Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

18 Maart – Door Baca’s Vallei

En wij hebben het profetisch Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. 2 Petrus 1:19

„Het Woord der profetie”, dat zeer vast is, is de Geest Gods, geopenbaard in het Woord der waarheid. Dit wordt vergeleken bij een licht, schijnende in een duistere plaats. Deze duistere plaats is het hart des mensen, en een duistere plaats is het. En het licht, schijnende in de duistere plaats, beduidt, dat de Geest Gods Zijn eigen hemels licht in het duistere hart doet inschijnen. De Geest van God werkt door het Woord Gods. Hij maakt daartoe gebruik van het Woord der waarheid; door middel van dit gezegend Woord deelt Hij het licht mede. Er is geen licht in het Woord uit en van zichzelf; het kan niemand onderwijzen tot zijn voordeel; dit is Gods privilege. Het Woord is een dode letter, niets anders dan een samenstel van woorden en lettergrepen; er is niet het minste licht in, dan alleen voor zover de Geest van God het er in legt en Hij daarop schijnt. Ik moge de Schrift vergelijken bij de maan. De maan heeft geen licht van haarzelf, maar zij betrekt al haar licht van de zon. Blus de zon uit en de maan zal ophouden te schijnen. Of ik moge de Schrift vergelijken bij hetgeen waar Jacobus haar mede vergelijkt: „Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel”. Maar het licht moet schijnen op de spiegel. Van welk gebruik is een spiegel in een donkere nacht? Zij geeft geen beeld terug; zij geeft uw gelijkenis niet weer; gij ziet er niet uw gelaatstrekken in; zij is niets anders dan een eenvoudig meubelstuk. Doch laat er licht in de kamer komen of de zon opgaan en er op schijnen, en uw gedaante wordt er zichtbaar in. Zo is het met het Woord van God. Het is ten enenmale vruchteloos, totdat de Geest er op schijnt; en als Hij er op schijnt, dan werpt Hij tegelijkertijd een straal van licht in uw hart. En wanneer Hij met deze tweevoudige straal, dus eerst op het Woord en dan in uw ziel schijnt, weerkaatst Hij van uit het Woord uw eigen beeltenis en gij ziet uzelf zoals gij zijt. Nu, dit is het licht, schijnende in een duistere plaats; het licht der waarheid Gods schijnt in uw duister hart. Dan wordt het een vast Woord voor u; het geloof wordt in uw hart verwekt om te geloven wat God heeft geopenbaard. Het schijnen van dit licht in de duistere plaats veroorzaakt dat u gelooft. En gelovende in het licht, dat op deze wijze in uw duister hart komt, ontvangt gij het Woord der profetie als een Woord, dat zeer vast is.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN