Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

12 April – Door Baca’s Vallei

Gelijk de waarheid in Jezus is. Efeze 4: 21

Zonder de waarheid kan er geen wedergeboorte zijn, want het is door het Woord der waarheid, dat wij gewonnen en wedergeboren worden, Jac. 1:18, 1 Petr. 1:23. Zonder de waarheid is er geen rechtvaardigmaking, want wij worden gerechtvaardigd door het geloof, welk geloof bestaat in de waarheid Gods te vertrouwen; en zo brengt het voort de vrede met God. Zonder de waarheid kan er geen heiligmaking zijn; want de Heere Zelf zegt: Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid. En zonder de waarheid is er geen zaligheid; want God heeft van den beginne ons verkoren tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes en geloof der waarheid. En gelijk de waarheid de middellijke oorzaak is van al deze zegeningen, de Goddelijk aangewezen weg, waardoor deze weldaden geopenbaard worden, zo treedt de waarheid in en wordt zij in al de genaden van de Geest ingelast, wanneer deze in levendige oefening komen. Dus is er zonder de waarheid ook geen geloof; want het werk des geloofs is de waarheid te geloven. Wat is het gehele verschil tussen het geloof en het bedrog? Dit, dat het geloof zich grondt op Gods Woord, en het bedrog doet dit op de verleiding van de satan. „En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen geloven zouden; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in ongerechtigheid”. Zonder de waarheid is er ook geen hoop; want de waarheid is het gebied, waar de hoop haar anker uitwerpt. „Opdat wij door twee on veranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het „voorhangsel”. De twee onveranlijke dingen, waarin de hoop haar ankergrond vindt, zijn het Woord Gods en de waarheid Gods; met andere woorden: de geloofwaardigheid en getrouwheid van Hem, Die niet liegen kan. Dit deed de man Gods David zeggen: „Ik hoop op Uw Woord”. „Die in de kuil nederdalen — zeide de godvruchtige Hiskia — zullen op Uw waarheid niet hopen”. Neen, het is: „De levende, de levende, die zal U loven; gelijk ik heden doe”. En het is door geduld en lijdzaamheid, dat is door vertroosting der Schriften, dat wij hoop hebben zouden. Zonder de waarheid is er geen liefde; want het is door de liefde der waarheid, dat de kerk Gods onderscheiden wordt van degenen, die verloren gaan. „En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor, dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden”. Het is door de waarheid in liefde te betrachten, dat wij opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus. Zo is de vrucht des Geestes in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, en dit is de Persoon des Zoons Gods; want genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN