Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

2 November – Door Baca’s Vallei

En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de Naam des Heeren Jezus, en door de Geest onzes Gods. 1 Corinthe 6:11

Rechtvaardigmaking en heiligmaking zijn onderscheiden weldaden. De eerste ontspringt uit en is verbonden met het volbrachte werk van de Zoon van God; de andere, ontspringt uit en is verbonden met het werk van de Heilige Geest in het hart. De zonde heeft ons zowel uitwendig verontreinigd, als inwendig onze ziel bevlekt. Derhalve kunnen wij niet voor God bestaan, tenzij wij gewassen worden in het bloed des Lams en bekleed met Zijn smetteloze gerechtigheid. Deze gerechtigheid verschaft ons een recht op de hemel, terwijl de heiligheid ons daartoe geschikt doet zijn. De eerste is ons huwelijks- gewaad, de laatste onze geestelijke bekwaamheid. Dit lied tekent deze onderscheiding zeer goed:

Hij is ’t. Die kleedt mijn naakte ziel,
En mij schenkt zaligheid.
Mij, arme worm, waar ’t oog op viel,
Gena is mij bereid!

En opdat niet de minste vlek
Aan mijne ziel zou kleven,
Heeft Hij mij met een kleed bedekt,
Door Christus Zelf geweven.

De Geest wrocht in mijn zondig hart
Een nieuwgeboren deel.
Maar Jezus won door bange smart
Dit reine kleed geheel.

Zonder deze twee weldaden kan er geen ingang in de hemel plaats hebben; of wat blijdschap kon aldaar zonder deze zelfs gevonden worden? Want geeft niet alleen acht op de oneindige reinheid en heiligheid van God, maar ook op de vlammende heerlijkheid van Zijn onmiddellijke tegenwoordigheid; op de doordringende stralen van Zijn aldoorzoekend oog. Wie of wat kan in Zijn tegenwoordigheid leven, dan alleen hetgeen volstrekt volkomen is van binnen en van buiten? Doch de kerk kon dit niet zijn, tenzij zij gewassen werd in het bloed en gekleed in de gerechtigheid van Gods lieve Zoon, en volkomen geheiligd werd door de werking en inwoning van Zijn Geest. Daarom lezen wij: „Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat Hij ze heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord. Opdat Hij ze Zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk”, Efeze 5:25—27.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN