Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

14 April – Door Baca’s Vallei

Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. Johannes 15:3

Hetgeen God doet, doet Hij door het Woord Zijner genade en de invloeden^ die dit Woord vergezellen; want houdt in gedachten, dat God niets doet dan door Zijn Woord. Daarom worden de heiligende en reinigende werkingen, die het Woord Zijner genade vergezellen, voorgesteld te geschieden met het bad des waters door het Woord, Efeze 5:26. Het „Woord” is het geschreven Woord; het ,water” is de kracht des Heiligen Geestes; het „wassen” is de reinigende uitwerking van de toepassing van het Woord. Laat mij u deze vraag stellen, zo gij mijn woorden zoudt betwijfelen: Hoe worden wij van de last en de schuld onzer zonden op onze consciëntie, van de bevlekking van ons gemoed, die de zonde veroorzaakt, van de dienstbaarheid des geestes, die de zonde schept, van de vrees en schrik der ziel, die de zonde werkt, ontslagen? Gij zult zeggen: Door het geloof in Jezus Christus; want gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben wij vrede met God. Dit is waar; maar hoe kunnen wij in Jezus Christus geloven, dat wij deze vrede vinden? Door het Woord Zijner genade, vergezeld gaande met de bijzondere invloed, zalving en dauw des Heiligen Geestes, dat ons ontdekt en bekend maakt met de verzoening en aanneming bij God, waarvan gesproken wordt als gewassen te worden door het Woord. Want gelijk het water het lichaam reinigt, zo reinigt het Woord der waarheid de ziel. Het wast de schuld en vuilheid en de besmetting der zonde af. Gelijk de Heere zegt: „Gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken”. En wederom: „Hij, die gewassen wordt, heeft niet’ nodig dan de voeten te wassen en is geheel rein”. Dus gelijk het water toegepast het lichaam van de natuurlijke onreinheid reinigt, zo doet het Woord der belofte, het Woord der waarheid, het Woord der zaligheid. Het ontdekt het dierbaar bloed van de Zaligmaker en reinigt de consciëntie van de schuld, de onreinheid en de besmetting der zonde.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN