Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

13 Oktober – Door Baca’s Vallei

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren. Johannes 14:26

Indien de Heere aan elk van u ogen gegeven heeft om te zien, en harten om deze Goddelijke Trooster te ontvangen, looft, zegent en aanbidt dan uw God en Vader en de gezegende Weldoener voor Zijn onderscheidende genade, dat gij Hem moogt kennen als uw Vertrooster. En indien Hij ooit in uw ziel enige zoete onderwijzingen geschonken heeft, prijst Hem dan, dat gij Hem ook in uw consciëntie ontvangen hebt als de Geest der waarheid. Wat anders dan alleen soevereine, rijke, vrije, overvloedige genade heeft het onderscheid tussen u en de wereld, die Hem niet ontvangen kan, gesteld? Immers zonder deze Goddelijke werkingen in uw ziel zou gij nog van de wereld zijn, uw hart verhardende tegen al wat God en Goddelijk genaamd wordt, en gij zou wandelen in de hoogmoed en de onkunde van het ongeloof en eigengerechtigheid en gij zou wegzinken in de binnenkamers des doods. O, het is enkel barmhartigheid, als gij ooit één drupje vertroosting in uw ziel hebt ondervonden, als gij ooit in uw ziel hebt gevoeld enige ondersteuning in uw smarten en benauwdheden, van het werk en het getuigenis van de Heilige Geest. Het is enkel barmhartigheid, als aan u ooit enige ware vertroosting uit enige belofte met kracht is toegepast, of wanneer er door een tekst een openbaring van de liefde en het bloed van Christus verzegelend in uw hart gekomen is, of dat er enige mededeling van vrijheid, blijdschap of vrede, zoals deze door de werking en invloed van de Geest Gods gekend wordt, u geschonken is. Het moge maar weinig geweest zijn, of dat het maar kort geduurd heeft, maar het heeft u een proefje van de zaligheid gegeven, en het heeft u doen uitzien naar een teugje, een ander kruimke, een ander bezoek. Doch zie wel toe en onderzoek wel degelijk en zorgvuldig of het waarheid was, of het, opgewogen in de weegschaal des heiligdoms, u een goede grond verschafte om te geloven, dat hetgeen gij met zulk een troost in uw ziel ontvangen hebt, door de Trooster gewerkt was en dat de waarheid, die u gesmaakt en geloofd hebt, zowel als beleden, aan uw consciëntie is geopenbaard geworden door de Geest der waarheid.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN