Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

20 Februari – Door Baca’s Vallei

En waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. 2 Corinthe 3:17

Het Evangelie is de volmaakte wet der vrijheid; derhalve de volkomenheid der vrijheid, dus geheel en al vrij van de minste smet der dienstbaarheid. Het is deze volmaakte vrijheid, die zich onderscheidt van de wet, die toorn werkt en dienstbaarheid voortbrengt. Het is derhalve een vrijheid van de zonde, van haar schuld, daar het hart gereinigd is van een kwade consciëntie, van haar onreinheid, door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest; van de liefde tot de zonde, door de liefde Gods, die in het hart is uitgestort door de Heilige Geest. Vrijheid van de heerschappij der zonde, zijnde niet onder de wet, maar onder de genade; en vrijheid van haar praktijk, als geworden dienstknechten Gods, hebbende onze vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Hoe kan het mogelijk zijn, dat dit zuiver, heilig en dierbaar Evangelie veroordeeld wordt als leidende tot bandeloosheid? Het komt hier vandaan, dat haar kracht, dierbaarheid en haar zalige, heilige en hemelse vrijheid niet bevindelijk gekend wordt door sommigen, die gelijk de Galatiërs, alles in het werk stellen om de genade Gods te verijdelen, door weder te keren tot de zwakke en armoedige beginselen. Zij wensen in dienstbaarheid te zijn, terwijl anderen, gelijk de monsters in goddeloosheid, die Judas en Petrus met zulke brandende woorden tegenstonden, de vrijheid van het Evangelie tot bandeloosheid misbruikten, vermakende zichzelf met hun eigen bedriegerijen, terwijl zij anderen vrijheid belovende, zelf dienstknechten zijn der verdorvenheid. Welnu, de vrijheid van het Evangelie bewandelt, zoals zij in het Evangelie is geopenbaard en bevindelijk in de ziel gekend wordt, om zo te spreken, een pad tussen deze twee uitersten en is zowel volkomen vrij van de minste inmenging van wettische dienstbaarheid, als van de minste trek van antinomiaanse zorgeloosheid. Het is inderdaad deze heilige vrijheid, hemelse kracht en zalvende invloed van het dierbaar Evangelie, onder de leiding en onderwijzing van de Heilige Geest, die het zo gepast doet zijn in ons geval en in onze toestand, als wij eerst overtuigd werden van zonden en geworpen waren in de gevangenis van schuld en veroordeling. Welke vrijheid, maar een volkomen vrijheid, zou onze berooide staat, als gevangenen in de put waar geen water in is, beter te pas komen, dan als wij opgesloten zijn onder toorn en schuldige vrees, door een veroordelende wet en een beschuldigende consciëntie? Derhalve komt dit rein en dierbaar Evangelie in onze beklagenswaardige toestand als een boodschap van zuivere barmhartigheid, vergeving en vrede, geopenbaard door het bloed des Middelaars. En als het door genade is, dan kunnen wij het ontvangen, omhelzen en onthalen als een woord van God tot ons, vrijheid uitroepende, als met een feest- trompet door elke poort der ziel. Wat waren wij vóór dat dit dierbaar Evangelie onze oren en harten bereikte? Waren wij geen gebonden slaven der zonde, dienende onze lusten en genoegens en door de satan gevangen, geleid naar zijn wil; en terwijl wij over een gelukkig leven spraken, waren wij door de vreze des doods onderworpen aan de dienstbaarheid. Als wij de kinderen Gods nagingen in hun wandel en bemerkten, dat zij niet durfden doen wat wij zo gretig doen, dan dachten wij dat zij slaven waren en wij vrije mensen. Terwijl wij niet wisten, dat wie wij onszelf stelden tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, wij hun dienstknechten waren, hetzij der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot rechtvaardigheid; niet wetende, dat die de zonde doet, een dienstknecht der zonde is. En dat onze gewaande vrijheid inderdaad niet anders was dan werkelijke dienstbaarheid, terwijl hun ons toeschijnende dienstbaarheid de ware vrijheid was, want zij hadden aandeel in de dierbare verklaring: Indien u de Zoon zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.