Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

23 Mei – Door Baca’s Vallei

Die Hij gezworen heeft ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levensLukas 1:73, 74, 75

De grote zaak in alle ware godsdienst is om door de gezegende Geest gebracht te worden op die gelukkige plaats, waar wij de levende God kunnen dienen, vrij van schuld, dienstbaarheid, donkerheid, twijfel en vrees, die menigmaal onze geest beheersen en de ergste vijanden zijn van de vrede onzer ziel. Doch ofschoon zij zulke vijanden zijn van alle ware vrede en blijdschap, toch worden zij door genade dienstbaar gemaakt tot ons geestelijk goed, om ons te overtuigen vanwaar onze hulp komen moet en om ons geheel te doen afzien van aller schepselen hulp en verwachting en om ons te brengen op de plaats, waar de Heere die ziel in genade ontmoet. Hij Zijn liefde in ons hart uitstort en ons brengt tot een dierbare Christus. Wij hebben geen reden de dienstbaarheid, de schuld en de wet te danken, nog minder de zonde en de duivel, voor al hun werk, dat zij gedaan hebben, hetwelk de Heere ons ten beste heeft doen gedijen. En toch, zonder enige bevinding van deze dode werken en de dienstbaarheid en schuld, daaruit voortvloeiende, konden wij niet weten wat het was, onze consciëntie gereinigd te zien door het bloed der besprenging, om de levende God te dienen. Derhalve zijn er redenen en wijze redenen aan de zijde Gods, waarom Zijn kinderen aldus zouden gekweld en geplaagd worden. Het is waar, dat het niet de geopenbaarde wil van God is, dat Zijn kinderen zo menige van hun dagen in donkerheid, twijfel en vrees zouden doorbrengen. Hij heeft ons een heerlijk Evangelie geschonken; Hij heeft ons in Jezus alles gegeven, wat ons kan verstroosten; Hij heeft beloofd Zijn Heilige Geest te zenden om van Christus te getuigen, en heeft Zijn Woord vervuld met beloften en uitnodigingen, die gepast zijn voor elke toestand, waarin wij ons bevinden. En toch is Zijn verborgen wil en beoging, dat wij in deze weg zouden geoefend en beproefd wórden, dat wij zouden wandelen in dit pad van duisterheid en bittere droefheid, opdat wij de dierbare vrijheid van het Evangelie te meer zouden waarderen, te meer zouden leren kennen wie Christus is en wat Hij gedaan heeft om ons op te halen uit de diepte van de val, en wij ons te meer schuldenaar zouden weten aan de rijkdom van vrije en souvereine genade, en meer persoonlijk zouden mogen komen in de zegeningen van de Evangelieweldaden, onze ziel door Goddelijke kracht bekend gemaakt.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN