Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

18 Augustus – Door Baca’s Vallei

Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk. Jacobus 1:4

De lijdzaamheid heeft haar werk; en wat is dit? Tweevoudig overeenkomstig mijn verklaring van het woord. Ten eerste: alle beproevingen te verdragen, stand te houden in alle verzoekingen, alle kruizen en lasten te dragen, alle strijd te weerstaan, niet slaphandig te zijn onder alle moeilijkheden, en alle vijanden te overwinnen. Ten tweede: zich te onderwerpen aan de wil van God, te erkennen, dat Hij de Heere en Koning is, geen eigen wil of weg te verkiezen, noch een ontwerp of plan om het vlees te behagen, noch het kruis te mijden of de roede te ontlopen, doch ons eenvoudig te onderwerpen aan des Heeren rechtvaardige handelingen, beide in de voorzienigheid en in de genade, gelovende, dat Hij alle dingen wel doet, dat Hij een Soeverein is, die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil. Nu, tenzij de ziel in deze gestalte gebracht is, is het werk der lijdzaamheid niet volmaakt; het moge zoetjes voortgaan, maar het is niet volkomen. Gij kunt thans in de oven der verzoeking verkeren en door een vurige beproeving heen moeten. Zijt gij wederstrevig, of onderworpen? Indien gij opstandig zijt, dan moet gij in de oven blijven tot gij tot onderwerping zijt gebracht; en dat niet alleen, maar het moet een algehele onderwerping zijn, anders heeft de lijdzaamheid niet haar volmaakt werk. Het vuil en het schuim der weder streving moet uitgezuiverd worden en het zuivere metaal moet bezinken. Het is geheel de genade Gods om dit een ogenblik te beleven Doch zijn of waren er in uw ziel geen ogenblikken, dat u stil kon zijn en kon weten, dat Hij God is? Wanneer u alstoen u kon onderwerpen aan Zijn wil, gelovende dat Hij naar Zijn wijsheid niet anders handelen kon? Als deze onderwerping wordt waargenomen, dan heeft de lijdzaamheid haar volmaakt werk. Zie op Jezus, ons grote Voorbeeld, zie Hem in de donkere hof met in het vooruitzicht het kruis op de volgende morgen. Hij kon zeggen: „Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede!” Daar was het volmaakte werk der lijdzaamheid in de volmaakte ziel van de Verlosser. Nu, gij en ik moeten een werk in ons hebben, dat daarmede overeenkomt, of anders kunnen wij niet den beelde van onze gekruisigde Heere in Zijn lijden gelijkvormig worden. De lijdzaamheid in ons moet haar volmaakt werk hebben, en de Heere slaat er acht op of dit zo is. Vergelijken we dit met een machine. Ziet de machinist in een mooie en degelijke machine een boutje loszitten of een rad niet goed functioneren, dan herstelt hij dit defect om het geheel weer als een goede machine te doen werken. Zo is het ook als de God onzer zaligheid een bijzondere genade niet in orde ziet of niet behoorlijk in oefening overeenkomstig haar aangewezen werking. Dan beïnvloedt Hij door Zijn Geest het hart zodanig, dat deze genade weer gebracht wordt tot de oefening, die zij behoort te hebben. Meet uw geloof en lijdzaamheid aan deze maatstaf, doch onderscheidt ze wel en verwart ze niet met de werkingen van uw vleselijk gemoed. Hier gaan wij dikwijls fout. Wij kunnen onderworpen zijn in ons gemoed, zachtmoedig en lijdzaam, bedaard en gelaten naar de inwendige mens, en toch menige opritseling en opstandige beweging van het vlees gewaarworden, en zo schijnt de lijdzaamheid haar volmaakt werk niet te hebben. Doch uit te zien naar een volkomen onderwerping in het vlees, is uit te zien naar de volmaaktheid van het vlees, hetgeen nooit beloofd en nooit gegeven is. Zie maar waartoe de Geest u bewerkt; niet voor het vleselijk gemoed, dat zich de wet Gods niet onderwerpt, en het kan dit inderdaad ook niet en daarom kent het geen onderwerping, noch vernedering. Let maar op het bijzondere werk, waarvan de Vorst des vredes Heere en Regeerder is, en zie of er in de kalme diepte van uw ziel, en waar Hij leeft en regeert, de onderwerping gevonden wordt aan de wil van God.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN