Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

9 Januari – Door Baca’s Vallei

Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.      2 Petr. 1:20, 21

De bijbel is in onze handen gegeven als een openbaring van God. Als zodanig hebben wij hem van onze vaderen ontvangen. Daarom en daarom alléén maakt hij aanspraak op onze opmerkzaamheid en gehoorzaamheid. Is hij niet het Woord van God — wij spreken met eerbied — dan is hij bedriegerij. Nu, indien wij maar de noodzakelijkheid van een Godsopenbaring degelijk kunnen bevestigen, dan hebben wij een sterk fundament gelegd voor een geloof, dat de Bijbel die openbaring is; want een andere openbaring is het geen ogenblik waard onderzocht te worden. Dit argument van de noodzakelijkheid dan, is zeer sterk, sterker misschien dan het op het eerste ogenblik schijnt; en even uitgebreid in toepassing als in haar vastigheid. Om de kracht van dit argument te gevoelen, werp dan uw ogen voor enige ogenblikken over de schepping en zie dan welk een voorzorg overal, uit de noodzakelijkheid daarvan, door haar alwijze en almachtige Schepper getroffen is. Vanaf de mens, aan het hoofd der schepping, tot het laagste lichaam toe is er geen noodzakelijkheid, waarvoor geen voorziening is getroffen, en dat in de juiste verhouding naar de behoefte er van. Gij zelf kwaamt in deze wereld als een arm, naakt, hulpeloos wicht, vol behoeften, en gij zoudt van de baarmoeder af hebben moeten omkomen, zo er geen voorzienig bestel over u gegaan was. Wie vulde uwer moeders borsten met melk en uwer moeders hart met liefde? Maar gij hebt een ziel zowel als een lichaam, niet minder naakt en niet minder behoeftig. Zal dan het lichaam behoeften hebben en is er in voorzien, en de ziel, haar behoeften hebbende, zou daarvoor geen voorzorg gemaakt zijn? Is er geen melk voor de ziel zowel als voor het lichaam? Geen onvervalste melk van het Woord, opdat zij daardoor moge opwassen? Het hunkeren naar God in iedere wedergeboren ziel, de vurige begeerte, waarmede zij dadelijk uitgaat om troost en onderwijzing uit het Woord, de heilige vreugde, waarmede zij elke straal van hemels licht, die zich ovpr haar donker pad verspreidt, begroet, toont klaar hoe diep de noodzakelijkheid van een Goddelijke openbaring is gelegen in de betrekking tussen de mens en zijn Maker.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN