Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

18 November – Door Baca’s Vallei

Zo daar naar de gelijkenis van Melchizédek een ander Priester opstaat, Die dit niet naar de wet des vleselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. Hebreeën 7:15—16

Wij kunnen van het leven, dat de Heere Jezus in het hemelhof heeft, zeggen, dat het een drievoudig leven is. Eerst Zijn eeuwig leven, waardoor ik versta het eeuwig leven van God in Zijn Goddelijke natuur. Dit leeft Hij in Zichzelf; want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf, Joh. 5:26. Hierdoor is Hij de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. En dit leven is het fundament van al Zijn middelaarshandelingen, zijnde God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Maar er is een leven, dat Hij voor Zichzelf heeft, dat wil zeggen: een leven van onbegrijpelijke heerlijkheid in Zijn menselijke natuur. Dit is het leven, dat Hij heeft afgelegd opdat Hij het weder aannemen zou. Dit leven is de oorzaak en is vergezeld van al die onuitsprekelijke heerlijkheid, die Hij nu geniet in de hemel. Dit leven heeft Hij voor Zichzelf als Zijn beloning, en de eer en heerlijkheid, waarmede Hij is gekroond, gelijk de psalmist zegt: „Op Zijn hoofd zet Gij een kroon van fijn goud. Het leven heeft Hij van U begeerd; Gij hebt het Hem gegeven; lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos”. Psalm 21:4, 5. Maar er is een ander leven, hetwelk Hij leeft. Een middelaarsleven, een leven te onzen nutte. Zo lezen wij, dat Hij Priester geworden is naar de kracht des onvergankelijken levens. En Hij zegt van Zichzelf: „En Die leeft, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods”, Openb. 1:18. Nu, dit leven verschilt niet wezenlijk van het tweede leven, waarvan ik gesproken heb: het leven der heerlijkheid in de menselijke natuur. Maar het verschilt in dit opzicht, dat wanneer het werk der bemiddeling voltooid is, Hij zal ophouden een middelaarsleven te leven, want dan zal Hij het Koninkrijk Gode en de Vader overgeven, wanneer Hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht, 1 Cor. 15:24.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN