Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

30 Januari – Door Baca’s Vallei

Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën  12:1

Niemand kan deze loopbaan lopen dan de heiligen van God; want het pad daarvan is heilig land, waarvan wij lezen: En geen onrein beest zal daarop gevonden worden. Alleen de verlosten wandelen daar op en niemand heeft ooit de prijs gekregen, dan diegenen, die deze hemelse loopbaan gelopen hebben, als verlost door het dierbaar bloed. Zodra wij door het geloof de loopbaan zien, die ons voorgesteld is, beginnen wij te lopen. En, gelijk christen in de „Christenreis”, vlieden wij van de stad des verderfs, onze stappen gevleugeld met vrees en beving. Dit alles, inzonderheid bij het begin, houdt in beweging, werkzaamheid, een voortspoeden, lopende als het ware om onzes levens wil; en als een Lot, zoekende te ontkomen naar het gebergte; vliedende gelijk de profeet daarvan spreekt: Gelijk gij vlood voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, Zach. 14:5. Of als een doodslager vliedende tot de vrijstad vanwege de bloed- werker. Gelijk dan de loper zijn handen, voeten en hoofd vooruit strekt, en alleen voor ogen heeft om het eerst het eindpunt te bereiken, zo is het eveneens in de geestelijke loopbaan. Er is een uitstrekken van de vermogens der wedergeboren ziel naar de voorgestelde hemelse prijs. Er is een zich uitstrekken van het geestelijk verstand, om een klaar inzicht te krijgen van de hemelse waarheid. Er is een uitstrekken van de begeerten des harten om de liefde Gods te mogen smaken en een toenadering tot Hem door liet bloed der besprenging; om de weg der zaligheid voor zichzelf te kennen en een vaste overtuiging, dat onze voeten daarop wandelen. Kortom, om een teken te mogen ontvangen ten goede en een openbaring van de vergevende liefde Gods; om te mogen wandelen in Zijn vrees, te leven tot Zijn eer, en de vereniging en gemeenschap te mogen genieten met de Heere. En er is een uitstrekken van de genegenheden des harten naar Jezus en naar de waarheid, zoals die in Jezus is, met veel verlangen, ademtochten, ernstige beden en vurige worstelingen aan de troon der genade, om de waarheid te mogen kennen en door de waarheid geheiligd en vrij gemaakt te worden. Zodat, wanneer gij het woord „loopbaan” als zinnebeeld van het pad van een christen begrijpt, gij verstaat, dat het niet enkel een beweging van het lichaam voorstelt, wat de apostel een lichamelijke oefening noemt, maar dat bedoeld wordt een inwendige beweging der ziel, of liever van de genade, die God in uw boezem gelegd heeft en waaraan geestelijke vermogens medegedeeld worden; waardoor zij voorwaarts schrijdt in de wegen Gods, onder de invloeden van de gezegende Geest.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN