Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

3 Juli – Door Baca’s Vallei

Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Galaten 6:14

Een bevindelijke kennis van de kruisiging met zijn gekruisigde Heere deed Paulus het kruis prediken, niet alleen in zijn kracht om te kunnen verlossen, maar ook in zijn kracht tot heiligmaking. Maar gelijk toen, zo is ook nu de prediking van het kruis, niet slechts als de verdienende oorzaak van alle zaligheid, maar als de middellijke oorzaak van alle heiligmaking, voor hen, die verloren gaan, dwaasheid. Gelijk men een andere weg van zaligheid, dan door het bloed des kruises heeft uitgevonden, zo heeft men ook een andere weg van heiligheid uitgedacht, buiten de kracht van het kruis; of liever, men heeft geheel terzijde gezet de gehoorzaamheid, de vruchtbaarheid, zelfverloochening, het doden van de lusten des vleses en van de wereld. Uitersten raken elkander, en zo waar, mannen van de meest uiteenlopende gevoelens stemmen overeen in het verachten van het kruis en achten het een dwaasheid. De arminiaan veracht het ten opzichte van de rechtvaardigmaking, en de antinomiaan ten opzichte van de heiligmaking. „Geloof en wees heilig” is zulk een vreemd geluid voor de laatste, als „geloof en wees rechtvaardig” voor de eerste. Doch „zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien” is zowel geschreven boven de poort des levens als: „Door genade zijt gij zalig geworden, door het geloof”. Door het kruis, dat is krachtens vereniging en gemeenschap met Hem, Die er aan leed, is er niet slechts een fontein geopend tegen de zonde, maar ook tegen de onreinheid. Bloed en water stroomden uit Jezus’ zijde toen deze door de Romeinse soldaat doorstoken werd.

Deez’ fontein is zeer vol, en een rijke buit,
Ontsloten door speer, gaf het harte uit.
Bloed en ook water, het bloed verzoent alleen,
Terwijl het water reinigt; doch de fontein is slechts één.

„Al mijn fonteinen zullen binnen U zijn”, zegt de man naar Gods hart; en wij mogen deze woorden wel nazeggen. Al uw fonteinen, niet slechts die van vergeving en vrede, van aanneming en rechtvaardig- making, maar van blijdschap en heiligheid, van wijsheid en kracht, van overwinning over de wereld, van doding van het lichaam der zonde en des doods, van elke nieuwe herleving der hoop en van het vertrouwen; van alle gebed en lofzegging en van elke nieuwe uitbotting der ziel, gelijk Aarons staf, die bloesem en vrucht voortbracht, van elk gunstbewijs, van alle geestelijke verlangens, ernstige smekingen, van een eerlijke belijdenis, hartelijk berouw en Goddelijke droefheid over de zonde — al deze fonteinen van dit leven, hetwelk verborgen is met Christus in God, zijn in de gekruisigde Heere. Zo is Christus gekruisigd voor hen, die geroepen zijn, de kracht Gods. En daar Hij ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, kunnen wij op het kruis alleen worden wijs gemaakt tot zaligheid, gerechtvaardigd worden door een vrije rechtvaardigmaking, ontvangen de Geest tot heiligmaking en verlost worden door bloed en kracht van de zonde, de duivel en dood en hel.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN