Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

26 Juli – Door Baca’s Vallei

Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus. Filippenzen 1:27

Alleenlijk laat uw samenspreking zijn zoals het het
Evangelie van Christus betaamt (Engelse vertaling).

Wat is samenspreking? Het woord betekent „uw gehele wandel” voor God en mensen. Het is in de grondtekst een veel omvattend woord en beduidt letterlijk: „Gedraagt u als burgers”. Het sluit derhalve in onze gehele gemeenschap en dagelijkse omgang met God en de mensen. Het beschouwt ons dus als burgers van geen onaanzienlijke stad, als burgers, laat ik het eens zeggen, van een hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem. En het vraagt ons te wandelen en te spreken, te leven en te handelen gelijk burgers van een hemels land betaamt. Dit dan is de betekenis van het woord samenspreking in onze tekst en daarin worden wij geroepen om met God te wandelen, waardiglijk het Evangelie. Hij heeft ons met Zichzelf verzoend door het bloed van Zijn beminde Zoon, en wanneer wij de vergiffenis of verzoening — wat het woord eigenlijk betekent — ontvangen, kunnen wij met God wandelen in vrede, gerechtigheid en vriendschap, want de zonde, die de breuk slaat, is weggenomen. Zo wandelde Levi van ouds, als bedienende het altaar, nabij God. „Mijn verbond met hem was het leven en de vrede; en Ik gaf hem die tot een vreze; en hij vreesde Mij en hij werd om Mijns Naams wil verschrikt. De wet der waarheid was in zijn mond en daar werd geen onrecht in zijn lippen gevonden; hij wandelde met Mij in vrede en in rechtmatigheid, en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid”, Maleachi 2:5, 6. Dit is een wandelen in het licht, gelijk Hij in het licht is, en in zover wij dit betrachten kunnen, is onze gemeenschap met de Vader. (1 Joh. 1:3—7). En onze samenspreking met God en onze wandel met God moeten zijn overeenkomstig het Evangelie van Christus. Indien wij in vrijheid, in een zoete vrijheid met God wandelen met een heilige toegang, wij ons hart voor Hem mogen uitstorten, Zijn tegenwoordigheid mogen genieten, en enige ontdekking hebben van Zijn goedheid en barmhartigheid, dan is onze wandel met God waardiglijk het Evangelie. Het Evangelie is een boodschap van barmhartigheid. Wanneer wij dan deze barmhartigheid omhelzen en de kracht er van gewaar worden, wanneer deze genade ons hart bereikt, smelt het innerlijke onzer ziel, de twijfelingen en vrezen worden opgelost, de wettische dienstbaarheid wordt weggenomen en wij wandelen waardiglijk het Evangelie; wandelen voor God in het licht Zijns aangezichts door de kracht van het Evangelie. God zendt ons het Evangelie niet om ons te verdoemen, want er is geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. En zij wandelen naar de Geest wanneer zij met die Geest toegang vinden mogen door Christus tot de Vader.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN