Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

18 Juni – Door Baca’s Vallei

Maar, geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij alzo spreken. Hebreeën 6:9

Wat is zaligheid? Daarop acht gevende, moeten wij haar van twee zijden bezien. En wel de zaligheid, zoals zij voor ons is uitgewerkt, en de zaligheid, zoals zij in ons gewerkt wordt. De zaligheid is voor de kerk verworven door het volbrachte werk van de Zoon van God, toen Hij de geest gaf en uitriep: „Het is volbracht”. De zaligheid van het overblijfsel naar de verkiezing der genade was toen in haar geheel aangebracht, zodat er niets aan kon worden toegevoegd; ook kon er niets aan ontnomen worden. „Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die door Hem geheiligd worden”, en zo staat de kerk volmaakt in Christus, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar er is een zaligheid, die in de ziel wordt uitgewerkt; de openbaring en toepassing van die zaligheid, die Jezus heeft teweeggebracht door Zijn lijden, bloedstorting en dood; en deze kunnen wij alleen bevindelijk kennen, in zo ver de gezegende Geest het in onze harten werkt en haar daarin verzegelt door een heilige zalving en hemelse geur. Doch alle kinderen van God hebben niet deze zaligheid als een bevindelijke werkelijkheid in hun ziel; want twijfelingen, vrezen, donkerheid en aanvechtingen bewolken hun weg. Satan werpt zijn vurige pijlen in hun ziel en zij zijn menigmaal niet in staat hun aandeel aan de Heere Jezus Christus en Zijn zaligheid vast te stellen. Zij twijfelen er geenszins aan, dat de Heere Jezus de Zaligmaker is dergenen, die geloven; zij weten, dat er geen andere toevlucht of verberging voor hun schuldige ziel is dan het bloed des Lams. Zij zijn daadwerkelijk afgebracht van te steunen op een verbond der werken; zij jagen niet naar dingen, die hun geen nut doen kunnen, noch verbergen zij zich in leugenachtige toevluchten; want daarvan zijn zij krachtdadig afgesneden door een werk der genade in hun zielen. Maar het ongeloof huns harten, de dodigheid van hun gestalten, de onvruchtbaarheid van hun ziel en de verscheidene aanvechtingen, waaraan zij zijn blootgesteld, doen hen vrezen, dat zij de kenmerken van Gods kinderen missen en zij zijn niet in staat hun aandeel in de liefde en het bloed des Lams op te maken. Daarom spreekt de apostel van „dingen, met de zaligheid gevoegd”, dat zijn zekere kenmerken, zekere klare en ontwijfelbare tekenen van het werk der genade in de ziel. En sprekende tot de Hebreeën, zegt hij tot hun troost en bemoediging: „Wij verzekeren ons”, dat hoedanig ook uw twijfelingen en vrezen zijn en de donkerheid over uw geest heerst, hoe zeer gij ook met scherpe en hevige bestrijdingen te kampen hebt; wij verzekeren ons, dat gij deze betere dingen bezit, dat wil zeggen, de dingen, die met de zaligheid gevoegd zijn, en dat deze zaligheid voor eeuwig uw deel zal zijn.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN