Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

21 Juni – Door Baca’s Vallei

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Psalm 119:105

O, wat een verandering vindt er in de gewaarwording der ziel plaats ten opzichte van het Woord van God, wanneer het God behaagt het Woord levendig te maken. Ook behoeven wij ons niet te verwonderen, waarom er zulk een opmerkelijke verandering in onze gewaarwording plaats heeft, want het is door de kracht van Gods Woord in het hart, dat deze wonderlijke verandering wordt voortgebracht. „Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard, door het Woord der waarheid”, Jac. 1:18. Andere boeken mogen ons onderwijzen of vermaken; zij mogen het verstand voeden, de verbeelding bekoren en het gemoed verbeteren. Maar wat kunnen zij meer doen? Ik bedoel hier niet elk boek buiten de Bijbel te verachten of terzijde te leggen, want zonder boeken kan de maatschappij, zoals zij heden is ingericht, niet bestaan, en elk boek te verbranden zou ons terugvoeren naar het barbaarse van de middeleeuwen. Laat dan de boeken ten opzichte van dit leven hun plaats behouden; maar wat kunnen zij ons bijbrengen met betrekking tot het toekomende leven? Wat kunnen onze vermaarde auteurs, onze uitgelezen klassieken, onze geleerde historieschrijvers of onze welsprekendste dichters voor onze ziel doen ten tijde van verdrukking en ellende? Hoe machteloos staan alle menselijke geschriften in deze omstandigheden. Is het niet zoals Hart zegt:

Zal ooit de wetenschap het klaren,
Een smartend harte te bedaren?
Zal redekunst dit ooit vermogen
En ’t treurig hart de tranen drogen?

Nu, hier is de zegen van het Woord van God. Dit is het, dat, wanneer alles neen zegt, ons onder alle omstandigheden komt ondersteunen, zodat wij nooit zinken kunnen beneden het bereik van de één of andere belofte in het Woord der waarheid. Wij mogen komen en zullen meer dan waarschijnlijk komen op een plaats, waar alles ons ontvallen zal, behalve het Woord van God, hetwelk voor eeuwig in de hemelen bevestigd is. Dan strekt het Woord der belofte en waarheid zich uit tot het ergste geval. Want het Woord der belofte, waarop de Heere de ziel doet hopen, zal zich tot ons wenden met een vriendelijke toeknik en zal ons onder alle omstandigheden vriendelijk aanmoedigen om de Naam des Heeren aan te roepen, opdat wij ons zouden verlaten op Zijn getrouwheid, Die het gezegd heeft: „Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan”. Dus onder de omstandigheden, die het meest strijdig zijn tegen vlees en bloed, waar de natuur ontsteld staat en de rede bezwijkt, komt het Woord Gods in als een raadsman met een vriendelijke raad, gelijk een gezel, die de geest ophoudt en ondersteunt door zijn tedere genegenheid; of gelijk een vriend, die naar het hart komt spreken met een beminnelijke en vriendelijke stem. Het verwondert ons dan ook niet hoe zeer, door alle eeuwen heen, het Woord van God door Gods volk gewaardeerd is, want het is met zulk een oneindige wijsheid geschreven, dat het aan elk geval tegemoet komt, op elke omstandigheid past, elke ledigheid vervult en het wordt toegepast in alle omstandigheden des levens en in elke omstandigheid van lichaam en ziel.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN