Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

7 April – Door Baca’s Vallei

En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. 2 Corinthe 3:18

Een blik op Christus’ heerlijkheid en een voorsmaak van de zoetheid en zaligheid, die daar uit vloeit, heeft een herscheppende en verlevendigende kracht op de ziel. Wij zijn van nature hoogmoedig, vervuld met boze lusten, werelds, dikwijls terzijde afgeleid door en droevig verward in verscheidene begeerlijkheden; geneigd tot het kwade, afkerig van het goede, spoedig opgeblazen in een weg van voorspoed, spoedig terneer geslagen in een weg van tegenspoed, gemelijk onder beproevingen, opstandig onder zware slagen, ondankbaar onder de dagelijkse weldaden van voedsel en kleding, en in vele andere wegen betonen wij ons zoals wij oorspronkelijk zijn. Om van onder de heerschappij van deze ongestalten uit te komen en pasklaar gemaakt te worden voor de erve der heiligen in het licht, hebben wij nodig veranderd te worden door de vernieuwing van ons gemoed en zo den beelde Christi gelijkvormig te worden. Nu, dit kan alleen plaats hebben door het beschouwen van Zijn heerlijkheid door het geloof, gelijk de apostel spreekt: „Doch wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar datzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest”. Het is dit ge- loofsaanschouwen van de heerlijkheid van Christus, dat ons ondersteunt onder hevige beproevingen en dat nederigheid en onderwerping aan de wil van God teweeg brengt. Daarom worden wij vermaand op Hem te zien, Die de tegenspreking der zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat wij niet zouden bezwijken in ons gemoed en dat wij met lijdzaamheid zouden lopen de loopbaan, die ons is voorgesteld, ziende op Jezus. Wij behoeven ook bijzondere ondersteuning wanneer wij somtijds in ziekte geraken en het uurglas van onze tijd bijna is uitgelopen. Wij kunnen het glas niet omkeren; onze dagen gaan henen als jachtschepen, gelijk een arend zich haast tot de roof; de dood en de eeuwigheid komgn met vaste tred op ons aan. Wanneer het lichaam als het ware wegzinkt onder zware pijn en ongesteldheid, en alle bronnen van geluk en blijdschap, van gezondheid en kracht worden toegesloten; als vlees en hart bezwijken, terwijl de oogzenuwen door de dood gebroken worden, wat anders kan dan de ziel ondersteunen of veilig door de zwellende Jordaan- stroom heen helpen, dan een blik op de heerlijkheid van Christus? Die alleen maakt ons ziek van de wereld, van de zonde en van het eigen ik en doet ons gewillig zijn om het zwakke en vergankelijke lichaam aan het graf toe te vertrouwen, opdat het voor eeuwig zich moge verlustigen in Zijn heerlijkheid en liefde. Zo zien wij dus hoe de heerlijkheid van Christus niet slechts in de hemel het onuitsprekelijk vermaak is der heiligen, wier verheerlijkte zielen en lichamen dan zullen dragen een uitnemend en eeuwig gewicht der heerlijkheid, maar zelfs hier op aarde, in hun dagen van verdrukking en smart, deze zelfde heerlijkheid wordt geopenbaard in hun harten, hetwelk hen ondersteunt en hun voetstappen vast doet zijn. Dit trekt hen van de wereld af, verlost hen van de kracht der zonde, geeft hun vereniging en gemeenschap met Christus, maakt hen Zijn beeld gelijkvormig, vertroost hen in de dood en doet hen aanlanden in de heerlijkheid. Wij zien dus Christus als de zon, niet slechts de hemel verlichtende door Zijn heerlijkheid, het vermaak des Vaders, de blijdschap van de geesten der gerechtvaardigden, de aanbidding van de legerscharen der engelen; maar wij zien Hem ook verlichten het pad der rechtvaardigen op aarde, Zijn gezegende stralen werpende op al hun wederwaardigheden en smarten, en verlichtende de weg, waarin zij hun Heere volgen van het lijden van het kruis tot de kroon der overwinning.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN