Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

13 November – Door Baca’s Vallei

En verlossen zoude al degenen, die met vrees des doods door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen waren. Hebreeën 2:15

Het bewijst niets tegen u, als gij de dienstbaarheid onderworpen zijt, noch ook is het een bewijs tegen u, als gij de dood niet in liet aan gezicht kunt zien zonder schrik en vrees. Zijn het niet de „kinderen”, die de dienstbaarheid gewaarworden? En is niet de Heere gekomen om hen daarvan te verlossen? Zou gij dan geen kind zijn, omdat gij de dood vreest? Indien gij geen gevoel van zonde luidt, noch teder van consciëntie waart, gij zou even zorgeloos omtrent de dood zijn als alle andere mensen. Zo zijn dus uw dienstbaarheid en vrees, indien zij u doen zuchten en roepen om verlossing, kenmerken van het leven. En de dag zal gewisselijk komen, dat de Heere deze koude vrezen en deze dodende twijfelingen zal doen eindigen. Wanneer gij nabij de oever der Jordaan zult gekomen zijn, zal de Heere u nabij zijn om u te verlossen, gij, die door vrees des doods nu de dienstbaarheid onderworpen zijt. Hij zal de prikkel des doods wegnemen en het graf van de overwinning beroven en u doen roepen: „zaligheid!” door Zijn bloed, zelfs op het ogenblik, dat de natuur het laagst wegzinkt en de laatste vijand zich het meest nabij vertoont. O, wat een dierbare Jezus hebben wij; wat een hemelse Vriend, wat een Goddelijke Middelaar tussen een heilig God en onze schuldige zielen! Wat een liefde heeft Hij betoond in het aannemen van ons vlees en bloed, wat een onvriendelijkheid Zich laten welgevallen, wat een wonderlijke diepten van onuitsprekelijke genade! Hij beminde ons volkomen om Zijn leven voor ons af te leggen. Verdroeg Hij niet om onzentwil de smarten van het kruis, de verberging van Gods aangezicht, de last der zonden, de angsten der hel? En waar Hij dit alles heeft willen doorstaan hier op aarde, zal Hij dan Zijn werk laten steken in de hemel? Hij heeft u levend gemaakt, gaf u gevoel van uw zonden, onderwees u cm naar genade om te zien, verwekte een goede hoop in uw ziel, paste een belofte aan uw ziel toe, gaf u een getuigenis. Hij kan dit alles aan u gedaan hebben en toch kan uw consciëntie in dienstbaarheid en gevangenschap gehouden worden. Doch dit alles is slechts om Zijn genade des te meer te ontsluiten; om meer en meer Zijn gewilligheid en bekwaamheid om uit de grootste nood te kunnen redden, te openbaren aan degenen, die door Hem tot God gaan. Het is alleen om Zichzelf meer dierbaar voor uw ziel te doen zijn, u meer te tonen van Zijn volbracht werk, meer van Zijn stervende liefde en verzoenend bloed, en meer van hetgeen waartoe Hij tot wegneming van al uw vrezen in staat is. Dus gelijk de val van Adam overschaduwd werd door de wijsheid Gods, tot openbaring van de rijkdommen Zijner eeuwige liefde, barmhartigheid en genade, zo zullen uw twijfelingen, vrees en dienstbaarheid dierbaar overschaduwd worden om u verdere ontdekking van Christus te geven en om u meer en meer te spenen van een vlesen arm en u meer bevindelijk te doen verstaan wat de Heere Jezus is voor degenen, die Zijn aangezicht zoeken, van Hem afhangen en op Hem vertrouwen en op Hem alleen. Iemand die gelooft, dat hij veilig leven en sterven kan en dat zonder dat hij bevindelijk kennis van Christus heeft, zal nooit Zijn Naam aanroepen en niet verlangen naar de openbaringen Zijner liefde. Maar hij, die gevoelt dat hij niet leven en sterven kan zonder Hem, die weet, dat hij een ziel heeft, die Christus alleen kan redden; die zonden heeft, welke alleen door Christus’ bloed kunnen vergeven worden, ongerechtigheden, die alleen door Christus’ gerechtigheid kunnen bedekt worden, zal menigmaal tot de Heere uitschreeuwen om zijn ziel te bezoeken met Zijn zaligheid, en hij zal geen rust vinden, tenzij Christus verschijnt. Doch wanneer Christus verschijnt tot blijdschap zijner ziel, zal hij Hem zegenen en roemen met vrolijk zingende lippen. En o, welk een heerlijk zegeteken zal die man zijn van Christus’ eeuwige overwinning over de zonde en satan, wanneer hij met Hem en met Zijn vergaderde heiligen zal heersen in de gewesten der eeuwige heerlijkheid.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN