Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

9 April – Door Baca’s Vallei

Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en Uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Matth. 5:16

God te mogen verheerlijken is de hoogste eer der engelen. De blinkendste seraf voor de troon heeft geen hoger bedoeling, geen groter gelukzaligheid dan Zijn Naam de eer toe te brengen. En toch mag een arm zondaar op aarde God evenzeer verheerlijken, en in zeker opzicht nog meer dan de schitterendste engel in de zalen van eeuwige gelukzaligheid. Wat verschillen de gedachten Gods van de gedachten des mensen ten opzichte van de gebeurtenissen, die op aarde plaats vinden. Welke eer wordt God toegebracht voor al de behaalde overwinningen door het ene volk over een ander volk? Ik heb wel eens gedacht, dat een arme, oude man, of een zwakke, afgeleefde vrouw, liggende op een strobed in één of ander werkhuis, strijdende tegen de zonde, tegen het eigen ik en de duivel, in staat gesteld wordende om temidden van al deze omstandigheden op de Heere Jezus te zien, en door een woord van Zijn lippen èn dood èn hel overwinnende; die, gestorven zijnde, in een ruwe olmen doodkist gelegd wordt om.in een bedelaarsgraf aan de ontbinding te worden prijsgegeven, Gode meer eer toebrengt dan al de heldendaden van een Nelson of Wellington dit kunnen doen, en dat de overwinning van zulk één heerlijker is dan die van Trafalgar of Waterloo. Het is waar, dat de ambtsbeden van de parochie zulk een overwinning niet zullen uitbazuinen, noch de klokken zullen luiden of de kanonnen zullen doen bulderen; maar de God van hemel en aarde zal meer eer worden toegebracht door zulk een veracht schepsel, dan Hij ontvangen zal van al de generaals en admiraals, die een leger in slagorde gesteld hebben of vijandelijke vloten in de wateren hebben doen ondergaan. „Waarlijk, — zegt de Heere — Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen niet Mijn wegen”. Het is inderdaad wonderlijk, dat Zijn grote Naam eer zou worden toegebracht door hetgeen Zijn volk hier op aarde doet en lijdt; dat hun zwakke pogingen om in Hem te geloven, Hem te beminnen en op Hem te hopen, om goed van Zijn Naam te spreken en Zijn leerstellingen in hun leven door handel en wandel te versieren, zouden strekken tot Zijn eer en lof. Wonderlijk inderdaad is het, dat een arme, onbeduidende worm, die mogelijk door zijn medemens niet eens wordt aangezien of wordt voorbij gelopen met een schouderophalende minachting, dat zulk één de grote God, Die in de eeuwigheid woont en voor Wie de heilige engelen en serafijnen zich in heilige aanbidding nederbuigen, eer mag toebrengen. Wel mogen wij zeggen; Wat zijn al de heerlijke heldendaden, waar de mensen zo prat op gaan, in vergelijking met de schat van heerlijkheid, die Zijn lijdende heiligen Gode toebrengen. Gij moogt uzelf één van de ellendigste, vuilste en nooddruftigste wormen achten, die op aarde zijn, maar indien gij gelooft in de Heere Jezus Christus met een levend geloof, op Zijn barmhartigheid hoopt, Zijn dierbare Naam bemint, en-in uw beroep Zijn leer door een godzalig en bestendig leven versiert, dan zijt gij bevoorrecht boven prinsen en edelen, ja beven gekroonde hoofden en al de heerlijkheid des mensen, omdat gij Gode eer toebrengt. Het is om het even wat uw staat in dit leven is. Gij moogt een knecht of meester, vrouw, man of kind zijn, uw rang moge hoog of laag zijn, wat zij ook zijn mag, gij moogt daarin God de eer geven. Indien een knecht, gij doet dit door gehoorzaamheid, zindelijkheid, vlijt en opmerkzaamheid te tonen aan uw meester of meesteres. Indien een meester of meesteres, gij doet dit door vriendelijkheid en vrijgevigheid tegenover uw onderhorigen te bewijzen en door alles te doen om het juk der dienstbaarheid te verzachten. Er is niet één christen, of hij mag God verheerlijken, in welke wereldse omstandigheden hij ook verkeert of zou komen te verkeren. Gode wordt heerlijkheid toegebracht door degenen, die in Zijn vreze wandelen en dikwijls meer nog door armen dan door rijken. Versier slechts de leer van God in alle opzichten en gij zult in alle opzichten God de eer geven.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN