Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

4 Augustus – Door Baca’s Vallei

De God nu aller genade. Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben. Dezelve volmake, bevestige, versterke en fundere ulieden. 1 Petrus 5:10

Er is geen Christelijke volmaaktheid, geen Goddelijke bevestiging, geen geestelijke sterkte, geen waarachtige fundering, dan alleen door het lijden. Maar nadat de ziel heeft geleden, zij de kastijdende hand Gods heeft gevoeld, ontwaart zij de vrucht daarvan tot volmaking, bevestiging, versterking en fundering. Door het lijden krijgt zij een gewisse overtuiging van de eigenschappen van Jehova, zoals deze in de Schrift worden geopenbaard en in zekere mate ook bevindelijk in de consciëntie worden afgedrukt. Zij wordt gefundeerd in het geloof van een eeuwigdurend verbond, dat in alles welgeordineerd en bewaard is; en in de overreding, dat voor degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede; voor degenen namelijk, die naar Zijn voornemen geroepen zijn; en in de vaste overtuiging, dat alles hier op aarde wordt afgewikkeld overeenkomstig de eeuwige raad Gods, ten goede voor Zijn volk en tot Gods eeuwige heerlijkheid. Zij krijgt een diepe indruk van haar ellende, van de schuldigheid en ledigheid van het schepsel, en wordt overtuigd, dat de wereld maar een schaduw is en dat de dingen van de tijd en het gevoel maar waterbellen zijn, die op hetzelfde ogenblik, dat men ze aanraakt, uiteenspatten. Dat van alle dingen de zonde het meest te vrezen is, en de gunst van God boven alle dingen uitgaat. Dat niets in waarheid te achten is, dan alleen Jezus Christus en Die gekruisigd; dat alle dingen verdwijnen en dat de ziel zeer snel wordt afgevoerd met de stroom des levens en haast zijn zal in de onmetelijke oceaan der eeuwigheid. Zo wordt zij gefundeerd in de kennis der waarheid en zij ligt voor anker, opziende tot de Heere, dat Hij haar beware en haar in vrede veilig tot haar eeuwig huis brenge.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN