Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

13 Februari – Door Baca’s Vallei

Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Titus 2:14

Hoe kan iemand, die iets kent van de dierbaarheid van het verzoenend bloed en de verlossende liefde en heiligende invloeden van de Heilige Geest, volharden in de zonde, opdat de genade te meerder worde? Leerstellige belijders mogen zo iets doen; want een blote letterkennis van de waarheid brengt geen verlossing van de kracht der zonde met zich; maar de levend gemaakte ziel, waarin de God aller genade Zijn heerlijk werk voortzet, kan die het kruis van de lijdende Zoon Gods met voeten treden? Het is onmogelijk, dat iemand, die voor zichzelf de verlossende kracht van Christus’ verzoenend bloed kent, en wiens consciëntie teder gemaakt is in de vreze Gods, onder de zoete invloed van Zijn liefde, Hem wederom zou kunnen kruisigen. Niet dat er geen vallen is onder de kracht der zonde en der verzoeking, want David en Petrus zijn daarvan een bewijs; maar daar is geen gewillig zondigen tegen Hem, als de gezegende Geest Zijn bloed, genade en liefde toepast. Laten wij nooit uit het oog verliezen, dat de lijdende Zoon van God Zichzelf gegeven heeft om Zich een eigen volk te reinigen. Het is een volk, wier gedachten en overleggingen bijzonder zijn; want hun gedachten stemmen overeen met Gods gedachten, want zij hebben de Geest van Christus; het is een volk met bijzondere genegenheden, want zij zijn gevestigd op de dingen, die boven zijn. Het is een volk, wier gebeden bijzonder zijn, want zij worden in hun hart gewerkt door de Geest der genade en der gebeden. Een volk wier smarten bijzonder zijn, omdat zij ontspringen uit een geestelijke bron. Het is een volk, wier blijdschap bijzonder is, want het is een blijdschap, waarmede geen vreemde zich vermengt. Wier hoop bijzonder is, want zij hebben hun anker uitgeworpen in het binnenste heiligdom; wier verwachtingen bijzonder zijn, want zij verwachten geen oogst van geluk in deze bedorven wereld, maar zien uit naar blijdschap in het Koninkrijk van rust en vrede in de boezem van God. En als zij inwendig afgezonderd zijn, dan moeten zij dit ook uitwendig zijn. Zij moeten het openbaren, dat zij een bijzonder volk zijn, door te wandelen in de voetstappen van het Lam Gods. Hun kruis moeten zij opnemen, zichzelf verloochenen, en leven tot eer, roem en heerlijkheid van God.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN