Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

14 Januari – Door Baca’s Vallei

De Heere behoede u. Numeri 6:24

Wat hebben wij nodig, dat de Heere ons behoedt! Wij staan op gladde plaatsen. Strikken en vallen legt men ons in elke richting. Ieder ambt en beroep in het leven, van het hoogste tot het laagste, heeft zijn bijzondere verzoeking. Netten worden uitgespreid voor de voeten der onkundigste, zowel als voor de meest ontwikkelden. Ook is er niet één, wat ook zijn positie in het leven zijn moge, voor wie geen strik gespannen wordt; en wel zulk een strik, die hem zeker ten val zal brengen zo God hem niet bewaart. Toen Eliza op de berg zat en zijn dienaar vreesde dat zijn meester met geweld zou worden weggevoerd, bad de profeet de Heere om de ogen van de jongen te openen. Wat zag hij toen? Vurige wagens en paarden rond de berg om de profeet te beschermen. Mogelijk zouden wij, zo de Heere onze ogen wilde openen gelijk Hij de ogen van Eliza’s dienaar opende, duivels zien, waar hij engelen zag; wij zouden ons omringd zien door Beëlzebul en zijn trawanten, waar de ogen van de knecht Michaël zagen met de vurige heirscharen des hemels. Wel mogen dan de begeerten onzer ziel zijn: „De Heere behoede mij”. Behoede mij in Zijn voorzienigheid, behoede mij door Zijn genade, behoede mij door Zijn vrees diep in mijn hart te planten; behoede mij als ik waak, behoede mij als ik slaap; behoede mij bij dag en nacht, behoede mij als ik thuis ben of buitenshuis; behoede mij met mijn gezin en als ik bij mijn vrienden ben; behoede mij in de wereld en in de kerk. De Heere behoede mij overeenkomstig Zijn belofte elk ogenblik; behoede mij door Zijn Geest en genade met al de tederheid, in Zijn Woord vervat: „Bewaar mij als de appel van Uw oog!” Mijn vrienden, gij kent weinig van uw eigen hart, weinig van satans oogmerken, weinig van de strikken, die voor uw voet gespannen zijn, tenzij gij een diep gevoel hebt van de noodzakelijkheid en het belang van deze zegen: „De Heere behoede u” En dit zal Hij doen, want wij lezen van de rechtvaardigen, dat zij door de kracht Gods bewaard worden tot de zaligheid en dat Hij de voeten Zijner gunstgenoten zal bewaren.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN