Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 April – Door Baca’s Vallei

En zal God geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Lucas 18:7

„Zie, hij bidt”, was het woord des Heeren tot Ananias, om hem te overtuigen, dat die gevreesde vervolger, Saulus van Tarsen, was levend gemaakt door de Geest. En wat een genade is het voor de levend gemaakte ziel, dat de gezegende Geest zo ook haar zinkend, vrezend gemoed ondersteunt en leven en kracht legt in haar roepen en zuchten; haar ophoudt en haar doet kleven aan de troon der genade; haar dus doet volharden in haar ernstige zuchtingen om genade; daarbij het geloof schenkt in haar bidden, ja Zelf in haar bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Dit is te bidden met de Geest (1 Cor. 14:15) en in de Heilige Geest (Judas :20). Het is het hart voor God uit te storten (Psalm 62:8), de ziel uit te storten voor de Heere (1 Sam. 1:15). En door de vrije ontlasting van wat een bijna berstend hart benauwt, wordt de belaste ziel daardoor een merkbare verlichting toegebracht. Door dit bijzonder merkteken worden de overtuigingen van een levend gemaakte ziel onderscheiden van de angst en wroeging, die somtijds worden gevonden in de natuurlijke consciëntie. Kaïn zeide: Mijn straf is zwaarder dan ik dragen kan; maar er was noch berouw, noch gebed in zijn hart, want hij ging uit van het aangezicht des Heeren. En het is juist de tegenwoordigheid des Heeren, die de levende ziel zoekt en begeert, en waartoe de Geest haar leiden wil (Efeze 2:18). Saul was zeer in verlegenheid toen God hem niet meer antwoordde, noch door dromen, noch door de Urim, noch door de profeten; daarom ging hij tot de toveres te Endor en ten laatste viel hij in zijn eigen zwaard. Judas had berouw over zijn vervloekt verraad, maar heengaande verhing hij zich. Geen gebed, geen smeking was in hun beider harten. Zo wordt er in de profetie gezegd, dat zij hun tong kauwen van pijn en dat zij de God des hemels lasteren vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken (Openb. 16:10, 11). Doch de uitverkorenen roepen dag en nacht tot God, en hun gebeden, veraangenaamd door de wierook van hun allesoverwinnende Voorspraak aan de rechterhand des Vaders, klimmen gedurig op in de oren des Heeren Zebaoth.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN