Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

14 Mei – Door Baca’s Vallei

Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o Heere. Psalm 4:7

De uitroep der kerk is te allen tijde geweest: „Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o Heere!” Het kan menigmaal in uw gewaarwording zijn alsof gij in de schaduw des doods verkeert, zodat gij met Heman zeggen moet: „Ik ben gerekend met degenen, die in de kuil nederdalen; ik ben als een man, die krachteloos is, Psalm 88:5. Maar deze gewaarwording des doods, deze koudheid des harten, dit koude zweet op uw voorhoofd doet u uitzien naar de verschijning van Hem, Die de Opstanding en het Leven is. Hij kan in een ogenblik u toefluisteren: „Vrees niet; Ik leef tot in alle eeuwigheid en Ik heb de sleutelen der hel en des doods”. Gij kunt bij tijden terneer gedrukt worden door de kracht des ongeloofs en denken en zeggen: Er was nooit een hart als het mijne, zo diep onbekwaam om te geloven en iedere stap betwijfelend. Maar deze diepe overtuiging van uw ellendig ongeloof, hetgeen des Geestes werk is, Joh. 16:9, doet u slechts verlangen naar het levendige geloof, waarvan Christus Zelf het Voorwerp is niet alleen, maar ook de Auteur en Voleinder. Gij moogt bij tijden in moedeloosheid als verzonken zijn, wat betreft zowel uw tegenwoordige staat als uw toekomende, doch dit doet u te meer verlangen naar een goede hoop door genade, als een anker der ziel, dat zeker en vast is. Gij kunt somtijds schuld gevoelen, en niet alleen schuld, maar ook de vreselijke kracht en het overwicht der zonde, doch dit doet u te meer en ernstiger verlangen naar de openbaring van vergeving en vrede, en dat geen zonde de heerschappij over u hebben moge. „De mond des Heeren heeft het gesproken”, die vroeger of later u de nodige zegen zal schenken. De dalen, waarin gij nu verkeert, zullen verhoogd worden, en de bergen en heuvelen zullen tot een vlak veld gemaakt, het kromme zal recht en het oneffen tot een effen veld gemaakt worden, en uw ogen zullen de heerlijkheid des Heeren zien. Christus zal dierbaar in uw ogen zijn. Hij zal vroeger of later uw ziel bezoeken, en tot u komende, zal Hij Zich openbaren als uw Heere en uw God. Zo zult gij afhangen van Hem en hopen en uitzien, totdat Hij verschijnt, want op de bodem uwer ziel blijft het liggen: Niemand dan Jezus kan hulpeloze zondaren vergenoegen!

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN