Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

29 Juni – Door Baca’s Vallei

Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Efeze 2:20

De bedoeling van deze uitdrukking, die wij dikwijls aantreffen in het Nieuwe Testament, wordt, naar wij geloven, menigmaal misverstaan. Zij is allereerst genomen uit de verklaring betreffende de Heere Jezus uit de Psalmen, die Hij in de Evangeliën (Markus 12:10, Lukas 20:17) bijzonder aanhaalt en toepast op Zichzelf. „De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, is tot een hoofd des hoeks geworden”, Psalm 118:22. Het hoofd van de hoek of de hoofdhoeksteen. De bedoeling van beide uitdrukkingen is één en hetzelfde en beduidt niet de steen, die boven aan de gevel van het gebouw ligt en die de hoeken van de twee muren precies onder het dak met elkaar verenigt, maar de grote fundamentsteen, die stevig bevestigd is op de grond van het huis, en genoemd wordt de hoeksteen, of het hoofd, of het hoofd des hoeks, omdat hij gelegd is als een grote en brede steen tot fundament van het ganse gebouw. Iedere muur rust daarop bij de hoeken en deze steen onderstut en draagt ze alle tegelijk. De twee muren, die elkaar op die plaats verenigen, stellen Joden en heidenen voor. Dus ieder van deze twee muren rust gelijkelijk op de brede fundamentsteen, die beide gemeen hebben. Zij worden dus niet afgescheiden van elkaar gedragen, maar zij beide zijn verenigd op de hoeksteen. Het is de uitdrukking „hoofd”, die de misvatting in het leven heeft geroepen over het woord hoeksteen, waarop wij gezinspeeld hebben. Maar het woord „hoofd” beduidt in het Hebreeuws eigenlijk „de eerste of voornaamste”, en deze steen als fundament is niet slechts de voornaamste steen, die het geheel onderstut of draagt, maar hij is de eerste steen, die gelegd is geworden. Zo is de Heere Jezus niet alleen de Voornaamste in waardigheid, maar ook de Eerste, voordat de kerk was verkoren in Hem. In alles moest Hij de voorrang hebben. Zo is Hij de Eerste in waardigheid, als de Zoon des Vaders in waarheid en liefde; de Eerste in verkiezing; God verkoos Zijn volk in Hem. De Eerste in het lijden, want waren er smarten gelijk Zijn smarten? De Eerste in opstanding, want Hij is de Eersteling dergenen, die ontslapen zijn. De Eerste in kracht, want Hem is gegeven alle macht m hemel en op aarde. De Eerste in heerlijkheid, want Hij is voorafgegaan om een plaats voor Zijn volk te bereiden. En wij mogen er wel aan toevoegen: Hij is de Eerste in hun harten en genegenheden; want die vader of moeder, zoon of dochter, liefheeft boven Hem, is Hem niet waardig.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN