, waarvoor Hij het kruis...

23 Augustus – Door Baca’s Vallei

2

Zij zullen naar Sion vragen; op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn, zeggende: Komt, laten wij ons verenigen met de Heere in een eeuwigdurend verbond, dat niet zal worden vergeten. Jeremia 50:5 (Eng. vertaling) „Komt, laten wij ons verenigen met de Heere”. Veronderstelt dit dat er enige kracht in het schepsel is om zich met de Heere te verenigen? Geenszins, maar het wil zeggen, dat...

22 Augustus – Door Baca’s Vallei

2

Zend Uw licht en Uw waarheid. Psalm 43:3 „Zend Uw licht uit”. De psalmist begeerde, dat het licht mocht uitgezonden worden, dat is, dat het medegedeeld mocht worden. De ziel, wandelende in de duisternis, en verwaardigd wordende te reikhalzen en sterk te verlangen naar licht, is niet voldaan met de overtuiging, dat er bij God licht is. De dorstige is niet tevreden met de wetenschap, dat er water...

21 Augustus – Door Baca’s Vallei

2

Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken; en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; totdat Hij het oordeel zal uitbrengen ter overwinning. Mattheüs 12:20 De vriendelijke Man van smarten zal nooit het gekrookte riet verbreken, noch de rokende vlaswiek uitblussen. Het is waar, dat Hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning, want Hij beoogt de ziel in het stof te doen buigen; doch terwijl...

20 Augustus – Door Baca’s Vallei

2

Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want, dat doende, zult gij nimmermeer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk onzes Heeren en Zaligmakers Jezus Christus. 2 Petrus 1:10, 11 Ik geloof, dat velen van Gods kinderen, zo niet de meesten, veel te doen hebben om hun roeping en verkiezing vast te maken...

19 Augustus – Door Baca’s Vallei

1

Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd. 2 Corinthe 4:8 Gods kind wordt verdrukt van alle zijden, omdat hij aan elke kant, vanwaar hij verdrukt kan worden, een geestelijke zowel als een tijdelijke kant heeft; een zijde wat zijn ziel en een zijde wat zijn lichaam betreft, een zijde aangaande zijn bovennatuurlijk en een zijde aangaande zijn natuurlijk leven, een zijde wat zijn nieuwe...

18 Augustus – Door Baca’s Vallei

1

Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk. Jacobus 1:4 De lijdzaamheid heeft haar werk; en wat is dit? Tweevoudig overeenkomstig mijn verklaring van het woord. Ten eerste: alle beproevingen te verdragen, stand te houden in alle verzoekingen, alle kruizen en lasten te dragen, alle strijd te weerstaan, niet slaphandig te zijn onder alle moeilijkheden, en alle vijanden te overwinnen. Ten tweede:...

17 Augustus – Door Baca’s Vallei

1

Doch nu, Heere, Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze Pottenbakker; en wij allen zijn Uwer handen werk. Jesaja 64:8 Tenzij de vrije wil, de eigengerechtigheid, des schepsels pogen en des mensen verdiensten zijn opgedroogd en verwelkt, tenzij deze alle de geest gegeven hebben, kunnen wij nooit komen op die plaats, waar wij het leem zijn en God de Pottenbakker is. Kan het leem zich...

16 Augustus – Door Baca’s Vallei

1

En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrij maken. Johannes 8:32 De waarheden van het Evangelie, ofschoon zij voor een verlicht oog als met een straal van licht door het gehele Woord schijnen, zijn toch voor het merendeel als in verborgen aderen opgelegd. „Gewisselijk, er is voor het zilver een uitgang, en een plaats voor het goud, dat zij smelten. Uit de aarde komt het brood...

15 Augustus – Door Baca’s Vallei

1

En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods. Galaten 2:20 Er is geen weg behalve deze, van in Christus’ dood en leven gedoopt te zijn, waarin wij ooit een overwinning kunnen behalen over de zonden, die ons lichtelijk omringen. Indien wij aan de ene kant een gezicht hebben van een lijdende Christus, en aldus gedoopt worden in Zijn lijden en dood, zal het gevoel...

14 Augustus – Door Baca’s Vallei

1

Want Gij hebt vanwege Uw ganse Naam Uw Woord groot gemaakt. Psalm 138:2 Dit is één van die uitdrukkingen in de Schrift, die zo begrijpelijk en toch zo wonderlijk schijnen. Naar mijn gedachten is het één van de opmerkelijkste uitdrukkingen in het Woord van God. „Gij hebt vanwege Uw ganse Naam Uw Woord groot gemaakt”. De Naam van God sluit al Zijn volmaaktheden in. Alles wat God is en wat van Hem...

13 Augustus – Door Baca’s Vallei

1

En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlesen hart geven. Ezechiël 36:26 Deze „nieuwe geest” is een verbroken geest, een zachtmoedige, tedere geest, en wordt derhalve genaamd een vlesen hart; het tegenovergestelde van een stenen hart, het rotsachtige, verstokte, ongevoelige...

12 Augustus – Door Baca’s Vallei

1

Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reiniging des vleses; hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw consciëntie reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Hebreeën 9:13,14 Wat een grote genade is het, een consciëntie te hebben, die...

11 Augustus – Door Baca’s Vallei

1

Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm, die is Mijn eerstgeborene. Jeremia 31:9 O, wat wordt er veel vereist om de ziel tot haar enige rust- en middelpunt te brengen! Wat al beproevingen en verdrukkingen, wat ovens, vloeden, roeden en...

10 Augustus – Door Baca’s Vallei

1

Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet, want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Mattheüs 28:5 Wat onze staat of geval ook moge zijn, indien waarlijk van ons kan gezegd worden hetgeen de engel sprak tot de vrouwen bij het graf: „Ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd waf, dan hebben wij een Goddelijk bewijs om te geloven, dat Hij ons is...

9 Augustus – Door Baca’s Vallei

9

De oprechten gaat het licht op in de duisternis. Psalm 112:4 Wij gaan menigmaal op zulke duistere paden, dat wij het spoor geheel bijster zijn en in de gewaarwording verkeren, dat er evenmin genade in onze ziel is als bij iemand, die geheel dood is in de zonde en in de misdaden. En of wij nu terugblikken in het verleden, of het tegenwoordige beschouwen, of onze ogen slaan in de toekomst, er...

8 Augustus – Door Baca’s Vallei

8

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg. Johannes 14:6 Hoe is Jezus de weg? In alles wat Hij voor Gods volk is, is Hij de weg. Het bloed is de weg tot de hemel, want de gehele weg, gelijk Hart spreekt, is omlijnd met bloed. Door Zijn dierbaar bloed, op Golgotha’s kruis vergoten, heeft Hij de zonde weggenomen door Zijns Zelfs offerande en daardoor een weg van toenadering tot God ontsloten. Zijn...

7 Augustus – Door Baca’s Vallei

7

De vreze des Heeren zal zijn schat zijn. Jesaja 33:6 „De vreze des Heeren zal zijn schat zijn”. En o, welk een schat is deze vreze! In oude tijden was een schat gewoonlijk verborgen. Hij was verborgen voor het oog des mensen, hij was opgelegd en werd niet ter bezichtiging gesteld. In de oudheid hielden de rijke mensen de plaats, waar hun schatten verborgen waren, geheim, opdat die niet door...

6 Augustus – Door Baca’s Vallei

6

De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest dan die een stad inneemt. Spreuken 16:32 Wat een vijand is iemands geest van zijn eigen vrede! En hoe zal ik het noemen? Hij is dikwijls een helse geest. Waarom? Omdat hij het merk des satans draagt. De hoogmoed van onze geest, de onbeschaamdheid van onze geest, het huichelachtige van onze geest, de zelfzucht van onze geest, zij...

5 Augustus – Door Baca’s Vallei

5

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt. Johannes 17:3 Hoe menigeen is bezorgd te weten wat de weg der zaligheid is, hoe het eeuwige leven te verkrijgen en hoe de toekomende toorn te ontvlieden is. Maar de Heere Jezus heeft in een korte volzin aangetoond waarin het eeuwige leven bestaat. Dat is in de kennis van de enige...

4 Augustus – Door Baca’s Vallei

4

De God nu aller genade. Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben. Dezelve volmake, bevestige, versterke en fundere ulieden. 1 Petrus 5:10 Er is geen Christelijke volmaaktheid, geen Goddelijke bevestiging, geen geestelijke sterkte, geen waarachtige fundering, dan alleen door het lijden. Maar nadat de ziel heeft...

3 Augustus – Door Baca’s Vallei

3

Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossenzen 3:4 Indien Christus uw leven op aarde is, gij een levendig geloof hebt in Zijn Goddelijke majesteit, indien enige druppen van Zijn liefde uw ziel bedauwd hebben en enige zoete toelachingen uw hart tot vertroosting waren, dan zou de apostel daarvan zeggen: „Wanneer...

2 Augustus – Door Baca’s Vallei

2

En van onder eeuwige armen. Deuteronomium 33: 27 Ziet hoe Mozes het volk de eeuwigheid van God voor ogen stelt. Hij wil van de tijd niet spreken. Wat is de tijd? Een stukje, of als het schuim der zee vergeleken met de machtige oceaan. De oceaan is de eeuwigheid; de tijd is slechts het schuim op de golven. „En van onder eeuwige armen”. En gelooft het, indien de eeuwige armen onder Gods kinderen...

1 Augustus – Door Baca’s Vallei

1

Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen. Psalm 90:16 „Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden”. Van schepsels- werk lezen wij hier niets. Zij waren reeds lang geleden daarin afgesneden. En wat was de oorzaak, dat hun werk teniet gedaan was? Wat was het, dat hun in dit opzicht de doodssteek was toegebracht? Dagen van smart en jaren, waarin zij het kwaad...

31 Juli – Door Baca’s Vallei

3

Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid, die zij hadden, heeft Hij hen gered uit hun angsten. Psalm 107:6 O, wat een genade is het, dat er een God is om tot Hem de toevlucht te nemen! Een God, Dié hoort en antwoordt op het gebed! En wat een zaligheid is het, in staat gesteld te worden zijn belaste geest in Zijn boezem uit te storten. Merkt op de woorden: „Doch roepende tot de Heere in de...

30 Juli – Door Baca’s Vallei

3

Het kermen der nooddruftigen. Psalm 12  : 6 Het onderscheidend kenmerk en de onderscheidende gestalte van een nooddruftige ziel is, dat zij vol noden is. Dag op dag heeft zij er behoefte aan, dat er Goddelijke werkelijkheden aan haar geopenbaard worden, en om te horen de zoete genadestem in haar hart. Namelijk de stem van Gods mond, dat zij een aangenomen kind is en dat zij zich als het ware mag...

29 Juli – Door Baca’s Vallei

2

Geliefden, laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 1 Johannes 4:7 De liefde is uit God. Ik kan geen voldoening, ware voldoening vinden, namelijk dat ik een deelgenoot van de Geest en de genade van Christus ben, dan alleen wanneer ik in zekere mate de liefde Gods in mijn hart mag uitgestort vinden. Ik moge hoop...

28 Juli – Door Baca’s Vallei

2

Doch op U zijn mijn ogen, Heere Heere; op U betrouw ik; en ontbloot mijn ziel niet. Psalm 141:8 Dit gebed is een bewijs, dat de Heere de hulpbehoevende ziel niet zal verlaten. Hoe vreemd het ons toeschijnen moge, het is het licht, dat de duisternis openbaart; het is het leven, dat ons de doodsheid doet gewaar worden; wat meer is, het is de vruchtbaarheid, die ons onze onvruchtbaarheid doet...

27 Juli – Door Baca’s Vallei

2

De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, en werden dagelijks overvloediger in het getal. Handelingen 16:5 O, wat is het een onschatbare genade voor een mens, de waarheid door Goddelijke onderwijzing en door een Goddelijk getuigenis voor zichzelf te kennen; haar door een genadige invloed en hemelse kracht te hebben toegepast gekregen aan zijn hart en voor zichzelf te kennen wat de...

26 Juli – Door Baca’s Vallei

2

Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus. Filippenzen 1:27 Alleenlijk laat uw samenspreking zijn zoals het het Evangelie van Christus betaamt (Engelse vertaling). Wat is samenspreking? Het woord betekent „uw gehele wandel” voor God en mensen. Het is in de grondtekst een veel omvattend woord en beduidt letterlijk: „Gedraagt u als burgers”. Het sluit derhalve in onze gehele...

25 Juli – Door Baca’s Vallei

2

En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Efeze 2:6 Jezus bleef niet op aarde na Zijn opstanding. Hij voer op naar de plaats, waar Hij tevoren was en nam plaats aan de rechterhand der Majesteit in de hemelen. Doch toen Hij opvoer, voeren al de uitverkorenen met Hem op. Hij liet Zijn leden niet achter op de aarde, maar Hij nam hen allen mede in de hemel. En dit is een onderpand, dat...

24 Juli – Door Baca’s Vallei

2

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus (uit genade zijt gij zalig geworden). En heeft ons mede opgewekt. Efeze 2:4, 5, 6 Achttienhonderd jaren zijn voorbijgegaan sedert het lichaam van Christus werd levend gemaakt in het graf; maar de geestelijke vrucht van...

23 Juli – Door Baca’s Vallei

2

Heere, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze dagen als van ouds. Klaagliederen 5:21 Indien wij onszelf niet wensen te bedriegen, als God ons eerlijk gemaakt heeft, als Hij Zijn vrees in onze harten geplant heeft, als Hij een goed werk in ons begonnen is, dan zullen er bewijzen van het leven Gods in ons zijn. Het leven is het begin der zaligheid als een inwendige...

22 Juli – Door Baca’s Vallei

2

En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degenen, die door dezelve geoefend zijn. Hebreeën 12:11 Men kan de geestelijke oefeningen, zoals de apostel daarvan spreekt, noemen met de naam van kastijding, waarvan zij inderdaad een deel zijn. Voor het tegenwoordige zijn...

21 Juli – Door Baca’s Vallei

2

Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods. Romeinen 9:16 Hij, die geen belang stelt in de eeuwige verkiezing van God de Vader, in het verzoenend bloed en de rechtvaardigende gerechtigheid van de Zoon van God en in het werk en het getuigenis van God de Heilige Geest, zal sterven gelijk Ezau stierf. Wat zijn naam, zijn beroep, zijn uitwendige wandel...

20 Juli – Door Baca’s Vallei

2

Doe wel bij Uw knecht, dat ik leve en Uw Woord beware. Psalm 119:17 Kan de Heere anders dan weldadigheid aan Zijn knechten bewijzen? Waarom heeft Hij u tot Zijn dienstknechten gemaakt? Waarom heeft Hij de ketenen der vorige dienstbaarheid van uw handen afgerukt? Waarom bracht Hij u uit de dienstbaarheid van de zonde, de wereld, satan en eigen ik? Waarom maakte Hij Zichzelf dienstbaar aan uw ziel...

19 Juli – Door Baca’s Vallei

1

Dewijl bij hen gans geen verandering is, en zij God niet vrezen. Psalm 55:20 De ware godsdienst is gewis de zwaarste en toch de meest verborgen zaak, waarmede wij in deze wereld te doen gehad of te doen kunnen hebben. En ik zal u zeggen, dat zij u vertroosten of bedroeven zal. Zij zal uw gemoed beproeven, uw ziel moeite veroorzaken, uw geest neerdrukken en u waarlijk ellendig maken; anderszins...

18 Juli – Door Baca’s Vallei

1

En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort; maar de Geest Zelf bidt in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Romeinen 8:26 „Wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort”. Hoe dikwijls bevinden wij, dat dit met ons het geval is. De donkerheid verdekt onze geest, onkunde strekt zich over onze ziel uit...

17 Juli – Door Baca’s Vallei

1

Alle gebed, alle smeking, die van enig mens of van al Uw volk Israël geschieden zal; als zij erkennen een ieder zijn plaag en zijn smart, en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal. 2 Kronieken 6:29 Salomo komt tot de ondervinding; hij legt zijn hand op de rechte plaats. Dat wil zeggen: het is zijn eigen plaag en zijn eigen smart te kennen. Men kan een andermans smart kennen, maar dit...

16 Juli – Door Baca’s Vallei

1

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart; beproef mij en ken mijn gedachten; en zie of bij mij een schadelijke weg zij, en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139:23, 24 Het volk van God kan zijn godsdienst niet oefenen op krediet; het kan niet tevreden zijn met de goedkeuring van deze of die goede man. Het moet een godsdienst hebben, door God Zelf gewrocht. Ten opzichte van zijn godsdienst wordt het...

15 Juli – Door Baca’s Vallei

1

Bewaart uzelf in de liefde Gods. Judas :21 Wanneer Christus door de kracht Gods aan onze ziel is bekend geworden, dan hebben wij onderwijs uit Gods Woord in Hem, en blijdschap en verlossing in Hem. „Gelijk gij Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem”. Wij nemen Hem aan als de Zoon des Vaders in waarheid en liefde; wij nemen Hem aan als gepast voor onze behoeften en...

14 Juli – Door Baca’s Vallei

1

Maar geliefden, houwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Judas :20 Onder de woorden „allerheiligst geloof” kunnen wij hoofdzakelijk verstaan de grote waarheden van het eeuwigdurend Evangelie, die geopenbaard worden aan en omhelsd worden door het geloof. En zij worden genoemd het allerheiligst geloof, omdat ze vervuld zijn met de heiligheid van God, en niet alleen...

13 Juli – Door Baca’s Vallei

1

Dat wij hebben zodanige Hogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand van de troon der Majesteit in de hemelen; een Bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de He ere heeft op gericht en geen mens. Hebreeën 8:1, 2 Onze Heere moest een Hogepriester zijn naar de ordening van Melchizédek. Wij zullen ons herinneren, dat Melchizédek Abraham tegemoet ging toen hij wederkeerde van het...

12 Juli – Door Baca’s Vallei

1

Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden Hem, zeggende: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon. Mattheüs 14:33 Welk een schoonheid en gelukzaligheid is er in de Godheid van de Heere Jezus Christus, wanneer zij door het geestelijk oog wordt aanschouwd! Het is waar, onze redeneringen kunnen wel struikelen over het leerstellige van een vleesgeworden God. Mijn eigen gemoed is somtijds tot het uiterste...

11 Juli – Door Baca’s Vallei

1

En onze hoop van u is vast, als die weten, dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. 2 Corinthe  1:7 De Heere heeft voor Zijn volk het pad der verdrukking bestemd om in te wandelen. Waarom? In de eerste plaats om hen van de wereld te spenen; ten tweede om hun de zwakheid van het schepsel te tonen; in de derde plaats om hun te doen ervaren...

10 Juli – Door Baca’s Vallei

1

Ik ben de Wijnstok en gij de ranken. Die in Mij blijft, en Ik in Hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Johannes 15:5 Zonder vereniging met Christus hebben wij geen geestelijk bestaan; en wij mogen met vrijmoedigheid zeggen, dat wij net zomin kunnen delen in de Geest van God, buiten Christus, als de tak van een boom een onafhankelijk bestaan hebben kan buiten de stam...

9 Juli – Door Baca’s Vallei

9

Het Evangelie der genade Gods. Handelingen 20: 24 Wat betekent het woord „Evangelie”? Evangelie is een goed Angelsaksisch woord, van een zuivere Angelsaksische oorsprong, die ten grondslag ligt aan onze levendige en krachtige taal, verspreid over de geheel aarde. Onze moedertaal, waarin God schijnt gesteld te hebben een tabernakel voor de Evangeliezon, wier uitgang is van het einde des hemels en...

8 Juli – Door Baca’s Vallei

8

Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. Psalm 91:14 Iemand zal eerst des Heeren Naam moeten kennen, zal hij de ware liefde tot Hem kunnen oefenen. Nu, dit is noodzakelijk en het is wat de Heere aan Zijn volk doet. Hij doet hen Zijn Naam kennen. „Zij zullen Mij allen kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen”, Jer. 31:34. Zij allen zullen, zij zullen. De Heere heeft het...

7 Juli – Door Baca’s Vallei

7

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Johannes 10:28 De Heere zegt: Ik geef hun — dat is aan Mijn schapen — het eeuwige leven. Er staat niet: Ik zal het geven in het toekomende leven, maar: Ik geef het hun nu. Daarom lezen wij ook: „Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven”. Heeft het nu, als een...

6 Juli – Door Baca’s Vallei

6

Hij is machtig te vernederen degenen, die in hoogmoed wandelen. Daniël 4:37 Onder al de gruwelen, welke naakt en geopend liggen voor de ogen van Hem, met Wie wij te doen hebben, schijnt Hij in het bijzonder Zijn heilige afkeer van de hoogmoed te betonen; en de uitwendige openbaringen daarvan hebben misschien meer dan enige andere zonde zich blootgesteld aan de bliksemstralen des Almachtigen...

5 Juli – Door Baca’s Vallei

5

In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom. Ezechiël 47:12 Er is altijd iets nieuws in de dingen van God. Hier is een gedeelte uit het Woord van God, dat wij misschien herhaaldelijk gelezen hebben, zonder dat wij er iets opmerkelijks in vonden; doch ongedacht en onverwacht kwam er een gezegende lichtstraal over en wij zagen er in wat wij er...

4 Juli – Door Baca’s Vallei

4

Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Romeinen 10:11 Een kind van God kan dikwijls daarmede ernstig bezig gehouden worden, of hij in het geheel wel enig geloof heeft; want als hij leest wat het geloof vermag en gedaan heeft, en hij ziet en gevoelt hoe weinig het voor hem gedaan heeft, dan is hij vol twijfelingen en vrezen en vraagt hij zich af of hij...

3 Juli – Door Baca’s Vallei

3

Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Galaten 6:14 Een bevindelijke kennis van de kruisiging met zijn gekruisigde Heere deed Paulus het kruis prediken, niet alleen in zijn kracht om te kunnen verlossen, maar ook in zijn kracht tot heiligmaking. Maar gelijk toen, zo is ook nu...

2 Juli – Door Baca’s Vallei

2

Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken; doch wij prediken Christus, de Gekruisigde; de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. 1 Corinthe 1:22, 23 De verborgenheid van het kruis kan alleen worden aangenomen door het geloof. Het was voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid, maar voor degenen, die geroepen worden, beiden Joden en...

1 Juli – Door Baca’s Vallei

1

Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Psalm 42:2 Welk een treffend zinnebeeld gebruikt David in deze woorden. Stel u voor een verwond hert, met een pijl in zijn zijde en vervolgd door een troep jagers en honden, alle begerig om te doden. Veronderstel, dat het een geruime tijd is achtervolgd onder een brandende zon en over hopen zand, en denk...

30 Juni – Door Baca’s Vallei

3

Twijfelmoedig, doch niet mismoedig. 2  Corinthe 4:8 O, wat een genade, om temidden van alle in- en uitwendige verwarring en onrust te blijven buiten het bereik van reus wanhoop; niet te worden opgesloten in de ijzeren kooi, niet te worden overgegeven tot wanhoop en zelfmoord, gelijk Judas en Achitofel, en na een lang leven van belijdenis ten opzichte van het geloof ellendig schipbreuk te lijden...

29 Juni – Door Baca’s Vallei

2

Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Efeze 2:20 De bedoeling van deze uitdrukking, die wij dikwijls aantreffen in het Nieuwe Testament, wordt, naar wij geloven, menigmaal misverstaan. Zij is allereerst genomen uit de verklaring betreffende de Heere Jezus uit de Psalmen, die Hij in de Evangeliën (Markus 12:10, Lukas 20:17) bijzonder aanhaalt en toepast op Zichzelf. „De steen, die de...

28 Juni – Door Baca’s Vallei

2

En Hij is een verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 2:2 Wat is verzoening? Onder verzoening verstaan wij een offerande, die de Heere aangenaam is; door welke God, of liever de eigenschappen Gods, verzoend worden; waardoor God Zijn gunst kan uitlaten, waardoor barmhartigheid, genade en vergeving kunnen medegedeeld worden. Welnu, de zonde, en de wet de zonde veroordelende, sluiten de gunst van...

27 Juni – Door Baca’s Vallei

2

De verdraagzaamheid der hoop. 1 Thess. 1:3 Wat wordt er bedoeld met de uitdrukking „verdraagzaamheid”. Het betekent „verduren”. De hoop heeft het te verduren, het geloof moet handelen, de liefde arbeiden. Het is de verdraagzaamheid der hoop, die haar waarde en oprechtheid bewijst. De hoop gaat niet voorwaarts strijdende en slaande haar weg. De hoop is als een geduldig lijder, vreedzaam dragende...

26 Juni – Door Baca’s Vallei

2

Zalig zijn de armen van geest. Mattheus 5:3 Geestelijke armoede is een ellendig gevoel van gemis der ziel voor God, een inwendige, gedrukte gewaarwording, dat er in ons hart niets goeds woont; niets dat ons verlossen kan van de rechtvaardig verdiende straf voor God, of dat ons redden kan van de diepte der hel. En innerlijk vermengd met de scherpe gevoelens van schuld en veroordeling, is er een...

25 Juni – Door Baca’s Vallei

2

Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Psalm 84:7 Omdat de Heere getrouw is, zal ook geen geestelijke pelgrim ooit vallen of sterven in het dal van Baca. Sommigen mogen vrezen, dat door de verzoeking hun sterke driften of ziedende verdorvenheden op zekere dag zullen uitbreken en hen ten verderve voeren; doch hier is geen sprake van indien zij pelgrims zijn. „Een iegelijk van hen...

24 Juni – Door Baca’s Vallei

2

Zij gaan van kracht tot kracht. Psalm 84:7 Zij gaan van kracht tot kracht. In de kanttekening staat: „Van gezelschap tot gezelschap”. Ik geloof liever, dat de bedoeling is: Zij gaan van rustplaats tot rustplaats. Er waren zekere vastgestelde plaatsen, waar het gehele gezelschap des nachts rustte. Zo lezen wij, dat het kind Jezus overbleef te Jeruzalem, en zijn ouders wisten het niet. Zij...

23 Juni – Door Baca’s Vallei

2

Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij Hem tot een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Psalm 84:6, 7 David werpt hier een blik op die pelgrims, die opwaarts gingen naar Sion om de Heere te aanbidden. Hij let op hun weg en neemt de gelegenheid waar om die weg...

22 Juni – Door Baca’s Vallei

2

Hij voerde hem rondom. Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel. Deut. 32:10 „Hij voerde hem rondom”. Dit was letterlijk waar. Wat een omtrekkende terug- en voorwaarts leidende weg was het voor de kinderen Israëls in de woestijn! Toch was iedere stap onder de leiding Gods; want zij verreisden nooit, tenzij de wolkkolom zich verhief. Maar hoe leidt de Heere rondom in de genade? Door...

21 Juni – Door Baca’s Vallei

2

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Psalm 119:105 O, wat een verandering vindt er in de gewaarwording der ziel plaats ten opzichte van het Woord van God, wanneer het God behaagt het Woord levendig te maken. Ook behoeven wij ons niet te verwonderen, waarom er zulk een opmerkelijke verandering in onze gewaarwording plaats heeft, want het is door de kracht van Gods Woord...

20 Juni – Door Baca’s Vallei

2

Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve met dankzegging. Colossenzen 2:6, 7 Het is een schoon gezicht een edele boom te zien, en wij mogen dan uit de stevigheid van de boom wel oordelen, dat de grond, waarin zij geplant is, kracht en...

19 Juni – Door Baca’s Vallei

1

Maar zo velen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden; namelijk die in Zijn Naam geloven. Johannes 1:12 Overal waar het geloof in de ziel geschonken wordt om Christus aan te nemen, daar zal met het geloof gepaard gaan de liefde tot de Heere des levens en der heerlijkheid. En somtijds kunnen wij het aanwezig zijn van het geloof onderkennen door het waarnemen van...

18 Juni – Door Baca’s Vallei

1

Maar, geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij alzo spreken. Hebreeën 6:9 Wat is zaligheid? Daarop acht gevende, moeten wij haar van twee zijden bezien. En wel de zaligheid, zoals zij voor ons is uitgewerkt, en de zaligheid, zoals zij in ons gewerkt wordt. De zaligheid is voor de kerk verworven door het volbrachte werk van de Zoon van God, toen...

17 Juni – Door Baca’s Vallei

1

En het zal te dien dage geschieden, dat er met een grote bazuin geblazen zal worden; dan zullen die komen, die in het land van Assur verloren zijn, en de heengedrevenen in het land van Egypte; en zij zullen de Heere aanbidden op de heilige berg te Jeruzalem. Jesaja 27:13 Geroepen door het geluid van de grote bazuin, zullen de heengedrevenen komen. En wanneer zij komen, wat doen zij dan? Spelen ...

16 Juni – Door Baca’s Vallei

1

In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zal Israels ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn; en de zonden van Juda, maar zij zullen niet gevonden worden; want Ik zal ze degenen vergeven, die Ik zal doen overblijven. Jeremia 50:20 Sommigen vrezen, dat, althans ten laatsten dage, hun zonden tot hun schande in het openbaar zullen worden ten toon gesteld. Dit zal echter niet...

15 Juni – Door Baca’s Vallei

1

Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Prediker 3:3 Het gehele leven van een christen zal een tijd zijn om te doden en een tijd om te genezen. Wij lezen somtijds in boeken en horen ook wel in samensprekingen van een zonderlinge bevinding, dat namelijk een werk der genade met krachtdadige overtuiging van zonde begonnen is, de ziel is gebracht aan de rand van de hel, waarop een wonderlijke...

14 Juni – Door Baca’s Vallei

1

Daarna verminderen zij, en komen ten onder door verdrukking, kwaad en droefenis. Psalm 107:39 Verdrukking is de oefening van kracht tegenover zwakheid; de overwinning van macht tegenover hulpeloosheid; zodat letterlijk genomen, de armoede de deur opent voor verdrukking. Zo was het met Hiskia. Toen Hiskia op zijn ziekbed gelegd was en de dood hem in het aangezicht staarde, en hij verwachtte te...

13 Juni – Door Baca’s Vallei

1

Opdat Christus door het geloof in uw harten wone. Efeze 3:17 De Heere gebood Mozes van het volk olie voor het licht te vorderen, en een kandelaar te maken met zeven lampen, opdat deze te allen tijde met deze olie branden zou om de heilige plaats te verlichten. Zonder twijfel was dit licht een zinnebeeld van de Heilige Geest, maar daar het alleen door Zijn eigen licht is, dat de Heere Jezus gekend...

12 Juni – Door Baca’s Vallei

1

Haar nooddruftigen zal Ik met brood verzadigen. Psalm 132:15 Wat een zoetheid ligt er in het woord „verzadigen”! De wereld kan u en mij niet verzadigen. Hebben niet sommigen uwer misschien vele jaren aaneen getracht enige verzadiging daaruit te verkrijgen? Maar kan vrouw of man ons verzadigen? Kunnen kinderen of betrekkingen dit doen? Kunnen de genoegens der zonde ons verzadigen? Is er in dit...

11 Juni – Door Baca’s Vallei

1

Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Jesaja 4 :31 Wat verschilt de godsdienst van een levende ziel van de godsdienst van een dode belijder! De godsdienst van een dode belijder begint met zichzelf en eindigt in zichzelf; begint in eigen wijsheid en eindigt in eigen dwaasheid; begint in eigen kracht en eindigt in eigen zwakheid; begint in eigen gerechtigheid en eindigt in...

10 Juni – Door Baca’s Vallei

1

En hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 1 Corinthe 3:13 Onder het vuur, dat eens iegelijks werk zal beproeven, verstaat men niet alleen de toorn Gods, zoals deze zich openbaren zal ten laatsten dage, maar ook de vurige beproeving, die in dit leven plaats vindt en die de Heere in Zijn grote barmhartigheid Zijn volk doet ontmoeten om hun hout, hooi en stoppelen te doen verteren...

9 Juni – Door Baca’s Vallei

9

Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust. Hebreeën 4:3 Rusten is op iets leunen, nietwaar? Zo is het ook op geestelijk terrein. Wij hebben nodig op iets te leunen. De Heere Zelf heeft ons dit zinnebeeld gegeven: „Wie is zij, die daar opklimt uit de woestijn, en liefelijk leunt op haar Liefste?” Het zinnebeeld van een rots, waarop de kerk gebouwd is, het fundament, dat God in Sion gelegd...

8 Juni – Door Baca’s Vallei

8

Want Ik ben God en geen mens. Hoséa 11: 9 Wij spreken soms van eigenschappen van God, en wij gebruiken de woorden voor ons begrip. Maar strikt genomen heeft God geen eigenschappen. Zijn eigenschappen zijn Hemzelf. Wij spreken bijvoorbeeld van de liefde van God, maar God is liefde; van de rechtvaardigheid Gods, maar God is rechtvaardig; van de heiligheid Gods, maar God is heilig; van de...

7 Juni – Door Baca’s Vallei

7

Hoor nu toe, Jozua, gij hogepriester, gij en uw vrienden, die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken.   Zacharia 3:8 Een verlost zondaar is een wonderteken voor de engelen om te aanschouwen. Gelijk de apostel zegt: „Wij zijn een schouwspel geworden èn de wereld, èn de engelen, èn de mensen”. De ouden pleegden te zeggen, dat een goed mens, die met vele wederwaardigheden...

6 Juni – Door Baca’s Vallei

6

Zo zegt de Heere: Ik gedenk de weldadigheid uwer jeugd, de liefde uwer ondertrouw; toen gij Mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land. Jeremia 2:2 Indien wij acht geven op de zaligheid, zullen wij zien, dat zij uit drie delen bestaat. Zaligheid in het verleden, zaligheid in het tegenwoordige en zaligheid in het toekomende. De zaligheid in het verleden bestaat hierin, dat onze namen staan...

5 Juni – Door Baca’s Vallei

5

Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Hebreeën 10:19 Niets anders kan een levende ziel vergenoegen dan in te gaan in het heiligdom. Hij heeft behoefte aan gemeenschap met God, de heilige, heilige, heilige Heere der legerscharen. Hij handelt niet met een God, Die veraf is, een afgod, een God, in wie hij niet gelooft, noch waarop...

4 Juni – Door Baca’s Vallei

4

Want wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Romeinen 3:23 Wat wil het zeggen, de heerlijkheid Gods te derven? Het is te handelen zonder opzicht tot Zijn heerlijkheid. Nu, alles wat wij ooit gedaan hebben, wat niet gedaan is in eenvoudigheid tot Gods heerlijkheid, heeft het brandmerk der zonde op zich afgedrukt. Doch wie had ooit in een onwedergeboren staat, als gevallen zoon...

3 Juni – Door Baca’s Vallei

3

In Welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Efeze 1:13 Verzegeling volgt op het geloof. „In Welke gij ook, nadat gij geloofd hebt”. In wettelijke stukken gaat het schrijven daarvan altijd vóór de verzegeling. Dit is de laatste handeling, en volgt op de ondertekening van het stempel der getuigen, van het gehele document, van het eerste woord...

2 Juni – Door Baca’s Vallei

2

Al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Johannes 6:37 Nu, arme zondaar, op wiens hoofd de stralen van een vurige wet zich uitschieten; nu, ellendige zondaar, bedroefd in uw gemoed, schuldig in uw consciëntie, verzocht door wel duizend aanvechtingen, bezet met ontelbare twijfelingen en vrezen, kunt gij niet uw oog een weinig uit uw somberheid...

1 Juni – Door Baca’s Vallei

1

Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt. Romeinen 8:34 Zoals de ziel geleid en onderwezen wordt door de Geest, zo volgt zij de Heere in al de verschillende daden en lijdensgangen van Zijn leven. De eerste plaats, waar de Heilige Geest de arme zondaar bij brengt, is het kruis van Jezus...

31 Mei – Door Baca’s Vallei

3

Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander; alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Galaten 5:17 De Heilige Geest is bijzonder teder met betrekking tot Zijn eigen werk in de ziel. Oorspronkelijk heeft Hij het geformeerd, het is van geestelijke oorsprong; en gelijk de moeder waakt over haar kind, zo waakt de gezegende Geest over de geest van...

30 Mei – Door Baca’s Vallei

3

Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom, vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid, door Christus Jezus. Filippenzen 4:19 Ach! indien er geen Christus Jezus ware, er zou geen plaatsvervanger of vervuiler onzer noden zijn. Onze ellendige zielen zouden moeten huilen in de hel, ware er geen Middelaar aan de rechterhand des Vaders, de gezegende Jezus, vol van liefde, medelijden en macht, mede gelijk en...

29 Mei – Door Baca’s Vallei

2

Houdende het geloof en een goede consciëntie; hetwelk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben. 1 Timotheüs 1:19 Wij vinden, dat er in de tijd van de apostel sommige personen waren, die het geloof hielden, of liever wat zij geloof noemden, en een goede consciëntie verstootten. Hij noemt hen bij name: Hymeneüs en Alexander, die hij de satan had overgegeven, dat is hen...

28 Mei – Door Baca’s Vallei

2

Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Efeze 5:27 Noch anderen, noch ook wij zien wat de kerk eenmaal zijn zal en wat zij ooit was in het oog van Jezus. Hij kon door alle omstandigheden van de tijd heenzien, door alle zonden en smarten van dit tussenliggend tijdperk, en Zijn...

27 Mei – Door Baca’s Vallei

2

Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord. Efeze 5:25, 26 Beschouw de kerk zonder de heiligende bewerkingen en invloeden van wederbarende genade. Zij is ver van Christus; zij verlangt niet naar Hem; naar geen vereniging...

26 Mei – Door Baca’s Vallei

2

Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid. Johannes 17:17 Als het Evangelie komt, niet slechts in woord, maar ook in kracht, komt het in de Heilige Geest, dat is: in en door de onderwijzing en het getuigenis van de Heilige Geest. Het is het komen in de Heilige Geest, dat de waarheid kracht bijzet tot een heiligende invloed op het hart. Maar, zult gij misschien vragen: Wat is een...

25 Mei – Door Baca’s Vallei

2

Ontwaak, Noordenwind! en kom, Gij Zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten. Hooglied 4:16 De meesten van ons allen zijn zo vastgebonden door de ketenen van de tijd en het zinnelijke, door de zorgvuldigheden van dit leven en onze dagelijkse bezigheden, door de zwakheid van onze aardse tabernakel, de afleidende...

24 Mei – Door Baca’s Vallei

2

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Jesaja 45:24 Hebt gij al geleerd, dat gij een zondaar zijt in het oog van God? Hebt gij ooit gevoeld de uitgebreidheid en geestelijkheid van Zijn heilige wet? Gevoelt gij in uw ziel, dat zonder de gerechtigheid van Christus toegepast en Zijn bloed op uw consciëntie gesprenkeld, gij in uw zonden moet sterven en gij...

23 Mei – Door Baca’s Vallei

2

Die Hij gezworen heeft ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens. Lukas 1:73, 74, 75 De grote zaak in alle ware godsdienst is om door de gezegende Geest gebracht te worden op die gelukkige plaats, waar wij de levende God kunnen dienen, vrij van schuld, dienstbaarheid...

22 Mei – Door Baca’s Vallei

2

Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; o Heere, beschaam mij niet. Psalm 119:31 In welke staat of trap van bevinding gij zijn moogt, het zal uw wijsheid en uw genade zijn, vast te houden aan het getuigenis van God. Heeft de Heere maar even een werk der genade in uw hart begonnen? Toont Hij u wat gij van nature zijt en brengt Hij u voor ogen de zonden uwer jonkheid en dit door diepe overtuigingen...

21 Mei – Door Baca’s Vallei

2

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout. 1 Petrus 2:24 Wij vragen somwijlen aan de Heere om een verbroken hart, een verslagen geest, een tedere consciëntie, een nederige geest; maar het is alleen een geloofsgezicht op hetgeen de vriendelijke Verlosser heeft moeten doorstaan aan het kruis, toen Hij onze zonden met hun ganse gewicht en de toorn Gods daarover heeft gedragen...

20 Mei – Door Baca’s Vallei

2

Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods, in het aangezicht van Jezus Christus. 2 Corinthe 4:6 Als een mens wandelt in de duisternis en in de dood van zijn onwedergeboren staat, dan mist hij het ware licht. Hij moge een vals licht hebben, een licht van...

19 Mei – Door Baca’s Vallei

1

En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, in goedertierenheid en in barmhartigheden. Hoséa 2:18 De gemeenschap met Christus begint hier beneden, in de tijd. Aan deze zijde der eeuwigheid is het, dat de verborgenheid der huwelijks- vereniging eerst wordt gekend; hier wordt de verloving aangegaan; hier de eerste kus der...

18 Mei – Door Baca’s Vallei

1

Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 1 Johannes 4:13 Een rechte kennis en levendige bevinding van de Persoon, genaden en werkzaamheden van de Heilige Geest in de ziel, is een zeer noodzakelijk iets. De mens is zo diepgezonken, zo ten uiterste gevallen, zo onbekwaam om zich daaruit op te heffen, dat hij deze heilige Leermeester...

17 Mei – Door Baca’s Vallei

1

De bevelen des Heeren zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des Heeren is zuiver, verlichtende de ogen. Psalm 19:9 Gelijk wij zonder een openbaring van de leer der zaligheid niet zouden weten hoe een zondaar zou kunnen behouden worden, en wij dus door het geloof God niet zouden kunnen verheerlijken, zo zouden wij zonder het voorschrift of de bevelen in Zijn Woord niet weten hoe wij God...

16 Mei – Door Baca’s Vallei

1

Op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere. Efeze 2:21 Het lichaam van Christus is voor het tegenwoordige verspreid; laat ik mogen zeggen, nog verdeeld. Er zijn leden van het verborgen lichaam nu voor de troon; het zijn de geesten der volmaakt rechtvaardigen. Anderen zijn nog in de woestijn; anderen nog in de wereld, dood in de zonden en...

15 Mei – Door Baca’s Vallei

1

Daartoe heb Ik ook de regen van ulieden geweerd, als er nog drie maanden waren tot de oogst, en heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet doen regenen; het ene stuk lands werd beregend, maar het andere stuk lands, waar het niet op regende, verdorde. Amos 4;7 Hoe machteloos en krachteloos zijn wij ten opzichte van de vallende regen van de hemel! Wie kan, wanneer de zon...

14 Mei – Door Baca’s Vallei

1

Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o Heere. Psalm 4:7 De uitroep der kerk is te allen tijde geweest: „Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o Heere!” Het kan menigmaal in uw gewaarwording zijn alsof gij in de schaduw des doods verkeert, zodat gij met Heman zeggen moet: „Ik ben gerekend met degenen, die in de kuil nederdalen; ik ben als een man, die krachteloos is, Psalm 88:5...

13 Mei – Door Baca’s Vallei

1

En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkenvijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft. Lukas 22:29 Voor wie is dit Koninkrijk verordineerd? Voor de vermetele, de hoogmoedige, de schijnheilige en de eigengerechtige? Neen, voor dezen niet. „Ik verordineer u”. U, die steeds met Mij geweest zijt in Mijn verdrukking; u, die verzocht en verdrukt wordt; u, die wandelt in het pad van zware beproeving;...

12 Mei – Door Baca’s Vallei

1

En gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen. Lukas 22:8 Satan bracht al zijn geschut naar voren en richtte het op de Zoon van God. Het was hem toegelaten Hem tot het uiterste te beproeven. Het was het voornemen van God, dat Zijn beminde Zoon zou verzocht worden als wij; en als gij God toebehoort, dan is er geen enkele verzoeking tot u gekomen, waarmede de Heere des...

11 Mei – Door Baca’s Vallei

1

Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn. Johannes 15:8 Toen de Heere Jezus op aarde was, was Hij in een lijdende staat; en dit lijdend beeld moet al Zijn volk gelijkvormig worden. In die lijdende staat bracht Hij God de eer toe; en nu is Hij verhoogd aan de rechterhand des Vaders. Zo ook zullen allen, die met Hem lijden, met Hem verheerlijkt...

10 Mei – Door Baca’s Vallei

1

En nu, wat verwacht ik, o Heere? mijn hoop, die is op U. Psalm 39:8 De godsdienst is een zeer eenvoudige zaak. Eenvoudigheid is afgedrukt op al de werken Gods en bijzonder op het werk der genade. Hoe oprechter derhalve onze godsdienst is, hoe ongekunstelder zij zijn zal. Eenvoudig te zijn, is kinderlijk te zijn; en kinderlijk te zijn, is een zodanige geest en gemoed te bezitten, zonder welke...

9 Mei – Door Baca’s Vallei

9

En gij zult Zijn Naam heten Emmanuel, hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. Mattheüs 1:23 Wij moeten nooit, zelfs niet in onze gedachten, de menselijke natuur van onze aanbiddelijke Verlosser scheiden van Zijn Goddelijke. Zelfs toen Zijn heilig lichaam in het graf lag en dus voor een korte tijd was gescheiden van Zijn reine en heilige ziel door de dood, was er geen scheiding van de twee...

8 Mei – Door Baca’s Vallei

8

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden; maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Hebreeën 4:15 Onze dierbare Heere Jezus heeft verzoekingen doorstaan in elke vorm en gedaante, want het Woord der waarheid verklaart, dat Hij in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Ik wens over dit...

7 Mei – Door Baca’s Vallei

7

Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede. Romeinen 8:6 Eén van de gezegendste kenmerken van wederbarende genade en van de gewisse vruchten der liefde Gods, in het hart uitgestort, is het bedenken des Geestes. Hiervan zegt Paulus: „het is leven en vrede”. Geestelijk te denken is te leven en te wandelen door de gezegende kracht en invloed van de...

6 Mei – Door Baca’s Vallei

6

Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb; maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen vóór is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Filippenzen 3:13, 14 Het geloof, dat zich tevreden stelt zonder een geloven in, de hand te kunnen leggen op en te rusten in het volbrachte werk van de Zoon van God...

5 Mei – Door Baca’s Vallei

5

Dan zullen wij kennen; wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Hoséa 6:3 Wij zien uit deze woorden, dat er in de bevinding der ziel iets is, dat genoemd wordt „een vervolgen om de Heere te kennen”, en in waarheid kunnen wij de zegeningen, die voor de rechtvaardige zijn weggelegd, niet verkrijgen, tenzij er dit vervolgen gevonden wordt. „De Heere te kennen” is de begeerte van iedere...

4 Mei – Door Baca’s Vallei

4

En de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering degenen, die het ontkomen zullen in Israël. Jesaja 4:2 Onder de „vrucht der aarde” kunnen wij verstaan die heerlijke en heilige vrucht, die groeit op de Spruite; en zij schijnt de „vrucht der aarde” genoemd te worden omdat zij op aarde gezien werd toen de Heere op aarde was. Zo worden hier bedoeld niet slechts de woorden, werken en...

3 Mei – Door Baca’s Vallei

3

Te dien dage zal des Heeren Spruite zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. Jesaja 4:2 Waar in de hemel of op aarde kan er zulk een beminnelijk Voorwerp gevonden worden als de Zoon van God? Wat is uw Liefste meer dan eens anders liefste? vragen de gezellinnen van de bruid. Maar zij antwoordt: „Mijn Liefste is blank en rood; Hij draagt de banier boven tienduizend”. Indien gij nooit enige schoonheid...

2 Mei – Door Baca’s Vallei

2

Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Mattheüs 26:41 Het komen in de verzoeking is onderscheiden van de verzoeking zelf. „Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt”. Een verzoeking presenteert zichzelf, komt tot ons en wij komen tot de verzoeking. Indien de consciëntie een alarm doet horen, zo te zeggen de loefzijde van de verzoeking houdt, dan zijn wij voor het tegenwoordige...

1 Mei – Door Baca’s Vallei

1

Waarom Hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Hebreeën 2:17 God gaf de personen van de uitverkorenen in handen van Zijn beminde Zoon. Gelijk Jacob Benjamin aan Juda toevertrouwde, zo aanvaardde Christus de kerk en nam het op Zich haar tot God te...

30 April – Door Baca’s Vallei

3

En zonder de wet zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Romeinen 7:9 De apostel beschrijft uit zijn eigen ervaring hoe hij de wet genegen was, alvorens de wet als een vloekvonnis in het hart geopenbaard werd. „En zonder de wet zo leefde ik eertijds”. De wet hing als een vloekrol over hem, als een bediening des doods, als...

29 April – Door Baca’s Vallei

2

De God aller genade. 1 Petrus 5:10 Al wat wij hebben en zijn, al wat wij kennen en gevoelen, komt van de God aller genade. Wij hebben niets geestelijk goeds in onszelf; alles wat wij derhalve hebben, is de vrije gift uit Zijn hand en komt ons toe van de altijd vloeiende Fontein der genade en waarheid. Het zal dan onze zaligheid zijn wanneer de Heere ons verwaardigt altijd of te allen tijde op Hem...

28 April – Door Baca’s Vallei

2

Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is, dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben; wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Hebreeën 6:18 Neen, het is ten enenmale onmogelijk, dat God liege. De aarde zou eerder ontbonden en de gehele schepping tot een chaos kunnen teruggebracht worden eer God zou kunnen liegen...

27 April – Door Baca’s Vallei

2

Want drie zijn er, Die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. 1 Johannes 5:7 Al Gods kinderen worden geleid tot de kennis der Drie-eenheid, waarlijk niet door bespiegelende redenering of spitsvondigheid van het verstand. De Geest onderwijst hen niet door blote verstands- beschouwing, maar door de kracht en de bedauwing der Goddelijke waarheid in het...

26 April – Door Baca’s Vallei

2

Dewijl wij nu dezelfde Geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. 2 Corinthe 4:13 Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen geloof en de geest des geloofs. De geest des geloofs is het geloof in oefening. Het geloof gelijkt soms op een dag, als er geen wind waait. Het is zo stil, dat er nauwelijks een...

25 April – Door Baca’s Vallei

2

Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben de Koning, de Heere der heirscharen gezien. Jesaja 6:5 God heeft Zijn Sion laten beschrijven als „vol wonden, striemen en etterbuilen”. Toen de kerk Gods in Adam viel, viel zij dermate, dat zij al haar benen brak, benevens dat in die...

24 April – Door Baca’s Vallei

2

Nog een kleine tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef en gij zult leven. Johannes 14:19 Gemeenschap met Christus bevat drie zaken — Hem aanschouwen door het geloofr leven door Zijn leven, en Zijn geopenbaarde tegenwoordigheid genieten. Doch al deze drie zaken hebben hun grondslag in Zijn opstanding en een kennis van de kracht daarvan. Als opgestaan van de...

23 April – Door Baca’s Vallei

2

Een vriend heeft te allen tijde lief; en een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Spreuken 17:17 Indien ik de uitdrukking mag gebruiken, hebben wij niet een dode, maar een levende Jezus nodig; niet één, die afwezig, maar Die bij ons tegenwoordig is; niet één van vroeger, maar van nu; wij hebben een Vriend nodig aan de rechterhand Gods, nu op dit ogenblik. Een alwetend, alomtegenwoordig...

22 April – Door Baca’s Vallei

2

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. 1 Johannes 3:2 Wat Christus is voor de kerk, wat de kerk is voor Christus, kan aan deze zijde van het graf niet naar waarde gekend worden; dit wordt bewaard voor de eeuwigheid, als het...

21 April – Door Baca’s Vallei

2

Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus; Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in de Heere. 1 Corinthe 1:30, 31 Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. God heeft Christus dit alles voor Zijn volk gemaakt. Hij heeft Hem gesteld als hun eeuwig Hoofd, als de Bruidegom hunner...

20 April – Door Baca’s Vallei

2

O onze God! zult Gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons opkomt, en wij weten niet wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U. 2 Kronieken 20:12 Josafat wist niet wat hij doen moest. Hij was ten einde raad en toch nam hij de zekerste weg, die iemand nemen kan. Dit is het geheim der zaak, dat wanneer wij dwazen zijn in eigen...

19 April – Door Baca’s Vallei

1

Maar ik heb mijn ziel uit ge goten voor het aangezicht des Heeren. 1 Samuël 1:15 Wat is er veel in de uitdrukking gelegen: de ziel uit te gieten voor het aangezicht des Heeren. Laat mij toe een gemeenzaam zinnebeeld te gebruiken om dit op te helderen, zoals somtijds gemeenzame zinnebeelden voor dit doel het meest geschikt zijn. Bezien wij een zak met koren. Gij weet, wanneer de mond van de zak...

18 April – Door Baca’s Vallei

1

Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard, door het Woord der waarheid; opdat wij zouden zijn eerstelingen Zijner schepselen. Jacobus 1:18 Wanneer wij acht geven op het werk des Geestes in het hart, zullen wij in al Zijn Goddelijke handelingen en bewegingen zien, dat Hij te allen tijde de waarheid gebruikt als Zijn voortreffelijk instrument. Doorpriemt en wondt Hij? Het is door de waarheid, want het...

17 April – Door Baca’s Vallei

1

Leid mij in Uw waarheid en leer mij. Psalm 25:5 Welke beweegredenen doen ons gewoonlijk de waarheid, zoals zij in Jezus is, omhelzen? Allereerst meest omdat wij haar als een leerstelsel aannemen; daar het oordeel meer of minder onderricht is en de ogen en het verstand verlicht zijn geworden om het Woord te verstaan. De leerstelling moge voor enige tijd in onze gedachten zweven, doch daarna, als...

16 April – Door Baca’s Vallei

1

Zal ook enig ijzer het ijzer van het Noorden of koper verbreken? Jeremia 15: 12 Gij ziet, dat de Heere, wanneer Hij de beproevingen, die Zijn volk moet doormaken, wil uitbeelden, hen vergelijkt bij ijzer. Hij verkleint hun druk niet. Hij vermindert in het geheel de kracht niet, die hen drukt. Maar om een gepast hulpmiddel daartegen in Jeremia’s ziel te geven, noemt Hij iets, dat veel sterker is...

15 April – Door Baca’s Vallei

1

Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden ovenbaar; want al wat openbaar maakt is licht. Efeze 5:13 Gevoel is de eerste gewaarwording van het bovennatuurlijk leven. Een gevoel, vergezeld van twee onderscheiden indrukken. De ene met opzicht op God, en de andere met opzicht op zichzelf. Dezelfde lichtstraal stelt twee tegenover elkander staande dingen in het licht; want al wat...

14 April – Door Baca’s Vallei

1

Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. Johannes 15:3 Hetgeen God doet, doet Hij door het Woord Zijner genade en de invloeden^ die dit Woord vergezellen; want houdt in gedachten, dat God niets doet dan door Zijn Woord. Daarom worden de heiligende en reinigende werkingen, die het Woord Zijner genade vergezellen, voorgesteld te geschieden met het bad des waters door het...

13 April – Door Baca’s Vallei

1

Maar de dwazen sterven door gebrek aan verstand. Spreuken 10:21 Er is zulk een nauw verband tussen de ware wijsheid, genaamd „de wetenschap der heiligen” (Spreuken 30:3) en de vreze des Heeren, en een nauw verband tussen de zonde en de vervreemding van God, dat Gods kinderen genoemd worden wijzen, en de zondaren dwazen. En dit niet slechts in het Oude Testament, gelijk dit gedurig voorkomt in het...

12 April – Door Baca’s Vallei

1

Gelijk de waarheid in Jezus is. Efeze 4: 21 Zonder de waarheid kan er geen wedergeboorte zijn, want het is door het Woord der waarheid, dat wij gewonnen en wedergeboren worden, Jac. 1:18, 1 Petr. 1:23. Zonder de waarheid is er geen rechtvaardigmaking, want wij worden gerechtvaardigd door het geloof, welk geloof bestaat in de waarheid Gods te vertrouwen; en zo brengt het voort de vrede met God...

11 April – Door Baca’s Vallei

1

Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn Naam Immanuël heten. Jesaja 7:14 De Godheid van de Zoon van God schijnt door het gehele Woord Gods. Het is het grote, voorname punt, waar ombeen de gehele leer der genade zich beweegt; en hij, die hierin niet gezond is, is dit in alle andere zaken niet. De Godheid van Christus rust niet op enige teksten der Schrift, maar zij...

10 April – Door Baca’s Vallei

1

Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet in gaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Johannes 10:1 Hier zijn drie kentekenen, waardoor gij kunt weten of gij door het geloof in de stal der schapen zijt ingegaan. Eerst, hebt gij enig bewijs, dat gij in de Heere Jezus Christus verlost zijt met een eeuwigdurende verlossing? Ten tweede, kent...

9 April – Door Baca’s Vallei

9

Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en Uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Matth. 5:16 God te mogen verheerlijken is de hoogste eer der engelen. De blinkendste seraf voor de troon heeft geen hoger bedoeling, geen groter gelukzaligheid dan Zijn Naam de eer toe te brengen. En toch mag een arm zondaar op aarde God evenzeer verheerlijken, en in...

8 April – Door Baca’s Vallei

8

Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Efeze 6:18 Indien wij niet gedurig „bidden in de geest” zullen onze leden, om zo te spreken, inéén krimpen en geraakt onze wapenrusting in verval. De landheren van ouds oefenden zich elke dag in hun volle wapenrusting, omdat zij het anders moeilijk konden...

7 April – Door Baca’s Vallei

7

En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. 2 Corinthe 3:18 Een blik op Christus’ heerlijkheid en een voorsmaak van de zoetheid en zaligheid, die daar uit vloeit, heeft een herscheppende en verlevendigende kracht op de ziel. Wij...

6 April – Door Baca’s Vallei

6

En zal God geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Lucas 18:7 „Zie, hij bidt”, was het woord des Heeren tot Ananias, om hem te overtuigen, dat die gevreesde vervolger, Saulus van Tarsen, was levend gemaakt door de Geest. En wat een genade is het voor de levend gemaakte ziel, dat de gezegende Geest zo ook haar zinkend, vrezend gemoed ondersteunt en leven en kracht legt...

5 April – Door Baca’s Vallei

5

En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis; de zoon blijft er eeuwiglijk. Johannes 8:35 Het is het onherroepelijk voorrecht van een zoon, dat hij nooit uit het huis wordt geworpen; dat de vereniging tussen vader of moeder en het kind nooit kan verbroken worden. Dit is een zoete vertroosting voor de kerk Gods, dat de zoon eeuwiglijk in het huis blijft, dat hij zal regeren met Christus...

4 April – Door Baca’s Vallei

4

Maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Hebreeën 2:9 Hoe wonderlijk is het, dat Hij, Die als de Zoon van God de engelen formeerde (Col. 1:16), minder dan dezen worden zöu en zelfs behoefte hebben zou aan hun dienst en ook door hen gediend...

3 April – Door Baca’s Vallei

3

In het huis des rechtvaardigen is een grote schat; maar in des goddelozen inkomst is beroerte. Spreuken 15:6 Hoe verschillend is de beoordeling, die het geloof maakt van rijkdommen, eer en genoegens, bij die van de wereld en het vlees. De wereld heeft geen bevatting van rijkdommen, dan voor zo veel het betreft goud en zilver, huizen, landerijen of andere tastbare en zichtbare dingen. Zij heeft...

2 April – Door Baca’s Vallei

2

Opdat uw geloof niet zou zijn wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. 1 Corinthe 2:5 Ik moge het geloof noemen het grote getij der ziel. Ik zal trachten deze uitdrukking te verklaren. Wij zien de Theems dag aan dag ebben en vloeien. Waardoor wordt deze beweging veroorzaakt? Het komt hier vandaan, dat de zee in het Kanaal gedurig verandert, in het wassen en weer terugvloeien van het water...

1 April – Door Baca’s Vallei

1

Het heeft u bedorven, o Israël! Want in Mij is uw hulp. Hoséa 13:9 God is alwijs, derhalve doet Hij geen haastige, onbezonnen stappen. Gelijk het oorspronkelijke voornemen der zaligheid door oneindige wijsheid werd daargesteld, zo worden al de opeenvolgende daden ter uitvoering van dit voornemen door dezelfde onbegrensde wijsheid bestuurd. „Met welke Hij overvloedig geweest is over ons — zegt...

31 Maart – Door Baca’s Vallei

3

Maar Hij zal gedachten denken, dat Hij de verstotene niet van Zich verstote. 2 Samuël 14:14 De belofte luidt: „En het weggedrevene zal Ik wederbrengen”, Ezech. 34:16. Schuld, verzoeking, satan, twijfelingen en vrezen hadden hen van de woning des tabernakels weggedreven. Toch had de Heere hen lief. Hij zegt: Ik zal wederbrengen. Maar hoe? Door niets anders dan door een gevoel van barmhartigheid...

30 Maart – Door Baca’s Vallei

3

De eeuwige God zij u een woning. Deut.  33:27 Wie is deze eeuwige God? Hij is de grote en heerlijke Jehova, eeuwig in Zijn drie-eenheid van Personen en in de eenheid van Zijn bestaan. Welk een diepte van zaligheid is er in deze God, zijnde een eeuwig God en dat in en van deze eeuwigheid elk Persoon van de Godheid een gelijk aandeel heeft. Beschouw de liefde van de eeuwige God. Zij is van...

29 Maart – Door Baca’s Vallei

2

Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden. Hebreeën 10:14 Geheiligd te worden is een deelgenoot gemaakt te worden van die heiligheid, zonder welke niemand de Heere zien zal. Het is gemaakt te worden tot een nieuw schepsel. Het wordt genoemd de nieuwe mens aan te doen, die naar God geschapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. In één woord, het is...

28 Maart – Door Baca’s Vallei

2

Want Gij zult Mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie. Psalm 16:10 Toen de aanbiddelijke Zoon Gods door een vrijwillige daad Zijn leven had afgelegd, waren de laatste woorden, die Hij sprak: „Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest”. Onder Zijn geest moeten wij verstaan Zijn menselijke ziel, die in de dadelijkheid ging in het Paradijs, in de...

27 Maart – Door Baca’s Vallei

2

Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Genesis 18:14 De Heere wil het ons leren, dat Zijn arm niet is verkort, dat Hij niet zou kunnen redden, noch Zijn oor is zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Hij wil echter gevraagd worden. Hij is werkelijk een God, Die wonderen werkt. Ogenschijnlijke onmogelijkheden zijn Hem niet te zwaar; Hij heeft maar te spreken en het is er. Doch Hij wil...

26 Maart – Door Baca’s Vallei

2

En verhoord zijnde uit de vreze…… Hebreeën 5:7 Er ligt iets ongemeen verborgen in mijn gemoed, en nochtans vind ik iets buitengewoon heerlijk in de uitdrukking „uit de vreze”. En het is goed er melding van te maken, dat er enige moeilijkheid bestaat wat betreft de juiste vertaling van deze uitdrukking. Het woord in de oorspronkelijke tekst beduidt niet zo zeer vrees, aantonende schrik...

25 Maart – Door Baca’s Vallei

2

Die, in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Degene, Die Hem uit de dood kon verlossen, met sterke roepingen en tranen geofferd hebbende……… Hebreeën 5:7 De apostel zegt, dat Christus „gekruisigd is door zwakheid”, 2 Cor. 13:4. Wij moeten gedenken, dat deze zwakheid geen onvolmaaktheid in Hem was, ofschoon zij het wel in ons is; want als wij spreken van de zwakheid van...

24 Maart – Door Baca’s Vallei

2

En Hij leidde hen op een rechte weg, om te gaan tot een stad ter woning. Psalm 107:7 Wanneer de Heere leidt, kunnen wij volgen. De weg moge hobbelig zijn, doch als de Heere ondersteunt, dan kunnen wij die weg bewandelen zonder struikelen. Wat de Heere ook gebiedt, dat kunnen wij doen, als Hij maar tegenwoordig is. Welk lijden Hij ons oplegt, wij kunnen het dragen, als wij maar de goedkeuring...

23 Maart – Door Baca’s Vallei

2

De Heere zal genade en eer geven. Psalm 84:12 Waar de Heere genade geeft, daar geeft Hij met de genade heerlijkheid. Daarom lezen wij: „En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt”. Dus heeft Hij hen alreeds, zelfs terwijl zij hier op aarde...

22 Maart – Door Baca’s Vallei

2

Uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. 1 Petrus 1:2 Voorkennis van de personen, die zijn uitverkoren in de Goddelijke huishouding, gaat de uitverkiezing vooraf. En die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd. En deze voorkennis was niet een vooruitzicht van hun geloof of liefde in de tijd, alsof dit de grond was, waarop God hen uitverkiezen zou; maar zij houdt...

21 Maart – Door Baca’s Vallei

2

Het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het beeld Gods is. 2 Corinthe 4:4 O, welk een schoonheid en heerlijkheid blinken er uit het Evangelie, wanneer wij daarop zien in verband met de Persoon en het werk van de Zoon van God! Neem de leerstellingen der genade, afgescheiden van de Persoon van Christus, dan zijn het verstrooide ledematen; geen schoonheid is er in. Maar beschouw de...

20 Maart – Door Baca’s Vallei

2

Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd den heelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn; opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. Romeinen 8:29 Het herrezen lichaam van Christus is het voorbeeld, waaraan de lichamen der heiligen gelijkvormig gemaakt worden. Want gelijk wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo ook zullen wij het beeld des Hemelsen...

19 Maart – Door Baca’s Vallei

1

Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest. Johannes 3:6 Er is geen belofte in het Woord, dat wij in dit leven zullen vrij gemaakt worden van de inwoning en de bewegingen der zonde. Menigeen denkt, dat zij geleidelijk heiliger en heiliger worden, dat zonde na zonde geleidelijk uit het hart zal verdwijnen, totdat zij ten laatste nagenoeg...

18 Maart – Door Baca’s Vallei

1

En wij hebben het profetisch Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. 2 Petrus 1:19 „Het Woord der profetie”, dat zeer vast is, is de Geest Gods, geopenbaard in het Woord der waarheid. Dit wordt vergeleken bij een licht, schijnende in een duistere plaats...

17 Maart – Door Baca’s Vallei

1

Ik en de Vader zijn één. Johannes 8:30 Er is veel haarkloverij in het gemoed van sommige mensen over de uitdrukking „het bloed Gods”. Hoe, zeggen zij, kon de Godheid bloeden? Hoe kon de Godheid lijden? Doch indien het niet is het bloed van Hem, Die God was, dan mocht ik ook evenzeer ter zaligheid mijn vertrouwen stellen op het bloed van één der moordenaren, die met Hem gekruisigd zijn. Wat is...

16 Maart – Door Baca’s Vallei

1

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Efeze 2:19 Indien genade uw hart heeft aangeraakt, de liefde Gods in uw ziel gekomen is, dan zijt gij geplaatst geworden onder de heiligen van deAlmachtige en dan is elk voorrecht, dat God ooit Zijn volk geschonken heeft, ook uw deel geworden. En welke zijn hun voorrechten? Gewassen te worden...

15 Maart – Door Baca’s Vallei

1

De dwaasheid is in het hart des jongen gebonden; de roede der tucht zal ze verre van hem weg doen. Spreuken 22:15 Wij belijden te geloven in een almachtig, alomtegenwoordig, alziend God, en wij zouden ons wel ten hoogste beledigd achten, indien iemand ons zeide: Gij gelooft niet, dat God alles ziet, dat Hij overal tegenwoordig is, dat Hij een almachtige Jehova is. Wij zouden er bijna toe komen om...

14 Maart – Door Baca’s Vallei

1

Is er geen balsem in Gilead; is er geen heelmeester aldaar? Jeremia 8:22 Er is balsem in Gilead en een heelmeester aldaar. Dat is en moet altijd onze enige hoop zijn. Indien er geen balsem in Gilead ware, wij konden niet anders dan neerliggen in twijfelmoedigheid en zo sterven. Want onze zonden zijn zó groot, onze afkeringen zó menigvuldig, ons gemoed zó duister, ons hart zó hard, onze...

13 Maart – Door Baca’s Vallei

1

Doch Hij kent de weg, die bij mij is; Hij beproeve mij; als goud zal ik uitkomen. Job 23:10 Welk een zuiverende uitwerking heeft het doorleven van de beproeving! Welk een afscheiding van de droesem van het erts! Als iemand maar een greintje geloof in zijn ziel heeft, zal de beproeving dit ontdekken; als hij maar een greintje hoop heeft, dan zal de beproeving dit aan het licht brengen; en als hij...

12 Maart – Door Baca’s Vallei

1

Die in duisternis en schaduw des doods zaten. Psalm 107:10 Welk een kostelijke zaak is het licht, het licht des levens, het licht van Gods vriendelijk aangezicht, van het heerlijk Evangelie, van Jezus’ aangezicht! Waarlijk, het licht is zoet en het is de ogen goed de zon te aanschouwen. Maar voor wie? Voor degenen, die zitten in duisternis en schaduw des doods. Hoe begroeten dezulken de eerste...

11 Maart – Door Baca’s Vallei

1

En dat mij Uw goedertierenheden overkomen, o Heere. Uw heil naar Uw toezegging; opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden; want ik vertrouw op Uw Woord. Psalm 119:41, 42 Een levende ziel wenst een antwoord te geven aan hem, die hem smaadt. Maar dit kan hij van zichzelf niet doen, want hij heeft niet één woord ter zelfverdediging. Dit is volkomen uitgesloten en daarom heeft hij datgene nodig, wat...

10 Maart – Door Baca’s Vallei

1

Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft. Romeinen 1:16 Wat wordt verstaan onder het woord „kracht”? Het is een uitdrukking, die veel voorkomt in het Nieuwe Testament. Het Koninkrijk Gods, zo wordt er gezegd, is niet gelegen in woorden, maar in kracht; en het ware geloof, zo leest men, bestaat niet in de wijsheid der...

9 Maart – Door Baca’s Vallei

9

Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt. Romeinen 6:17 Wat hebben wij reden om God te danken, dat Hij de apostel zo onderwezen heeft om te beschrijven hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt. Want hoe zouden wij tot de kennis van deze verborgenheid gekomen zijn...

8 Maart – Door Baca’s Vallei

8

Heere, wees ons genadig, wij hebben op U gewacht; wees hun arm alle morgen, daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. Jesaja 33:2 Israël heeft tijden van smart en moeite moeten doormaken. Droeve tijdelijke omstandigheden, diepe geestelijke wederwaardigheden zijn het toegewezen deel van velen, zo niet van de meesten van het volk van God. Doch wanneer zij de Heere hebben leren kennen als...

7 Maart – Door Baca’s Vallei

7

Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijden van het Noorden; de stad des groten Konings. Psalm 48:3 Wij hebben wel eens gedacht, dat de reden, waarom Sion zinnebeeldig de Koninklijke troon van Jezus voorstelt, door velen niet goed begrepen wordt. De berg Sion was letterlijk een steile heuvel van de stad Jeruzalem, zó steil en ontoegankelijk, dat gedurende...

6 Maart – Door Baca’s Vallei

6

Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij. Romeinen 4:16 Wij lezen in het bijzonder, dat het geloof een gave Gods is. Het is de grote hoofdgenade in de ziel. Het is het voornaamste rad, dat alle andere raderen in het hart doet draaien. Het is het oog, het oor, de hand van de nieuwe mens der genade. Alleen voor zover wij geloof hebben en de Heere het geloof in oefening doet zijn...

5 Maart – Door Baca’s Vallei

5

En welke zij de uitnemende grootheid Zijner kracht aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt. Efeze 1:19—20 De mens moet door een alvermogende kracht uit de slaap des doods wakker geschud worden. Het is zo maar geen rukje of een zachte aanraking aan zijn kleed, een lichte trek aan zijn mouw, die hem...

4 Maart – Door Baca’s Vallei

4

Bindt het feestoffer met touwen tot aan de hoornen des altaars. Psalm 118:27 Zijt gij een arm kind van de levende God met een verbroken hart? Is er iets van de Geest van Christus in u? Is er een zwakke overeenkomst met Zijn nederigheid en heilig beeld afgedrukt in uw ziel? Dan bevindt gij uzelf gebonden met touwen aan de hoornen des altaars. Gij gevoelt de sterke banden der noodzakelijkheid en...

3 Maart – Door Baca’s Vallei

3

Want wij, die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus’ wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. 2 Corinthe 4:11 Wat wordt er bedoeld met de uitdrukking „ons sterfelijk vlees”? Het betekent niet ons vleselijk gemoed, maar onze aardse tabernakel. De uitdrukking is gelijksoortig aan een andere in dit kapittel: „Wij hebben deze schat in aarden...

2 Maart – Door Baca’s Vallei

2

In het hart des mans zijn vele gedachten; maar de raad des Heeren, die zal bestaan. Spreuken 19:21 Een mens in zijn vleselijke aard is er gewoonlijk op uit om de één of andere manier uit te denken, waardoor hij een dadelijke onderwerping aan het Evangelie kan ontgaan; de één of andere manier, waardoor hij kan ontkomen om te wandelen in de weg van zelfverloochening en doding van het vlees, en het...

1 Maart – Door Baca’s Vallei

1

De gemeente Gods, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Handelingen 20:28 Verzoening voor de zonden staat of valt met de Godheid van Christus. Als wij Zijn Godheid verloochenen, moeten wij de verzoening verloochenen, want welke waarde kan er zijn in het bloed van een bloot mens, dat God om diens wil zonden zou vergeven? Dit zien de Socinianen duidelijk in en daarom loochenen zij de...

28 Februari – Door Baca’s Vallei

2

En mijn landpale vermeerderen zult. 1 Kronieken 4:10 Een kust (Eng. vert.) betekent een grens- of landpaal, die het ene gebied van het andere scheidt of begrenst, zoals de zeekust de grenslijn is van ons eiland. Elke levendgemaakte ziel heeft ook een grenslijn, dat wil zeggen, dat zij door een inwendige bevinding is afgezonderd, overeenkomstig de lijn, die de Heilige Geest in haar consciëntie...

27 Februari – Door Baca’s Vallei

2

Indien Gij mij rijkelijk zegenen wildet. 1 Kronieken 4:10 Een rijkelijk zegenen is hetgeen de ziel zoekt, nadat zij heeft kennis genomen van de ellende en bitterheid der zonde, en ook heeft gesmaakt de zoetheid van de zaligheid in God. En dit rijkelijk zegenen ziet op geestelijke en eeuwige zegeningen. Vergeleken met zulke zegeningen als deze, ziet de ziel hoe ijdel en ledig alle aardse dingen...

26 Februari – Door Baca’s Vallei

2

De doden worden opgewekt. Matth. 11:5 De doden worden opgewekt. De „doden” zijn dezen, die van nature dood zijn in de zonde. Deze doden worden opgewekt, als het leven Gods in hun zielen wordt ingestort. Zij worden opgewekt tot het geloof in Jezus, opgewekt te hopen in Zijn Naam, opgewekt tot een gevoel van Zijn stervende liefde tot hun zielen, opgewekt vanuit twijfel en vrees, opgewekt uit de...

25 Februari – Door Baca’s Vallei

2

Dit is een getrouw woord, want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen. 2 Timotheüs 2:11, 12 Om deelgenoten te zijn van Christus’ kroon, moeten wij ook deelgenoten zijn van Christus’ kruis. De vereniging met Hem in het lijden moet de vereniging met Hem in heerlijkheid voorafgaan. Dit is het uitdrukkelijk getuigenis...

24 Februari – Door Baca’s Vallei

2

Ik gedenk de weldadigheid uwer jeugd, de liefde uwer ondertrouw, toen gij Mij nawandeldet in de woestijn, in een onbezaaid land. Jeremia 2:2 De zaligheid is een schenking, de meest uitgelezene en rijkste schenking, die de hand van een drieënig God, Wiens Naam is Liefde, geven kan. Het is een deel, een erfenis, een bijzondere bezitting, een schat, een eeuwige werkelijkheid. Het volle bezit, het...

23 Februari – Door Baca’s Vallei

2

Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelver deelachtig geworden; opdat Hij door de dood teniet doen zou degene, die het geweld des doods had, dat is de duivel. Hebreeën 2:14 Onze dierbare Zaligmaker bracht door Zijn lijden, bloedstorting en dood niet alleen een volkomen verzoening voor de zonde teweeg, waste niet alleen Zijn volk van al hun...

22 Februari – Door Baca’s Vallei

2

Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat. Die zal van Mij getuigen. Johannes   15:26 Het bijzondere werk en de bediening van de Heilige Geest is te getuigen van Jezus, Hem te verheerlijken en de zaken uit het Zijne te nemen en deze aan de ziel te tonen. Daarom hebben wij zonder de onderwijzingen en...

21 Februari – Door Baca’s Vallei

2

Ik dood en maak levend; Ik versla en Ik heel. Deut. 32:39 Het werk der genade in de ziel dringt bij de aanvang in tot diep in de meest verborgen schuilhoeken. Het wondt en legt de consciëntie open voor het oog van de oneindige Zuiverheid en Heiligheid. De opening Uwer woorden — dat is de allereerste opening — geeft licht. Het Woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig...

20 Februari – Door Baca’s Vallei

2

En waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. 2 Corinthe 3:17 Het Evangelie is de volmaakte wet van vrijheid. Dat wil zeggen, geheel vrij van de minste smet van dienstbaarheid. Door deze volmaakte vrijheid onderscheidt het zich van de wet, die toorn bewerkt en dienstbaarheid voortbrengt. Het is dus een vrijheid van de zonde, van haar schuld, aangezien het hart gereinigd wordt van een slecht...

19 Februari – Door Baca’s Vallei

1

Gij doet Uw hand open en verzadigt al wat er leeft, naar Uw welbehagen (Engelse vertaling: En verzadigt de begeerte van elk levend wezen). Psalm 145:16 Dit woord is mij soms een genoegen. “Elk levend wezen.” Wat een veelomvattend woord! En hoe diep daalt het af. Het daalt af tot het zwakste, geringste en minste van het volk van God, als hij maar een “schepsel” is, in ieder...

18 Februari – Door Baca’s Vallei

1

Maar de waarheid betrachtende in liefde. (Engelse kanttekening: in oprechtheid) Efeze 4:15 Oprechtheid is de wortel van de ware belijdenis. Iemand, die niet oprecht is, is niets. God maakt een mens oprecht door Zijn waarheid in het hart te planten, en deze ingeplante waarheid zal wassen en groeien. De waarheid in des mensen ziel is niet dood en bewegingloos als een steen in de straat; zij is een...

17 Februari – Door Baca’s Vallei

1

En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel. Exodus 25:22 Nadat een kind van God iets genoten heeft van de goedertierenheid en barmhartigheid Gods, geopenbaard in het aangezicht van Zijn beminde Zoon, kan hij ’s Heeren goedertierenheid vergeten en afdwalen van deze uitgelezen Evangelieweiden en komen in een woeste, huilende wildernis, waar noch spijs, noch...

16 Februari – Door Baca’s Vallei

1

Heere, maak mij Uw wegen bekend; leer mij Uw paden. Psalm 25:4 Met een gebroken hart en verslagen geest te liggen aan de troon der genade, God vragende om onderwezen te worden, is inderdaad een gezegende plaats. Het is de bevinding van een kinderlijke geest, en in de betoning van zulk een eenvoudigheid, waarheid en oprechtheid vinden wij de ontwijfelbare kenmerken van het ware discipel- schap...

15 Februari – Door Baca’s Vallei

1

En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: „Nu is de zaligheid”. Openbaring 12:10 Zaligheid. Wat zaligheid? Zaligheid uit genade, vol en vrij. Zaligheid zonder enige inmenging van ’s schepsels gerechtigheid; zaligheid, stromende uit de boezem Gods; zaligheid, vloeiende geheel en alleen door het bloed des Lams. Doch de zaligheid kan nooit gesmaakt worden zonder een voorafgaande veroordeling...

14 Februari – Door Baca’s Vallei

1

Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: geef Mij te drinken; zo zoudt gij van Hem hebben begeerd en Hij zoude u levend water gegeven hebben. Johannes 4:10 Wat een gezegende zaak is de ware godzaligheid! Dit is de zaak, waarvoor ik altijd wens te strijden. Niet voor vormen of ceremoniën, of dogma’s, die in de hersenen zweven, maar voor het...

13 Februari – Door Baca’s Vallei

1

Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Titus 2:14 Hoe kan iemand, die iets kent van de dierbaarheid van het verzoenend bloed en de verlossende liefde en heiligende invloeden van de Heilige Geest, volharden in de zonde, opdat de genade te meerder worde? Leerstellige belijders mogen...

12 Februari – Door Baca’s Vallei

1

Ik trok hen met mensenzelen, met touwen der liefde. Hoséa 11 ; 4 Wanneer God Zijn volk tot Zich trekt, gebeurt dit niet in een mechanische weg. Zij worden getrokken, niet met ijzeren koorden, maar met mensenzelen. Dit denkbeeld grondt zich op „een gewaar worden met gevoel”; op iets menselijks, iets teders, op een zachte, vriendelijke aanraking. Dus niet alsof God een ijzeren arm om Zijn volk...

11 Februari – Door Baca’s Vallei

1

Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben, maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Filippenzen 3:12 De apostel Paulus, misschien de grootste heilige, die ooit op aarde leefde, moest belijden, dat hijzelf het nog niet gekregen had. Er was meer nog in Christus, dan hij ooit gezien of gekend, gevoeld of gesmaakt had. Er...

10 Februari – Door Baca’s Vallei

1

Want het Woord Gods is levendig en krachtig. Hebreeën 4:12 Wat wordt in Gods Woord bedoeld met „levend zijnde”? Stelt het snelheid en vlugheid voor? Het wordt ongetwijfeld van Gods Woord gezegd: „Zijn Woord loopt zeer snel”, Psalm 147:15; maar dit is niet de bedoeling van het woord „levend” in de tekst. Het wil hier zeggen: „levende”, en komt overeen met de uitdrukking in Hand. 7:38: „levende...

9 Februari – Door Baca’s Vallei

9

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22 Hoe menigmaal schijnen wij zonder enige ware godsdienst of zonder enige genieting van ware troost te zijn. Hoe vaak zijn onze bevindingen verduisterd en bewolkt en is onze geest bedekt met grote duisternis. Hoe dikwijls verbergt de Heere Zijn aangezicht voor ons, zodat wij Hem niet...

8 Februari – Door Baca’s Vallei

8

En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Johannes 17:19 Christus is Zijn volk geworden tot heiligmaking, 1 Cor. 1:30. Wat ben ik? Wat zijt gij? Vuile, bezoedelde, bevlekte zondaren. Is het niet zo? Doen niet sommigen onzer, het zij meer of minder, dagelijks de ervaring op, dat zij geheel on al zijn als een onreine? Is niet iedere gedachte van ons hart geheel...

7 Februari – Door Baca’s Vallei

7

Want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. Jesaja 4:5 De tegenwoordigheid des Heeren in de ziel is Zijn heerlijkheid, want zij wordt afgebeeld door de wolk, zoals het was toen de heerlijkheid het huis Gods vervulde, dat Salomo gebouwd had. Nu, deze heerlijkheid des Heeren in de wolk en de rook bij dag, en in de glans eens vlammenden vuurs des nachts, is ter beschutting, beide...

6 Februari – Door Baca’s Vallei

6

En de Heere zal over alle woning van de berg Sion, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en de glans eens vlammenden vuurs des nachts. Jesaja  4:5 Er wordt hier een toespeling gemaakt op de wolkkolom, die boven de tabernakel stond. Het was overdag een wolk, doch des nachts was zij als een pilaar van vuur. De reden hiervan is duidelijk. Overdag waren de wolk en rook...

5 Februari – Door Baca’s Vallei

5

Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan; Mij, de Springader des levenden waters, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen; gebroken bakken, die geen water houden. Jeremia 2:13 Er is niets zo beroerend als de, herinnering van het afwijken van een goed en heilig God. Er is niets, dat een tedere consciëntie meer wondt, dan te hebben gezondigd tegen bewezen barmhartigheid en...

4 Februari – Door Baca’s Vallei

4

Wee de gerusten te Sion. Amos 6:1 Bunyan zegt in zijn eenvoudige taal: Een christenmens heeft zelden lang gemak. Wanneer d’ene vrees verdwijnt, staat klaar een ander pak. De zonde zal hem nooit lang met rust laten, en satan ook niet. Maar ook God laat hem niet lang met rust, en ook zijn eigen vrezen doen dit niet. Hij kan geen rust vinden, totdat zijn consciëntie is gereinigd door het bloed der...

3 Februari – Door Baca’s Vallei

3

De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gif, o God! niet verachten. Psalm 51:19 Het hart, dat de last der zonden gevoelt, dat lijdt onder de verzoekingen van de satan, dat kreunt onder de vurige pijlen van de duivel, dat bloedt uit de wonden, veroorzaakt door het bedreven kwaad; dat hart is gebroken en verslagen. Deze gebrokenheid des harten en...

2 Februari – Door Baca’s Vallei

2

Zij zullen naar Sion vragen; op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Jeremia 50:5 Sion is de zetel van alle Evangelie-zegeningen. Daarin is gelegd de dierbare hoeksteen, Jesaja 28:16, daarin ligt Israëls heil, Jes. 46:13, daar staat het Lam Gods op de berg, Openb. 14:1. Genade, verlossing, vergeving, troost, sterkte, redding en heerlijkheid komen er uit voort. In het aangezicht naar...

1 Februari – Door Baca’s Vallei

1

En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen; erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Romeinen 8 : 17 Dit is de bijzondere zegen, die alleen een kind van God geldt, dat de dood, die alle hoop en blijdschap van de kinderen der mensen uitblust, hem de vervulling van al zijn verwachtingen en de voltooiing van zijn volkomen geluk aanbrengt; want hij plaatst hem in het bezit van...

31 Januari – Door Baca’s Vallei

3

Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid. Hij zal u in alle waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Johannes 16:13 Hij zal van Zichzelf niet spreken. Er is iets bijzonder welgevalligs in deze trek van de Heilige Geest, dat, als wij deze uitdrukking mogen...

30 Januari – Door Baca’s Vallei

3

Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën  12:1 Niemand kan deze loopbaan lopen dan de heiligen van God; want het pad daarvan is heilig land, waarvan wij lezen: En geen onrein beest zal daarop gevonden worden. Alleen de verlosten wandelen daar op en niemand heeft ooit de prijs gekregen, dan diegenen, die deze hemelse loopbaan gelopen hebben, als verlost door...

29 Januari – Door Baca’s Vallei

2

Grijp naar het eeuwige leven. 1 Tim. 6: 12 De hoofdwerkzaamheid van de hand is te grijpen, een voorwerp vast te pakken. De hand van de mens is het meesterstuk van de ontleedkunde; de vingers en de daar vlak tegenoverstaande duim zijn daartoe met ren bepaald duel door hun Goddelijke Kunstenaar geformeerd, namelijk om een voorwerp te grijpen en vast te houden. Daarom spant iedere spier, slagader...

28 Januari – Door Baca’s Vallei

2

En hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 1 Corinthe 3:13 Hoe bezorgd en bekommerd moesten wij zijn om van twee zaken in ons gemoed recht verzekerd te zijn. Eerst of wij op de rechte grondslag bouwen. Geloof ik in de Zoon van God? Heb ik een klaar gezicht van het Zoonschap, de Godheid en de zuivere menselijke natuur van de Christus Gods? Heb ik geen verborgen dwaling ingezogen...

27 Januari – Door Baca’s Vallei

2

Aller ogen wachten op u, en Gij geeft hun hun spijze te zijner tijd. Psalm   145:15 De Heere zal al Zijn kinderen, het zij vroeger of later, ieder van hen in zijn mate, op Hem doen wachten. In welke moeite zij ook verkeren: „aller ogen wachten op U”. Welke bestrijdingen zij ook hebben te verduren: „aller ogen wachten op U”. Welke moeilijkheden er in tijdelijke, welke worstelingen er in...

26 Januari – Door Baca’s Vallei

2

Want daar is één God, daar is ook één Middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. 1 Timotheüs 2:5 Zodra het levende geloof de Persoon van Jezus heeft omhelsd — en dit is het eerste voorwerp, dat het geloof vastgrijpt — omhelst het Hem als de Goddelijk ontdekte Middelaar. En hoe zoet en gepast is zulk een Middelaar voor een arme, zondige, kruipende worm, een besmette ellendeling, die ’s...

25 Januari – Door Baca’s Vallei

2

Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zoude geopenbaard worden. 2 Corinthe 4:10 Het is in dit aarden vat, ons gering en sterfelijk lichaam, dat beide de dood van Jezus en het leven van Jezus worden geopenbaard. In de moeite, de verslagenheid, het terneder geworpen zijn, is het sterven van Jezus. In het niet in benauwdheid verkeren, in het niet zijn in een wanhopige toestand, in het niet...

24 Januari – Door Baca’s Vallei

2

Altijd de doding des Heeren Jezus in het lichaam omdragende. 2 Corinthe 4:10 De twee gezichtspunten, indien ik deze uitdrukking moge gebruiken, van onze barmhartige God, en waarin geheel ons geloof en hoop en liefde liggen besloten, zijn een stervende Jezus en een uit de dood herrezen Jezus. Christus in Zijn lijden en dood; Christus in Zijn opstanding en leven. Dit is de Christus Gods; dit is de...

23 Januari – Door Baca’s Vallei

2

Alzo, dat wijzelf van u roemen in de gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt; een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk gij ook lijdt. 2 Thess. 1:4, 5 De Heere heeft het zo beschikt, dat Zijn volk door diepe en smartelijke wegen heen moet, want het is door vele of...

22 Januari – Door Baca’s Vallei

2

Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Col. 2:9 De tempel, gebouwd door Salomo te Jeruzalem, en de tabernakel, door Mozes opgericht in de woestijn, waren slechts zinnebeelden van de ware Tempel, de Heere van leven en heerlijkheid. De Heere Zelf zeide: Breekt deze Tempel af en in drie dagen zal ik haar weer oprichten. Dit sprak Hij van Zijn eigen lichaam. Al de schoonheid en...

21 Januari – Door Baca’s Vallei

2

Aan uw zijde zullen er duizend vallen, en tienduizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken. Psalm 91:7 Toen Noach in de ark was opgesloten, en weinige beweldadigden met hem, weet gij hoe zij geslingerd is geworden, want de regens vielen uit de hemel en de fonteinen des groten afgronds hadden zich ontsloten. De sluizen des hemels werden geopend en de fonteinen des groten afgronds werden...

20 Januari – Door Baca’s Vallei

2

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. 2 Timotheüs 3 : 16, 17 Van alle onderwerpen, verbonden aan ons allerheiligst geloof, is het zeer gewenst, dat wij een duidelijk inzicht hebben. Elk doel van de (Goddelijke waarheid...

19 Januari – Door Baca’s Vallei

1

Want de Heere is een Zon en Schild. Psalm  84:11 De zon is gemaakt om te schijnen. Het is haar werk dit te doen. Evenzo is het met de Zon der gerechtigheid. Zij is voortgebracht om te schijnen. En verliest de zon der natuur iets van haar licht door te schijnen? Wel, hoe meer zij schijnt, hoe meer licht zij schijnt te hebben. Eeuwenlang heeft zij even helder geschenen als nu. Haar stralen waren...

18 Januari – Door Baca’s Vallei

1

Van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. Ezechiël 36 : 25 Waar geen kruis, verzoekingen of oefeningen zijn, daar is een mens gewis de drekgoden nagewandeld. Het doet er niet toe welke ondervinding hij heeft gehad, of moeite of troost, kommer of blijdschap; wanneer hij niet meer gekweld en geoefend wordt, dan zal hij zijn huisgoden in de binnenste kamers zijner verbeelding oprichten. Genoegen...

17 Januari – Door Baca’s Vallei

1

De Heere verheffe Zijn aangezicht over u; en geve u vrede. Numeri 6 : 26 Wanneer wij iemand beledigen, dan ziet hij ons aan met een ander gezicht dan voorheen. Het was zo bij Laban tegenover Jacob; en zo wij in enig opzicht het ongenoegen van een vriend of van iemand, die boven ons gesteld is, op de hals halen, dan slaan wij nauwkeurig zijn gelaat gade. Staat het goed of kwaad? Is het stuurs of...

16 Januari – Door Baca’s Vallei

1

En Hij zij u genadig. Numeri 6 : 25 Hoe zoet is het Evangelie! Maar wat maakt het Evangelie zoet? Dit ene woord, dat een geur over het geheel uitgiet: genade. Neem genade uit het Evangelie en gij maakt het teniet en stoot het omver; het is geen Evangelie meer. Genade strekt zich uit over elk deel van het Evangelie; zij is het leven van het Evangelie; in één woord: zij is het Evangelie zelf. „Zij...

15 Januari – Door Baca’s Vallei

1

De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten. Numeri 6:25 Naar mijn gedachten schijnt hieruit een zinspeling op de zon. Als de zon niet is opgegaan, dus beneden de horizon is, moet het vanzelf donker zijn. Zo is het ook met menige begenadigde ziel; het is bij haar donker, een middernachtelijke, Egyptische duisternis; tastbare duisternis, omdat voor het ogenblik de Morgenster nog niet verschenen...

14 Januari – Door Baca’s Vallei

1

De Heere behoede u. Numeri 6:24 Wat hebben wij nodig, dat de Heere ons behoedt! Wij staan op gladde plaatsen. Strikken en vallen legt men ons in elke richting. Ieder ambt en beroep in het leven, van het hoogste tot het laagste, heeft zijn bijzondere verzoeking. Netten worden uitgespreid voor de voeten der onkundigste, zowel als voor de meest ontwikkelden. Ook is er niet één, wat ook zijn positie...

13 Januari – Door Baca’s Vallei

1

De Heere zegene u. Numeri 6:24 De sleutel voor de woorden „De Heere zegene u” wordt, geloof ik, gevonden in Efeze 1:3: „Gezegend zij de God en Vader onzes Heeren Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus”. Want de zegeningen, waarom in onze tekst gebeden wordt, schijnen in hoofdzaak geestelijke zegeningen te zijn. Niet dat wij gering moeten...

12 Januari – Door Baca’s Vallei

1

Maar wij zijn schuldig altijd Gode te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. 2 Thess. 2:13 Er is zowel een mededeling van gerechtigheid als een toerekening van gerechtigheid, en de mededeling daarvan is het schenken van een Goddelijke natuur aan de ziel. Heb ik een greintje...

11 Januari – Door Baca’s Vallei

1

Geroepen en bewaard in Jezus Christus. Judas 1 Wat een barmhartigheid is het voor Gods volk, dat zij vóór zij in de tijd met Christus verenigd zijn; vóór zij bevindelijk in Hem zijn ingeënt, zij vóór de grondlegging der wereld eeuwig en onafscheidelijk met Hem verenigd waren. Het is door deze eeuwige vereniging, dat zij in de tijd een bestaan ontvangen. Het is krachtens deze vereniging, dat zij...

10 Januari – Door Baca’s Vallei

1

Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is Zijn heilige Naam. Psalm 103:1 Gelijk de Zoon de Vader heeft verheerlijkt, en de Vader de Zoon, zo is er een volk, waarin beiden de Vader en de Zoon zullen verheerlijkt worden. Daarom zegt Hij: „En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn”, Joh. 17:22. En wederom: „Al het Mijne is...

9 Januari – Door Baca’s Vallei

9

Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.      2 Petr. 1:20, 21 De bijbel is in onze handen gegeven als een openbaring van God. Als zodanig hebben wij hem van onze vaderen ontvangen. Daarom en daarom...

8 Januari – Door Baca’s Vallei

8

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; namelijk de Geest der waarheid. Welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij ulieden en zal in u zijn. Johannes  14 : 16, 17 De heilige Trooster en ontfermende Geest neemt niet maar een tijdelijk verblijf in de harten...

7 Januari – Door Baca’s Vallei

7

Laat ons ons hart opheffen, mitsgaders de handen, tot God in de hemel. Klaagliederen 3: 41 Wanneer de Heere het gericht stellen zal naar het richtsnoer en de gerechtigheid haar het paslood, wanneer Hij de levend gemaakte zondaar doet klagen vanwege de verdiende kastijding om der zonde wil, en hem dus brengt om zijn wegen te onderzoeken en te doorzoeken, dan verwekt dit in de ziel van die zondaar...

6 Januari – Door Baca’s Vallei

6

O God, Gij zijt mijn God, ik zoek U in de dageraad. Psalm 63 : 1 David spreekt hier van God te zoeken zoals Hij in Zichzelf is, als onderscheiden van de gaven, die Hij geeft. Zijn gaven zijn God Zelf niet. Daarom zegt hij: O God, Gij zijt mijn God, ik zoek U in de dageraad. De bruid moge de kostelijke gaven van haar Bruidegom waarderen; maar wat zijn Zijn gaven tegenover Zijn Persoon? Zo prijst...

5 Januari – Door Baca’s Vallei

5

Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; om te verschijnen degenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op de weg des vredes. Lucas  1:78, 79 Er is een weg des vredes, en dit is de Heere Jezus Christus „Want Hij is onze Vrede”, en „de Weg”, en daarom de Weg des vredes. Hij heeft...

4 Januari – Door Baca’s Vallei

4

Ik zal de goedertierenheid des Heeren eeuwiglijk zingen. Psalm 89:1 Wij zijn omringd met goedertierenheden. Goedertierenheden voor het lichaam en goedertierenheden voor de ziel. Er zijn inderdaad tijden, wanneer al Gods goedertierenheden, beide in voorzienigheid en in genade, voor onze ogen schijnen verborgen te zijn. Als de zonde in ons gaat heersen, opstand en ongeloof zich gaan verheffen, wij...

3 Januari – Door Baca’s Vallei

3

Versterkende de zielen der discipelen en vermanende, dat zij zouden blijven in liet geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Handelingen 14:22 Het woord „versterken” duidt aan, dat de zielen van Christus’ discipelen versterking nodig hadden. Indien er geen verzoekingen waren om te verleiden, geen diep-grievende smarten, geen pijnlijke verdrukkingen om hen te...

2 Januari – Door Baca’s Vallei

2

Maar wast op in de genade en kennis ónzes Heeren en Zaligmakers Jezus Christus. 2  Petrus 3:18 Groei is het zekere kenmerk van leven. Wij zien dit in de plantenwereld, in de dierlijke schepping, in de groei van onze eigen lichamen en van elk ander wezen, waarin leven is. Waar nu leven Gods in de ziel is, daar zal dit leven groeien. Paulus zeide tot de gemeente van ‘Thessalonica: „Wij moeten...

1 Januari – Door Baca’s Vallei

1

Houdende mijn gangen in Uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Psalm 17:5 Zonder twijfelachtig of bijgelovig stil te staan bij dagen en maanden en jaren, zijn er over het algemeen weinigen onder ons, die een zo gewichtig tijdstip, als het opdoemen van een ander jaar op ons levenspad, laten voorbijgaan zonder enige erkentenis aan God of aan de mensen. Wanneer wij op de eerste...

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN