Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

23 Maart – Door Baca’s Vallei

De Heere zal genade en eer geven. Psalm 84:12

Waar de Heere genade geeft, daar geeft Hij met de genade heerlijkheid. Daarom lezen wij: „En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt”. Dus heeft Hij hen alreeds, zelfs terwijl zij hier op aarde zijn, deelgenoten gemaakt van Zijn ‘heerlijkheid, en dit door hen deelgenoten te maken van Zijn genade. Want gelijk in de knop de bloesem is en in de bloesem de vrucht, zo is in de genade de bloesem der heerlijkheid in de knop. Want genade is begonnen heerlijkheid, en de heerlijkheid volgt op de genade. Maar wat is heerlijkheid? Gezien als toekomende, in haar volle voltooiing, is het met Jezus te zijn in het Koninkrijk van eeuwige zegeningen, waar de tranen van alle aangezichten zullen afgewist zijn. Het is Hem te zien gelijk Hij is; Zijn heerlijk beeld gelijkvormig te zijn en verlost te zijn van alle zonde en smart; volkomen bevrijd van alle verzoekingen, beproevingen, lasten en ongemakken, en voor eeuwig te wonen in dat zalig land, waar geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. Aldaar wordt niet gevonden een vermoeid lichaam, een belaste consciëntie, een ontrust gemoed, een uitgeputte en vermoeide geest. In één woord, daar zal men hebben een verheerlijkt lichaam, verenigd met een verheerlijkte ziel, en voor beide, ziel en lichaam, een volkomen blijdschap en heiligheid en zaligheid, zo veel als een onsterfelijke geest zal kunnen bevatten en een onsterfelijk lichaam zal kunnen verdragen. Daar zal men ten volle verzadigd worden met liefelijkheden aan Gods rechterhand. Maar geen mens kan zich een gedachte vormen, noch een tong het uitspreken, waarin de natuur en volkomenheid van deze heerlijkheid bestaat; want geen oog heeft het gezien, noch een oor gehoord, noch in eens mensen hart is het opgeklommen, hetgeen God bereid heeft die, die Hem liefhebben. Zie, al deze heerlijkheid zal de Heere geven degenen, die Hij hier bereids Zijn genade geschonken heeft. Hij geeft hun nu genade om hen door deze woeste wereld heen te helpen, door dit tranendal, dit toneel van verzoeking, zonde en smart; en wanneer Hij hen zal doen aanlanden op het hendels strand, dan zal Hij daar de volheid der heerlijkheid schenken. Dan zal ten volle des Verlossers bede en wil de vervulling krijgen: „Vader! Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld”, Joh. 17:24. Hun recht en aanspraak tot de genieting van deze gepredestineerde erfenis zijn en worden vast bewaard in de handen van hun Verbondshoofd, en Hij zal, zittende aan Gods rechterhand, hen in alle weg bewaren, zodat al hun verzoekingen, vijanden, zonden en droefenissen hen niet zullen kunnen verhinderen het strand te bereiken, waar God bepaald heeft, dat zij veilig zullen landen. Satan moge duizend strikken spannen om hen te verstrikken; er moge geen dag, nauwelijks een uur passeren, dat zij niet gekweld worden door de inwonende zonde; duizenden begeerten mogen vanuit de diepte van hun vleselijk gemoed de kop opsteken en menige benauwing over schuld en beroering van vertwijfeling moge bij tijden hen geheel van het eeuwige leven schijnen af te snijden, nochtans zal de Heere, waar Hij genade gegeven heeft, de heerlijkheid schenken. Want als Hij genade geeft met de linkerhand, geeft Hij heerlijkheid met de rechter. Ja wij mogen zeggen, dat Hij met beide handen op hetzelfde ogenblik genade en heerlijkheid geeft, want waar genade en heerlijkheid uit hetzelfde liefdevolle hart stromen en geschonken worden door dezelfde liefdedragende Jehova, daar mag gezegd worden, dat ze door beide handen en op één en dezelfde tijd geschonken worden. Een voorproefje van deze heerlijkheid wordt, op aarde geschonken in elke ontdekking van Christus, gelijk de Heere spreekt: En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt. Alreeds gegeven. En dit deed Hij toen Hij Zijn heerlijkheid openbaarde. En Zijn discipelen geloofden in Hem. Joh. 17:22 en 2:11.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN