Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

26 Mei – Door Baca’s Vallei

Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid. Johannes 17:17

Als het Evangelie komt, niet slechts in woord, maar ook in kracht, komt het in de Heilige Geest, dat is: in en door de onderwijzing en het getuigenis van de Heilige Geest. Het is het komen in de Heilige Geest, dat de waarheid kracht bijzet tot een heiligende invloed op het hart. Maar, zult gij misschien vragen: Wat is een heiligende invloed? Het is de mededeling van heilige gewaarwordingen, hemelse verlangens en zoete genegenheden; in één woord, het is een inblazing van die zoete geestelijke gesteldheid in de ziel, die men leven en vrede noemt. Indien wij onder het volk van God behoren, heeft Hij ons uitverkoren in Christus van vóór de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn in de liefde. Indien Hij ons kastijdt in deze tijd, het is te onzen nutte, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden, Hebr. 12:10. Het is deze heiligheid des harten, deze hemelsgezindheid, die ik bedoel, wanneer ik spreek over de heiligende invloed der waarheid in haar kracht. Welnu, kwam de waarheid ooit in uw ziel met enige mate van deze heiligende invloed? Hebt gij ooit verlangd de kerk te verlaten om thuiskomende op uw knieën te vallen, om daar de gezegende gemeenschap te oefenen met de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus? En zijt ge er ooit toe verwaardigd geworden toen gij thuis kwaamt? Of als gij soms alleen waart en gij laast of mediteerdet, of u begaaft tot het verborgen gebed, is dan het Woord van God ooit in uw ziel gekomen met die zoete zalving, geur en bedauwing, dat het scheen of de kamer, waarin gij waart, een heilige plaats was? Ik herinner mij, dat toen het God behaagde in mijn ziekenkamer, nu vele jaren geleden, Zijn beminde Zoon in mijn ziel te openbaren, ik bijna bang was mijn kamer te verlaten, uit vrees dat ik die zoete, heilige gewaarwordingen en die dierbare geestelijke gestalte zou kwijt raken. Geloof het, aldaar is heiligheid des harten en die der genegenheden, een inwendige heiligheid, zonder welke niemand de Heere zien zal. En geloof het, wanneer ooit de waarheid in de ziel van de gelovige komt, dan komt zij met die heiligende invloed, die hem niet alleen geschikt maakt voor, maar die hem ook een gezegend voorsmaakje geeft van de erfenis der heiligen in het licht.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN