Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

23 Juli – Door Baca’s Vallei

Heere, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze dagen als van ouds. Klaagliederen 5:21

Indien wij onszelf niet wensen te bedriegen, als God ons eerlijk gemaakt heeft, als Hij Zijn vrees in onze harten geplant heeft, als Hij een goed werk in ons begonnen is, dan zullen er bewijzen van het leven Gods in ons zijn. Het leven is het begin der zaligheid als een inwendige werkelijkheid. Want hoedanig de eeuwige bedoelingen Gods zijn, of wat stand of plaats het vat der genade in Christus heeft, vóór het daadwerkelijk geroepen wordt, is er net zo min beweging in de ziel naar God als er natuurlijk leven en beweging is in een zielloos lichaam, dat op het kerkhof begraven ligt. Doch waar het Goddelijk leven is ingeplant, daar zullen zekere vruchten uit dat leven gezien worden. Eén van die vruchten is, dat men een klacht voortbrengt, en deze zal somtijds ontstaan uit een gevoel van de zondelast, of wel door een besef van de verdiende kastijding van God, uit oorzaak van de zonde. Maar waar dit een geestelijk klagen inhoudt, daar zal het vergezeld gaan van het aanvaarden der straf vanwege onze ongerechtigheid en zal men de mond in het stof steken. Dus waar geestelijk leven gevonden wordt, daar zal men vinden een klagen, een belijden en een onderwerping, waarvan het gevolg is ootmoedigheid, verbrokenheid en vernedering. Dit breekt onze laatdunkendheid en eigengerechtigheid aan stukken en baart een onderzoeken en beproeven van onze wegen, of zij uit God zijn. Dit onderzoek zal meestentijds een pijnlijke overtuiging vóórtbrengen, dat namelijk het grootste deel daarvan in het vlees geweest is, of er zullen ten minste bange verdenkingen opdoemen, die niet kunnen verholpen worden dan door een bijzonder getuigenis van de Heere alleen. Dit veroorzaakt een uitgang der ziel tot Hem en zij roept uit: „Laat ons wederkeren tot de Heere”, en het hart keert zich tot Hem, als de enige Bron en Auteur van alle goede gaven. En waar de levendgemaakte ziel weet, dat Hij een hartdoorzoekend God is, zullen deze indrukken alle huichelarij en onoprechtheid uitdrijven en zij zullen de oprechtheid en Goddelijke vrees doen toenemen. En de gezegende vrucht en het gevolg van al dit onderzoek zal zijn, dat wij dierbare antwoorden, Goddelijke getuigenissen, toelachingen van het vriendelijke gezicht van de Zaligmaker, zoete inspraken van Gods eeuwige gunst en het gezegend getuigenis des Geestes in ons zullen ontvangen.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN