Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

28 Januari – Door Baca’s Vallei

En hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 1 Corinthe 3:13

Hoe bezorgd en bekommerd moesten wij zijn om van twee zaken in ons gemoed recht verzekerd te zijn. Eerst of wij op de rechte grondslag bouwen. Geloof ik in de Zoon van God? Heb ik een klaar gezicht van het Zoonschap, de Godheid en de zuivere menselijke natuur van de Christus Gods? Heb ik geen verborgen dwaling ingezogen? Hang ik geen verderfelijke leerstelling aan? Is het Woord van God door mij met een gelovig hart ontvangen, zoals God dit heeft geopenbaard? Hoevelen gaan hier scheef, wat betreft de grondzuil. Dan volgt: Sta ik op deze grondslag? Heeft God Zelf mij er op gezet? Zag ik daarin de gepastheid voor mijn verloren en ontredderde ziel? Nam de gezegende Geest het uit de volheid van Christus en openbaarde Hij deze aan mij in de ure van nood? Werd de Zoon Gods mij dierbaar door een daad des geloofs? Zie ik op Hem? Kleef ik Hem aan? Verlang ik naar Hem? Hang ik van Hem af en vertrouw ik geheel op Zijn Persoon en werk? Hoe ligt het fundament? Sta ik er op? De volgende belangrijke vraag is: Hoe staat het met de bovenbouw? Heeft de Heilige Geest met een Goddelijke kracht iets in mijn ziel gewerkt? Is het geloof, dat ik belijd, uit God? En de hoop, die ik ontwaar, geloof ik dat zij van God Zelf komt om mijn ziel in de beproevende storm te ondersteunen? Is mijn berouw oprecht? Is mijn belijdenis oprecht? Is mijn wandel steeds hetzelfde? Is mijn consciëntie teder? Zijn mijn begeerten geestelijk? Zijn mijn gebeden vurig? Is mijn hart eerlijk? Is mijn ziel recht voor God? Hoe heb ik mijn oog gericht op het fundament en hoe op de bovenbouw? Rust al mijn hoop op Christus als de Rots, en geheel mijn godsdienst op het werk van de Heilige Geest in mijn hart? Indien gij deze vragen, als in de tegenwoordigheid Gods, kunt beantwoorden met ja, ja, wel tien malen ja, dan zijt gij op het rechte spoor. Zo gij staat op het fundament, dat God in Sion gelegd heeft, dan zijt gij veilig. Gij zijt veilig, als de Geest van God een levend geloof in uw hart gewerkt heeft. Maar u staat gevaarlijk, ja gevaarlijk, zo gij niet staat op het fundament Gods. Hoe gevaarlijk, ja ten uiterste gevaarlijk, en dat voor een eeuwigheid, als niet de Heilige Geest Zijn werk in uw consciëntie werkt.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN