Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

21 Juli – Door Baca’s Vallei

Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods. Romeinen 9:16

Hij, die geen belang stelt in de eeuwige verkiezing van God de Vader, in het verzoenend bloed en de rechtvaardigende gerechtigheid van de Zoon van God en in het werk en het getuigenis van God de Heilige Geest, zal sterven gelijk Ezau stierf. Wat zijn naam, zijn beroep, zijn uitwendige wandel, zijn leerstellingen, die hij belijdt, of zijn geloofsbelijdenis, waaronder hij zijn naam schrijft, ook zijn, hij zal sterven zoals Bileam, Saul, Judas en Achitofel zijn gestorven. Hij zal nooit de Koning in Zijn schoonheid aanschouwen, nooit het land van verre zien, nooit het nieuwe Jeruzalem zien, noch deelgenoot zijn van het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Maar iedere levende ziel, die gevoelig onderwezen is in zijn verloren staat, die iets gekend heeft van een rustplaats in Christus; die zijn rug gekeerd heeft naar de wereld en de belijdende kerk en wenende gaat naar Sion; in wiens hart God de Heilige Geest die ernstige begeerten ontstoken heeft, en die — laat ik die uitdrukking eens gebruiken — een ernstig besluit genomen heeft, onder de Goddelijke onderwijzingen, om het met de Heere eens te worden, zo iemand zal de vrije wil niet voorstaan. Hij neemt een innerlijk besluit, daartoe bekrachtigd door de Geest Gods, om de Heere aan te kleven en in te gaan in het eeuwigdurend Verbond; opdat Hij moge leven in Jezus en sterven in Jezus, leven uit en voor Jezus, Zijn ondersteuning moge ontwaren, Zijn liefde smaken, Zijn bloed kennen en zich verheugen in Zijn genade. Zulk een ziel zal, als eertijds Israël, veilig gedragen worden door de woeste, huilende wildernis, door dit tranendal, en verwaardigd worden de eeuwige zaligheid en heerlijkheid te genieten in de tegenwoordigheid van Hem, Wie te zien gelijk Hij is, de zaligheid der verlosten zal uitmaken. Een ieder van die arme, beproefde, verzochte zielen zal gebracht worden in een persoonlijke genieting van Christus hier beneden, en eenmaal daar boven. Hier genieten zij een voorsmaakje des hemels, doch namaals zullen zij zich baden in een oceaan van eindeloze zaligheid.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN