Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

10 Februari – Door Baca’s Vallei

Want het Woord Gods is levendig en krachtig. Hebreeën 4:12

Wat wordt in Gods Woord bedoeld met „levend zijnde”? Stelt het snelheid en vlugheid voor? Het wordt ongetwijfeld van Gods Woord gezegd: „Zijn Woord loopt zeer snel”, Psalm 147:15; maar dit is niet de bedoeling van het woord „levend” in de tekst. Het wil hier zeggen: „levende”, en komt overeen met de uitdrukking in Hand. 7:38: „levende woorden”. Het is een oud Engels woord, dat „levend” betekent, zoals in de uitdrukking: „Die zal oordelen de levenden en de doden”. Zo lezen wij van Korach, Dathan en Abiram: „Zij voeren levend ter hel”, Num. 16:30. Zo wordt de Heere toegeschreven, dat Hij levend gemaakt had, dat is, geestelijk leven had gegeven aan degenen, die vroeger dood waren door de misdaden en de zonden, Efeze 2:1. Het woord „levend” betekent dan niet een snelle beweging, maar levende, of liever, leven mededelende, onderscheiden dus van de dode letter. De waarheid, zoals zij staat in het Woord van God, is levenloos en dood, en als zodanig heeft zij geen kracht om iets mede te delen, wat zij in zichzelf niet heeft, dat is leven en kracht te oefenen op de harten van Gods volk. Zij staan daar in zoveel letters en lettergrepen, even levenloos als de drukletters, waarmede zij is gedrukt. Maar wanneer het vleesgeworden Woord uit het geschreven Woord iets neemt en het in het hart of de consciëntie van een vat der barmhartigheid brengt, dan doet Hij het vergezeld gaan met Goddelijk leven en gaat het in de ziel in met mededeling van een leven, dat nooit kan sterven. Gelijk Jacobus zegt: „Door Zijn wil heeft Hij ons gebaard, door het Woord der waarheid”. En evenzo Petrus: „Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levend en eeuwig blijvend Woord Gods”, 1 Petrus 1:23. Eeuwige werkelijkheden worden in de ziel gebracht, vastgemaakt en bevestigd door een almachtige hand. De consciëntie wordt levend of werkzaam in de vreze Gods; en de ziel wordt opgewekt uit de dood der zonden of uit een dode belijdenis, tot een hemels, nieuw en bovennatuurlijk leven.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN