Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

29 Augustus – Door Baca’s Vallei

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Efeze 2:10

Goede werken, in de rechte zin genomen, komen voort uit de inwendige bewerking van de genade Gods. „Of maakt de boom goed en zijn vrucht goed”, Matth. 12:33. Hij werkt allereerst in ons het willen om goed te doen, en dan verleent Hij de kracht daartoe. „Want het is God, Die in u werkt, beide het willen en ‘het werken, naar Zijn welbehagen”, Fil. 2:13. Onder de bewerking van Zijn Geest worden wij veranderd door de vernieuwing onzes gemoeds, opdat wij mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil Gods zij, Rom. 12:2; en wanneer deze wil wordt nagespeurd om die te kennen en te betrachten, volgen daaruit de goede werken als vrucht. Al deze handelingen der liefde en toegenegenheid, van vriendschap, sympathie en vrijgevigheid tegenover des Heeren volk, alle voorbeelden van zelfverloochening en bereidwilligheid om liever te lijden dan kwaad te doen; alle bewijzen van belangeloze begeerten om zo veel mogelijk goed te doen, voor zover onze middelen, onze stand en de omstandigheden van het leven dit toelaten; alle streven om de oprechtheid van onze wandel in burgerlijke aangelegenheden en ons vertrouwen te handhaven; al het consciëntieus vasthouden aan ons gegeven woord, zelfs al leidt dit tot onze schade; alle christelijke vervulling van de geboden plichten en van de maatschappelijke betrekking van man en vader, vrouw en moeder, die de Schrift in één woord samenvat; al deze werken, welke bijna alle mensen onverdeeld als goed bestempelen, zijn inderdaad en waarlijk goed wanneer ze in het hart, op de lippen en in het leven door de kracht Gods gewrocht worden.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN