Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

16 Februari – Door Baca’s Vallei

Heere, maak mij Uw wegen bekend; leer mij Uw paden. Psalm 25:4

Met een gebroken hart en verslagen geest te liggen aan de troon der genade, God vragende om onderwezen te worden, is inderdaad een gezegende plaats. Het is de bevinding van een kinderlijke geest, en in de betoning van zulk een eenvoudigheid, waarheid en oprechtheid vinden wij de ontwijfelbare kenmerken van het ware discipel- schap. Waar wij zulk een verloochening van zichzelf zien, met verzaken van eigen wijsheid, kracht en gerechtigheid, met een terzijde stellen van alle godsdienst uit de mens, en een ware geest van vernedering voor God, daar moeten wij dit aanzien als iets, dat boven de natuur uitgaat. Niets dan de kracbt Gods is in staat een ziel zo geheel uit de dop van eigengerechtigheid te halen en aldus haar geestelijke naaktheid voor God open te leggen. Er is natuurlijk iets aangenaams in het bemerken van een handelbare en leergierige aard. En aan de andere kant zijn er weinig eigenschappen, die zich daar meer tegen kanten, dan de hoogmoed der onwetendheid en naam van hen, die denken alles te weten, terwijl zij inderdaad niets weten en te hoogmoedig zijn om onderwezen te worden. De enige weg tot het verkrijgen van kennis is een zachtmoedige, leerzame en onderzoekende geest en een gewilligheid om te leren; en deze spruit uit de bewustheid van onze onwetendheid. Deze geest worden wij somtijds gewaar in kinderen. Ook is er geen aangenamer iets voor een vader of onderwijzer, dan een leerzaam kind, dat zeer gaarne onderzoekt en blijde is onderricht te ontvangen. En er is geen prettiger onderwijs geven, dan wanneer men een grote gewilligheid aantreft om te leren. Zo is het ook in de genade. Waar een nederige, leerzame geest gevonden wordt, daar trekt men uit des Heeren hart en mond de verborgenheden der hemelse wijsheid, terwijl de Heere dit voor anderen verbergt. Daarvan sprak de Heere Jezus in de dagen Zijns vieses: „Ik dank U, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze de kinderkens geopenbaard”. De kinderen zijn degenen, die leerzaam en kinderlijk zijn en aan wie God de schatten Zijner hemelse wijsheid openbaren wil.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN