Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

25 September – Door Baca’s Vallei

Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Romeinen 6:11

Hoeveel zielen zijn er, die strijden tegen de kracht der zonde, en toch nooit enige overwinning daarover behalen! Hoeveel worden er dagelijks omgeleid door de lusten van het vlees, de liefde tot de wereld, de grootheid des levens, en die nooit enige overwinning behalen kunnen! Hoeveel vechten en strijden, zelfs met tranen, beloften en vaste besluiten, tegen de zonde, die hen lichtelijk omringt. Zonden van het humeur, lichtzinnigheid of gierigheid, die telkens en telkens weer overwinnen. Nu, wat is hiervan de oorzaak? Omdat zij het geheim van de geestelijke kracht tegen en de geestelijke overwinning over deze niet kennen. Het is alleen uit kracht van een levende vereniging met de Heere Jezus Christus, door een gelovig zien op Zijn lijden en dood, en door het ontvangen uit Zijn volheid, dat wij de overwinning bekomen over de wereld, zonde, dood en hel. Laat mij dit een weinig nader naast uw eigen bevinding neerleggen. Zeg, dat uw ziel bij een bijzondere gelegenheid zeer vriendelijk werd begunstigd. Een teder gevoel van des Zaligmakers liefde en bloed hebt gij in uw hart waargenomen; en toen kon u met een geloof, door God Zelf gewerkt, geloven, dat Hij voor eeuwig de uwe was. En door dit geloof, als een open kanaal van Gods mededeling, stroomden Zijn verdiensten en bemiddelingen, Zijn bloed, gerechtigheid en stervende liefde vrijelijk in uw ziel. Wat was daarvan het gevolg? Dat dit u leidde tot de zonde, tot verwaandheid en losbandigheid? Neen, juist het tegenovergestelde. Tot een heilige gehoorzaamheid van hart en mond en wandel. De zonde werd nooit in waarheid en krachtdadig onderworpen in een andere weg. Saulus viel neer aan de poort van Damascus en werd van een vervolger een bidder; dit is een schriftuurlijk voorbeeld van de dood der zonde door de kracht van Christus. Het is dan niet door wettisch woelen en ernstige besluiten, door beloften en tranen, die op zijn best maar monnikerij zijn (een zachter vorm van een boetekleed, van de bloedige gesel en het vochtige klooster), een ijdel streven van het godsdienstig vlees, om het zondige vlees te onderwerpen, om de zonde te overwinnen; maar het is alleen door een geloofskennis van en een geestelijk intreden in het lijden en de smarten van de Zoon van God, door een levendig geloof in Hem en een ontvangen uit Zijn volheid, overvloed van genade en kracht, de kracht, die volbracht wordt in onze zwakheid. In dit opzicht zegt de apostel tot de Colossenzen: „Want gij zijt dood”. Niet slechts omdat de wet u veroordeeld en terneder geslagen heeft wat uw wettische hoop aangaat, maar uit kracht van deelgenootschap in de dood van de Heere Jezus Christus, uit kracht van een levende vereniging met de lijdende Zoon van God. „De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet — waar de zonde heerst met toenemende kracht — maar onder de genade”, die de zonde onderwerpt door ze te vergeven. Als gij Romeinen 6 met een verlicht oog leest, zult gij zien hoe de apostel de dood van de gelovige toeschrijft aan de kracht en de invloed van de zonde, door een geestelijke doop in de dood en de opstanding van de Heere Jezus.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN